Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Udvikling af nye teknologier, processer og praksis
Kapitel 6 Videnoverførsel
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1 Beregning af økonomisk effekt for udviklingsprojekter for indsatsområde 1) Klima, natur og Miljø, 2) Økologi og 3) Dyrevelfærd
Bilag 2 Beregning af den økonomiske effekt af projektet inden for den enkelte driftsgren
Bilag 3 Fastsættelse af korrektionsfaktorer mellem driftsgrene og driftsformer
Bilag 4 Referenceværdier til brug for beregning af den økonomiske effekt af den delmængde af projektet A, som ligger inden for en given driftsgren i, jf. bilag 2
Bilag 5 Beregning af omkostningseffektivitet for udviklingsprojekter for indsatsområde 4) Biodiversitet
Bilag 6 Beregning af omkostningseffektivitet for udviklingsprojekter for indsatsområde 5) MRSA
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan inden for nedenstående indsatsområder give tilsagn om tilskud til projekter der fremmer konkurrenceevne og bæredygtighed inden for det primære jordbrug og projekter der fremmer videnoverførsel inden for det primære jordbrug:

1) Klima, natur og miljø.

2) Økologi.

3) Dyrevelfærd.

4) Biodiversitet i det intensivt drevne landbrug.

5) MRSA.

§ 2. I forbindelse med fastsættelse af indikative rammer, der alene vedrører midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), kan NaturErhvervstyrelsen træffe beslutning om, at projekter under en sådan ramme kun kan medfinansieres med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde, som er fastsat med hjemmel i landbrugsstøtteloven.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

2) Pilotprojekt: Forsøgsaktiviteter der gennemføres inden et egentligt udviklingsprojekt. Et pilotprojekt skal ikke nødvendigvis efterfølges af et udviklingsprojekt. Et pilotprojekt kan indeholde forskningsaktiviteter, som er nødvendige for at gennemføre projektet.

3) Primær jordbrugsproduktion: Produktion af primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til det første salg er omfattet af definitionen.

4) Primær jordbrugssektor: Virksomheder, der beskæftiger sig med aktiviteter inden for primær jordbrugsproduktion.

5) Primære jordbrugsprodukter: Produkter omfattet af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Funktionsmåde (TEUF).

6) Projekt om videnoverførsel: Aktiviteter til kompetenceudvikling, information og demonstration, hvis primære formål er at sprede viden om videnskabelig praksis inden for den primære jordbrugssektor.

7) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

8) SMV: Mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. L 124, af 20. maj 2003, side 36.)

9) TEUF: Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.

10) Udviklingsprojekt: Aktiviteter, hvis formål er at udvikle nye og forbedrede teknologier, processer og praksisser inden for den primære jordbrugssektor, herunder aktiviteter til test og afprøvning. Et udviklingsprojekt kan indeholde aktiviteter til demonstration af resultaterne af udviklingsprojektet, hvis demonstrationen udgør sidste del af test eller validering af den udviklede teknologi, proces eller praksis. Et udviklingsprojekt kan indeholde forskningsaktiviteter, som er nødvendige for at gennemføre projektet.

11) Værtsbedrift: En bedrift med husdyr- og eller planteproduktion, der indgår som forsøgsbedrift i et projekt efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Al skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til NaturErhvervstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og indsendes via e-mail.

Stk. 2. Når ansøgningen er indsendt til NaturErhvervstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgning skal være modtaget i perioden 4. oktober 2016 til den 1. december 2016.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et udfyldt ansøgningsskema.

2) En projektbeskrivelse.

3) Et budget.

4) En samarbejdsaftale for udviklingsprojekter og pilotprojekter, jf. kapitel 5.

5) Dokumentation for medfinansiering med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde. Dokumentationen skal være vedhæftet det udfyldte ansøgningsskema.

6) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., jf. dog stk. 5. Tilbuddene skal være vedhæftet det udfyldte ansøgningsskema.

