Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling

I medfør af § 195, stk. 1, og § 273 a i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, og § 19 og § 82 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1356 af 23. oktober 2016, fastsættes:

§ 1. De læger, der efter lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomheds § 41, stk. 1, ordinerer afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling (substitutionsbehandling), jf. sundhedslovens § 142, stk. 3, skal sørge for, at der afgives månedlige indberetninger herom til Sundhedsdatastyrelsen via Stofmisbrugsdatabasen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Pligten til at sørge for indberetning til Sundhedsdatastyrelsen via Stofmisbrugsdatabasen påhviler de i stk. 1 nævnte læger, uanset om ordinationsretten er overladt til anden læge i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomheds § 41, stk. 2.

§ 2. Indberetning i henhold til § 1 skal afgives senest den 20. i en måned og omfatter oplysninger om de personer, som i den foregående måned har fået ordineret afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger om:

1) personnummer,

2) det ordinerede præparat og

3) den ordinerende læges autorisationsID.

Stk. 3. Indberetningen skal afgives uanset indberetning eller anmeldelse til andre centrale registre.

§ 3. Indberetning i henhold til § 1 skal afgives elektronisk i overensstemmelse med det til enhver tid gældende vejledningsmateriale om Stofmisbrugsdatabasen, som er tilgængeligt på Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside (www.stofmisbrugsdatabasen.dk).

§ 4. Med bøde straffes den læge, der overtræder § 1, stk. 1.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 540 af 19. maj 2014 om lægers anmeldelse af stofmisbrugere i behandling ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 16. december 2016

Ellen Trane Nørby

/ Lars Petersen