Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 422 af 17. maj 2016 om udstyr i skibe foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Den bemyndigende myndighed, som er nævnt i artikel 18, stk. 1, er Søfartsstyrelsen, men Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) er i henhold til artikel 18, stk. 3, udpeget til at udføre vurdering og overvågning af bemyndigede organer.«

2. § 1, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kontrollen af bemyndigede organer, som er nævnt i artikel 18, stk. 2, skal udføres hvert år.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. september 2016.

Søfartsstyrelsen, den 12. september 2016

Per Sønderstrup

/ Anders Viborg Kristensen