Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

(Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Sundhedsstyrelsen træffer bestemmelse om oprettelse, nedlæggelse og flytning af apoteker, herunder apoteker, der alene driver apoteksvirksomhed online, under inddragelse af hensyn til, at der bør opnås en rimelig let og sikkerhedsmæssigt forsvarlig adgang til lægemidler til rimelige priser og samfundsmæssige omkostninger, og at det enkelte apotek bør få mulighed for at opnå et rimelig tilfredsstillende driftsøkonomisk resultat.

Stk. 2. Apotekeren skal i forbindelse med oprettelsen underrette Sundhedsstyrelsen om beliggenheden af lokaler, hvorfra der drives apoteksvirksomhed, inden for en af Sundhedsstyrelsen fastsat frist.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

2. §§ 5-7 b ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 5. En apoteker kan inden for en radius af 75 km fra apoteket frit oprette, flytte eller nedlægge apoteksfilialer og veterinærafdelinger, jf. dog stk. 2 og 3 og § 20 a, stk. 1.

Stk. 2. En apoteker kan højst drive otte receptekspederende enheder, idet veterinærafdelinger af apoteket ikke indgår i opgørelsen heraf.

Stk. 3. En apoteker, der nedlægger en apoteksfilial ved salg, må kun sælge apoteksfilialens indretning, inventar og varelager til en pris, der ikke overstiger den bogførte værdi heraf.

Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse for apotekere, der alene driver apoteksvirksomhed online.

Stk. 5. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, at apotekeren skal underrette Sundhedsstyrelsen om oprettelse, flytning og nedlæggelse af de i stk. 1 nævnte enheder.

§ 6. En apoteker kan frit oprette, flytte og nedlægge apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder, idet apoteksudsalg dog skal placeres inden for en radius af 75 km fra apoteket, jf. dog stk. 2 og § 20 a, stk. 1.

Stk. 2. En apoteker, der nedlægger et apoteksudsalg ved salg, må kun sælge apoteksudsalgets indretning, inventar og varelager til en pris, der ikke overstiger den bogførte værdi heraf.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for apotekere, der alene driver apoteksvirksomhed online.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, at apotekeren skal underrette Sundhedsstyrelsen om oprettelse, flytning og nedlæggelse af de i stk. 1 nævnte enheder.

§ 7. Sundhedsstyrelsen kan give en apoteker påbud om at oprette eller opretholde en apoteksfilial eller et apoteksudsalg, hvis særlige lægemiddelforsyningsmæssige hensyn taler for det, mod at yde apotekeren økonomisk støtte hertil efter regler fastsat i medfør af § 53, stk. 1.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan give en apoteker påbud om at oprette, opretholde eller flytte et medicinudleveringssted, hvis særlige lægemiddelforsyningsmæssige hensyn taler for det.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan give en apoteker påbud om varetagelse af vagttjeneste, jf. § 40, hvis helt særlige lægemiddelforsyningsmæssige hensyn taler for det, mod at yde apotekeren økonomisk støtte hertil efter regler fastsat i medfør af § 49.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan give en apoteker påbud om nedlæggelse af en apoteksfilial, et apoteksudsalg, et håndkøbsudsalg og et medicinudleveringssted, hvis enheden ikke indrettes og drives i overensstemmelse med de regler, der er udstedt i medfør af §§ 38 eller 43.

Stk. 5. Sundhedsstyrelsen kan give en apoteker påbud om straks at nedlægge et håndkøbsudsalg, hvis det forretningssted, hvor håndkøbsudsalget er beliggende, har eller opnår tilladelse til at forhandle lægemidler efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler.

Stk. 6. Sundhedsstyrelsen kan i forbindelse med en ledig apotekerbevilling nedlægge en apoteksfilial og et apoteksudsalg, hvis enheden er oprettet før den 1. juli 2015 eller på baggrund af et påbud meddelt efter stk. 1.«

3. § 10 ophæves.