7) Foreningens vedtægter, hvis ansøger er en forening.

8) Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, hvis tilladelserne er opnået på det tidspunkt, hvor der søges om tilsagn om tilskud.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan dispensere fra kravet om indsendelse af to direkte sammenlignelige tilbud, hvis ansøger i ansøgningen godtgør, at der kun er en leverandør.

Afgørelse og prioritering

§ 7. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgning om tilsagn, hvis

1) de krævede oplysninger, jf. § 6, stk. 4, ikke er modtaget med ansøgningen,

2) effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed inden for det primære jordbrug og videnoverførsel inden for det primære jordbrug,

3) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter,

4) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

5) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 15, 16, 19 og 20,

6) projektets kvalitet ikke er tilstrækkelig, herunder at

a) projektets aktiviteter ikke er beskrevet klart og præcist,

b) der ikke er sammenhæng mellem projektaktiviteterne,

c) projektet ikke indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning, og

d) de nødvendige aktører og kompetencer ikke er til stede i forhold til projektets målsætninger og aktiviteter.

Stk. 2. For ansøgninger om tilskud til projekter om videnoverførsel, jf. kapitel 6, kan NaturErhvervstyrelsen give helt eller delvist afslag, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udbyderen af aktiviteterne ikke har den nødvendige kapacitet i form af personalets kvalifikationer og uddannelse til at udføre aktiviteterne.

§ 8. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering, jf. §§ 9 og 10, af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for hver af de i stk. 2 og 3 nævnte bevillingsmæssige rammer.

Stk. 2. For udviklingsprojekter, er de indikative rammer på 38 mio. kr. til klima, natur og miljø, 10 mio. kr. til økologi, 4 mio. kr. til dyrevelfærd, 2 mio. kr. til biodiversitet og 2. mio. kr. til MRSA, jf. dog § 11.

Stk. 3. For projekter om videnoverførsel, er de indikative rammer på 10 mio. kr. til klima, natur og miljø, 10 mio. kr. til økologi og 4 mio. kr. til dyrevelfærd, jf. dog § 11.

§ 9. Ved prioriteringen af udviklingsprojekter og pilotprojekter, jf. kapitel 5, om klima, natur og miljø, økologi eller dyrevelfærd, jf. § 1, nr. 1, 2, og 3, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på den økonomiske effekt af projektet, jf. bilag 1, 2, 3 og 4 og projektets nyhedsværdi.

Stk. 2. Ved beregning af den økonomiske effekt af projektet, jf. stk. 1, skal der anvendes de fastsatte referenceværdier, jf. bilag 4, for landbrugets forskellige driftsgrene og driftsformer.

Stk. 3. Prioritering foretages pr. indsatsområde, jf. § 1, nr. 1, 2 og 3, på baggrund af et pointsystem, jf. stk. 4-7. For at være tilskudsberettiget skal et projekt have minimum 1 point efter vægtning, jf. stk. 6, og ingen af kriterierne, jf. stk. 1, må score 0 point.

Stk. 4. Ansøgninger, hvor værdien af den økonomiske effekt af projektet ligger i intervallet mellem 0 til og med 0,99 pct., tildeles 0 point. Ansøgninger, hvor værdien af den økonomiske effekt af projektet ligger i intervallet gående fra 1 til og med 4,99 pct., tildeles 1 point. Ansøgninger, hvor værdien af den økonomiske effekt af projektet ligger i intervallet gående fra 5,00 til og med 9,99 pct., tildeles 2 point. Ansøgninger, hvor værdien af den økonomiske effekt af projektet ligger i intervallet gående fra 10,00 til og med 29,99 pct., tildeles 3 point. Ansøgninger, hvor værdien af den økonomiske effekt af projektet er mindst 30 pct., tildeles 4 point.

