Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Det Faglige Udvalg for Digital Media, jf. lovens § 38, stk. 2, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til web-integrator har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Front-end udvikling, herunder integration af tekst, billeder, grafik og forskellige typer af mediefiler, samt back-end udvikling og produktion, herunder oprettelse af databaser i forbindelse med implementering, vedligehold og produktion af webbaserede løsninger.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet web-integrator, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed og struktur

§ 2. Uddannelsen varer 2 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. Uddannelsen er skolebaseret uden praktik i en virksomhed.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 1 år og 3 måneder, svarende til skoleundervisning på 49 uger.

Stk. 4. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 1 år og 1 måned, svarende til skoleundervisning på 44,1 uger.

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-5.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Fotografiske teknikker og principper.

2) Billedkomposition, farvesystemer, billed- og grafikformater og deres anvendelighed.

3) Produktionsplanlægning af digitale kommunikationsprodukter.

4) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed.

5) Gængse filformater i forhold til det ønskede lagermedie og distributionsform, herunder deres anvendelighed.

6) Forskellige programmeringssprog, der anvendes ved produktion af digitale kommunikationsprodukter.

7) Faglige og tekniske termer på både dansk og engelsk.

8) Teknisk dokumentation.

9) Fremgangsmåder ved kvalitetskontrol af eget arbejde.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Fagligt sikker billedmanipulation og skabelse af såvel billeder som grafik til brug i fx digitale kommunikationsprodukter.

2) Anvendelse af forskellige former for optagelse af digitale billeder og -video.

3) Fagligt sikker udarbejdelse af en produktionsplanlægning, herunder forklaring af forskellen mellem og anvendelsen af fx synopse, manus og storyboard.

4) Anvendelse af forskellige tekniske formater korrekt i forhold til den valgte distributions- og lagringsplatform.

5) Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssige gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelsen ad arbejdet.

6) Udførelse af eksport af de mest relevante filformater i forhold til forskellige lagermedier og distributionsformer i forbindelse med forskellige typer digitale kommunikationsprodukter.

7) Anvendelse af et eller flere programmeringssprog i forbindelse med produktion og grundlæggende programmering af enkle digitale kommunikationsprodukter til flere forskellige distributionsmedier.

8) Fagligt sikker udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde og formidling heraf til andre.

9) Fagligt sikker indhentelse og anvendelse af den fundne tekniske dokumentation, herunder afgørelse af, hvorvidt den er anvendelig i den givne situation.

10) Fagligt sikker beherskelse af engelsk, således at eleven kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner og situationer i erhverv og uddannelse.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver,

2) selvstændigt i ukendte situationer udføre og tage ansvar for skabelsen af forskellige former for billed- og grafikfiler til brug i fx digital kommunikationsprodukter,

3) tage ansvaret for og foretage en produktionsplanlægning i ukendte situationer for et digitalt kommunikationsprodukt og herunder skelne mellem anvendelsesmulighederne for tekniske formater,

4) selvstændigt afgøre, hvilke filformater o.l. der er anvendelige i forhold til konsolidering af forskellige produktioner inden for digital media, herunder se sammenhængen mellem valget af filformat og distributions- og lagermedie,

5) under vejledning foretage produktionsplanlægning i form af udarbejdelse af synops, manus og storyboard og skelne mellem tekniske formater og deres anvendelsesmuligheder til forskellige opgavetyper,

6) foretage konsolidering af forskellige produktioner i relevante filformater og eksportere dem til forskellige lagermedier og distributionsformer,

7) selvstændigt i ukendte situationer foretage grundlæggende programmering i forbindelse med fremstillingen af enkle digitale kommunikationsprodukter,

8) selvstændigt i ukendte situationer opsøge viden i den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelsen af arbejdsopgaven,

9) tage ansvaret for gennemførelsen og dokumentationen af eget arbejde,

10) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser,

11) forstå og anvende faglige udtryk og begreber på både dansk og et relevant fremmedsprog svarende til grundfaget engelsk på E-niveau i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver og

12) tage initiativ til samarbejde med andre om løsning af opgaver.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Design på F-niveau, bestået.

3) Informationsteknologi på E-niveau, bestået.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan integrere tekst, billeder, grafik og forskellige typer af mediefiler samt databaser i forhold til fremstilling af dynamiske, komplekse og avancerede internetbaserede løsninger.

2) Eleven kan arbejde med navigationsdesign og fremstilling af internetsider ved hjælp af en grafisk editor.

3) Eleven kan udføre digital fotografering, billedbehandling og grafik til anvendelse i webløsninger.

4) Eleven kan arbejde med avanceret programmering og databaser.

5) Eleven kan opsætte webserver, herunder tilpasse og vedligeholde præfabrikeret software til såvel e-handelsløsninger som Content Management Systemer.

