Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om retten til at drive bierhvervsfiskeri m.v.

I medfør af, § 20, § 32 og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for personer, der er registreret som bierhvervsfiskere i henhold til lovens § 20.

§ 2. Bierhvervsfiskere, som den 1. oktober 1998 eller derefter har opnået tilladelse til at blive registreret som bierhvervsfiskere på grund af særlige helbredsmæssige eller sociale hensyn efter lovens § 21, stk. 1, registreres som bierhvervsfiskere for en bestemt periode på mindst 1 år, hvorefter registreringen bortfalder.

Stk. 2. Tilladelse, der er bortfaldet i medfør af stk. 1, kan efter ansøgning fornyes, hvis ansøgeren hvert år i tilladelsesperioden kan dokumentere at have haft en skattepligtig indkomst ved bierhvervsfiskeri på mindst 10.000 kr.

Stk. 3. Registrering efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis bierhvervsfiskeren ikke hvert år kan dokumentere at have haft en skattepligtig indkomst ved bierhvervsfiskeri på mindst 10.000 kr.

Stk. 4. Bortfalder registreringen efter stk. 3, kan den pågældende i en periode på 5 år fra registreringens bortfald ikke på ny opnå tilladelse til registrering efter § 21, stk. 1, i fiskeriloven.

§ 3. I tilladelser til at drive bierhvervsfiskeri efter § 1 kan fastsættes vilkår, herunder om arten og antallet af redskaber, der må benyttes ved bierhvervsfiskeri, om i hvilke områder fiskeriet må drives samt om, at bestemte landingspladser skal benyttes.

Stk. 2. Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, kan der gives tilladelse til, at bierhvervsfiskeren må drive sit bierhvervsfiskeri i ét eller flere nærmere angivne farvandsområder fortrinsvis i nærheden af bierhvervsfiskerens bopæl, eventuelt på det vilkår, at fangsten landes i bestemt angivne havne i nærheden af farvandsområderne. Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, kan der gives tilladelse til, at bierhvervsfiskeren kan anvende maksimalt 60 nærmere beskrevne redskaber i sit bierhvervsfiskeri.

Stk. 3. Tilladelse til at drive bierhvervsfiskeri bortfalder, såfremt bierhvervsfiskeren ikke overholder de i tilladelsen nævnte vilkår.

Kontrol mv.

§ 4. Registrerede bierhvervsfiskere skal for at bevare retten til at være registreret og for at bevare retten til at anvende deres fartøj til bierhvervsfiskeri på NaturErhvervstyrelsens forlangende kunne dokumentere, at betingelserne herfor er opfyldt, jf. lovens § 20.

Stk. 2. Konstaterer NaturErhvervstyrelsen, at en bierhvervsfisker ikke opfylder betingelserne for registrering, bortfalder registreringen straks.

Ansøgningsfrister

§ 5. Ansøgninger om tilladelse til at drive bierhvervsfiskeri for de i fiskerilovens § 17, stk. 1, nr. 3, nævnte bierhvervsfiskere behandles samlet to gange om året, jf. lovens § 20. Ansøgningerne skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 15. februar og den 15. august.

Stk. 2. Ansøgninger om tilladelse til at drive bierhvervsfiskeri for de i fiskerilovens § 21, stk. 1, nævnte bierhvervsfiskere behandles samlet én gang om året. Ansøgningerne skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 15. maj.

Stk. 3. Øvrige ansøgninger om tilladelse til at drive bierhvervsfiskeri kan indsendes til NaturErhvervstyrelsen (de lokale fiskeriinspektorater), og behandles løbende.

Straf

§ 6. Med bøde straffes den, der

1) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår fastsat i tilladelser efter § 2, stk. 1 og 2,

2) driver bierhvervsfiskeri eller forsøger herpå, efter at registreringen er bortfaldet i medfør af § 1, stk. 1 og 3, § 2, stk. 3 eller § 3, stk. 2, eller

3) afgiver eller forsøger at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier eller forsøger at fortie oplysninger i ansøgninger eller ved afgivelse af dokumentation i medfør af § 1, stk. 2 og 3, eller § 3, stk. 1.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 354 af 15. maj 2000 om retten til at drive bierhvervsfiskeri m.v. ophæves.

Stk. 3. Registrerede bierhvervsfiskere, som er registreret i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj 2000 om retten til at drive bierhvervsfiskeri m.v., og som har opretholdt registreringen, må fortsat drive bierhvervsfiskeri.

NaturErhvervstyrelsen, den 1. december 2016

Jette Petersen

/ Martin Chemnitz Mortensen