Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0030
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Beredskab og beredskabsplaner
Kapitel 3 Beredskab og beredskabsplaner for olieforurening fra olie- og gasanlæg og rørledninger
Kapitel 4 Beredskab og beredskabsplaner for olieforurening fra andre platforme
Kapitel 5 Beredskab for andre skadelige stoffer
Kapitel 6 Ekstern beredskabsplan
Kapitel 7 Tilsyn og klage mv.
Kapitel 8 Straf
Kapitel 9 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Krav til beredskabsplaner for olie- og gasanlæg og rørledninger
Bilag 2 Den eksterne beredskabsplan
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beredskab ved forurening af havet fra olie- og gasanlæg, rørledninger og andre platforme1)

I medfør af § 34 a, stk. 3, § 34 b, stk. 2, § 39, stk. 1, § 48, stk. 1, og § 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013, som ændret ved lov nr. 1499 af 23. december 2014, og § 45 b, stk. 3, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, samt efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Operatør: Den virksomhed, der er udpeget af rettighedshaveren eller af klima-, energi- og bygningsministeren til på rettighedshaverens vegne at udføre de olie- og gasaktiviteter, som rettighedshaveren har tilladelse til efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund, herunder planlægning og gennemførelse af brøndaktiviteter, eller ledelse og styring af et produktionsanlægs funktioner.

2) Olie- og gasaktiviteter: Alle aktiviteter i forbindelse med et olie- og gasanlæg, tilsluttet infrastruktur eller rørledninger, herunder design, planlægning, bygning, installation offshore, drift, ændringer og demontering heraf, i forbindelse med efterforskning, produktion og rørbunden transport af olie og gas og andre stoffer og materialer mellem olie- og gasanlæg offshore og anlæg på land eller mellem flere olie- og gasanlæg offshore.

3) Olie-og gasanlæg: En fast eller mobil indretning (platform), som bruges til offshore olie- og gasaktiviteter eller i forbindelse med sådanne aktiviteter eller en kombination af sådanne indretninger, som permanent er indbyrdes forbundet ved hjælp af broer eller andre strukturer. Olie- og gasanlæg omfatter ikke mobile indretninger, når de er under forsejling eller bugsering.

4) Tilsluttet infrastruktur:

a) indenfor sikkerhedszonen, jf. offshoresikkerhedsloven, enhver brønd og dermed forbundne strukturer, supplerende enheder og anordninger tilsluttet olie- og gasanlægget,

b) indenfor sikkerhedszonen ethvert apparatur eller enhver anordning på eller fastgjort til hovedstrukturen i olie- og gasanlægget,

c) indenfor sikkerhedszonen ethvert tilsluttet rørledningssystem,

d) indenfor sikkerhedszonen enhver anden tilsluttet konstruktion, der anvendes til lagring og lastning af olie og gas produceret af et produktionsanlæg, og som er permanent knyttet til et sådant olie- og gasanlæg, og

e) rørledninger mellem olie-og gasanlæg.

5) Brøndaktiviteter: Enhver aktivitet vedrørende en brønd, som kan medføre utilsigtede udslip af olie og kemikalier, herunder boring af en brønd, reparation eller ændring af en brønd, standsning af brøndaktiviteter og permanent nedlæggelse af en brønd.

6) Anden platform: Platform, der ikke er et olie-og gasanlæg.

7) Rørledning: Den del af en rørledning, der ikke er omfattet af en tilsluttet infrastruktur.

8) Efterforskning: Boring i et prospekt og tilknyttede offshore olie- og gasaktiviteter, der er nødvendige forud for produktionsrelaterede aktiviteter.

9) Produktion: Offshoreindvinding af olie og gas fra undergrunden i rettighedsområdet, offshorebehandling af olie og gas og offshoretransport heraf gennem tilsluttet infrastruktur.

Kapitel 2

Beredskab og beredskabsplaner

§ 2. Operatøren af et olie- og gasanlæg og den ansvarlige for driften af en rørledning eller en anden platform skal opretholde et beredskab, som i tilfælde af forurening af havet fra anlægget, rørledningen eller platformen kan bekæmpe forureningen, jf. kapitel 3 - 5.

