Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 473 af 25. maj 2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1303 af 9. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, og § 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som ændret ved lov nr. 665 af 8. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 9, stk. 5, ændres »§ 61, stk. 3, § 65, stk. 1 og § 70, stk. 2« til: »§ 69, stk. 3, § 73, stk. 1 og § 78, stk. 2,«.

3. Efter § 10 indsættes før overskriften før § 11:

»Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

§ 10 a. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter staten inden for en pulje refunderer 80 pct. af kommunernes udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i op til 3 måneder forud for ansættelse uden løntilskud af:

1) dagpengemodtagere med minimum 3 måneders sammenlagt forudgående ledighed og

2) jobparate kontanthjælpsmodtagere med minimum 3 måneders sammenhængende forudgående ledighed.

Stk. 2. Det er en betingelse, at der i forhold til den person, der skal deltage i opkvalificering, foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud, og at der er tale om ansættelse inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Ansættelsen skal i henhold til erklæringen ske i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

1) § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der til dagpengemodtagere alene kan gives tilbud om opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år.

2) § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019.

Et mere fleksibelt uddannelsesløft

§ 10 b. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører følgende forsøg med tilbud inden for puljen til uddannelsesløft efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) Dagpengemodtagere, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som tidligere har gennemført et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse, kan inden for dagpengeperioden gennemføre et trin 2 eller 3 inden for samme erhvervsuddannelse, jf. dog nr. 3, uanset om uddannelsen har været anvendt i de sidste 5 år. Det er en betingelse, at det trin, som personen tidligere har gennemført, er færdiggjort mindst 18 måneder før, at personen får tilbud om det næste trin.

2) Dagpengemodtagere uden relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke kan få merit i forhold til en erhvervsuddannelse, kan tage trin 1 i en erhvervsuddannelse, hvis dette kan gennemføres inden for dagpengeperioden, jf. dog nr. 3.

3) Dagpengemodtagere, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt dagpengemodtagere, som er omfattet af nr. 1 eller 2, kan gennemføre 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 33 a, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 1, stk. 2, nr. 2, og § 2, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2016

Morten Binder

/ Christian Solgaard