Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009L0015
 
32014L0111
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 491 af 13. maj 2014 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 2 og 3, §§ 3-5 og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2013, og § 1, stk. 2 og 3, §§ 3-5 og § 32, stk. 2, i anordning nr. 71 af 29. januar 2013 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændringer af lov om sikkerhed til søs fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Kapitel II-5, Tillæg I, Kapitel I, Regel 2-1, affattes således:

»Regel 2-1 Bemyndigelse af anerkendte organisationer

Administrationen1) skal bemyndige organisationer, herunder klassifikationsselskaber, der henvises til i konventionens artikel 13 og regel 1(2) i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention og med »Code for Recognized Organizations« (RO-koden), der består af del 1 og del 2 (hvis bestemmelser skal anses for obligatoriske) og del 3 (hvis bestemmelser skal anses for vejledende), som vedtaget af Organisationen ved resolution MSC. 349(92), som kan ændres af Organisationen, forudsat at:

a) ændringer til RO-kodens del 1 og del 2 vedtages, sættes i kraft og får retsvirkning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VI i protokollen til lastelinjekonventionen;

b) ændringer til RO-kodens del 3 vedtages af søsikkerhedskomitéen (MSC) i overensstemmelse med dennes forretningsorden; og

c) eventuelle ændringer vedtaget af søsikkerhedskomitéen (MSC) og miljøkomitéen (MEPC) er identiske og sættes i kraft og får retsvirkning på samme tidspunkt, alt efter hvad der måtte være hensigtsmæssigt.«

3. I Kapitel II-5, Tillæg I, nummereres eksisterende fodnoter 2-9.

4. Kapitel II-5 N, Regel 1, affattes således:

»Regel 1 Anvendelsesområde

1 Dette kapitel implementerer lasteliniekonventionens bestemmelser for danske skibe.

2 Dette kapitel indeholder desuden regler, som udfylder, udbygger eller afviger fra lasteliniekonventionens bestemmelser.

3 Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, finder dette kapitel anvendelse på skibe med en længde på eller over 24 m, hvis køl er lagt 1. januar 2002 eller senere.«

5. Kapitel II-5 N, Regel 5, affattes således:

»Regel 5 Beskyttelse af besætningen

Foranstaltninger til beskyttelse for besætningen, som angivet i lasteliniekonventionens regel 25(4) og i regel 26(2) og (3), samt i dette regelværks kapitel II-1, regel 3-3 for tankskibe, skal, uanset at skibet ikke er klasset, udføres i overensstemmelse med et anerkendt klassifikationsselskabs regler.«

6. Kapitel III, Afsnit A, Regel 3, pkt. 7, affattes således:

»7 Redningsdragt er en beskyttende dragt, der nedsætter tabet af legemsvarme hos brugeren i koldt vand.«

7. Kapitel V, Regel 1, pkt. 2, affattes således:

»2 Bestemmelserne i dette kapitel gælder tillige for alle skibe, der udelukkende opererer i farvande indenfor den basislinje, som er fastlagt i overensstemmelse med international ret.«

8. Kapitel XI, Afsnit A, Regel 1, affattes således:

»Regel 1 Autorisation af anerkendte organisationer«

Administrationen1) skal autorisere de i regel I/6 nævnte organisationer, herunder klassifikationsselskaber, i overensstemmelse med bestemmelserne i SOLAS-konventionen og med »Code for Recognized Organizations« (RO-koden), der består af del 1 og del 2 (hvis bestemmelser skal anses for obligatoriske) og del 3 (hvis bestemmelser skal anses for vejledende), som vedtaget af Organisationen ved resolution MSC. 349(92), som kan blive ændret af Organisationen, forudsat at:

a) ændringerne til del 1 og del 2 af RO-koden er vedtaget, trådt i kraft og bragt til virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII i SOLAS-konventionen;

b) ændringer til RO-kodens del 3 er vedtaget af søsikkerhedskomitéen (MSC) i overensstemmelse med dennes forretningsorden; og

c) eventuelle ændringer vedtaget af søsikkerhedskomitéen (MSC) og miljøkomitéen (MEPC) er identiske og træder i kraft eller bringes til virkning på samme tidspunkt, alt efter hvad der måtte være hensigtsmæssigt.«

