Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0099
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 1, 2 og 5 i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer, som ændret ved lov nr. 99 af 10. februar 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 4, §§ 3, 4 og 8 i bekendtgørelse nr. 574 af 20. november 1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer:«

2. I § 61, stk. 1, ændres »Kvinder« til: »Personer«.

3. I § 78, stk. 1, ændres »kvinder« til: »personer«.

4. I § 78, stk. 1, nr. 1, ændres »Kvinden« til: »Personen«.

5. I § 78, stk. 1, nr. 1, ændres »hun« til: »denne«.

6. I § 78, stk. 1, nr. 2, ændres »kvinden« til: »personen«.

7. I § 78, stk. 1, nr. 2, ændres »hun« til: »denne«.

8. I § 78, stk. 1, nr. 2, ændres »hun« til: »personen«.

9. I § 78, stk. 1, nr. 3, ændres »kvinden« til: »personen«.

10. § 79, stk. 1, affattes således:

»Inden nuklearmedicinske behandlinger iværksættes, skal det om nødvendigt med en graviditetstest sikres, at personen ikke er gravid.«

11. § 79, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Patienter i den forplantningsdygtige alder skal hvis relevant oplyses om, at graviditet bør undgås i en passende tid efter indgift af de åbne radioaktive kilder. For behandling med I-131 skal denne periode være mindst 4 måneder.«

12. I § 80, stk. 1, ændres »kvindelige patienter« til: »patienter«.

13. I § 117 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

14. I bilag 7, note 1, ændres »kvinden« til: »personen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. juni 2015.

Sundhedsstyrelsen, den 19. juni 2015

Jakob Cold

/ Mette Øhlenschlæger

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF, af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet, EU-Tidende 2008, nr. L 328, side 28.