6) Eleven kan kommunikere aktivt og indgå i arbejdsfællesskaber, der arbejder med produktudvikling, produktion og service.

7) Eleven kan tilegne sig forudsætninger for iværksætteri og innovation i forbindelse med opstart af egen virksomhed.

8) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver i faget praktisk webintegration og produktion.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode.

Stk. 2. Den afsluttende prøve består af en projektopgave omfattende en fagligt tidssvarende relevant web-produktion og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i projektopgaven. Projektopgaven er individuel. I projektopgaven indgår desuden udarbejdelse af faglig dokumentation for det udførte arbejde. Øvrige emner, der relaterer sig til fagområderne, kan indgå i eksaminationen. Projektopgaven løses inden for en varighed af op til 30 klokketimer inden for højest fem på hinanden følgende hverdage, mens den mundtlige prøve varer 30 minutter inklusive votering.

Stk. 3. Opgaven stilles af skolen, som orienterer det faglige udvalg om den.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle fag.

Stk. 5. Karakteren for den afsluttende prøve gives af eksaminator og censor i fællesskab på grundlag af en helhedsvurdering af elevens projektopgave og mundtlige prøve.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencer inden for uddannelsen.

Stk. 7. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Undervisningsministeriet, den 28. april 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Silvia Fernandez


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring skal eleven inden for de sidste 5 år have været fuldtidsbeskæftiget i en periode svarende til 2 år. Eleven skal have arbejdet i en funktion som grafiker, webdesigner, front-end udvikler, udvikler, web-integrator eller lignende med at udføre følgende opgaver:
Inden for front-end udvikling skal eleven have arbejdet med at fremstille, behandle og integrere, såvel andres som egen tekst, grafik, billeder og andre typer af mediefiler, til brug i dynamiske, komplekse og avancerede internetløsninger. Herunder skal eleven have erfaringer med at udvikle navigationsdesign.
I forhold til back-end udvikling/produktion skal eleven have arbejdet med avanceret programmering af dynamisk indhold til websider i et serverside sprog. Herunder skal eleven have erfaring med at arbejde med opsætning af webservere samt vedligeholde/oprette databaseløsninger eller præfabrikerede løsninger til e-handel og Content Management Systemer.
Endelig skal eleven i en vis udstrækning have indgået aktivt i arbejdsfællesskaber, der arbejder med produktudvikling, produktion og service.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Fremstilling af komplekse og internetbaserede løsninger ved
integration af tekst, billeder, mediefiler samt databaser.
8
4,6
Opsætning af web server, herunder tilpasning og
vedligeholdelse af præfabrikeret software.
4
0,9
Arbejde med navigationsdesign samt fremstilling af
internetsider ved hjælp af en grafisk editor.
4
0,9
Arbejde med avanceret programmering, fx i net og databaser.
6
1,8
Arbejde med forskellige kodesprog i CMS system.
6
1,8
Udvikling af brugergrænseflader til forskellige typer af websites.
4
0,9
Anvendelse af usability- og accessability principper.
4
0,5
Avanceret udarbejdelse af hjemmesider med brug af
HTML/CSS og JavaScript uden brug af templates.
6
0,9
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
   

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd.
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
AMU
Kodebaseret produktion af digital kommunikation
43870
0,4
AMU
Publicering og registrering af digital
kommunikationsproduktioner
43863
0,4
AMU
Billedbehandling – komprimering af billedfiler
46764
0,2
AMU
Billedbehandling – enkle masker og fritlægning
46760
0,4
AMU
Billedbehandling – ukomplicerede billeder
46772
0,2
AMU
Brug af medier på websitet
46731
0,4
AMU
Clientside baseret scripting – digital kommunikation
43864
0,4
AMU
Programmering i scriptsprog
44973
0,4
AMU
Database, design af webløsning
44946
0,4
AMU
Database, design og programmering
44954
0,4
AMU
Kamerateknik og optagelse af digitale fotos
40473
0,4
AMU
Lys og komposition til digital fotografering
40474
0,4
AMU
Digital fotografering "on location"
40475
0,4
AMU
Søgemaskineoptimering af digital kommunikation
40814
0,2
AMU
Produktion af sidebaseret digital kommunikation
43865
0,4
AMU
Produktionsoptimering af sidebaseret digital kommunikation
43866
0,4
AMU
Billedbehandling - Korrektion af digitale billeder
46765
0,4
AMU
Digital fotografering
43893
0,4
AMU
Programmering: udvikling af webapplikationer
44957
0,4
AMU
Programmering: udvikling af databaseapplikationer
44958
0,4
AMU
Programmering: design af web/database applikation
44959
0,4
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste 2 år.

Afkortning efter tabel 2 og 3 kan maksimalt udgøre 47 skoleuger.