§ 3. Operatøren af et olie- og gasanlæg og den ansvarlige for driften af en rørledning skal udarbejde en plan for beredskabet med det indhold, der er nævnt i kapitel 3 og 5. Den ansvarlige for driften af en anden platform skal udarbejde en plan for beredskabet med det indhold, der er nævnt i kapitel 4 og 5.

Stk. 2. Beredskabsplanen for et olie- og gasanlæg skal omfatte både produktions- og brøndaktiviteter, herunder aktiviteter i forbindelse med efterforskning.

§ 4. Operatører af olie- og gasanlæg og ansvarlige for driften af rørledninger kan i samarbejde opretholde beredskabet og udarbejde en fælles beredskabsplan. Driftsansvarlige for andre platforme kan i samarbejde opretholde beredskabet og udarbejde en fælles beredskabsplan.

§ 5. Miljøstyrelsen godkender planen udarbejdet efter § 3. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for godkendelse af planen.

§ 6. Operatøren af et olie- og gasanlæg og den ansvarlige for driften af en rørledning eller en anden platform skal holde beredskabsplanen opdateret. Miljøstyrelsen skal underrettes om sådanne opdateringer.

Stk. 2. Væsentlige ændringer af beredskabsplanen skal godkendes af Miljøstyrelsen.

§ 7. Hvis Miljøstyrelsen i tilfælde af forurening af havet fra et olie- og gasanlæg, en rørledning eller en anden platform vurderer, herunder på baggrund af oplysninger fra operatøren eller den driftsansvarlige, at det er hensigtsmæssigt, at det statslige beredskab bistår i bekæmpelsen af forureningen, iværksætter Den Værnsfælles Forsvarskommando på anmodning fra Miljøstyrelsen dette beredskab.

Kapitel 3

Beredskab og beredskabsplaner for olieforurening fra olie- og gasanlæg og rørledninger

§ 8. Beredskabsplanen for bekæmpelse af olieforurening af havet skal udarbejdes i overensstemmelse med bilag 1.

§ 9. Operatøren af et olie- og gasanlæg og den ansvarlige for driften af en rørledning skal råde over materiel til mekanisk og, hvis relevant, kemisk bekæmpelse af olieforurening af havet.

Stk. 2. Materiellet til bekæmpelse af olieforurening skal opfylde kravene i stk. 3 og 4.

Stk. 3. Mængden af materiellet skal være således dimensioneret, at det kan bekæmpe et oliespild svarende til:

1) olieudstrømningen fra en produktionsboring eller en rørledning under hensyn til den geografiske placering, og til oliens fordampning og emulgering, og

2) den sandsynlige olieudstrømning fra en efterforskningsboring under hensyn til borestedets geologiske forhold, geografiske placering, og til oliens fordampning og emulgering.

Stk. 4. Olieoptagere, olieflydespærringer og transportmateriel skal være således konstrueret, at de kan virke under de bølgehøjder og strømforhold, der forekommer i det pågældende farvandsafsnit, dog maksimalt 2,5 m signifikant bølgehøjde og/eller strøm på 1 knob. Materiellet skal endvidere kunne virke ved lufttemperaturer fra + 50 grader C til - 20 grader C og vandtemperaturer fra + 40 grader C til - 1 grad C.

Stk. 5. Miljøstyrelsen kan tillade, at beredskabet kan omfatte andre bekæmpelsesmåder end omhandlet i stk. 1.

Stk. 6. Materiellet skal placeres således, at beredskabet kan bringes i anvendelse på stedet, hvor olieforureningen er sket, inden for en af Miljøstyrelsen fastsat tidsfrist under hensyntagen til resultaterne af de risikoberegninger, der er gennemført i henhold til § 10.

§ 10. Der skal for de under § 9, stk. 3, nævnte spild gennemføres risikoberegninger og opstilles scenarier for spredningen af olien på havet baseret på:

1) den forventede hyppighed af de forskellige typer af spild, der vil kunne forekomme,

2) den forventede varighed af spildene, og

3) det forventede volumen af spildene pr. tidsenhed.

Stk. 2. Ved beregning af spredningen af olieforureningen på havet, jf. stk. 1, skal der tages hensyn til de vejrforhold, herunder lufttemperatur, vind og nedbør, som kan forekomme, der hvor olieforureningen kan ske. Der skal endvidere tages hensyn til havforhold, herunder tidevand, havstrømme og vandtemperatur, som kan forekomme, der hvor olieforureningen kan ske.