Stk. 5. Ansøgninger, med en nyhedsværdi som omfatter enkelte virksomheder inden for delsektoren/driftsgrenen, tildeles 0 point. Ansøgninger, med en nyhedsværdi som omfatter hele delsektoren/driftsgrenen, tildeles 1 point. Ansøgninger, der omfatter hele den primære jordbrugssektor i Danmark, tildeles 2 point. Ansøgninger, der omfatter den primære jordbrugssektor på internationalt plan, tildeles 3 point.

Stk. 6. Vægtningsfaktoren mellem de to prioriteringskriterier er 0,8 for den økonomiske effekt af projektet og 0,2 for nyhedsværdi, jf. stk. 4 og 5.

Stk. 7. I tilfælde af lighed mellem ansøgninger i forhold til vægtet point, jf. stk. 3-6, prioriteres ansøgninger med højest økonomisk effekt.

Stk. 8. Ved prioritering af udviklingsprojekter og pilotprojekter, jf. kapitel 5, om biodiversitet i det intensivt drevne landbrug, jf. § 1, nr. 4, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på omkostningseffektivitet, jf. bilag 5, og projektets nyhedsværdi. Den samarbejdende primær jordbrugsproducent og eventuelle værtsbedrifter skal have en bedrift på mindst 100 hektar, og projektet skal som minimum omhandle et af nedenstående fokusområder, der hvert tildeles 1 point og indgår i beregning af omkostningseffektivitet, jf. bilag 5:

1) Blomsterstriber.

2) Barjordsstriber.

3) Fodpose.

4) Insektvold.

5) Lærkepletter.

6) Tilhørende naturtiltag på brak/MFO brak.

7) Udyrkede hjørner, striber og lign. på en dyrket mark.

8) Bi- og vildtvenlige beplantninger.

9) Faunafremmende plantedække.

10) Andre tiltag som kan gavne biodiversiteten i det intensive landbrugsland.

Stk. 9. Prioritering foretages for indsatsområdet, jf. § 1, nr. 4, på baggrund af et pointsystem, jf. stk. 10-13. For at være tilskudsberettiget skal et projekt have minimum 1 point efter vægtning, jf. stk. 12, og ingen af kriterierne jf. stk. 8, må score 0 point.

Stk. 10. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet der er lavere end 2, tildeles 0 point. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet mellem 2-3, tildeles 1 point. Ansøgninger med en omkostningseffektivitet mellem 4-5, tildeles 2 point. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet over 6, tildeles 3 point.

Stk. 11. Ansøgninger, med en nyhedsværdi som omfatter enkelte virksomheder inden for delsektoren/driftsgrenen, tildeles 0 point. Ansøgninger, med en nyhedsværdi som omfatter hele delsektoren/driftsgrenen, tildeles 1 point. Ansøgninger, med en nyhedsværdi som omfatter hele den primære jordbrugssektor i Danmark, tildeles 2 point. Ansøgninger, med en nyhedsværdi som omfatter den primære jordbrugssektor på internationalt plan, tildeles 3 point.

Stk. 12. Vægtningsfaktoren mellem de to prioriteringskriterier er 0,8 for omkostningseffektivitet og 0,2 for nyhedsværdi, jf. stk. stk. 10 og 11.

Stk. 13. I tilfælde af pointlighed, jf. stk. 9-12, vil den beregnede omkostningseffektivitet være den afgørende faktor for prioriteringen. I tilfælde af fortsat pointlighed, vil nyhedsværdi være den afgørende faktor for prioriteringen.

Stk. 14. Ved prioritering af udviklingsprojekter og pilotprojekter, jf. kapitel 5, om MRSA, jf. § 1, nr. 5, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på omkostningseffektivitet, jf. bilag 6 og projektets nyhedsværdi.

Stk. 15. Projektet skal som minimum omhandle et af nedenstående fokusområder, der hvert tildeles 1 point og indgår i beregning af omkostningseffektivitet, jf. bilag 6:

1) Bedste praksis vedr. anvendelse af antibiotika.

2) Alternativer til antibiotika.

3) Vaccination.

4) Fravænning.

5) Hygiejne, smittebeskyttelse og management.

6) Sanering.

7) Smitteveje under danske forhold.

Stk. 16. Prioritering foretages for indsatsområdet, jf. § 1, nr. 5, på baggrund af et pointsystem, jf. stk. 17-20. For at være tilskudsberettiget skal et projekt have minimum 1 point efter vægtning, jf. stk. 19 og ingen af kriterierne, jf. stk. 14, må score 0 point.

Stk. 17. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet der er 1,4 eller lavere, tildeles 0 point. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet mellem 1,5-10, tildeles 1 point. Ansøgninger, med en omkostningseffektivitet mellem 11-20, tildeles 2 point. Ansøgninger med en omkostningseffektivitet over 21 tildeles 3 point.

Stk. 18. Ansøgninger, med en nyhedsværdi som omfatter enkelte virksomheder inden for delsektoren/driftsgrenen, tildeles 0 point. Ansøgninger, med en nyhedsværdi som omfatter hele delsektoren/driftsgrenen, tildeles 1 point. Ansøgninger, der omfatter hele den primære jordbrugssektor i Danmark, tildeles 2 point. A,nsøgninger der omfatter den primære jordbrugssektor på internationalt plan, tildeles 3 point.

Stk. 19. Vægtningsfaktoren mellem de to prioriteringskriterier vil være 0,8 for omkostningseffektivitet og 0,2 for nyhedsværdi, jf. stk. 17 og 18.

Stk. 20. I tilfælde af pointlighed, jf. stk. 16-19, vil den beregnede omkostningseffektivitet være den afgørende faktor. I tilfælde af fortsat pointlighed, vil nyhedsværdi være den afgørende faktor.

§ 10. Ved prioriteringen af projekter om videnoverførsel, jf. kapitel 6, om klima, natur og miljø, økologi eller dyrevelfærd, jf. § 1, nr. 1, 2 og 3, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på projektets udbredelsespotentiale og projektets effekt til at fremme videnoverførsel.

Stk. 2. Prioriteringen foretages pr. indsatsområde, jf. kapitel 6, for indsatsområde nr. 1, 2 og 3, jf. § 1, på baggrund af et pointsystem, jf. stk. 3-6. For at være tilskudsberettiget skal et projekt have minimum 1 point efter vægtning, jf. stk. 5, og ingen af kriterierne, jf. stk. 1 må score 0 point.

Stk. 3. Ansøgninger, der har et udbredelsespotentiale på 10 % eller lavere, tildeles 0 point. Ansøgninger, med et udbredelsespotentiale mellem 11-30 %, tildeles 1 point. Ansøgninger, med et udbredelsespotentiale mellem 31-60 %, tildeles 2 point. Ansøgninger, med et udbredelsespotentiale mellem 61-100 %, tildeles 3 point.

Stk. 4. Ansøgninger, hvor der er ingen eller meget begrænset effekt, tildeles 0 point. Ansøgninger, hvor der er en lille effekt, tildeles 1 point. Ansøgninger, hvor der er en middel effekt, tildeles 2 point. Ansøgninger, hvor der er en stor effekt, tildeles 3 point.

Stk. 5. Vægtningsfaktoren mellem de to prioriteringskriterier vil være 0,5 for udbredelsespotentiale og 0,5 for effekt til at fremme videnoverførsel, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 6. I tilfælde af pointlighed, jf. stk. 2-5, vil det beregnede udbredelsespotentiale være den afgørende faktor.

§ 11. Ubrugte midler inden for det enkelte indsatsområde omfordeles til de øvrige indsatsområder forholdsmæssigt i forhold til de tilskudsberettigede ansøgninger.

Stk. 2. Hvis det fulde beløb for den ene projekttype ikke søges, eller hvis der ikke gives tilsagn for det fulde beløb, omfordeles overskudsmidlerne til den anden projekttype.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 12. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At de samlede tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 300.000 kr. pr. projekt, dog 150.000 kr. for pilotprojekter, jf. kapitel 5, og projekter om videnoverførsel, jf. kapitel 6,

2) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling.

3) At projektet vedrører produkter, der er omfattet af bilag 1 til TEUF.

4) At der indsendes dokumentation for bevilling af medfinansieringen fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde.

5) At ansøger er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

6) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt sin ansøgning om tilsagn om tilskud.

7) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

8) At udviklingsprojekter og pilotprojekter, jf. kapitel 5, gennemføres i et samarbejde mellem mindst to aktører, hvoraf mindst én skal være primær jordbrugsproducent. Der skal udarbejdes og indsendes en projektrelateret samarbejdsaftale mellem deltagerne og udpeges en ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi.

9) At tilsagnshaver indsender en underskrevet aftale i forbindelse med udgifter til værtsbedrifter.

Forpligtelser

§ 13. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre hele projektet i overensstemmelse med tilsagnet.

2) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

3) At holde dokumentation, der dokumenterer, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af disse regler.

4) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte som nærmere fastsat i tilsagnet.

5) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn, jf. dog § 22.

6) At afgive de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, i indtil to år efter, at projektet er afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan bede om oplysninger, som er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013.

7) At sende de oplysninger og bilag, som er nævnt i § 24 sammen med udbetalingsanmodningen.

8) At offentliggøre resultaterne af et projekt,

9) At have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

Kapitel 5

Udvikling af nye teknologier, processer og praksis

§ 14. Tilskud kan ydes til projekter om udvikling af nye teknologier, processer og praksisser inden for den primære jordbrugssektor, herunder tilskud til pilotprojekter.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til virksomheder, organisationer og foreninger.

Tilskudsberettigede udgifter

§ 15. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til

1) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, og som registrerer mindst 15 timers arbejde på projektet,

2) udgifter til konsulenter til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen,

3) køb af analyser,

4) køb af nye materialer,

5) køb af nyt udstyr

6) lokaleleje, og

7) 15 % overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen fastsætter værdien af udstyr, med en anskaffelsespris på 50.000 kr. eller over, der har værdi efter projektets afslutning. Værdien modregnes i opgørelsen af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 5. Indtægter genereret under gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 6. Indtægter genereret efter gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

§ 16. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives eller tidligere er givet andre EU-tilskud,

2) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

3) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

4) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, c) i forordning nr. 1303/2013,

5) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, a) i forordning nr. 1303/2013,

6) advokat- og revisionsomkostninger,

7) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69 i forordning nr. 1303/2013,

8) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

9) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet,

10) udgifter til opførelse og ombygning af bygninger,

11) almindelige driftsudgifter,

12) udgifter til projekter, der kun omfatter forskningsaktiviteter,

13) udgifter til rejser, kørsel og indkvartering til tilsagnshavers personale,

14) udgifter til forplejning,

15) udgifter til enkeltfakturaer på beløb mindre end 1000 kr. og

16) udgifter til løn til tilsagnshavers personale, hvis den enkelte medarbejder har tidsregistreret under 15 timers arbejde på et projekt.

Beregning af tilskud

§ 17. NaturErhvervstyrelsen kan efter denne bekendtgørelse give tilsagn om tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud skal medfinansieres med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde, jf. § 2.

Stk. 3. Det samlede offentlige tilskud kan udgøre 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 6

Videnoverførsel

§ 18. Tilskud kan ydes til projekter om videnoverførsel, herunder vidensdeling og videnskabelig praksis. Tilskuddet skal være til gavn for personer beskæftiget i mikrovirksomheder samt, små og mellemstore virksomheder (SMVér) inden for den primære jordbrugssektor.

Stk. 2. Tilskuddet ydes til virksomheder, organisationer og foreninger, der udbyder aktiviteter til videnoverførsel.

Tilskudsberettigede udgifter

§ 19. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte udgifter til

1) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, og som registrerer mindst 15 timers arbejde på projektet,

2) udgifter til konsulenter til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen,

3) køb af nye materialer,

4) lokaleleje, og

5) 15 % overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

Stk. 2. Tilskudsberettigede udgifter i forbindelse med demonstrationsaktiviteter kan ud over udgifterne i stk. 1 omfatte relevante investeringsomkostninger, herunder udgifter til køb af nyt udstyr.

Stk. 3. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter end dem nævnt i stk. 1 og stk. 2, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen fastsætter værdien af udstyr, med en anskaffelsespris på 50.000 kr. eller over, der har værdi efter projektets afslutning. Værdien modregnes i opgørelsen af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 6. Indtægter genereret under gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 7. Indtægter genereret efter gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

§ 20. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives eller tidligere er givet andre EU-tilskud,

2) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

3) udgifter til leje og leasing af brugt udstyr,

4) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. art. 69, stk. 3, c) i forordning nr. 1303/2013,

5) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. art. 69, stk. 3, a) i forordning, nr. 1303/2013,

6) advokat- og revisionsomkostninger,

7) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69 i forordning nr. 1303/2013,

8) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

9) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet,

10) udgifter til opførelse og ombygning af bygninger,

11) almindelige driftsudgifter,

12) udgifter til kurser, der er omfattet af de almindelige uddannelsesprogrammer eller -systemer inden for landbrugsuddannelser, de gymnasiale uddannelser eller højere,

13) udgifter til rejser, kørsel og indkvartering til tilsagnshavers personale,

14) udgifter til forplejning,

15) udgifter til enkeltfakturaer på beløb mindre end 1.000 kr. og

16) udgifter til løn til tilsagnshavers personale, hvis den enkelte medarbejder har tidsregistreret under 15 timers arbejde på et projekt.

Beregning af tilskud

§ 21. NaturErhvervstyrelsen kan efter denne bekendtgørelse give tilsagn om tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud skal medfinansieres med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde, jf. § 2.

Stk. 3. Det samlede offentlige tilskud kan udgøre 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 22. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indgives via e-mail. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal, uanset stk. 2, være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Der kan maksimalt indsendes en budgetændring pr. år. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette.

Stk. 5. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

§ 23. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge §§ 14, stk. 2 og 18, stk. 2, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1, skal indgives på et særligt skema, der tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via e-mail.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 24. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via e-mail på det skema til udbetalingsanmodning, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og vedlægges følgende:

1) Et udbetalingsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) De eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) Timeopgørelse og ansættelseskontrakt for medarbejdere på projektet, hvis der er givet tilsagn om tilskud til løn til personale.

6) En slutrapport, som skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

7) Dokumentation for udbetaling af medfinansieringen fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde, jf. § 2.

8) Dokumentation for eventuelt afholdte udbud, jf. lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Det er en betingelse for rateudbetaling, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt rateopgørelser. Ved slutudbetaling er det endvidere en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt den endelige opgørelse og slutrapport for projektet.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 4 og inden for projektperioden.

§ 25. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

§ 26. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 27, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 12 ikke er opfyldt.

§ 27. NaturErhvervstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 13, jf. dog §§ 28, 31 og 32.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter NaturErhvervstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, da tilsagnet ellers bortfalder.

§ 28. NaturErhvervstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. § 13, stk. 1 nr. 5:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 29. NaturErhvervstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 24, stk. 4, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 30. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 28 og 29, nedsættes alene § 28.

§ 31. Ved manglende overholdelse af forpligtelsen i § 13, stk. 1. nr. 2 og 3, kræver NaturErhvervstyrelsen ved den første fysiske kontrol, hvor forseelsen konstateres, tilbagebetaling af tilskud svarende til den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

Stk. 2. Ved en efterfølgende fysisk kontrol, som udføres efter en kontrol, hvor der ikke blev konstateret mangler, kræver NaturErhvervstyrelsen tilbagebetaling af tilskud svarende til halvdelen af den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

§ 32. Ved manglende skiltning, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014, nedsætter NaturErhvervstyrelsen udbetalingen ud fra en konkret vurdering af overtrædelsen.

§ 33. NaturErhvervstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter der skulle have været i udbud, hvis reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge-og anlægssektoren ikke er overholdt.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 29. juni 2016

P.D.V.
Anders Munk Jensen

/ Katrine Kaldahl


Bilag 1

Beregning af økonomisk effekt for udviklingsprojekter for indsatsområde 1) Klima, natur og Miljø, 2) Økologi og 3) Dyrevelfærd

Den økonomiske effekt af et projekt udregnes som:

Økonomisk effekt af projekt = A1*K1+A2*K2+⋯+Ai*Ki

A er den økonomiske effekt af projektet inden for den enkelte driftsgren, i, jf. bilag 2.

A beregnes på baggrund af den forventede ændring i resultatet af primær drift i kr. pr. enhed (dyr eller ha/m2 afgrøde) samt det forventede antal berørte enheder.

K er korrektionsfaktoren mellem driftsgrenene.


Bilag 2

Beregning af den økonomiske effekt af projektet inden for den enkelte driftsgren

Den økonomiske effekt af den delmængde af projektet A, som ligger inden for en given driftsgren i udregnes ud fra følgende formel:

Ai = ((∆B1*C1+∆B2*C2+⋯+∆Bn*Cn) / (BREF 1*CMAX 1+BREF 2*CMAX 2+⋯+BREF n*CMAX n)) * 100

∆Bn er ændringen i resultatet af primær drift i kr. pr. enhedstype n. Enhedstyperne er fx stk. malkekvæg, stk. slagtesvin, ha byg, ha græs, osv. Hver driftsgren har prædefineret nogle enhedstyper, der er mulige at vælge. Informationerne om disse fremgår af bilag 4.

Cn er antallet af berørte enheder af typen n.

BREF n er en foruddefineret referenceværdi for resultatet af primær drift i kr. pr. enhedstype n.

CMAX n er en foruddefineret referenceværdi, der angiver det maksimale antal enheder af typen n indenfor driftsgrenen.

Ansøger skal angive ∆Bn og Cn i ansøgningsskemaet for alle enhedstyper, n, der forventes at blive påvirket af projektet og for alle driftsgrene, i, projektet forventes at have effekt indenfor.

Nævneren i formelen er foruddefineret ved referenceværdier. Nævneren er en udregning af det samlede resultat af primær drift, som er gældende i driftsgren i inden der gennemføres et projekt.

Den økonomiske effekt af et projekt inden for en driftsgren er således den procentuelle ændring i resultatet af primær drift, som forventes at følge af udviklings- eller pilotprojektet.


Bilag 3

Fastsættelse af korrektionsfaktorer mellem driftsgrene og driftsformer

For at tage højde for de forskellige forudsætninger, der kan være for at skabe effekt, fastsætter NaturErhvervstyrelsen korrektionsfaktorer mellem driftsgren og driftsform. Korrektionsfaktorerne dannes på baggrund af de indkomne ansøgninger efter følgende metode:

1) Ansøgningerne opdeles i delmængder efter driftsgren og driftsform. Projekter, der forventes at have effekt i flere driftsgrene og driftsformer, indgår med de beregnede effekter for projektet i de pågældende driftsgrene og former. Et eksempel kan være en ansøgning som både har fokus på slagtesvin og kvæg. I dette tilfælde udregnes den økonomiske effekt for hhv. slagtesvin og kvæg. Den økonomiske effekt for slagtesvin indgår i beregning af korrektionsfaktoren for slagtesvin, mens den økonomiske effekt for kvæg indgår i beregning af korrektionsfaktoren for kvæg.

