Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag

§ 1

I tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag af 1. februar 1990, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), som ændret ved forskrifter af 1. juli 1997, 17. juni 1998, 11. september 2000, 8. november 2002, 27. juni 2003, 14. august 2006, 1. juni 2007, 13. december 2012 og 1. juni 2016 foretages følgende ændringer:

1. Forord litra C, nr. 1, affattes således:

»1) anvendelse og oplagring af brandfarlige væsker samt oplagring af brændbare væsker i tanke,«

2. Punkt 15.1.3, litra d, affattes således:

»d) Oplag i det fri på over 250.000 liter smøreolie, bortset fra oplag i tanke«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Beredskabsstyrelsen, den 6. december 2016

Henning Thiesen

/ Susan Nissen