Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital

I medfør af tekstanmærkning nr. 110 ad 08.33.15. til § 8 på finansloven for finansåret 2015 fastsættes:

Stiftelse af investeringsselskab

§ 1. Økonomi- og Erhvervsministeriet stifter et investeringsselskab ved navn Dansk Vækstkapital, der har juridisk status af et kommanditselskab (K/S).

Stk. 2. Selskabets vedtægter aftales mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet, F&P, ATP og LD (aftaleparterne).

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren udpeger en professionel bestyrelse for Dansk Vækstkapital på baggrund af indstilling fra aftaleparterne. Dansk Vækstkapitals bestyrelse består af 3-7 medlemmer med relevant erhvervserfaring.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Vækstkapital udpeges for en periode på op til tre år. Det er muligt at blive genudpeget. Bestyrelsesperioden ved genudpegning vil ligeledes være på op til tre år.

Selskabets opgaver

§ 2. Bestyrelsen for Dansk Vækstkapital har ansvaret for den daglige ledelse og drift af selskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger Dansk Vækstkapitals investeringsstrategi.

Stk. 3. Dansk Vækstkapital skal investere i både venturefonde, smallcap fonde, midcap fonde og fonde, der udbyder ansvarlig kapital, herunder mezzaninfonde. Bestyrelsen fastlægger den nærmere fordeling af midler på de forskellige typer af investeringsfonde.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for at gennemføre investeringerne i investeringsfonde, og bestyrelsen tilsikrer, at investeringerne sker på kommercielle og markedsøkonomiske vilkår med henblik på at sikre et attraktivt afkast.

Stk. 5. Bestyrelsen tilsikrer, at placeringen af kapital i investeringsfonde gennemføres effektivt og til de lavest mulige administrative omkostninger for Dansk Vækstkapital.

§ 3. Vækstfonden fungerer som sekretariat for bestyrelsen i Dansk Vækstkapital.

Tilsyn

§ 4. Økonomi- og Erhvervsministeriet fører tilsyn med Dansk Vækstkapital.

Stk. 2. Dansk Vækstkapital har pligt til at holde økonomi- og erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra selskabets budget. Som led i dette afholdes der minimum et årligt møde mellem ministeren og bestyrelsesformanden for Dansk Vækstkapital.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren modtager minimum en gang årligt en afrapportering fra Dansk Vækstkapital.

§ 5. Rigsrevisor har, jf. Rigsrevisorlovens § 4, adgang til gennemgang af Dansk Vækstkapitals årsrapport.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 6. marts 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 813 af 30. juni 2011 om Dansk Vækstkapital.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 17. februar 2015

Henrik Sass Larsen

/ Hans Høj