4. I § 11, stk. 1, indsættes som nr. 15:

»15) At yde medicinsamtale til personer med kronisk sygdom efter nærmere regler fastsat af ministeren for sundhed og forebyggelse.«

5. § 12, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) Fremstilling og forhandling til forbrugerne af andre varer end lægemidler, som i henhold til regler fastsat af Sundhedsstyrelsen i medfør af stk. 4 er varer, som naturligt og hensigtsmæssigt knytter sig til et apoteks virksomhed.«

6. I § 12 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om de af stk. 1, nr. 4, omfattede varer.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. § 18, stk. 1, affattes således:

»Apotekerbevillinger opslås ledige af Sundhedsstyrelsen på styrelsens hjemmeside med en ansøgningsfrist på mindst 4 uger og rettes mod ansøgere til apotekerbevilling efter § 15, stk. 1 og 2. Apotekerbevillinger opslås med apotek og tilknyttede enheder, idet en tiltrædende apoteker dog kan vælge ikke at overtage apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er oprettet i medfør af §§ 5 og 6 eller opretholdt, uden at Sundhedsstyrelsen har givet påbud herom i medfør af § 7, stk. 1.«

8. I § 18, stk. 3, ændres »§ 4, stk. 3, nr. 3,« til: »§ 4, stk. 4, nr. 3,«.

9. I § 19, stk. 1, indsættes efter »apoteket«: »med tilknyttede enheder«.

10. § 20, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Inden apotekerbevilling meddeles efter § 15, stk. 1, rådfører Sundhedsstyrelsen sig med de konsulenter, der er nævnt i § 67, og Sundhedsstyrelsen udvælger på den baggrund et antal egnede ansøgere og tilbyder disse en samtale som et led i sagsbehandlingen.«

11. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. En apoteker, der har oprettet apoteksfilialer og apoteksudsalg i medfør af §§ 5 og 6, eller har opretholdt sådanne enheder, uden at Sundhedsstyrelsen har givet påbud herom i medfør af § 7, stk. 1, skal afhænde disse enheder, når apotekerens bevilling bortfalder, jf. § 22, hvis den tiltrædende apoteker ikke ønsker at overtage disse ved apoteksovertagelse. Sker afhændelsen ved salg af de i 1. pkt. nævnte enheder, må apotekeren kun sælge den eller de pågældende enheders indretning, inventar og varelager til en pris, der ikke overstiger den bogførte værdi heraf.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om, at Sundhedsstyrelsen uanset stk. 1 på den afgående apotekers vegne og for dennes regning kan afhænde de i stk. 1 nævnte apoteksenheder, hvis Sundhedsstyrelsen midlertidigt har overtaget driften i henhold til § 19, stk. 1.«

12. I § 26 ændres »§ 6« til: »§ 4, stk. 2,«.

13. § 29, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved apoteksovertagelse er den tiltrædende apoteker forpligtet til at overtage indretningen, inventaret og varelageret på apoteket og dets enheder, herunder apoteksfilialer og apoteksudsalg, som ikke er oprettet i medfør af §§ 5 og 6 eller opretholdt på baggrund af et påbud givet af Sundhedsstyrelsen i medfør af § 7, stk. 1, i det omfang indretningen, inventaret og varebeholdningen er i brugbar og tidssvarende stand og er passende i forhold til den eller de pågældende apoteksenheders behov. Ved apoteksovertagelse er den tiltrædende apoteker endvidere berettiget til at overtage indretningen, inventaret og varelageret på apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er oprettet i medfør af §§ 5 og 6 eller opretholdt, uden at Sundhedsstyrelsen har givet påbud herom i medfør af § 7, stk. 1.

Stk. 2. Den afgående apoteker må kun sælge apotekets og de i stk. 1 nævnte enheders indretning, inventar og varelager til en pris, der ikke overstiger den bogførte værdi heraf. I perioden fra den afgående apotekers meddelelse til Sundhedsstyrelsen om fritagelse for apotekerbevillingen, jf. § 22, stk. 2, til den tiltrædende apotekers stillingtagen til, om samtlige apoteksenheder ønskes overtaget, jf. stk. 1, 2. pkt., kan den afgående apoteker ikke afhænde de apoteksenheder, der er oprettet i medfør af §§ 5 og 6.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

14. I § 29, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »varebeholdning« til: »varelager«.

15. I § 40 indsættes efter »apotekers åbningstid«: »og etablering af vagttjeneste«.

16. Efter § 41 indsættes:

»§ 41 a. Apotekeren skal offentliggøre de oplysninger om sin virksomhed, der er relevante i forbindelse med borgernes valg af apotek.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelsen af oplysninger om apoteksvirksomhed efter stk. 1.«

17. I § 43 a, stk. 1, indsættes efter »online til brugerne,«: »og den apoteker, der har opnået bevilling til alene at drive apoteksvirksomhed online,«.

