Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

§ 1

I bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, som ændret ved bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11, stk. 1, nr. 8, § 58, stk. 4, og § 61 d, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, samt § 84, stk. 1, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v.:«

2. Bilag 1, punkt 3.2, felt 03 Ekspeditionstype affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 1, punkt 3.2, felt 37 Aldersgruppe affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2016.

Sundhedsdatastyrelsen, den 12. december 2016

Lisbeth Nielsen

/ Lise-Lotte Teilmand


Bilag 1

»

Felt 03 Ekspeditionstype
Kode
Private apoteker
 
Receptudsalg
 
Enkeltpersoner (ej erhverv) og mindre salg til læger (erhverv)1)
 
-
ikke dosisdispenserede lægemidler
EI
-
dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor
DD
Sygehuse mv. og større salg til læger1)
LI
Større salg til dyrlæger1)
DI
Alle andre dyrlægeordinationer
ID
Andre apoteker mv., ikke dosisdispenserede lægemidler
SL
Andre apoteker mv., dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor
SD
Andre apoteker mv., andet
SA
   
Andet
 
Håndkøbslægemidler
HA
Frihandelsvarer
HF
Andre driftsindtægter
AD
Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR)
UL
   
Sygehusapoteker mv.
 
Sygehusafdelinger, lægemidler
AI
Sygehusapoteker, lægemidler
SI
Private apoteker, lægemidler
PI
Lægemidler til andre, herunder universitet, ambulancetjeneste, hospice m.fl.
LA
   
Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr
 
Receptursalg til produktionsdyr
DI
Salg til andre (fodermøller mv.)
SA
   
Statens Serum Institut
 
Læger med ydernummer
KM
Læger uden ydernummer
KU
Sygehusafdelinger
KA
Sygehusapoteker
KS
Private apoteker
KP
Andre, herunder forsvaret, asylcentre m.fl.
KK
   
For virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin
 
Diacetylmorphin til misbrugsbehandlingssteder
HE
   
Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler
 
Salg af radioaktive lægemidler
RA
   
Veterinærinstituttet DTU
 
Receptursalg engros til apoteker og andre forhandlere
PI
Andre dyrlægeordinationer
VI

1) Afgrænsningen af, om der er tale om et større eller mindre salg til læger/dyrlæger følger bekendtgørelse nr. 1000 af 19. oktober 2011 om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 2, stk. 1, og § 2 stk. 5, jf. stk. 3, hvor der skelnes mellem køb af lægemidler til speciallægeklinikker og sundhedspersoner for mere eller mindre end 500.000 kr. i det foregående kalenderår.

«


Bilag 2

»

Felt 37 Aldersgruppe
Ved dyrlægers ordination til erhverv udfyldes feltet med følgende koder for aldersgrupper:
Svin
Pattegrise, søer, gylte og orner
55
 
Fravænnede smågrise op til 30 kg
56
 
Slagtesvin og polte
57
Kvæg
Køer, samt tyre, kvier og stude over 24 mdr.
61
 
Kalve under 12 mdr.
62
 
Ungdyr mellem 12 og 24 mdr.
63
Får, geder
Dyr over 12 mdr.
68
 
Lam, kid under 12. mdr.
69
Fjerkræ
Slagtefjerkræ
75
 
Æglæggere
76
 
Opdræt
77
For andre produktionsdyr, heste og hobby-/kæledyr udfyldes feltet med erstatningskoden 00.
«