Stk. 3. De potentielle miljøpåvirkninger for de i stk. 1 nævnte scenarier skal beskrives.

§ 11. Operatøren af et olie- og gasanlæg skal sikre, at det mandskab, som indgår i beredskabet, er oplært i betjeningen af beredskabsmateriel og –procedurer, jf. § 9 og bilag 1.

Stk. 2. Der skal regelmæssigt, og i nært samarbejde med relevante myndigheder, afholdes øvelser i brugen af materiellet og i beredskabsprocedurerne. Miljøstyrelsen skal i god tid gøres bekendt med tidspunktet for og indholdet af planlagte øvelser. Miljøstyrelsen kan stille krav til indholdet af øvelserne, herunder om afholdelse af øvelser som ikke er forhåndsvarslet i operatørens beredskabsorganisation.

§ 12. Den ansvarlige for driften af en rørledning skal sikre, at det mandskab, som indgår i beredskabet, er oplært i betjeningen af beredskabsmateriel og -procedurer, jf. § 9 og bilag 1.

Stk. 2. Der skal regelmæssigt afholdes øvelser i brugen af materiellet og i beredskabsprocedurerne. Miljøstyrelsen skal i god tid gøres bekendt med tidspunktet for og indholdet af planlagte øvelser og kan efter anmodning deltage i disse.

Kapitel 4

Beredskab og beredskabsplaner for olieforurening fra andre platforme

§ 13. Beredskabsplanen for olieforurening skal indeholde oplysninger om følgende forhold:

1) Alarm- og kommunikationssystemer, herunder varsling af myndigheder.

2) Organisation med angivelse af beredskabsledelse, bemanding, ansvarsfordeling og iværksættelsesprocedure for bekæmpelse.

3) Oversigt over bekæmpelsesmateriel med beskrivelse af type samt angivelse af kapacitet og placering.

4) Beskrivelse af indsats ved forskellige forureningssituationer, herunder bekæmpelsesmetoder, overvågning, forsynings- og transportforhold, bemanding, midlertidig opbevaring og bortskaffelse af forurenende stoffer m.v.

5) Øvelsesvirksomhed.

§ 14. Den ansvarlige for driften af en anden platform skal sikre, at det mandskab, som indgår i beredskabet, er oplært i betjeningen af beredskabsmateriel og –procedurer, jf. § 13.

Stk. 2. Der skal regelmæssigt afholdes øvelser i brugen af materiellet og i beredskabsprocedurerne. Miljøstyrelsen skal i god tid gøres bekendt med tidspunktet for og indholdet af planlagte øvelser og kan efter anmodning deltage i disse.

Kapitel 5

Beredskab for andre skadelige stoffer

§ 15. Operatøren af et olie- og gasanlæg og den ansvarlige for driften af en rørledning eller en anden platform skal råde over materiel til måling og begrænsning af spild af andre skadelige stoffer end olie, såfremt der bruges væsentlige mængder af sådanne stoffer.

Stk. 2. Operatøren eller den driftsansvarlige skal kunne bekæmpe forurening med stoffer, der forbliver flydende på vandoverfladen, og som kun er ringe vandopløselige, ved at foretage indkredsning, optagning og transport af forureningen under de vejrforhold, der er anført i § 9, stk. 4.

Stk. 3. Materiellet til bekæmpelse skal være tilstrækkeligt til at bekæmpe den til enhver tid værende mængde stof og skal placeres således, at foranstaltningerne kan iværksættes umiddelbart efter, at forureningen er sket.

Kapitel 6

Ekstern beredskabsplan

§ 16. Den eksterne beredskabsplan, jf. havmiljølovens § 34 b, udarbejdes under hensyntagen til de beredskabsplaner og de risikovurderinger, som operatørerne af olie- og gasanlæg har udarbejdet, jf. § 3 og 10.

Stk. 2. Den eksterne beredskabsplan skal udarbejdes i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 3. Den eksterne beredskabsplan holdes opdateret, således at der tages hensyn til relevante ændringer i de beredskabsplaner, der udarbejdes af operatørerne af olie-og gasanlæg, og ændringer i andre forhold, der har betydning for planen, herunder ændringer i beredskabsplanen for det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer.

§ 17. Operatøren af et olie- og gasanlæg afgiver på Miljøstyrelsens anmodning de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde den eksterne beredskabsplan i overensstemmelse med § 16 og bilag 2, i det omfang oplysningerne ikke fremgår af beredskabsplanen for olie- og gasanlægget.

§ 18. Miljøstyrelsen udarbejder en samlet ekstern beredskabsplan bestående af den eksterne beredskabsplan udarbejdet efter havmiljøloven og den eksterne beredskabsplan udarbejdet efter offshoresikkerhedsloven og videresender den til Europa-Kommissionen, samt til andre medlemsstater i EU og tredjelande, der kan blive berørt af en større ulykke, jf. offshoresikkerhedsloven.

Stk. 2. Den samlede eksterne beredskabsplan, jf. stk. 1, offentliggøres på Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets hjemmesider, jf. dog bilag 2, punkt 2.

§ 19. I tilfælde af en større ulykke eller overhængende fare herfor underrettes Europa-Kommissionen samt de medlemsstater i EU og tredjelande, der kan blive berørt af ulykken.

Kapitel 7

Tilsyn og klage mv.

§ 20. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse bliver overholdt.

§ 21. Operatøren af et olie- og gasanlæg skal meddele Miljøstyrelsen tidspunktet for ophør af efterforskning og produktion.

§ 22. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. havmiljølovens kapitel 15.

§ 23. Miljøstyrelsen underretter Energistyrelsen og Arbejdstilsynet, hvis Miljøstyrelsen forbyder fortsat drift af et olie- og gasanlæg efter havmiljølovens § 45 d, stk. 2.

Kapitel 8

Straf

§ 24. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, den der

1) overtræder § 2, § 6, § 9, stk. 1, §§ 11- 12, §§ 14 - 15 eller § 21,

2) tilsidesætter et vilkår fastsat efter § 5,

3) tager et olie- og gasanlæg, en rørledning eller en anden platform i brug, inden beredskabsplanen er godkendt efter § 5, eller

4) ikke efterkommer en anmodning om afgivelse af oplysninger efter § 17.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. juli 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 395 af 17. juli 1984 om beredskab i tilfælde af forurening fra visse havanlæg ophæves.

§ 26. For operatører af olie-og gasanlæg, hvis beredskabsplan inden den 19. juli 2015 er godkendt af Miljøstyrelsen, finder bekendtgørelsens kapitel 3 og 5 anvendelse fra den 19. juli 2018, jf. dog stk. 2. Før dette tidspunkt finder de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 395 af 17. juli 1984 om beredskab i tilfælde af forurening fra visse havanlæg anvendelse.

Stk. 2. Såfremt der på et olie- og gasanlæg omfattet af stk. 1 efter 19. juli 2016 gennemføres brøndaktiviteter omfattet af § 28 a i offshoresikkerhedsloven, finder bekendtgørelsen anvendelse fra denne dato.

Stk. 3. For operatører af olie-og gasanlæg, hvis beredskabsplan ikke inden den 19. juli 2015 er godkendt af Miljøstyrelsen, finder bekendtgørelsens kapitel 3 og 5 anvendelse fra den 19. juli 2016. Før dette tidspunkt finder de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 395 af 17. juli 1984 om beredskab i tilfælde af forurening fra visse havanlæg anvendelse.

Stk. 4. For ansvarlige for driften af rørledninger, hvis beredskabsplan inden den 19. juli 2015 er godkendt af Miljøstyrelsen, finder bekendtgørelsens kapitel 3 og 5 anvendelse fra den 19. juli 2018. Før dette tidspunkt finder de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 395 af 17. juli 1984 om beredskab i tilfælde af forurening fra visse havanlæg anvendelse.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 10. juli 2015

Eva Kjer Hansen

/ Michel Schilling


Bilag 1

Krav til beredskabsplaner for olie- og gasanlæg og rørledninger

1. Beredskabsplanen skal indeholde følgende oplysninger:

1) En beskrivelse af alarm- og kommunikationssystemer, herunder for umiddelbar indberetning om spild til Den Værnsfælles Forsvarskommando, Miljøstyrelsen og andre relevante myndigheder, og for indberetning af yderligere oplysninger om spildet, efterhånden som de foreligger, jf. bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet.

2) Stillingsbetegnelse på den eller de personer, der er ansvarlige for kommunikationen med Den Værnsfælles Forsvarskommando, Miljøstyrelsen og andre relevante myndigheder.

3) En beskrivelse af beredskabsorganisationen med angivelse af:

a) stillingsbetegnelser på personer, der har beføjelser til at iværksætte beredskabsprocedurer,

b) stillingsbetegnelse på lederen af operatørens eller den driftsansvarliges beredskab,

c) den øvrige bemanding af beredskabet,

d) ansvarsfordelingen mellem de forskellige personer, der indgår i beredskabet, og

e) procedurer for iværksættelse af beredskabet, herunder for bekæmpelse af olie- og kemikaliespild på havet.

4) En beskrivelse af alle forudselige forhold eller hændelser, der kan tænkes at blive årsag til forurening af havet med olie, jf. § 10, og andre skadelige stoffer, jf. § 15.

5) En oversigt over bekæmpelsesmateriel med angivelse af:

a) type, herunder materiel til begrænsning af udslip til havet, antal, egenskaber i forhold til vejr- og havforhold, kapacitet og geografisk placering, og

b) en beskrivelse af hvem der ejer materiellet, og, hvis relevant, de kontrakt- og aftalemæssige forhold mellem operatøren eller den driftsansvarlige og eksterne leverandører af beredskabsmateriel og -mandskab.

6) En beskrivelse af indsatsen ved forskellige forureningssituationer, jf. § 10, herunder bekæmpelsesmetoder, overvågning, forsynings- og transportforhold, responstider fra et uheld er sket til bekæmpelsesmateriellet kan være fremme ved uheldsstedet, bemanding, midlertidig opbevaring og bortskaffelse af forurenende stoffer m.v.

7) Et skøn over effektiviteten af beredskabet ved oliespild. Miljøforhold, som skal medtages i denne beredskabsanalyse, skal omfatte:

a) vejrforhold, herunder vind, sigt, nedbør og temperatur,

b) havforhold, tidevand og strøm,

c) tilstedeværelse af is og fremmedlegemer,

d) dagtimer, og

e) andre kendte miljøforhold, som kan påvirke beredskabsudstyrets effektivitet eller en beredskabsindsats' generelle effektivitet.

8) En beskrivelse af hvordan beredskabet for et olie- og gasanlæg vil blive koordineret med det statslige beredskab, hvis dette er blevet iværksat. Beskrivelsen udarbejdes i samarbejde med myndighederne.

9) En beskrivelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, jf. §§ 11 og 12. For olie- og gasanlæg skal det herudover beskrives, hvordan samarbejdet med myndighederne om afholdelse af øvelser er organiseret.

10) Dokumentation for gennemførte vurderinger af eventuelle kemikalier der, hvis relevant, vil kunne anvendes som dispergeringsmidler, jf. dog havmiljølovens § 54, og som er udført for at minimere indvirkningen på den offentlige sundhed og eventuel skade på havmiljøet.

11) En beskrivelse af de aktiviteter der er gennemført eller planlægges gennemført for at sikre, at beredskabsudstyret til enhver tid er egnet til bekæmpelse, herunder i forhold til effektivitet og under hensyntagen til bedste praksis i EU-området. Det beskrives endvidere, i hvilket omfang udstyret er kompatibelt og interoperabelt i forhold til udstyr, der anvendes i lande, hvis havområder grænser op til dansk søterritorium og dansk kontinentalsokkelområde.

2. Punkt 7, 8 og 11 finder ikke anvendelse for beredskabsplaner for rørledninger.


Bilag 2

Den eksterne beredskabsplan

1. Den eksterne beredskabsplan, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Angivelse af organisationer, myndigheder og stillingsbetegnelser for personer der har beføjelse til at iværksætte beredskabsprocedurer efter de beredskabsplaner, som operatørerne af olie- og gasanlæg har udarbejdet, og efter planen for det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer.

2) Angivelse af organisationer, myndigheder og stillingsbetegnelser for personer der har beføjelse til at lede beredskabsindsatsen efter de beredskabsplaner operatørerne af olie- og gasanlæg har udarbejdet og efter planen for det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer.

