Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Kvælstofnormer
Kapitel 4 Kvælstofkvote
Kapitel 5 Gødningsplanlægning og Gødningsregnskab
Kapitel 6 Husdyrgødning m.v.
Kapitel 7 Afgasset biomasse
Kapitel 8 Beregning af forbrug af kvælstof
Kapitel 9 Opgørelse af lagerstatus for kvælstof
Kapitel 10 Overdragelse
Kapitel 11 Nyregistrerede virksomheder
Kapitel 12 Forskellige bestemmelser
Kapitel 13 Administration, tilsyn, offentliggørelse, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Kvælstofnormer m.v.
Bilag 2 Husdyrnormer m.v.
Bilag 3 Bilagsoversigt
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

I medfør af § 2, stk. 1, 9 og 10, § 6, stk. 1 og 3-5, § 7, § 8, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2 og 4-7, § 11 a, stk. 2, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, § 17, § 21, § 22, stk. 5, § 24, § 24 a, § 26, stk. 1, § 26 a, stk. 1 og 3, § 28 a, § 29, stk. 3, og § 32 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 500 af 12. maj 2013, som ændret ved lov nr. 576 af 4. maj 2015 og lov nr. 186 af 2. marts 2016, og § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 34, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder, der efter loven er forpligtet til eller har mulighed for at anmelde sig til registrering i Register for Gødningsregnskab, for virksomheder, der sælger eller afgiver kvælstofholdig gødning, for biogas- og fællesanlæg samt forbrændingsanlæg, hvis sådanne anlæg modtager gødning, og for anlæg til forarbejdning af husdyrgødning.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forarbejdningsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer.

2) Forarbejdet husdyrgødning: Produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.

3) Forbrændingsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter eller fra forarbejdningsanlæg, og som ved forbrænding omdanner husdyrgødningen eller den forarbejdede husdyrgødning til energi, røggasser og aske.

4) Register for Gødningsregnskab: Det i medfør af § 2, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække etablerede register.

5) Loven: Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 500 af 12. maj 2013, som ændret ved lov nr. 576 af 4. maj 2015 og lov nr. 186 af 2. marts 2016.

Kapitel 2

Registrering

Register for Gødningsregnskab

§ 2. Register for Gødningsregnskab omfatter de virksomheder, der er registreret i registeret i medfør af lovens § 2, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved afgørelse af om en virksomhed er forpligtet i medfør af lovens § 2, stk. 2, til at lade sin virksomhed registrere i registeret, opgøres antallet af dyreenheder efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Stk. 3. Virksomheder, der kan registreres i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal anmelde deres virksomhed til registrering senest den 31. juli 2016. Anmeldelsen får virkning for hele planperioden.

Stk. 4. Anmeldelse til registeret skal ske i NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service via www.virk.dk eller www.naturerhverv.dk.

Stk. 5. Afmelding af en virksomhed fra registeret i medfør af lovens § 2, stk. 7, skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. juli 2016.

Registrering af forarbejdningslanlæg

§ 3. Forarbejdningsanlæg skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsens leverandørregister senest ved ibrugtagning. En anmeldelse skal indeholde oplysning om CVR-nr., navn og adresse på den virksomhed, der ejer anlægget, samt oplysning om anlæggets forarbejdningsproces og -kapacitet.

Kapitel 3

Kvælstofnormer

§ 4. Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grønsager på friland og andre plantekulturer fremgår af bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 2. Kvælstofnormen for den pågældende afgrøde skal fradrages forfrugtsværdi alt efter hvilken afgrøde, der er dyrket på arealet året før, jf. bilag 1, tabel 1 og 2. Kvælstofnormen med fradrag af forfrugtsværdien kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 1 og tabel 2, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes.

Stk. 3. Kvælstofnormen for vandet sandjord, jf. bilag 1, tabel 1, kolonne 10, må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der er mindst 75 mm vand til rådighed, svarende til 750 m3/ha.

Stk. 4. For afgrøder, der er omfattet af bilag 1, tabel 2, og for hvilke der ikke er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, samt for ”andre grønsager” anført i bilag 1, tabel 1, kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning fastsætte en højere kvælstofnorm end anført i bilag 1, tabel 1 og tabel 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der ud fra god dyrkningspraksis er behov for en højere kvælstofnorm.

