Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om puljefiskeri

I medfør af § 36, stk. 1, § 36 a, stk. 4, § 36 c, stk. 3, § 36 d, stk. 3, § 36 e, stk. 1 og 3, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28 i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Puljebestyrer: En person, som samtlige fartøjsejere, der med deres fangstrettigheder deltager i et puljefiskeri, har bemyndiget til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen.

2) Stedfortræder: En person, som samtlige fartøjsejere, der med deres fangstrettigheder deltager i et puljefiskeri, har bemyndiget til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen, når puljebestyreren er forhindret.

3) Fangstrettigheder: Et fartøjs kvoteandele samt årsmængder, der tildeles på baggrund af fartøjskvoteandele (FKA) og individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) samt et fartøjs tilladelsesandele samt rationer, der tildeles på baggrund af fartøjstilladelsesandele (FTA).

4) Årsopgørelse: Opgørelse over fiskeriet i det forudgående kalenderår.

Tilladelse til puljefiskeri

§ 2. En fartøjsejers fangstrettigheder kan kun indgå i et puljefiskeri, hvis NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning har meddelt tilladelse hertil.

§ 3. En tilladelse til puljefiskeri forudsætter, at alle fartøjsejere, der ansøger om tilladelse til, at deres fangstrettigheder kan indgå i et puljefiskeri, udpeger en puljebestyrer og en stedfortræder for det pågældende puljefiskeri.

Stk. 2. Hvis en puljebestyrer eller stedfortræder fratræder, skal alle fartøjsejere, der deltager i det pågældende puljefiskeri, uden unødigt ophold bemyndige en ny puljebestyrer eller stedfortræder til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen og sende fuldmagt herom til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 9, stk. 2, nr. 7.

§ 4. Tilladelse efter § 2 til at en fartøjsejers fangstrettigheder kan indgå i et puljefiskeri medfører, at

1) FKA og årsmængder, der uddeles på baggrund af FKA, som fartøjsejeren modtager til det pågældende fartøj, indgår i puljefiskeriet og

2) IOK og årsmængder, der uddeles på baggrund af IOK, som fartøjsejeren modtager til det pågældende fartøj, indgår i puljefiskeriet, hvis der er tale om kvoter af IOK, som ifølge de til enhver tid gældende regler om regulering af fiskeriet kan indgå i et puljefiskeri.

Stk. 2. Fartøjsejeren kan i forbindelse med ansøgning om tilladelse til puljefiskeri vælge, at årsmængder af nærmere angivne IOK ikke skal indgå i puljefiskeriet.

Stk. 3. For puljefiskeri, som er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med FTA medfører tilladelse efter § 2, at FTA samt rationer og årsmængder, der tildeles på baggrund af FTA, som fartøjsejeren modtager til det pågældende fartøj, indgår i puljefiskeriet. Rationer omregnes til årsmængder i puljefiskeriet.

Generelle krav for puljefiskeri

§ 5. I et puljefiskeri kan kun indgå enten fartøjer med kvoteandele eller fartøjer med tilladelsesandele.

§ 6. Et fartøj må højst være tilknyttet ét puljefiskeri, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan meddele tilladelse til, at et FKA-fartøj, som også er tildelt FTA deltager både i et puljefiskeri, som er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med FKA og et puljefiskeri, som er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med FTA.

§ 7. Hvis et fartøj indgår i et puljefiskeri, må der ikke med fartøjet drives parfiskeri med et fartøj uden for puljefiskeriet på fangstrettigheder, der indgår i puljefiskeriet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at et fartøj driver parfiskeri med et fartøj uden for puljefiskeriet.

Særligt vedrørende fartøjstilladelsesandele (FTA)

§ 8. I et puljefiskeri, som er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med FTA kan kun deltage fartøjer, som råder over FTA.

Stk. 2. Et fartøj må udelukkende drive puljefiskeri på de arter i de farvandsområder, som fartøjets FTA omfatter.

Ansøgning om tilladelse til deltagelse i puljefiskeri for nyetablerede puljefiskerier og fortsættelse af igangværende puljefiskerier i det følgende år

§ 9. Ansøgning efter § 2 skal indgives samlet for alle fartøjsejere, der ansøger om tilladelse til at indgå i det pågældende puljefiskeri med fartøjer, de er ejere eller medejere af. Ansøgningsskema kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.dk.

Stk. 2. Ansøgningen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 15. december i året før puljefiskeriets start og skal indeholde følgende:

1) Oplysning om navn på fartøjsejeren.

2) Oplysning om havnekendingsnummer og EU-identifikation på samtlige fartøjer.

3) Oplysning om hvorvidt fartøjsejeren har deltaget i puljefiskeri i indeværende år.

4) Oplysning om hvilke IOK, som ikke skal indgå i puljefiskeriet, hvis puljefiskeriet er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med kvoteandele.

5) Dokumentation for, at puljefiskeriet er organiseret som et aktieselskab, et anpartsselskab, et interessentskab eller en forening samt evt. sikkerhedsstillelse, jf. § 10.

6) Underskrift fra samtlige fartøjsejere.

7) Fuldmagt fra samtlige fartøjsejere til en puljebestyrer samt en stedfortræder for denne til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen.

§ 10. Hvis et puljefiskeri er organiseret som et aktieselskab, skal ansøgningen vedlægges følgende:

1) Vedtægter for selskabet hvis der er tale om et nyetableret selskab. For igangværende puljefiskerier skal vedtægterne kun vedlægges, hvis de er ændret i forhold til de senest fremsendte vedtægter.

2) Udskrift fra Erhvervsstyrelsens selskabsregister, der viser, at selskabet er registreret, hvis der er tale om et nyetableret selskab.

3) Attesteret kopi af ejerbogen, der viser, at alle deltagere i puljefiskeriet ejer aktier i selskabet.

Stk. 2. Hvis et puljefiskeri er organiseret som et anpartsselskab, skal ansøgningen vedlægges følgende:

1) Vedtægter for selskabet hvis der er tale om et nyetableret selskab. For igangværende puljefiskerier skal vedtægterne kun vedlægges, hvis de er ændret i forhold til de senest fremsendte vedtægter.

2) Udskrift fra Erhvervsstyrelsens selskabsregister, der viser, at selskabet er registreret, hvis der er tale om et nyetableret selskab.

3) Attesteret kopi af ejerbogen, der viser, at alle deltagere i puljefiskeriet ejer anparter i selskabet.

Stk. 3. Hvis puljefiskeriet er organiseret som et interessentskab, skal ansøgningen vedlægges følgende:

1) Vedtægter for interessentskabet hvis der er tale om et nyetableret selskab. For igangværende puljefiskerier skal vedtægterne kun vedlægges, hvis de er ændret i forhold til de senest fremsendte vedtægter.

2) Attesteret kopi af interessentskabskontrakten, der viser, at alle deltagere i puljefiskeriet deltager i interessentskabet.

Stk. 4. Hvis puljefiskeriet er organiseret som en forening, skal ansøgningen vedlægges:

1) Vedtægter for foreningen, hvis der er tale om en nyetableret forening. For igangværende puljefiskerier skal vedtægterne kun vedlægges, hvis de er ændret i forhold til de senest fremsendte vedtægter.

2) Attesteret kopi af medlemsfortegnelsen, som er underskrevet af formanden, som viser, at alle deltagere i puljefiskeriet er medlemmer af foreningen.

3) Dokumentation for, at der over for NaturErhvervstyrelsen stilles sikkerhed på 125.000 kr. i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for krav, som puljefiskeriet måtte pådrage sig som følge af overtrædelse af fiskerilovgivningen eller dokumentation for, at deltagerne i puljefiskeriet hæfter personligt for sådanne krav.

§ 11. For selskaber, der på ansøgningstidspunktet er under stiftelse, vedlægges ansøgningen advokat- eller revisorbekræftet dokumentation herfor.

Ansøgning om tilladelse til puljefiskeri for fartøjsejere, som ikke tidligere har deltaget i puljefiskeri, eller som ønsker at flytte til et andet puljefiskeri efter 13-måneders-perioden

§ 12. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at en fartøjsejer, som ikke tidligere har deltaget i puljefiskeri, inden den 1. marts kan indtræde i et puljefiskeri, der også i det foregående år har drevet puljefiskeri. Tilladelsen meddeles med virkning fra den 1. januar i ansøgningsåret og til den 1. februar i det følgende år.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at en deltager i et puljefiskeri kan flytte til et andet puljefiskeri ved at udtræde af puljefiskeriet efter den 13-måneders-periode, som tilladelsen til puljefiskeriet er givet for, og derefter inden den 1. marts indtræde i et nyt puljefiskeri med virkning fra den 1. januar i et år til den 1. februar i det følgende år, jf. § 36 c i fiskeriloven.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 og 2 skal indeholde følgende:

1) Oplysning om navn på fartøjsejeren.

2) Oplysning om havnekendingsnummer og EU-identifikation på fartøjet.

3) Oplysning om hvilke IOK, som ikke skal indgå i puljefiskeriet, hvis puljefiskeriet er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med kvoteandele.

4) Underskrift fra fartøjsejeren.

5) Fuldmagt fra fartøjsejeren til den af puljefiskeriet udpegede puljebestyrer og dennes stedfortræder til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 4. Ansøgningen skal vedlægges følgende:

1) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et aktieselskab, vedlægges udskrift af ejerbogen, der viser, at ansøgeren ejer aktier i selskabet.

2) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et anpartsselskab, vedlægges attesteret kopi af ejerbogen, der viser, at ansøgeren ejer anparter i selskabet.

3) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et interessentskab, vedlægges attesteret kopi af interessentskabskontrakten, der viser, at ansøgeren er deltager i interessentskabet.

4) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som en forening, vedlægges attesteret kopi af medlemsfortegnelse, som er underskrevet af formanden, der viser, at ansøgeren er medlem af foreningen.

§ 13. Hvis der verserer en uafgjort straffesag om overtrædelse af fiskerilovgivningen mod det puljefiskeri, som ansøgeren udtræder af, er tilladelse til at flytte til et andet puljefiskeri, jf. § 12, stk. 2, betinget af, at der over for NaturErhvervstyrelsen stilles sikkerhed for krav som følge af afgørelse i straffesagen af en størrelse, som styrelsen fastsætter, i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed.

Stk. 2. Hvis ansøgeren i det puljefiskeri, der udtrædes af, har fisket mere end fartøjets årsmængde med et eller flere fartøjer, der ønskes overført til et andet puljefiskeri, skal ansøgningen vedlægges redegørelse for, hvilke andre fartøjer i det puljefiskeri, der udtrædes af, der skal have fradrag i årsmængden på grund af overskridelsen. Redegørelsen skal udarbejdes og underskrives af det puljefiskeri, som ansøgeren udtræder af.

Stk. 3. Fartøjsejeren skal forud for indtrædelsen i et andet puljefiskeri aflevere en opgørelse over sine tilbageværende fangstrettigheder til det puljefiskeri, der ønskes indtræden i. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets kvoteandele, tilladelsesandele, årsmængde, rationsmængde, registrerede landinger i indeværende år samt den uopfiskede mængde.

Indtræden i et igangværende puljefiskeri i løbet af året

§ 14. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at en fartøjsejer med sit fartøj og dertil knyttede fangstrettigheder kan indtræde i et igangværende puljefiskeri efter påbegyndelsen af den 13-måneders-periode, som tilladelsen til det pågældende puljefiskeri er givet for, hvis

1) den pågældende som førstegangsetableret efter de til enhver tid gældende regler om regulering af fiskeriet har fået tilladelse til at erhverve kvoteandele fra andre fartøjer eller til at få tildelt kvoteandele på lånebasis,

2) den pågældende fartøjsejer har overtaget sit fartøj fra en nuværende eller tidligere deltager i det pågældende puljefiskeri, eller

3) der foreligger andre særlige omstændigheder.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning endvidere meddele tilladelse til, at en deltager i et puljefiskeri, indfører yderligere fartøjer til puljefiskeriet.

