Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Om fartøjer med et dimensionstal på 20 og derover
Kapitel 3 Fartøjer med et dimensionstal under 20
Kapitel 4 Om fartøjer som udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads
Kapitel 5 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster

I medfør af § 4, stk. 2, § 18, stk. 2, og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, og § 4, stk. 2, § 18, stk. 2, og § 27, stk. 2, i anordning nr. 608 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om skibes besætning og efter samråd med Grønlands Selvstyre fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Besætningsfastsættelsen gælder for passagersejlads i indenrigsfart med op til 12 passagerer i erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer med en længde under 15 meter og et dimensionstal under 100, der er omfattet af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., samt i erhvervsfartøjer, der har et dimensionstal under 20.

Stk. 2. Besætningsfastsættelsen finder endvidere anvendelse på træfartøjer af primitiv konstruktion, herunder vikingeskibe, og fartøjer, der ikke fremdrives ved mekaniske midler.

Stk. 3. Besætningsfastsættelsen gælder for sejlads, der sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Kapitel 2

Om fartøjer med et dimensionstal på 20 og derover

§ 2. I fartøjer, som er omfattet af § 1, skal besætningen være på mindst to personer, når dimensionstallet er på 20 og derover, jf. dog § 8, og når fartøjet medtager passagerer.

Stk. 2. Når fartøjet benyttes ved samsejlads med et andet erhvervsfartøj eller under forhold, hvor besætning og passagerer umiddelbart kan få nødvendig assistance fra et samsejlende erhvervsfartøj, kan besætningen bestå af en person.

§ 3. Føreren af et fartøj, skal som minimum være i besiddelse af sønæringsbeviset duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe.

Stk. 2. Sønæringsbeviset, som er omtalt i stk. 1, kan erstattes af et særligt sønæringsbevis med begrænsede rettigheder1) udstedt af Søfartsstyrelsen på baggrund af dokumentation for bestået teoretisk duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe eller fiskeskibe og

1) sejladserfaring i lignende fartøj i mindst tre måneder, gennemført instruktion i ombordværende brandudstyr og gennemført grundlæggende søsikkerhedskursus på en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesinstitution, eller

2) bestået praktisk prøve omfattende manøvrering og motorbetjening om bord i fartøjet ved en af Søfartsstyrelsen godkendt person, gennemført instruktion i ombordværende brandudstyr og gennemført grundlæggende søsikkerhedskursus på en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesinstitution.

Stk. 3. Foruden det sønæringsbevis, som er omtalt i stk. 1 eller 2, skal føreren være skikket til udkig og i besiddelse af følgende:

1) Et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS minimum ROC, hvis det pågældende fartøj er udstyret med radio. Hvis fartøjet udelukkende er udrustet med et mobilt VHF-radioanlæg, da SRC.

2) Et gyldigt bevis som sygdomsbehandler til den ombordværende skibsmedicinkiste, jf. gældende bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sundhedsuddannelser). Hvis der ikke er krav om skibsmedicinkiste om bord i det pågældende fartøj, skal føreren have gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus i henhold til Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser indeholdende modulerne: Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved sygdom.

3) Et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der ikke indeholder begrænsninger i arbejdsområdet for tjenesten om bord.

Stk. 4. Føreren skal endvidere være myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Stk. 5. For sejlbåde kan den duelighedsprøve, som er nævnt i stk. 2, erstattes af en bestået yachtskippereksamen af 3. grad eller højere.

Stk. 6. Føreren af et grønlandsk fiskefartøj, som nævnt i § 1, skal være i besiddelse af gyldigt bevis som bedstemand i fiskeskibe eller opfylde stk. 1 eller 2, jf. dog stk. 9.

Stk. 7. Føreren af et fartøj med en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover skal udover at opfylde stk. 2 have bestået den praktiske prøve omfattende manøvrering og motorbetjening, som er nævnt i stk. 2, nr. 2, hvis vedkommende ikke er i besiddelse af gyldigt duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe eller bevis som bedstemand i fiskeskibe eller højere.

Stk. 8. Hvis fartøjet har en fremdrivningseffekt på 100 eller derover, men under 750 kW, skal der være en person om bord, der er i besiddelse af duelighedsbevis i motorpasning. Denne person kan samtidig være ansat til anden tjeneste om bord. For fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover, men under 750 kW kan Søfartsstyrelsen tillade, at gennemført oplærings- og træningsprogram i drift, vedligehold og sikkerhed vedrørende fartøjets motor(er) ækvivalerer duelighedsbevis i motorpasning.

Stk. 9. Føreren af fartøjer hjemmehørende i Grønland skal ikke opfylde stk. 3, nr. 3, om sundhedsbevis. Grønlands Selvstyre kan i stedet fastsætte regler om lægeundersøgelser m.v.

§ 4. Det andet besætningsmedlem i erhvervsfartøjer,2) skal være

1) instrueret om bord i betjening af fartøjets redningsmuligheder og brandslukningsudstyr,

2) instrueret i manøvrering af fartøjet,

3) i besiddelse af sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der ikke indeholder begrænsninger i arbejdsområdet for tjenesten om bord,

4) være skikket til udkig og

5) være myndig.

Stk. 2. Besætningsmedlemmer i fartøjer hjemmehørende i Grønland skal ikke opfylde stk. 1, nr. 3, om sundhedsbevis. Grønlands Selvstyre kan i stedet fastsætte regler om lægeundersøgelser m.v.