9. I Kapitel XI nummereres eksisterende fodnoter 2-9.

10. Kapitel XXI, Afsnit II, Regel 6, pkt. 3.1, affattes således:

»3.1 Syn af skibe, der foretages med henblik på håndhævelsen af bestemmelserne i dette kapitel, skal udføres af Administrationens embedsmænd. Dog kan Administrationen udpege tilsynsførende eller anerkendte Organisationer til at foretage inspektioner og syn. Sådanne organisationer, herunder klassifikationsselskaber, skal autoriseres af Administrationen1a) i overensstemmelse med bestemmelserne i MARPOL-konventionen og med »Code for Recognized Organizations« (RO-koden), der består af del 1 og del 2 (hvis bestemmelser skal anses for obligatorisk) og del 3 (hvis bestemmelser skal anses for vejledende), som vedtaget af Organisationen ved resolution MEPC. 237(65), som kan blive ændret af Organisationen, forudsat at:

.1 ændringerne til del 1 og del 2 af RO-koden er vedtaget, trådt i kraft og bragt til virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 16 i MARPOL-konventionen vedrørende ændringsproceduren, som finder anvendelse for dette kapitel;

.2 ændringer til RO-kodens del 3 er vedtaget af miljøkomitéen (MEPC) i overensstemmelse med dennes forretningsorden; og

.3 eventuelle ændringer som nævnt i pkt. . 1 og . 2 ovenfor, der er vedtaget af søsikkerhedskomitéen (MSC) og miljøkomitéen (MEPC) er identiske og træder i kraft eller bringes til virkning på samme tidspunkt, alt efter hvad der måtte være hensigtsmæssigt.«

11. Kapitel XXII, Afsnit 3, Regel 8, pkt. 2.2, affattes således:

»2.2 Sådanne organisationer, herunder klassifikationsselskaber, skal autoriseres af Administrationen4) i overensstemmelse med bestemmelserne i MARPOL-konventionen og med »Code for Recognized Organizations« (RO-koden), der består af del 1 og del 2 (hvis bestemmelser skal anses for obligatoriske) og del 3 (hvis bestemmelser skal anses for vejledende), som vedtaget af Organisationen ved resolution MEPC. 237(65), som kan blive ændret af Organisationen, forudsat at:

.1 ændringerne til del 1 og del 2 af RO-koden er vedtaget, trådt i kraft og bragt til virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 16 i MARPOL-konventionen vedrørende ændringsproceduren, som finder anvendelse for dette kapitel;

.2 ændringer til RO-kodens del 3 er vedtaget af miljøkomitéen (MEPC) i overensstemmelse med dennes forretningsorden; og

.3 eventuelle ændringer som nævnt i pkt. . 1 og . 2 ovenfor, der er vedtaget af søsikkerhedskomitéen (MSC) og miljøkomitéen (MEPC) er identiske og træder i kraft eller bringes til virkning på samme tidspunkt, alt efter hvad der måtte være hensigtsmæssigt.«

12. I Kapitel XXVI, Afsnit I, Regel 2, pkt. 21, lige før pkt. 22, udgår: »Ved anvendelsen af afsnit IV:«

13. Kapitel XXVI, Afsnit I, Regel 2, pkt. 25 og 26, affattes således:

»25 »Bulkskib« betyder et skib, hvis primære formål er at transportere tørlast i bulk, og som omfatter skibstyper som malmskibe som defineret i kapitel XII, regel 1, i SOLAS-konventionen, men ikke omfatter kombinationsskibe.

26 »Gastankskib« betyder ved anvendelse af afsnit IV et lastskib, bortset fra LNG-tankskibe som defineret i denne regels paragraf 38, der er bygget eller tilpasset, og som benyttes til transport i bulk af flydende gasarter.«

14. I Kapitel XXVI, Afsnit I, Regel 2, indsættes efter pkt. 37 som nye punkter:

»38 »LNG-tankskib« betyder ved anvendelse af afsnit IV et lastskib, der er bygget eller tilpasset, og som benyttes til transport i bulk af flydende naturgas (LNG).

39 »Krydstogtskib« betyder ved anvendelse af afsnit IV et passagerskib uden dækslast, der er konstrueret udelukkende til kommerciel transport af passagerer i opholdsrum til overnatning på en sørejse.

