Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren

§ 1

I bekendtgørelse nr. 966 af 29. august 2014 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 59, stk. 5, § 60, stk. 3, og § 64, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, fastsættes:«

2. I § 1, stk. 9, indsættes som nr. 6:

»6) Sikrede, der bor på plejehjem m.v., jf. servicelovens § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, eller i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, der har fast tilknyttede læger.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 5. juli 2016

Sophie Løhde

/ Sven Erik Bukholt