Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige udvalg for Finanssektoren fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen finansuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Rådgivning i den finansielle sektor, herunder arbejdsmetoder, samarbejdsformer, lovbestemmelser og etiske regelsæt.

2) Finansielle produkter, herunder behovsvurdering og forretningsmæssige aspekter i relation til den enkelte kunde eller kundesegment.

3) Sektorens ydelser i relation til den lovgivningsmæssige institutionelle opdeling mellem bank, realkredit og forsikring.

Stk. 2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens specialer, jf. stk. 3, samt opnå generel studiekompetence, jf. stk. 4, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Bank og realkredit.

2) Liv og pension.

3) Skadesforsikring.

Stk. 4. Uddannelsen gennemføres som eux-forløb, så eleven opnår generel studiekompetence, jf. dog stk. 5. Efter grundforløbet gennemføres det studiekompetencegivende forløb, der afsluttes forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet.

Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse for elever med allerede opnået gymnasial eksamen.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor i de i stk. 3 nævnte specialer.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 4 år, inklusive grundforløbet. For elever med allerede opnået gymnasial eksamen varer grundforløbets 2. del 1 uge, og grundforløbet omfatter de mål, der fremgår af § 3, stk. 2-4. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. Det studiekompetencegivende forløb, jf. § 1, stk. 4, varer 40 uger. Undervisning i fagene i det studiekompetencegivende forløb skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Stk. 3. Uddannelsens hovedforløb varer 2 år for elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, for elever med en allerede opnået gymnasial eksamen dog kun 1 år. Elever med en allerede opnået gymnasial eksamen, der senest den 1. august 2020 har indgået og påbegyndt en uddannelsesaftale, hvorefter hovedforløbet varer mere end 1 år, men dog højst 2 år, kan gennemføre uddannelsen i overensstemmelse hermed. Af hovedforløbet udgør, skoleundervisningen, inklusive fagprøven, 8-10 uger fordelt på mindst seks skoleperioder.

Stk. 4. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), jf. § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser gælder stk. 3.

Kompetencer forud for optagelse på det studiekompetencegivende forløb og forløbets indhold

§ 3. For at kunne blive optaget på det studiekompetencegivende forløb skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-5.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Finansielle virksomheders handels- og logistikfunktioner.

2) Handelens betydning nationalt og internationalt.

3) Finansielle institutioner og finansielle markeder.

4) Virksomheders og husholdningers kapitalfremskaffelse og kapitalanvendelse.

5) Finansielle produkter.

6) Forretningsforståelse.

7) Kundeadfærd.

8) Kvalitative og etiske normer i relation til økonomi og rådgivning i finansielle virksomheder.

9) Betydningen af personlig fremtræden.

10) Egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed.

11) Grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold.

12) Intern og ekstern virksomhedskommunikation.

13) Virksomhedsrelevante teknologiske værktøjer, herunder it.

14) Samfunds- og virksomhedsøkonomiske begreber og problemstillinger og deres indbyrdes samspil.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Analyse af konkrete finansielle problemstillinger og opstilling af alternative løsningsmodeller.

2) Medvirken ved typiske opgaver i relation til finansielle virksomheders handels- og logistikfunktioner.

3) Løsning af salgs- og kundeserviceopgaver ved anvendelse af viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden.

4) Struktureret arbejde med finansielle virksomheders administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer.

5) Metoder til udvikling af nye forretningsområder.

6) Tilpasning af kommunikation sprogligt, kulturelt og it-mæssigt til en finansiel virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler.

7) Konkrete beregninger ved brug af it-værktøjer i relation til rådgivning af privat- og erhvervskunder i en finansiel virksomhed.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver i en finansiel virksomhed,

2) arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål i en finansiel virksomhed,

3) samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces,

4) anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete finansielle opgaver,

5) beskrive egen rolle og egne indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en finansiel virksomhed,

6) udvise jobparathed gennem demonstration af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold,

7) vurdere og vælge virksomhedsrelevante teknologiske værktøjer, herunder it, og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning og

8) anvende finansfaglige udtryk og begreber.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveauer:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Erhvervsøkonomi på C-niveau.

6) Informationsteknologi på C-niveau.

7) Organisation på C-niveau.

8) Finansiering på C-niveau.

Stk. 6. For elever, der opnår de i stk. 5 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-8 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 5 uger, 2,5 uger, 2,5 uger, 3 uger og 2 uger.