40 »Konventionel fremdrivning« betyder ved anvendelse af afsnit IV en fremdrivningsmetode, hvor en eller flere stempelforbrændingsmotorer er drivmidlet, som er forbundet enten direkte eller via en gearkasse til drivakslen.

41 »Ikke-konventionel fremdrivning« betyder ved anvendelse af afsnit IV en fremdrivningsmetode, som ikke er konventionel fremdrivning, herunder dieselelektrisk fremdrivning, turbinefremdrivning og hybride fremdrivningssystemer.

42 »Lastskib med isbrydningsevne« betyder ved anvendelse af afsnit IV et lastskib, der er konstrueret til at bryde jævn is uden hjælp ved en fart på mindst 2 knob, når tykkelsen på den jævne is er 1,0 meter eller derover med en isnedbrydende styrke på mindst 500 kPa.

43 »Et skib leveret den 1. september 2019 eller senere« betyder et skib:

.1 for hvilket byggekontrakten er oprettet den 1. september 2015 eller senere; eller

.2 såfremt en byggekontrakt ikke foreligger, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium den 1. marts 2016 eller senere; eller

.3 som er leveret den 1. september 2019 eller senere.«

15. I Kapitel XXVI, Afsnit II, Regel 5, pkt. 4.2, første punktum, ændres »et skib« til: »et nyt skib«.

16. Kapitel XXVI, Afsnit III, Regel 13, pkt. 2.2, affattes således:

»2.2 I forbindelse med en større forandring, der omfatter udskiftning af en marine dieselmotor med en ikke-identisk marine dieselmotor eller installering af yderligere en marine dieselmotor, gælder de standarder i denne regel, der var i kraft, da motoren blev udskiftet, eller da yderligere en motor blev installeret. For så vidt angår udskiftede motorer, så skal en sådan udskiftet motor opfylde de standarder, der angives i denne regels pkt. 4 (klasse II), hvis den ikke kan opfylde de i denne regels pkt. 5.1.1 angivne standarder (klasse III) under hensyntagen til de af Organisationen udarbejdede retningslinjer.8a)«

17. Kapitel XXVI, Afsnit III, Regel 13, pkt. 5.1 og 5.2, affattes således:

»5.1 Med forbehold for bestemmelsen i regel 3 er anvendelsen i et emissionskontrolområde udpeget til klasse III NOx kontrol i henhold til denne regels pkt. 6 af enhver marine dieselmotor, der installeres på et skib:

5.1.1 forbudt, medmindre emissionen af nitrogenoxid fra motoren (beregnet som den totale vægtede emission af NOx) befinder sig inden for følgende grænseværdier, hvor n = motorens nominelle omdrejningstal (krumtapakslens omdrejninger per minut):

.1 3,4 g/kWh, når n er mindre end 130 rpm;

.2 9 x n(-0,2) g/kWh, når n er 130 rpm eller derover, men under 2000 rpm;

.3 2,0 g/kWh, når n er 2000 rpm eller derover.

når

5.1.2 skibet er bygget den 1. januar 2016 eller senere og opererer i det nordamerikanske emissionskontrolområde eller i de Forenede Staters emissionskontrolområde for det Caribiske Hav;

når

5.1.3 skibet opererer i et emissionskontrolområde, der er udpeget til klasse III NOx kontrol i henhold til denne regels pkt. 6, som ikke er et emissionskontrolområde beskrevet i denne regels pkt. 5.1.2, og skibet er bygget på eller senere end datoen for vedtagelsen af et sådant emissionskontrolområde eller på en senere dato, som det måtte angives nærmere i den ændring, der udpeger klasse III NOx emissionskontrolområdet, alt efter hvad det måtte være senest.