18. I § 43 a, stk. 2, ændres »har givet meddelelse efter« til: »er nævnt i«.

19. § 44, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Fastsættelse af regler efter stk. 1 og 2 sker efter høring af organisationer, der repræsenterer henholdsvis regionsrådene, apotekere, forbrugere, konkurrencemyndigheder, lægemiddelindustrien og erhvervslivet i øvrigt.«

20. Overskriften til kapitel 10 affattes således:

»Kapitel 10

Udligning, afgift og tilskud«.

21. I § 49, 1. pkt., udgår »efter forhandling med Danmarks Apotekerforening«.

22. § 51, stk. 1, affattes således:

»Når ganske særlige forhold taler derfor, kan Sundhedsstyrelsen bevilge en apoteker afgiftslempelse eller tilskud for 1 år ad gangen.«

23. § 59, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

24. Overskriften til kapitel 13 affattes således:

»Kapitel 13

Tilsyn, delegation af beføjelser, klage, konsulenter m.v.«

25. § 66 ophæves.

26. § 67, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Konsulenterne beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse efter indstilling fra organisationer, der repræsenterer henholdsvis farmaceuter, farmakonomer, apotekere, patienter og forbrugere, for 3 år ad gangen med mulighed for genbeskikkelse én gang.«

27. I § 67, stk. 2, ændres »sygehusapotekere« til: »private sygehusapotekere«.

28. I § 69, stk. 1, nr. 5, udgår »§ 66 og«.

29. I § 70 indsættes som stk. 6-8:

»Stk. 6. Har den afgående apoteker oprettet apoteksfilialen efter den 1. juli 2015, finder stk. 1, 2 og 4 ikke anvendelse på tab, der relaterer sig til nedlæggelse eller flytning af apoteksfilialen, medmindre apoteksfilialen er oprettet eller opretholdt på baggrund af et påbud fra Sundhedsstyrelsen efter § 7, stk. 1.

Stk. 7. Har den afgående apoteker oprettet apoteksudsalget efter den 1. juli 2015, finder stk. 1 ikke anvendelse på tab, der relaterer sig til nedlæggelse eller flytning af apoteksudsalget, medmindre apoteksudsalget er oprettet eller opretholdt på baggrund af et påbud fra Sundhedsstyrelsen efter § 7, stk. 1.

Stk. 8. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om Sundhedsstyrelsens fastsættelse af erstatning efter stk. 1 og 2.«

30. § 71 ophæves.

31. § 72, stk. 1, nr. 1, affates således:

»1) overtræder §§ 1-3, § 3 a, stk. 1, § 5, stk. 3, § 6, stk. 2, § 11, § 12, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 12 a, stk. 1-4, § 13, § 14, § 20 a, stk. 1, § 29, stk. 2, § 31, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., § 41, stk. 1 og 2, § 41 a, stk. 1, § 43 a, stk. 1, § 55, stk. 1, § 56, § 56 a, stk. 1 og 2, § 61 a, stk. 1, § 61 b, § 61 c eller § 61 e, stk. 1,«.

32. I § 72, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 4, stk. 1, § 7, stk. 1 og 3, § 7 a, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 7 b, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2,« til: »§ 4, stk. 2, § 7, stk. 1-5,«.

§ 2

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014, foretages følgende ændring:

1. § 47 c, stk. 4, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4, træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 3. For lån ydet inden lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler og vilkår anvendelse.

Stk. 4. Personer, som inden den 1. juli 2015 indgiver ansøgning om bevilling efter § 15, stk. 1 eller 2, i lov om apoteksvirksomhed, og som den 1. juli 2015 eller senere meddeles bevilling, vil kunne ansøge om garanti for lån til overtagelse eller etablering af apotek, apoteksfilial og apoteksudsalg. For sådanne lån finder de hidtil gældende regler og vilkår anvendelse.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 4. maj 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Nick Hækkerup