Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1456 af 16. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, indsættes efter », som fremgår efter af § 2, stk. 3«: », jf. dog stk. 7«.

2. I § 17, stk. 3, 2. pkt., ændres »Fristen forlænges med op til 4 uger« til: »Fristen kan forlænges med op til 4 uger«.

3. I § 17 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Et medlem har ikke ret til dagpenge i den periode, hvor a-kassen forlænger fristen for tilmelding i jobcenteret efter udløb af PD U2, jf. stk. 1 og stk. 4, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Et medlem har dog ret til dagpenge i den periode, hvor a-kassen forlænger fristen for tilmelding i tilfælde af sygdom, jf. stk. 4, nr. 1, dog højst i 14 dage.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015 og har virkning for tilfælde, hvor a-kassen den 5. januar 2015 eller senere har forlænget fristen for tilmelding i tilfælde af sygdom efter § 17, stk. 4, nr. 1.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. maj 2015

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen