Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Genindførelse af boligjobordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 15. september 2014, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 540 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 7 Å, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed. Vederlag efter 1. pkt., der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på 10.000 kr. (2010-niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.«

2. § 7 Å, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed eller indberettes som fradragsberettiget ydelse af en privat hvervgiver efter reglerne i § 8 V. Vederlag efter 1. pkt., der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på 10.000 kr. (2010-niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.«

3. To steder i § 8 V, stk. 2, nr. 5, ændres »31. december 2014« til: »31. december 2015«.

4. I § 8 V, stk. 4, 3. pkt., ændres »1. marts 2015« til: »1. marts 2016«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 3. § 1, nr. 1, 3 og 4, har virkning fra og med den 1. januar 2015.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, den 30. august 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Omtryksnote
  • 02-09-2015:
  • Loven er omtrykt, da underskriftsstedet ved en fejl var angivet til Marselisborg Slot. Loven blev stadfæstet på Kongeskibet Dannebrog. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.