5.2 De standarder, der nævnes i denne regels pkt. 5.1.1, skal ikke gælde for:

.1 en marine dieselmotor installeret på et skib med en længde (L) – som defineret i regel 1.19 i MARPOL-konventionens bilag I – under 24 meter, når den udelukkende er konstrueret til og anvendes til fritidsfartøjer; eller

.2 en marine dieselmotor installeret på et skib med en kombineret dieselmotor fremdrivningseffekt (som angivet på navnepladen) under 750 kW, hvis det påvises til Administrationens tilfredshed, at skibet ikke kan opfylde de standarder, der nævnes i denne regels pkt. 5.1.1 på grund af begrænsninger i design eller konstruktion; eller

.3 en marine dieselmotor installeret på et skib, der er bygget før den 1. januar 2021, med en bruttotonnage under 500, med en længde (L) som defineret i kapitel XXI, regel 1.19, på eller over 24 meter, når den udelukkende er konstrueret til og anvendes til fritidsfartøjer.«

18. Kapitel XXVI, Afsnit III, Regel 13, pkt. 10, ophæves.

19. I Kapitel XXVI, Afsnit IV, Regel 19, pkt. 2, indsættes som punkt 2.2:

»2.2 Skibe, der ikke fremdrives mekanisk, og platforme, herunder FPSO’er og FSU’er og boreplatforme, uanset deres fremdrivningsmiddel.«

20. Kapitel XXVI, Afsnit IV, Regel 19, pkt. 3, affattes således:

»3 Regel 20 og 21 i skal ikke gælde for skibe med ikke-konventionel fremdrivning; dog skal regel 20 og 21 gælde for krydstogtskibe med ikke-konventionel fremdrivning og LNG-tankskibe med konventionel eller ikke-konventionel fremdrivning, der er leveret den 1. september 2019 eller senere, som defineret i regel 2, pkt. 43. Regel 20 og 21 gælder ikke for lastskibe med isbrydningsevne.«

21. Kapitel XXVI, Afsnit IV, Regel 20, pkt. 1, affattes således:

»1 Det opnåede EEDI skal beregnes for:

.1 alle nye skibe;

.2 alle nye skibe, der er blevet underkastet større ombygninger; og

.3 alle nye eller eksisterende skibe, som er blevet underkastet større ombygninger, der er så omfattende, at skibet af Administrationen anses for at være et nybygget skib,

som falder inden for en eller flere af kategorierne i regel 2.25-2.35, 2.38 og 2.39. Det opnåede EEDI skal være specifikt for hvert enkelt skib og skal angive skibets anslåede ydelse i energieffektivitetstermer og være suppleret med den EEDI tekniske fil, som indeholder de oplysninger, der kræves for at beregne det opnåede EEDI, og som viser beregningsprocessen. Det opnåede EEDI skal verificeres baseret på den EEDI tekniske fil enten af Administrationen eller af en organisation behørigt autoriseret af denne.22)«

22. Kapitel XXVI, Afsnit IV, Regel 21, pkt. 1, affattes således:

»1 For

.1 alle nye skibe;

.2 alle nye skibe, der er blevet underkastet større ombygninger; og

.3 alle nye eller eksisterende skibe, som er blevet underkastet større ombygninger, der er så omfattende, at skibet af Administrationen anses for at være et nybygget skib, som falder inden for en af kategorierne i regel 2.25-2.31, 2.33-2.35, 2.38 og 2.39, og som dette afsnit gælder for, skal det opnåede EEDI være, som følger:

Opnået EEDI < Krævet EEDI = (1-X/100) x referencelinjeværdi

hvor X er den i tabel 1 specificerede reduktionsfaktor for det krævede EEDI sammenlignet med EEDI-referencelinjen.«

23. Tabel 1 i Kapitel XXVI, Afsnit IV, Regel 21, pkt. 2, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

24. Tabel 2 i Kapitel XXVI, Afsnit IV, Regel 21, pkt. 3, affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 12-24, træder i kraft den 1. september 2015.