§ 5. Søfartsstyrelsen kan godkende personer til at foretage praktiske prøver, jf. § 3, stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Godkendelse kan gives til personer, der

1) er uddannet navigatør på et niveau, der samlet set har et kvalifikationsniveau, der ligger højere end det faglige niveau for den praktiske prøve,

2) har relevant uddannelseserfaring,

3) har deltaget i en eller flere praktisk prøver,

4) overfor Søfartsstyrelsen har demonstreret, at vedkommende er kvalificeret til at varetage praktisk prøver, og

5) har en gyldig ansvarsforsikring, der dækker deltagelse i praktiske prøver til søs.

Stk. 3. Personer, der udfører praktiske prøver, skal følge retningslinjer udstedt af Søfartsstyrelsen for afholdelse af prøver og i mindst et år opbevare dokumentation for afholdte prøver, som skal udleveres til Søfartsstyrelsen efter anmodning.

Kapitel 3

Fartøjer med et dimensionstal under 20

§ 6. I erhvervsfartøjer3) eller grupper af erhvervsfartøjer i samsejlads hver med et dimensionstal under 20 skal besætningen være på mindst en person, således at fartøjet eller fartøjerne har en tilstrækkelig besætning, der gør det muligt, at alle sejlads- og arbejdsopgaver kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For erhvervsfartøjer nævnt i stk. 1 skal fartøjernes respektive reder eller redere sikre, at:

1) fartøjerne anvendes i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende,

2) fartøjerne er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt, så de er egnet til formålet, og

3) at der foreligger en skriftlig sikkerhedsinstruks udfærdiget i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer, der under hensyntagen til fartsområdet indeholder sammensætningen af besætningen for de samsejlende erhvervsfartøjer.

Stk. 3. Føreren af fartøjet eller føreren med ansvar for en gruppe af fartøjer, som nævnt i stk. 1, skal som minimum opfylde følgende kriterier:

1) Have relevant sejladserfaring og ud fra en vurdering af sikkerheden ved anvendelse af det pågældende fartøj eller de pågældende fartøjer, have opnået fornødent kendskab til følgende emner:

a) søvejsregler,

b) navigation for relevant sejladsområde,

c) forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler, herunder have gennemført praktisk træning og brug af fartøjets brandslukningsudstyr,

d) fartøjers stabilitet,

e) søsikkerhed,

f) beskyttelse af havmiljøet og

g) mindre fartøjers maskineri.

2) Være i besiddelse af et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS minimum ROC, hvis der er krav om radio i det pågældende fartøj. Hvis fartøjet udelukkende er udrustet med et mobilt VHF-radioanlæg, da SRC.

3) Være i besiddelse af bevis som sygdomsbehandler, jf. gældende bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sundhedsuddannelser), hvis der er krav om skibsmedicinkiste i det pågældende fartøj. Hvis der ikke er krav om skibsmedicinkiste om bord i det pågældende fartøj, skal føreren have gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus i henhold til Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser indeholdende modulerne: Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved Sygdom.

4) Være myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Stk. 4. Besætningsmedlemmer i erhvervsfartøjer, som nævnt i stk. 1, udover føreren af fartøjet eller føreren med ansvar for en gruppe af fartøjer, skal være:

1) instrueret om bord i betjening af fartøjets redningsmidler og brandslukningsudstyr,

2) instrueret i manøvrering af fartøjet, og

3) myndig.

§ 7. Hvis fartøjet, jf. § 6, stk. 1, har en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover, men under 750 kW, skal det have en besætning på mindst to personer, når der medtages passagerer. Fartøjets fører skal opfylde § 3, og det andet besætningsmedlem skal opfylde § 4. Desuden skal der være en person om bord, der har bestået duelighedsprøve i motorpasning eller har gennemgået en typespecifik instruktion og oplæring i anvendelse af den pågældende motor. Denne person kan samtidig være ansat til anden tjeneste om bord.

Kapitel 4

Om fartøjer som udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads

§ 8. I erhvervsfartøjer eller grupper af erhvervsfartøjer i samsejlads, som udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads, skal besætningen være på mindst en person, således at fartøjet eller fartøjerne har en tilstrækkelig besætning, der gør det muligt, at alle sejlads- og arbejdsopgaver kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Føreren af fartøjet eller føreren med ansvar for en gruppe af fartøjer, som nævnt i stk. 1, skal af reder være udpeget som kvalificeret instruktør og minimum have kvalifikationer, der svarer til det niveau, som oplæringen vedrører.

Stk. 3. For erhvervsfartøjer nævnt i stk. 1 skal fartøjernes respektive reder eller redere sikre, at:

1) fartøjerne anvendes i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende,

2) fartøjerne er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt, så de er egnet til formålet, og

3) at der foreligger en skriftlig sikkerhedsinstruks udfærdiget i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer, der under hensyntagen til fartsområdet indeholder sammensætningen af besætningen for de samsejlende erhvervsfartøjer.

Stk. 4. Professionel oplæring i sejlads er sejlads, hvor en eller flere personer om bord undervises med henblik på, at de består en prøve i sejlads eller gennemgår et relevant uddannelsesforløb med henblik på oplæring i sejlads i den pågældende fartøjstype.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 9. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-4 og 6-8.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 963 af 28. september 2012 om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster.

Søfartsstyrelsen, den 5. marts 2015

Per Sønderstrup

/ Benny Gade Matsumoto-Hansen

Officielle noter

1) Se www.sikkersejlads.dk om yderligere vejledning om ansøgning om særligt sønæringsbevis.

2) Uddannelseskrav til fiskere og uddannelses- og beviskrav til førere af fiskeskibe med længde under 15 meter fremgår af gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser.

3) Uddannelseskrav til fiskere og uddannelses- og beviskrav til førere af fiskeskibe med længde under 15 meter fremgår af gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser.