Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 4, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Reglerne om stillingsstrukturen og indholdet af de stillingskategorier, der kan benyttes for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding, er fastsat i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Styrelsen for Videregående Uddannnelser, den 24. august 2015

Nils Agerhus

/ Celina Vestergaard Bryde


Bilag 1

Stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding.

Generelle bemærkninger

Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (LBK nr. 59 af 26/01/2015) har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag

at give uddannelse i arkitektur, design og konservering indtil det højeste niveau,

at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og

at drive forskning inden for arkitekturen, design og konservering.

Institutionerne skal endvidere bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for deres fagområder.

Institutionernes ledelse har på alle niveauer ansvaret for, at der er sammenhæng mellem den forskning og kunstneriske udviklingsvirksomhed, der udføres, og de uddannelser skolen tilbyder.

Det fremgår af loven om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, at institutionerne selv træffer afgørelse om den forskning, der drives på institutionerne. Det betyder konkret, at institutionernes ledelse fastlægger den nærmere fordeling mellem forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og uddannelse. Vægtningen af de forskellige opgaver kan variere over tid. Institutionen kan pålægge medarbejderne at varetage konkrete opgaver inden for institutionens formål, herunder administrative opgaver.

I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der gælder for alle medarbejdere ansat i kunstneriske og videnskabelige stillinger med undervisnings-, kunstnerisk udviklingsvirksomheds- og forskningsopgaver, samt personale med forskningsbaseret rådgivning.

Revisionen af stillingsstrukturen

Stillingsstrukturen, der træder i kraft 1. september 2015 erstatter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Konservatorskolen under Kulturministeriet (CIR nr. 9785 af 23/06/2003) samt Cirkulære om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus under Kulturministeriet (CIR nr. 9074 af 25/03/2011).

Stillingsstrukturen skaber rammerne for stillingerne. Ledelsen på institutionerne fastlægger det konkrete stillingsindhold og præciserer arbejdsopgaverne i det enkelte stillingsopslag. Stillingsstrukturen indeholder en udtømmende beskrivelse af de stillingskategorier, der kan anvendes for det kunstneriske og videnskabelige personale. Det er således kun personer, der er ansat i stillinger omfattet af stillingsstrukturen, der kan varetage undervisnings-, kunstnerisk udviklingsvirksomheds- og forskningsopgaver på institutionerne.

De nærmere bestemmelser om opslag og bedømmelse er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved institutionerne (ansættelsesbekendtgørelsen) og de efter denne bekendtgørelse lokalt fastsatte regler.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på lov om tidsbegrænset ansættelse (LBK nr. 907 af 11/09/2008), hvis formål blandt andet er at fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Af loven følger blandt andet, at for ansatte, der er beskæftiget med undervisnings- og forskningsvirksomhed, gælder, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold højst kan ske to gange, jf. lovens § 5, stk. 2. En varig ansættelse eller ansættelse i en ny stillingskategori er ikke en fornyelse omfattet af loven.

Stillingsstrukturen generelt

Stillinger, som er omfattet af stillingsstrukturen, er inddelt i følgende niveauer:

1) Stillinger under adjunktniveau

2) Stillinger på adjunktniveau

3) Stillinger som lektor

4) Stillinger på professorniveau

5) Øvrige stillinger

Beskrivelse af de enkelte stillinger

1. Stillinger under adjunktniveau

1.1 Ph.d.-stipendiat (Ph. D. Fellow)

Stillingen som ph.d.-stipendiat er en tidsbegrænset uddannelsesstilling.

1.2 Videnskabelig assistent (Research Assistant)

Stillingen som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Hovedopgaverne er forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt i begrænset omfang undervisning i relation hertil. En mindre del af arbejdstiden kan anvendes til faglig udvikling samt varetagelse af andre opgaver.

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse sker for en periode af indtil tre år. Genansættelse ud over tre år kan ikke finde sted. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelige assistent uden yderligere varsel.

1.3 Undervisningsassistent (Assistant Lecturer)

Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Undervisningsassistenten varetager undervisning inden for faget efter institutionens bestemmelse. Undervisningsassistenten skal have særlig tilladelse til at fungere som eksaminator.

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse sker for en periode på indtil tre år. Genansættelse kan finde sted i det omfang, at det er i overensstemmelse med lov om tidsbegrænset ansættelse. Det konkrete timetal mv. fastsættes for hvert semester inden for de rammer, som er aftalt herfor.

1.4 Ekstern lektor (Part-time Lecturer)

Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling, hvis hovedindhold er varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver. Formålet med det eksterne lektorat er at give mulighed for ansættelse af undervisere med relevant praksiserfaring eller særlige kvalifikationer på højt niveau.

Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb efter institutionens bestemmelser, herunder også give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer.

Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Der er mulighed for både varig og tidsbegrænset ansættelse. Det konkrete timetal og evt. eksamensdeltagelse mv. fastsættes for hvert enkelt semester inden for de rammer, som er aftalt herfor.

2. Stillinger på adjunktniveau (postdoc/adjunkt)

2.1 Postdoc

Stillingsindholdet vil normalt overvejende være forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Hertil kommer undervisning i et vist omfang. Desuden kan i begrænset omfang komme varetagelse af andre opgaver.

Institutionen fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

I stillingen indgår ikke pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som postdoc kan derfor ikke alene kvalificere til ansættelse som lektor.

2.1.1 Kvalifikationskrav

Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

2.1.2 Vilkår

Postdoc-stillingen er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Stillingen kan besættes for en periode på op til fire år på samme institution. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan også ske ansættelse på deltid.

Ansættelse som adjunkt/postdoc i tidsbegrænsede stillinger kan maksimalt ske for en samlet periode på otte år.

2.2 Adjunkt (Assistant Professor)

Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme varetagelse af andre opgaver efter institutionens bestemmelse, f.eks. administration eller tværinstitutionelt og eksternt samarbejde.

Institutionen fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der skal sikres en balance, som gør, at adjunkten kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder (typisk forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed og undervisning).

Institutionen skal sikre, at adjunkten får supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ved ansættelse som adjunkt gives merit for tidligere ansættelse som postdoc inden for et relevant område.

2.2.1 Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

2.2.2 Vilkår

En stilling som adjunkt kan besættes tidsbegrænset for en periode på op til fire år. Ved ansættelse i en tidsbegrænset stilling, kan ansættelsesperioden i særlige tilfælde forlænges med indtil et år, såfremt den ansatte fremsætter ønske herom senest seks måneder før periodens udløb.

Ansættelse som adjunkt kan endvidere ske varigt, således at den ansatte efter maksimalt seks år overgår til en stilling som lektor. Overgang forudsætter, at den ansatte bedømmes kvalificeret.

En varigt ansat adjunkt skal indstille sig til faglig bedømmelse senest 6 måneder før, at adjunktperioden udløber. Undlader den ansatte at anmode om at få sine faglige kvalifikationer bedømt inden udløbet af adjunktperioden, eller er den faglige bedømmelse ikke positiv, skal institutionen umiddelbart iværksætte en afskedigelse efter de overenskomstmæssige regler.

Den varigt ansatte adjunkt kan vælge at indstille sig til faglig bedømmelse tidligere end 6 måneder før udløb af adjunktperioden. Hvis denne bedømmelse er negativ, kan den ansatte indstille sig til 2. bedømmelse inden for det sidste halve år af ansættelsen. Der kan således maksimalt ske faglig bedømmelse 2 gange.

Institutionen bestemmer, om en stilling som adjunkt opslås tidsbegrænset eller varigt. Institutionen og en ansat, som er tidsbegrænset ansat, kan under ansættelsen aftale overgang til varig ansættelse. Overgang kræver ikke opslag af stillingen.

Der skal ved opslaget af en stilling fremgå, om der er tale om en tidsbegrænset eller varig ansættelse. Både tidsbegrænsede og varige stillinger skal besættes på normal vis efter ansættelsesbekendtgørelsens regler, herunder reglerne om opslag og bedømmelse.

Ved opslag af varige stillinger, skal det være tydeligt og gennemsigtigt for ansøgeren, hvilke kriterier der lægges vægt på i den faglige bedømmelse ved overgang fra adjunkt- til lektorniveau. Endvidere er der en forventning om, at medarbejder og ledelse undervejs følger op på krav og forventninger til den faglige bedømmelse.

Stillinger som adjunkt er som udgangspunkt fuldtidsstillinger, men der kan også ske ansættelse på deltid.

Ansættelse som adjunkt/postdoc i tidsbegrænsede stillinger kan maksimalt ske for en samlet periode på otte år.

3. Stillinger som lektor (Associate Professor)

3.1 Stillingsindhold

Lektoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed, herunder forpligtelse til publicering og videnskabelig formidling samt undervisning.

Hertil kan komme varetagelse af ledelse af forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed, vejledning og supervision samt fagligt bedømmelsesarbejde.

Stillingen omfatter endvidere vejledning af studerende, censorvirksomhed og eksamensdeltagelse mv.

Lektoren kan desuden varetage andre opgaver inden for institutionens formål bl.a. administration, herunder løbende studieadministrative opgaver.

Institutionen fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

3.2 Kvalifikationskrav

En ansøger til en stilling som lektor bedømmes på de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget. Ansættelse som lektor forudsætter kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde.

Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret forskning på internationalt niveau eller på anden måde har videre- eller nyudviklet fagområdet, udøvet original kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højt internationalt niveau eller har en betydelig arkitekt-, design- eller konserveringsfaglig karriere på højt niveau.

Det forudsættes endvidere, at ansøgeren har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering samt modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område skal vægte i den samlede vurdering ved stillingens besættelse.

3.3 Vilkår

En stilling som lektor besættes normalt varigt. I særlige tilfælde kan lektorstillinger dog besættes tidsbegrænset, f.eks. ved ansættelse af gæstelektorer eller i forbindelse med særlige projekter.

Stillingen som lektor er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan også ske ansættelse på deltid.

4. Stillinger på professorniveau

4.1 Professor (Professor)

Professoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed, herunder forpligtelse til publicering og videnskabelig formidling samt undervisning.

Hertil kan komme varetagelse af ledelse af forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed, vejledning og supervision samt fagligt bedømmelsesarbejde.

Stillingen omfatter endvidere faglig ledelse og koordinering.

Professoren kan desuden varetage andre opgaver inden for institutionens formål bl.a. administration, herunder løbende studieadministrative opgaver.

Herudover kommer en forpligtelse til at varetage ledelse i det omfang, det i øvrigt passer med institutionens opgaver og bestemmelse.

Institutionen fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

4.1.1 Kvalifikationskrav

En ansøger til et professorat bedømmes på de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget, idet der skal kunne dokumenteres en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder udvikling af fagområdet, udøvelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste internationale niveau eller en arkitekt-, design og konserveringsfaglig karriere på højt internationalt niveau.

Endvidere skal der lægges vægt på en vurdering af vedkommendes evne til at varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner f.eks. i relation til institutionens eksterne samarbejde.

Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling på det undervisningsmæssige område skal vægte i den samlede vurdering ved besættelse af stillingen.

4.1.2 Vilkår

En stilling som professor besættes normalt varigt, men kan også besættes tidsbegrænset, f.eks. ved ansættelse af gæsteprofessorer eller i forbindelse med særlige projekter.

Stillingen som professor er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan også ske ansættelse på deltid.

4.2 Professor med særlige opgaver (Professor with Special Responsibilities)

Professor med særlige opgaver indebærer en tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt opgaver i øvrigt, som er knyttet til professorstillinger.

Stillingerne oprettes normalt med henblik på ansættelse af medarbejdere, som er særligt talentfulde inden for forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed, til at udvikle et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau. Stillingen skal ligge inden for et af institutionens kerneområder, et satsningsområde eller et område, hvor der er et særligt behov for høj faglig kompetence som led i opbygningen af nye felter inden for forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed eller uddannelse.

Fordelingen mellem de forskellige arbejdsopgaver kan for den enkelte stillingsindehaver variere over tid, idet der dog skal lægges vægt på varetagelse af en eller flere af de særlige funktionsbestemte opgaver. Professoren kan i sin ansættelse have til opgave at varetage ledelse af forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

4.2.1 Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravene svarer til kravene i ordinære professorstillinger, idet det dog skal iagttages, at der skal lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Der skal samtidig lægges speciel vægt på en vurdering af vedkommendes mulighed for varetagelse af den eller de særlige funktionsbestemte opgaver, der er knyttet til den konkrete stilling.

4.2.2 Vilkår

De funktionsbestemte opgaver kan have en varighed på tre til fem år. Der er mulighed for forlængelse, således at den samlede ansættelse udgør op til otte år.

Ved periodens udløb bortfalder de særlige funktionsbestemte opgaver, og den pågældende overgår til en ansættelse og aflønning som lektor.

5. Øvrige stillinger

5.1 Studieadjunkt/studielektor (Teaching Assistant Professor/Teaching Associate Professor)

Studieadjunkt/studielektorstillinger besættes med heltidsundervisere.

Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver. Stillingen kan indeholde faglige udviklingsopgaver.

Institutionen skal sikre, at studieadjunkten får supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af studieadjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer. Supervisionsopgaven varetages på lektor- eller professorniveau, og institutionen fastsætter det nærmere indhold og omfang heraf. I studielektoransættelsen indgår varetagelse af supervisionsopgaver.

5.1.1 Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

5.1.2 Vilkår

Stillinger som studieadjunkt og studielektor besættes normalt varigt. Ansættelse kan ske på fuldtid eller deltid.

Ansættelse sker efter opslag som studieadjunkt eller studielektor afhængig af den pågældendes kvalifikationer.

Ved ansættelse som studieadjunkt fastsættes der en studieadjunktperiode på op til seks år.

Studieadjunkten skal indstille sig til en bedømmelse af sine undervisningsmæssige kvalifikationer senest 6 måneder før udløbet af studieadjunktperioden. Studieadjunkten skal have meddelelse om resultatet af bedømmelsen senest 3 måneder efter, at bedømmelsen er indledt.

Er bedømmelsen positiv, overgår studieadjunkten ved udløbet af studieadjunktperioden til ansættelse som studielektor.

Undlader studieadjunkten at anmode om at få sine faglige kvalifikationer bedømt inden udløbet af studieadjunktperioden, eller er bedømmelsen negativ, skal institutionen umiddelbart iværksætte en afskedigelse efter de overenskomstmæssige regler. Alternativt kan institutionen dog vælge at tilbyde studieadjunkten en forlængelse af studieadjunktperioden med op til to år med henblik på en fornyet bedømmelse i tilknytning hertil. I så fald skal studieadjunkten senest seks måneder inden denne periodes udløb fremsætte anmodning om fornyet bedømmelse.

Er den fornyede bedømmelse positiv overgår studieadjunkten umiddelbart til studielektorvilkår med virkning fra den 1. i måneden efter positiv bedømmelse. Undlader den ansatte at anmode om at få sine kvalifikationer bedømt inden for den fastsatte frist, eller er den fornyede bedømmelse ikke positiv, skal institutionen umiddelbart iværksætte en afskedigelse efter de overenskomstmæssige regler.

Såfremt en ansøger til en studieadjunktstilling har erhvervet sig særlige kvalifikationer af betydning for varetagelsen af stillingen uden dog at være kvalificeret til umiddelbart at kunne ansættes som studielektor, kan studieadjunktperioden ske for et kortere tidsrum end seks år, og studielektorbedømmelsen kan finde sted tilsvarende tidligere.

Direkte ansættelse som studielektor kan finde sted, men det forudsætter altid, at ansøgeren er blevet positivt bedømt inden ansættelsen, og normalt også at den pågældende har haft mindst seks års beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde.

5.2 Studieadjunkt/studielektor med sideløbende arkitekt- eller designfaglig beskæftigelse

Ved institutionerne anvendes stillingskategorien som studieadjunkt/studielektor også til studieadjunkter og studielektorer med enten sideløbende arkitekt- eller designfaglig beskæftigelse på tegnestue/designvirksomhed eller anden relevant arkitektfaglig/designfaglig praksis.

Studieadjunkter/studielektorer varetager uddannelser og undervisning af kreativ, praksis- eller kunstbetonet karakter.

Bestemmelserne er generelt de samme som i afsnit 5.1, dog gælder nedenstående særlige bestemmelser.

5.2.1 Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt relevant beskæftigelse inden for arkitekt- eller designfaget og ajourført erfaring med relevant arkitekt- eller designfaglig praksis.

5.2.2 Vilkår

Ansættelse som studieadjunkt/studielektor efter denne kategori sker for en tidsbegrænset periode, men kan også ske uden tidsbegrænsning.

Ansættelsesperioden for en studieadjunkt skal have en længde, der sikrer, at den ansatte kan kvalificere sig til bedømmelse som studielektor.

Der vil normalt være tale om, at studieadjunktperioden er kortere end 6 år henset til de særlige kvalifikationskrav og kravet om sideløbende arkitektfaglig beskæftigelse/praksis.

Ansættelse efter denne kategori sker endvidere på deltid. Ved fastsættelse af deltidsansættelsen skal det sikres, at den ansatte kan kvalificere sig til bedømmelse som studielektor. Deltidsansættelsen kan dog maksimalt udgøre 3/5 af fuldtid. Såfremt beskæftigelsesgraden for en ansat overskrider 3/5 over en periode på et år og ikke forventes bragt ned til mindre end 3/5 i det følgende år, optages forhandling om fastansættelse efter afsnit 5.1.

Senest seks måneder før udløbet af studieadjunktperioden indleder institutionen en skriftlig bedømmelse af studieadjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer. Studieadjunkten skal have meddelelse om resultatet af bedømmelsen senest 3 måneder efter, at bedømmelsen er indledt.

Såfremt bedømmelsen er positiv, overgår studieadjunkten umiddelbart til studielektorvilkår med virkning fra den 1. i måneden efter positiv bedømmelse.

Den samlede ansættelsesperiode med tidsbegrænset ansættelse som studieadjunkt/studielektor i denne kategori kan, inklusiv eventuelle forlængelser, ikke overstige otte år.

Det skal af stillingsopslaget fremgå, hvis ansættelse sker som studieadjunkt/studielektor med sideløbende arkitekt- eller designfaglig beskæftigelse. Desuden skal det fremgå, om der er tale om en tidsbegrænset eller en varig deltidsstilling, samt at kvalifikationskravene er sideløbende arkitekt- eller designfaglig beskæftigelse på tegnestue/designvirksomhed eller anden relevant arkitektfaglig/designfaglig praksis.