Stk. 3. Ansøgning efter stk.1 og 2 skal indsendes via puljebestyreren. Ansøgningsskema kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.dk.

§ 15. Den i § 14 nævnte ansøgning skal indeholde følgende:

1) Oplysning om havnekendingsnummer og EU-identifikation på fartøjet.

2) Navnet på fartøjsejeren.

3) Oplysning om hvilke IOK, som ikke skal indgå i puljefiskeriet, hvis puljefiskeriet er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med kvoteandele.

4) Underskrift fra fartøjsejeren.

5) Fuldmagt fra fartøjsejeren til puljebestyreren samt dennes stedfortræder til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen.

6) Samtykke til indtrædelsen fra puljebestyreren, dennes stedfortræder eller samtlige fartøjsejere, hvis fartøjer er omfattet af puljefiskeriet.

Stk. 2. Ansøgningen skal endvidere vedlægges følgende:

1) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et aktieselskab, vedlægges udskrift af ejerbogen, der viser, at ansøgeren ejer aktier i selskabet.

2) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et anpartsselskab, vedlægges attesteret kopi af ejerbogen, der viser, at ansøgeren ejer anparter i anpartsselskabet.

3) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et interessentskab, vedlægges attesteret kopi af interessentskabskontrakten, der viser, at ansøgeren er deltager i interessentskabet.

4) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som en forening, vedlægges attesteret kopi af medlemsfortegnelse, som er underskrevet af formanden, der viser, at ansøgeren er medlem af foreningen.

Bytte og overdragelse af årsmængder samt salg af kvoteandele (FKA og IOK) og tilladelsesandele (FTA)

§ 16. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at fangstrettigheder, der indgår i et puljefiskeri, kan udgå af puljefiskeriet inden udløbet af den 13-måneders-periode, som tilladelsen er givet for, i forbindelse med

1) bytte af årsmængder efter de til enhver tid gældende regler for det pågældende fiskeri mellem en fartøjsejer, der deltager i et puljefiskeri og en fartøjsejer uden for dette puljefiskeri, herunder i forbindelse med bytte af kvoteandele eller fartøjstilladelsesandele, der er godkendt af NaturErhvervstyrelsen,

2) overdragelse af retten til at fiske en del af den samlede årsmængde til en fartøjsejer uden for dette puljefiskeri efter de til enhver tid gældende regler for det pågældende fiskeri, eller

3) andre særlige omstændigheder.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til salg af kvoteandele og tilladelsesandele ud af puljefiskeriet.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 og 2 forudsætter, at

1) den samlede årsmængde af den pågældende kvoteandel eller tilladelsesandel i det puljefiskeri, hvorfra fangstrettigheden overføres ikke dermed overskrides og

2) puljebestyreren, dennes stedfortræder eller samtlige fartøjsejere, som deltager i puljefiskeriet, har givet samtykke til overførslen.

Stk. 4. Hvis der verserer en uafgjort straffesag om overtrædelse af fiskerilovgivningen mod puljefiskeriet, kan en tilladelse efter stk. 1 og 2 tillige betinges af, at den pågældende fartøjsejer stiller sikkerhed over for NaturErhvervstyrelsen af en størrelse, som styrelsen fastsætter, i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for krav som følge af afgørelse i straffesagen.

Stk. 5. Ansøgning efter stk. 1 og 2 skal indgives til NaturErhvervstyrelsen af den pågældende fartøjsejer og vedlægges samtykke fra puljebestyreren, dennes stedfortræder eller samtlige fartøjsejere, hvis fartøjer er omfattet af puljefiskeriet. En ansøgning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 15. november i året før puljefiskeriets udløb.