3) En beskrivelse af hvordan operatører af olie- og gasanlæg tidligt underretter om spild.

4) En beskrivelse af myndighedernes procedurer ved underretning om spild og hvilke procedurer for alarmering og beredskabsindsats, der sættes i værk ved underretning.

5) En beskrivelse af koordineringen af de ressourcer, der er nødvendige for at sætte det eksterne beredskab i værk.

6) En beskrivelse af de tiltag, der som led i den eksterne beredskabsplan, kan sættes i værk for at yde bistand til den indsats, der sættes i værk af operatøren af et olie-og gasanlæg.

7) En detaljeret beskrivelse af de tiltag der indgår i den eksterne beredskabsindsats.

8) En beskrivelse af hvordan personer og organisationer, der kan blive berørt af et spild, underrettes om dette og vejledes om evt. forholdsregler som følge af spildet.

9) En beskrivelse af hvordan og af hvem andre medlemsstater i EU eller andre lande underrettes, hvis et spild kan få grænseoverskridende følger.

10) En beskrivelse af hvordan og af hvem Europa-Kommissionen underrettes, hvis et spild kan få grænseoverskridende følger.

11) En beskrivelse af hvilke foranstaltninger der iværksættes for at afbøde skader på havet eller landjordens flora og fauna, herunder i tilfælde hvor olieramte dyr når kysten før selve spildet.

12) En fortegnelse over disponibelt udstyr herunder hvem der ejer det, hvor det er placeret, hvordan og med hvilke midler det transporteres til og sættes ind på stedet, hvor spildet er sket.

13) En beskrivelse af hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre, at udstyret holdes i indsatsklar stand, og hvordan procedurer løbende ajourføres.

14) En beskrivelse af de foranstaltninger der sættes i værk i forbindelse med indsatsen ved spild, herunder en beskrivelse hvilke kompetencer og hvilket ansvar, hver af de involverede parter har.

15) En beskrivelse af hvem der har ansvaret for, at de foranstaltninger, der er beskrevet under punkt 14, vedligeholdes.

16) En beskrivelse af hvordan det sikres, at udstyr, personale og procedurer til enhver tid er til rådighed og ajourført, herunder hvordan det sikres, at der til enhver tid er tilstrækkeligt med personale, der er oplært i brugen af udstyr og har kendskab til procedurer.

17) Dokumentation for tidligere miljø- og sundhedsvurderinger af eventuelle dispergeringsmidler, der planlægges anvendt, jf. dog havmiljølovens § 54.

18) En beskrivelse af hvordan rollerne er fordelt mellem myndigheder, operatører af olie- og gasanlæg og eventuelle andre agenter i beredskabet, således at samarbejdet og koordinationen i forbindelse med indsatsen er klart beskrevet og sikret.

19) En beskrivelse af de forholdsregler der er truffet, hvis indsatsen ved et spild overstiger den nationale formåen eller overskrider den danske grænse.

20) En beskrivelse af procedurer for alarmering af Unionens civilbeskyttelsesordning.

21) En beskrivelse af hvordan og hvor ofte, der afholdes grænseoverskridende øvelser for det eksterne beredskab, herunder hvilke myndigheder og operatører af olie- og gasanlæg, der deltager i sådanne øvelser.

22) En beskrivelse af fremsendelse af den eksterne beredskabsplan til Europa-Kommissionen og medlemsstater i EU og tredjelande, der kan blive berørt af en større ulykke.

23) Fortegnelser over statsligt og virksomhedsejet beredskabsudstyr og procedurer i nabomedlemsstater i EU og, hvis muligt, nabolande, samt en beskrivelse af de tilpasninger der er nødvendige for at sikre kompatibilitet.

2. I forbindelse med offentliggørelse af den eksterne beredskabsplan, jf. § 18, stk. 2, sikres det, at de offentliggjorte oplysninger ikke udgør en risiko for sikkerheden og beskyttelsen af olie-og gasanlæg og deres drift, ikke skader statslige økonomiske interesser eller den personlige sikkerhed og trivsel for personer ansat i myndigheder. Men henblik herpå kan der udelades oplysninger ved offentliggørelsen af planen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.