Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 340 af 2. april 2014 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v., foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 4 affattes således:

»Stk. 4. Ankestyrelsen opkræver betalingen årligt. Ankestyrelsen opkræver en foreløbig betaling for kalenderåret inden udløbet af maj. Opkrævningen bliver opgjort på baggrund af det foregående års betaling. Beløbet skal indbetales senest den 30. juni. Der vil ikke blive opkrævet en foreløbig betaling, hvis det samlede antal arbejdsskadesager det foregående år var 3 eller færre.«

2. I § 8 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ankestyrelsen sender senest den 31. marts det følgende år lister til de enkelte selskaber m.fl. over de sager, som danner grundlag for den endelige betaling. Eventuelle indsigelser mod disse opgørelser skal være Ankestyrelsen i hænde senest den 15. maj. Herefter opgør og opkræver Ankestyrelsen den endelige betaling senest den 31. maj. Beløbet skal betales senest den 30. juni.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.

Arbejdsskadestyrelsen, den 28. januar 2015

Merete Agergaard

/ Tor Even Münter