Stk. 7. I det studiekompetencegivende forløb skal følgende fag m.v. gennemføres:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 185 timer.

2) Engelsk på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 135 timer.

3) Informationsteknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 125 timer.

4) Matematik på B-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen), med uddannelsestiden 125 timer.

5) Virksomhedsøkonomi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 125 timer.

6) Erhvervsret på C-niveau, jf. hhx-bekendtgørelsen, med uddannelsestiden 75 timer.

7) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelse, med uddannelsestiden 25 timer.

8) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelse, med uddannelsestiden 25 timer.

9) Eleven skal som valgfag vælge enten et løft af niveau i et fag med uddannelsestiden 125 timer eller to fag på C-niveau, hver med uddannelsestiden 75 timer, inden for de af skolen tilbudte fag jf. stk. 8.

Stk. 8. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag:

1) International økonomi på B-niveau.

2) Samfundsfag på B-niveau.

3) Finansiering på B-niveau.

4) Innovation på C-niveau.

5) Markedskommunikation på C-niveau.

Stk. 9. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knyttes an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse, jf. § 4 a i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Stk. 10. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i det studiekompetencegivende forløb omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 11. Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Der skal mindst afsættes 400 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet

§ 4. For at kunne blive optaget til skoleundervisning i hovedforløbet skal eleven have opnået eux 1. del, jf. § 8, stk. 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En elev med allerede opnået gymnasial eksamen, jf. § 1, stk. 5, skal alene opfylde betingelserne i § 3, stk. 2-4.

Stk. 3. Grundforløbsprøven skal ikke være bestået, for at eleven kan påbegynde hovedforløbet.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 5. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan demonstrere evne til at koble teori og praksis.

2) Eleven kan udpege problemer og muligheder i den samlede finansielle situation for typiske kunder på massemarkedet.

3) Eleven kan løse de udpegede problemer inden for afgrænsede områder og vise vejen til at udnytte muligheder ved hjælp af branchernes produkter.

4) Eleven kan vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt.

5) Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og fremmedsprog i et sprog, der er sikkert og nuanceret i forhold til tilgængelig kommunikationskanal.

6) Eleven kan anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaven.

7) Eleven kan udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og i samarbejde med andre samt tage medansvar for virksomhedens administrative og finansielle arbejdsprocesser.

8) Eleven kan udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav.

9) Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for finansielle virksomheder, herunder fx rådgivning, administration, koordinering og sagsbehandling.

10) Eleven kan vurdere juridiske og samfundsøkonomiske aspekters indflydelse på typiske rådgivningsfunktioner.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 6. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Fagprøve og gymnasial eksamen

§ 7. Skolen afholder som afslutning på sidste skoleperiode en afsluttende fagprøve, der tilrettelægges som beskrevet i stk. 2-8.

Stk. 2. Eleverne udprøves i de bundne specialefag gennem en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en caseanalyse. Prøven finder sted, når eleven har gennemført de bundne specialefag med undtagelse af faget samfundsøkonomi og branchejura i den finansielle sektor.

Stk. 3. Caseanalysen forberedes ved udarbejdelse af en synopsis, som udarbejdes inden for en varighed af 24 timer. Prøven er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i den udarbejdede synopsis og har en varighed af 30 minutter pr. elev, inklusive votering.

Stk. 4. Fagprøven består af to elementer, en udprøvning i en skriftlig rapport og en udprøvning i kunderådgivning. Grundlaget for fagprøvens første del, udprøvningen i den skriftlige rapport, er en individuel, skriftlig rapport, der belyser en selvvalgt problemstilling inden for uddannelsens faglige område med udgangspunkt i elevens praktik. Grundlaget for fagprøvens anden del, udprøvningen i kunderådgivning, er en stillet opgave, der indeholder typiske problemstillinger i relation til rådgivning af kunder. Til udprøvningen i kunderådgivning må medbringes alle skriftlige hjælpemidler.

Stk. 5. Eleven har 1 times forberedelsestid til udprøvningen i kunderådgivning. Den mundtlige eksamination gennemføres ved, at eleven gennemfører rådgivningssituationen, hvor eksaminator agerer kunde, og eleven agerer rådgiver. Den mundtlige eksamination i kunderådgivning har en varighed af 30 minutter per elev, inklusive votering. Den mundtlige eksamination i fagprøveprojektet har en varighed af 30 minutter per elev, inklusive votering. Fagprøven er bestået, når begge delprøver er bestået.