Søfartsstyrelsen, den 23. april 2015

Per Sønderstrup

/ Steen Møller Nielsen


Bilag 1

Tabel 1. Reduktionsfaktorer (i procent) EEDI i forhold til EEDI-referencelinjen
Skibstype
Størrelse
Fase 0
1. jan. 2013-
31. dec. 2014
Fase 1
1. jan. 2015-
31. dec. 2019
Fase 2
1. jan. 2020-
31. dec. 2024
Fase 3
1. jan. 2025
og fremover
Bulkskib
20.000 DWT og derover
0
10
20
30
10.000-20.000 DWT
n/a
0-10*
0-20*
0-30*
Gastankskib
10.000 DWT og derover
0
10
20
3
2.000-10.000 DWT
n/a
0-10*
0-20*
0-30*
Tankskib
20.000 DWT og derover
0
10
20
30
4.000-20.000 DWT
n/a
0-10*
0-20*
0-30*
Containerskib
15.000 DWT og derover
0
10
20
30
10.000-15.000 DWT
n/a
0-10*
0-20*
0-30*
Stykgodsskib
15.000 DWT og derover
0
10
15
30
3.000-15.000 DWT
n/a
0-10*
0-15*
0-30*
Køleskib
5.000 DWT og derover
0
10
15
30
3.000-5.000 DWT
n/a
0-10*
0-15*
0-30*
Kombinationsskib
20.000 DWT og derover
0
10
20
30
4.000-20.000 DWT
n/a
0-10*
0-20*
0-30*
LNG-tankskib***
10.000 DWT
og derover
n/a
10**
20
30
Ro-ro-lastskib
(bilfærge)***
10.000 DWT
og derover
n/a
5**
15
30
Ro-ro-lastskib***
2.000 DWT
og derover
n/a
5**
20
30
1.000-2.000 DWT
n/a
0-5*,**
0-20*
0-30*
Ro-ro-passagerskib***
1.000 DWT og derover
n/a
5**
20
30
250-1.000 DWT
n/a
0-5*,**
0-20*
0-30*
Krydstogtskib
***
med ikke-konventionel fremdrivning
85.000 BT
og derover
n/a
5**
20
30
25.000-85.000 BT
n/a
0-5*,**
0-20*
0-30*
           
*
Reduktionsfaktoren skal interpoleres lineært mellem de to værdier afhængig af skibets størrelse. Reduktionsfaktorens lavere værdi skal anvendes på mindre skibsstørrelser.
**
Fase 1 begynder for disse skibe den 1. september 2015.
***
Reduktionsfaktoren gælder for skibe leveret den 1. september 2019 eller senere, som defineret i regel 2, stk. 43.
Note:
n/a betyder, at der ikke gælder et krævet EEDI.


Bilag 2

Tabel 2. Parametre til bestemmelse af referenceværdier for forskellige skibstyper
Skibstype defineret i regel 2
a
b
c
2.25 Bulkskib
961,79
Skibets DWT
0,477
2.26 Gastankskib
1120,80
Skibets DWT
0,456
2.27 Tankskib
1218,80
Skibets DWT
0,488
2.28 Containerskib
174,22
Skibets DWT
0,201
2.29 Stykgodsskib
107,48
Skibets DWT
0,216
2.30 Køleskib
227,01
Skibets DWT
0,244
2.31 Kombinationsskib
1219,00
Skibets DWT
0,488
2.33Ro-ro-lastskib (bilfærge)
(DWT/BT)-0,7 ● 780,36, hvor DWT/BT<0,3
1812,63, hvor DWT/BT>0,3
Skibets DWT
0,471
2.34Ro-ro-lastskib
1405,15
Skibets DWT
0,498
2.35Ro-ro-passagerskib
752,16
Skibets DWT
0,381
2.38LNG-tankskib
2253,7
Skibets DWT
0,474
2.39Krydstogtskib med ikke-konventionel fremdrivning
170,84
Skibets BT
0,214

Officielle noter

1) Bestemmelsen medtages af praktiske grunde for at sikre helhed i gengivelse af det internationale regelværk. For Den Europæiske Union reguleres forholdet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014.

1) Bestemmelsen medtages af praktiske grunde for at sikre helhed i gengivelse af det internationale regelværk. For Den Europæiske Union reguleres forholdet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014.

1a) Bestemmelsen medtages af praktiske grunde for at sikre helhed i gengivelse af det internationale regelværk. For Den Europæiske Union reguleres forholdet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014.

4) Bestemmelsen medtages af praktiske grunde for at sikre helhed i gengivelse af det internationale regelværk. For Den Europæiske Union reguleres forholdet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/111/EU, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2014.

8a) Der henvises til »2013 Guidelines as required by regulation 13.2.2 of MARPOL Annex VI in respect on non-identical replacement engines not required to meet the Tier III limit«, som vedtaget af MEPC ved resolution MEPC. 230(65).

22) Der henvises til »Code for Recognized Organizations (RO Code)«, som vedtaget af MEPC ved resolution MEPC. 237(65), med ændringer.