2) Den gennemsnitlige værdi for den økonomiske effekt af projekterne beregnes for hver driftsgren og driftsform.

3) Den højeste værdi af den økonomiske effekt identificeres og bruges som reference.

4) Der fastsættes korrektionsfaktorer, der sikrer, at ingen driftsgren og driftsform, som udgangspunkt har bedre eller ringere forudsætninger for opnåelse af økonomisk effekt.

Den økonomiske effekt af projektet er dermed den samlede økonomiske effekt i alle de driftsgrene, som projektet forventes at have betydning for, korrigeret for eventuelle forskelle mellem de forskellige driftsgrene og driftsformer.


Bilag 4

Referenceværdier til brug for beregning af den økonomiske effekt af den delmængde af projektet A, som ligger inden for en given driftsgren i, jf. bilag 2

Kvæg, konventionel
Enhedstype
Køer
Ha græs
Ha majs
Ha byg
Antal enheder
499.441
210.937
157.247
89.248
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
6.948
2.804
821
554

Kvæg, økologisk
Enhedstype
Køer
Ha græs
Ha majs
Ha byg
Ha byg/ært helsæd
Antal enheder
55.691
54.097
3.963
7.086
9.100
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
10.892
4.069
2.662
951
142

Svin, konventionel
Enhedstype
Søer
Slagtesvin
Ha hvede
Ha byg
Ha raps
Antal enheder
1.020.626
18.232.734
207.277
146.676
52.038
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
2.894
115
6.641
3.611
3.164

Svin, økologisk
Enhedstype
Søer
Slagtesvin
Ha byg
Antal enheder
5.609
156.247
1.730
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
6.003
72
951

Planter, konventionel
Enhedstype
Ha hvede
Ha byg
Ha raps
Antal enheder
344.464
337.473
92.038
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
5.048
2.050
1.796

Planter, økologisk
Enhedstype
Ha græs
Ha byg
Ha havre
Antal enheder
7.959
4.623
2.550
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
4.781
2.991
4.095

Æg, konventionel
Enhedstype
Høns
Ha hvede
Antal enheder
7.565.087
6.586
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
23
2.024

Æg, økologisk
Enhedstype
Høns
Ha græs
Ha byg
Antal enheder
1.430.337
1.176
377
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
100
4.069
951

Slagtekyllinger, konventionel
Enhedstype
Slagtekyllinger
Ha hvede
Antal enheder
309.194.532
22.911
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
2,40
2.024

Slagtekyllinger, økologisk
Enhedstype
Slagtekyllinger
Antal enheder
3.089.802
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
5,13

Følgende værdier er beregnet på baggrund af 3-års gennemsnitsværdier (2012-2014) fra JORD2 statistikken i Danmarks Statistikbank

Pelsdyr, konventionel
Enhedstype
Pelsdyr
Antal enheder
3.643.740
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
0,69

Gartneri, væksthus, blandet
Enhedstype
M2 væksthus
Antal enheder
1.136.337
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
1,23

Gartneri, friland, blandet
Enhedstype
Ha grøntsager
Antal enheder
7.330
Resultat af primær drift, kr. pr. enhed
147


Bilag 5

Beregning af omkostningseffektivitet for udviklingsprojekter for indsatsområde 4) Biodiversitet

Omkostningseffektivitet = A/B

A angiver antallet af fokusområder (1-10)

B angiver det ansøgte beløb i mio. kr.


Bilag 6

Beregning af omkostningseffektivitet for udviklingsprojekter for indsatsområde 5) MRSA

Omkostningseffektivitet = A/B

A angiver antallet af fokusområder (1-7).

B angiver det ansøgte beløb i mio. kr.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, . Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.