Stk. 6. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de prøver, der afholdes inden for uddannelsen. Desuden skal eleven have gennemført det bundne specialefag samfundsøkonomi og branchejura i den finansielle sektor, hvor der gives standpunktskarakter i overensstemmelse med reglerne for faget.

Stk. 7. Uddannelsesbevis udstedes af det faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring er udstedt som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 8. Opgaverne stilles af skolen. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven i fagprøvens 2. del tildeles ved lodtrækning.

§ 8. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i hhx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Elever skal, ud over hvad der følger af § 7:

1) aflægge seks prøver i det studiekompetencegivende forløb efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i virksomhedsøkonomi og mindst et andet fag fra erhvervsuddannelsen efter elevens valg.

Stk. 4. Eleverne får et bevis for opnået generel studiekompetence, når de krævede prøver er aflagt ved afslutningen af det studiekompetencegivende forløb, og eksamen er bestået, jf. § 3 a i lov om studie-kompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Beviset (bevis for eux 1. del) indeholder, ligesom eux-beviset, der udstedes efter gennemførelsen af den samlede uddannelse med eux-forløb, jf. § 2 og § 5, stk. 3, i samme lov, karaktererne for de i stk. 2, nr. 1-3, anførte prøver m.v. og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fagene på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 605 af 4. maj 2015 om finansuddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, som er nævnt i stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 8. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Anja Otterstrøm


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Erhvervserfaringen skal være opnået gennem ansættelse i en finansiel virksomhed fx pengeinstitut, forsikring, pension, realkredit eller evt. ejendomsmægler inden for de seneste 5 år.
 
Voksne, der skal indplaceres som euv 1 (kun skoleforløb, fagprøve og afsluttende prøve), skal sammenlagt have haft mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse i en finansiel virksomhed. Det er et krav, at der er tale om selvstændigt arbejde med finansiel rådgivning, administration, koordinering og sagsbehandling. Der skal være opnået erfaring med:
-Analyse af kundens økonomiske situation og vejledning i typiske finansielle produkter
-Juridiske og samfundsøkonomiske aspekter af rådgivningssituationen
-Kundevendt kommunikation og service
-Anvendelse af tidssvarende it-værktøjer inden for den finansielle sektor

2 . Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever (max. 5 år gammel)

Uddannelse
Titel
Udd.
kode
Afkortning af euv
(skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik
måneder)
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Rådgivere i den finansielle sektor
3869-3
1,2
-
 
Kunden i den finansielle sektor
3874-2
1,2
-
 
Virksomheder i den finansielle sektor
3876-1
0,4
-
 
Brancheprodukter
3880-2
0,8
-
 
Samfundsøkonomi og branchejura i den finansielle sektor
3882-2
1,2
-
 
Udlån I
3929-1
0,4
-
 
Udlån II
3934-3
0,6
-
 
Pension I
3937-1
0,4
-
 
Pension II
3938-2
0,4
-
 
Liv I
3943-1
0,4
-
 
Investering I
3995-1
0,4
-
 
Investering II
4001-2
0,4
-
 
Bolig I
4002-1
0,6
-
 
Bolig II
4005-2
0,6
-
 
Indlån og betalingsformidling
35495
0,4
-
 
Vurdering af erhvervskundens skatteforhold
43550
0,6
-
 
Byggelån til privatkunder
43589
0,6
-
 
Kundebetjening i pengeinstitut
45684
0,4
-
 
Kompetent rådgivning ved brug af MiFID
47518
0,4
-
 
Finansiering af energiinvesteringer i boliger
47548
0,4
-
Uddannelsen/kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år.

3 . Erhvervserfaring og uddannelse i kombination der giver grundlag for godskrivning for alle elever (max 5 år gammel)

Erhvervserfaring og uddannelse
Varighed
Afkortning af euv
(skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik
måneder)
Rådgivning - Back office i en finansiel virksomhed
Mindst 2 år
-
100 %
Call center
Mindst 2 år
1-1 i forhold til modulernes varighed i FKB 2205
6 måneder
Sektoruddannelse af call center medarbejdere
-
1-1 i forhold til modulernes varighed i FKB 2205
6 måneder
Front office
Mindst 2 år
1-1 i forhold til modulernes varighed i FKB 2205
6 måneder
Sektoruddannelse af front office medarbejdere
-
1-1 i forhold til modulernes varighed i FKB 2205
6 måneder