Udtræden af et igangværende puljefiskeri i løbet af året

§ 17. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at en deltager i et puljefiskeri med sine fangstrettigheder udtræder af puljefiskeriet før udløbet af den 13-måneders-periode, som tilladelsen er givet for, jf. § 36 d i fiskeriloven.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal vedlægges samtykke til den ansøgte udtræden fra puljebestyreren, dennes stedfortræder eller samtlige fartøjsejere, som deltager i puljefiskeriet.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 15. november i året før puljefiskeriets udløb.

Midlertidig eller foreløbig tilladelse til puljefiskeri

§ 18. Hvis ansøgning om tilladelse til puljefiskeri med henblik på fiskeri fra den 1. januar ikke indeholder samtlige oplysninger og dokumentation, som krævet efter bekendtgørelsen, eller tilladelse til puljefiskeri efter § 2 af andre grunde ikke kan meddeles før den 1. januar, kan NaturErhvervstyrelsen meddele en betinget eller foreløbig tilladelse til at udøve puljefiskeri i et puljefiskeri under etablering.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 forudsætter, at ansøgningen mindst indeholder følgende:

1) Oplysning om den valgte organisationsform.

2) Identifikation af fartøjsejere og fartøjer, der vil være omfattet af puljefiskeriet.

3) Navn og adresse på puljebestyrer og evt. stedfortræder.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 vil være betinget af, at NaturErhvervstyrelsen på et nærmere angivet tidspunkt har modtaget samtlige oplysninger og dokumentation, som kræves efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Hvis en betingelse, som er fastsat efter stk. 3 ikke overholdes, kan NaturErhvervstyrelsen træffe afgørelse om, at der ikke længere må fiskes i det pågældende puljefiskeri under etablering, og at der skal foretages opgørelse og fordeling blandt deltagerne af rettigheder og forpligtelser for den forløbne periode.

Stk. 5. En endelig tilladelse til puljefiskeri som meddeles i forlængelse af en betinget eller foreløbig tilladelse efter stk. 1, har virkning fra den 1. januar i et år til den 1. februar i det følgende år.

Årsopgørelse

§ 19. Puljefiskeriet skal senest den 15. februar i året efter puljefiskeriets start fremsende årsopgørelse for puljefiskeriet til NaturErhvervstyrelsen med henblik på at belyse, om der på dette tidspunkt kan konstateres et overfiskeri i det forudgående kalenderår.

Stk. 2. Årsopgørelsen skal indeholde oplysninger om den samlede årsmængde, den samlede mængde registrerede FKA-landinger, IOK-landinger og FTA-landinger, den samlede mængde registrerede landinger på rationsfiskeri fordelt på arter samt den uopfiskede mængde i puljefiskeriet i det forudgående kalenderår.

Stk. 3. Puljebestyreren, dennes stedfortræder eller samtlige fartøjsejere, hvis fartøjer er omfattet af puljefiskeriet skal ved underskrift på årsopgørelsen bekræfte, at den baserer sig på de registreringer, der er foretaget i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at puljefiskeriet ikke er bekendt med, at der er foretaget landinger, som ikke er registreret i overensstemmelse med reglerne.

§ 20. Puljefiskeriet skal sikre, at samtlige deltagere i et puljefiskeri skal have mulighed for at gøre sig bekendt med den i § 19 anførte årsopgørelse. Hvis der er sket overskridelse af de årsmængder, som puljefiskeriet har haft rådighed over, skal samtlige deltagere i puljefiskeriet have forevist opgørelsen senest den 15. februar i året efter puljefiskeriets start.

Straffebestemmelser

§ 21. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2 eller 3, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, stk. 2, § 13, stk. 3, § 19 eller § 20.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1103 af 8. oktober 2014 om puljefiskeri ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 1. december 2016

Jette Petersen

/ Martin Chemnitz Mortensen