Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

(Opfølgning på socialtilsynsreformen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 12. februar 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 647 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »udbyde« til: »tilbyde«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 5, stk. 7« til: »§ 5, stk. 8«.

3. I § 4, stk. 1, nr. 2, ændres »nr. 5 og 6« til: »nr. 5-7, jf. dog § 66 a, stk. 7«.

4. I § 4, stk. 1, nr. 3, litra a, udgår »plejeboliger eller lignende« og »hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen,«.

5. I § 5, stk. 1, indsættes efter »ansøgning«: »og dialog med ansøger«, og »på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set« ændres til: »såfremt tilbuddet«.

6. I § 5, stk. 7, ændres »§ 6« til: »stk. 1, jf. §§ 6 og 12-18«.

7. I § 5, stk. 10, ændres »tilrettelæggelse og« til: »tilrettelæggelse,«, og efter »med godkendelsen« indsættes: »og om socialtilsynets afgørelser efter stk. 4«.

8. I § 6, stk. 2, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Sundhed og trivsel.«

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 5-8.

9. I § 6, stk. 2, nr. 4, der bliver nr. 5, indsættes efter »og ledelse«: », jf. dog stk. 4«.

10. I § 6, stk. 2, nr. 6, der bliver nr. 7, indsættes efter »Økonomi«: », jf. dog stk. 4«.

11. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Ved vurderingen af, om de tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet tage stilling til,

1) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,

2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og

3) om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Stk. 4. Er tilbuddet omfattet af § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service, fører socialtilsynet ikke tilsyn med tilbuddets organisation, ledelse og økonomi, jf. stk. 2, nr. 5 og 7, og §§ 13-18.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

12. I § 6, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes efter »regler om«: »det økonomiske tilsyn og«, og »hvert af« udgår.

13. I § 7, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 6«: », og opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 5, stk. 1«.

14. I § 7, stk. 1, 2. pkt., ændres »tilbuddet, som« til: »tilbuddet. Dialogen«.

15. I § 7, stk. 4, ændres », hvilke forhold der skal inddrages i« til: »tilrettelæggelsen og indholdet af«.

16. I § 8, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »træffes for«: »en periode på højst«.

17. I § 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »Socialtilsynet kan«: », når det er nødvendigt for at sikre, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse,«.

18. I § 9, stk. 2, indsættes efter »årsrapporten«: », og om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporten«.

19. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Socialtilsynet kan orientere den kommune, som har ansvar i henhold til lov om social service for den enkelte borgers ophold i tilbuddet, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvis socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold vedrørende kommunens opgaver i forhold til den enkelte borger.«

20. I § 11 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Den, der har henvendt sig anonymt til socialtilsynet om bekymrende forhold i tilbuddet, jf. stk. 1, kan over for socialtilsynet samtykke i, at socialtilsynet over for tilbuddet eller andre oplyser, at tilsynet har modtaget henvendelsen. Vedkommende kan samtykke i, at socialtilsynet over for tilbuddet eller andre oplyser navnet på den, der har rettet henvendelse. Vedkommende kan helt eller delvis samtykke i, at socialtilsynet over for tilbuddet eller andre videregiver henvendelsens indhold.«

21. I § 12, stk. 2, nr. 1, ændres »i forhold til godkendelsesgrundlaget« til: »i forhold, der lå til grund for godkendelsen, jf. § 5, stk. 1«.

22. I § 13, stk. 1, indsættes efter »enkeltmandsvirksomheder«: »eller interessentskaber«.

23. § 15, stk. 1, affattes således:

»Socialtilsynet kan efter § 5, stk. 1, kun godkende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, der er oprettet som fonde, og som er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger og lov om erhvervsdrivende fonde, hvis tilbuddet er lovligt etableret som fond. Socialtilsynet skal angive i godkendelsen, jf. § 5, stk. 1, at tilbuddet er lovligt etableret som fond.«

24. I § 15, stk. 2, indsættes efter »fonde«: », der er godkendt af socialtilsynet efter § 5, stk. 1«.

25. I § 15, stk. 4, ændres »Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning af fonden« til: »Væsentlige ændringer af vedtægtsbestemmelser, herunder om formål, uddelinger el.lign., samt fondens sammenlægning eller opløsning«, og efter »Civilstyrelsen« indsættes: »efter socialtilsynets forudgående godkendelse«.

26. I § 15 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Bestyrelsen for tilbud etableret som fonde, der er godkendt af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, må kun med socialtilsynets samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

27. I § 15, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »der er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger,« til: »der er godkendt af socialtilsynet efter § 5, stk. 1,«, og efter »omfatter« indsættes: »ud over socialtilsynets opgaver efter §§ 7-11 og 16-18«.

28. I § 15 indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. Tilbud oprettet som fonde, der er godkendt af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, skal efter anmodning fra socialtilsynet eller af egen drift give socialtilsynet de oplysninger, der er nødvendige for, at socialtilsynet kan varetage sine opgaver efter stk. 1-7.

Stk. 9. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om socialtilsynets særlige opgaver efter denne bestemmelse vedrørende tilbud oprettet som fonde, der er godkendt af socialtilsynet efter § 5, stk. 1.«

29. Overskriften før § 16 affattes således:

»Tilbuddenes årsbudget«.

30. I § 16, stk. 1 og 3, ændres »budget« til: »årsbudget«.

31. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »udarbejdes budget, jf. stk. 1, både for de enkelte tilbud og for den samlede koncern« til: »ud over årsbudget for de enkelte tilbud, jf. stk. 1, udarbejdes en koncernnote«.

32. I § 16, stk. 2, 2. pkt., ændres »budgettet« til: »årsbudgettet«.

33. I § 16, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Børne- og socialministeren kan fastsætte regler om frister for tilbuddenes indsendelse af årsbudget til socialtilsynet og socialtilsynets godkendelse af tilbuddenes årsbudget.«

34. I § 17, stk. 2, ændres »gennemskuelighed« til: »gennemsigtighed«.

35. I § 18 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Socialtilsynet lægger revisionspåtegningen til grund ved socialtilsynets gennemgang af regnskaberne, medmindre der efter en konkret vurdering ikke er grundlag herfor.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

36. I § 19 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Klage over socialtilsynets afgørelser om ophør af godkendelsen af et tilbud, jf. § 5, stk. 7, har opsættende virkning. Gør særlige forhold det påkrævet, kan socialtilsynet eller Ankestyrelsen træffe afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks. Socialtilsynets afgørelse efter 2. pkt. kan ikke indbringes for Ankestyrelsen.«

37. I § 24, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »foretager herunder stikprøver«: », deltager i tilsynsbesøg, gennemfører faglige undersøgelser«.

§ 2

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 647 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 66, stk. 1, nr. 5, ændres »børn og unge eller« til: »børn og unge,«.

2. I § 66, stk. 1, nr. 6, ændres »afdelinger.« til: »afdelinger, eller«.

3. I § 66, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7) pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.«

4. I § 66, stk. 2, ændres »2 eller 6« til: »2, 6 eller 7«.

5. I § 66 a indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Har en efterskole, en fri fagskole eller en fri grundskole med kostafdeling otte pladser eller derunder til anbringelse af børn eller unge efter § 52, stk. 3, nr. 7, skal den enkelte plads være godkendt som konkret egnet i forhold til det pågældende barn eller den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.«

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.

6. I § 66 a, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »og egne værelser m.v., jf. stk. 1, 2 og 6« til: », egne værelser m.v. og konkret godkendte pladser på efterskoler, frie fagskoler eller frie grundskoler med kostafdeling, jf. stk. 1, 2, 6 og 7«.

§ 3

I lov nr. 619 af 8. juni 2016 om voksenansvar for anbragte børn og unge foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »der er godkendt af socialtilsynet som anbringelsessted, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 og 6« til: »jf. § 66, stk. 1, nr. 7«.

2. I § 2, stk. 3, ændres »14, 16« til: »12-14, 16«.

3. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. §§ 6, 8 og 9 finder anvendelse på interne skoler tilknyttet anbringelsessteder efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service.«

4. I § 11 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med en afgørelse efter stk. 1, 2 og 5 de nærmere rammer for tilbageholdelse.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

5. I § 11, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes efter »tilbageholdelsen«: »og om kommunalbestyrelsens adgang til at fastsætte nærmere rammer herfor«.

6. I § 13, stk. 4, ændres »tilbageholdelse« til: »fastholdelse« og »fastholdelse« til: »tilbageholdelse«.

7. I § 21, stk. 1, udgår », 18«, og »20« ændres til: »19«.

8. I § 23, stk. 1, ændres »over 12 år« til: », der er fyldt 12 år,«.

9. I § 24 ændres »§ 12, stk. 4« til: »§ 11, stk. 5«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

§ 5

Stk. 1. Kommunale tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, hvor den bolig, der er knyttet til tilbuddet, udlejes af kommunalbestyrelsen til beboerne i overensstemmelse med lov om leje, og hvor tilbuddet er oprettet inden lovens ikrafttræden, kan godkendes af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn som ændret ved denne lovs § 1, nr. 4, fra lovens ikrafttræden. Kommunalbestyrelsen kan kun udleje den bolig, der er knyttet til et kommunalt tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, hvis tilbuddet er oprettet inden lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Tilbud, som var oprettet inden lovens ikrafttræden, og som kan godkendes af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn som ændret ved denne lovs § 1, nr. 4, fra lovens ikrafttræden, skal godkendes af socialtilsynet efter reglerne i lov om socialtilsyn inden den 1. januar 2019. Godkendelsen skal ske på socialtilsynets eget initiativ eller efter ansøgning fra det enkelte botilbudslignende tilbud. De i 1. pkt. nævnte tilbud er underlagt driftsorienteret tilsyn, jf. § 7 i lov om socialtilsyn, fra lovens ikrafttræden. Den besigtigelse, der finder sted i forbindelse med godkendelse af de i 1. pkt. nævnte tilbud efter reglerne i lov om socialtilsyn i perioden fra lovens ikrafttræden indtil den 1. januar 2019, medfører, at der ikke skal gennemføres et tilsynsbesøg i det pågældende år, jf. § 7, stk. 3, i lov om socialtilsyn.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan efter anmodning tillægge klage over socialtilsynets afgørelser om ophør af godkendelsen af et tilbud, jf. § 19, stk. 2, i lov om socialtilsyn som affattet ved denne lovs § 1, nr. 36, der er indgivet inden lovens ikrafttræden, opsættende virkning.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mai Mercado