Brødhvede

§ 5. Ved dyrkning af de hvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 3, kan den i bilag 1, tabel 1, fastsatte kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling anvendes, hvis ansøgning herom er imødekommet. Kvælstofnormen for brødhvede kan tildeles arealer inden for en samlet arealgrænse på 39.792 ha.

Stk. 2. Tildelingen kan ske efter ansøgning og er betinget af,

1) at virksomheden i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2014 og 2015) på virksomheden har dyrket en hvedesort, som er omfattet af bilag 1, tabel 3, og hvor hveden havde et proteinindhold på mindst 11,5 procent, et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 77,0 kg og er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling,

2) at virksomheden for den aktuelle planperiode (høst 2016) har indgået kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede fra virksomheden til brødfremstilling, og

3) at ansøgning modtages inden der samlet er ansøgt for over 39.792 ha.

Stk. 3. Virksomheden skal kunne dokumentere den i stk. 2, nr. 1, nævnte levering. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten. Dokumentationen kan være en faktura, en kvittering eller lignende.

Stk. 4. Kontrakten, jf. stk. 2, nr. 2, skal indeholde oplysninger om:

1) navn, adresse og CVR-nr. på den virksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling,

2) navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der aftager hvede til brødfremstilling,

3) kontraktarealets størrelse (ha), den anvendte hvedesort og den mængde hvede, kontrakten omfatter,

4) den planperiode kontrakten omfatter, og

5) kontraktparternes skriftlige bekræftelse af kontrakten ved daterede underskrifter.

Stk. 5. Den i stk. 2-4 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

§ 6. Tildeling af kvælstofnorm for brødhvede til nyetablerede virksomheders arealer og til arealer erhvervet ved ejer- eller brugerskifte kan ske på de i § 5 nævnte betingelser, idet dokumentationskravet kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger. Ved en nyetableret virksomhed forstås en virksomhed, som ikke tidligere har ejet eller drevet en jordbrugsvirksomhed.

§ 7. Ansøgning om kvælstofnorm for brødhvede skal indsendes elektronisk via SEGES hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgning om kvælstofnorm for brødhvede i planperioden 2015/2016 modtages på hverdage fra den 11. august 2015 til og med den ansøgningsfrist, der er fastsat for indsendelse af fællesskema i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Ansøgninger modtaget inden den 11. august 2015 betragtes som modtaget den 11. august 2015.

Stk. 3. Såfremt der allerede den 11. august 2015 modtages ansøgninger, hvor der samlet er ansøgt for flere ha end den arealgrænse, der fremgår af § 5, stk. 1, og ansøgningerne i øvrigt opfylder betingelserne i § 5, vil de blive imødekommet efter en forholdsmæssig reduktion af det ansøgte areal.

Stk. 4. Hvis ansøgningen mangler væsentlige oplysninger, vil den blive afvist uden yderligere behandling.

Korrektion af kvælstofnorm ved forventet højere udbytte

§ 8. En afgrødes kvælstofnorm kan korrigeres, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i tabellens kolonne 15. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i de 5 umiddelbart forudgående planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. Dokumentationen skal bestå af faktura på salg af den pågældende afgrøde samt gødningsplanlægningen, jf. lovens § 21, der angiver arealet med den pågældende afgrøde. Faktura på salg mellem registrerede virksomheder, jf. lovens § 2, kan ikke anvendes som dokumentation. Ved dokumentation af tidligere opnåede høstudbytter for en afgrøde skal opgørelsen alene ske ud fra virksomhedens samlede salg af afgrøden i pågældende planperiode uden hensyn til jordtype, vanding, sorter eller proteinindhold.

Stk. 2. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende afgrøde indenfor de 5 umiddelbart forudgående planperioder. Høstudbyttet fra den umiddelbart forudgående planperiode skal dog udelades af beregningen af forventet højere udbytte, hvis udbyttet først afsættes efter den ansøgningsfrist, der er fastsat for planperioden 2015/2016 for indsendelse af fællesskema i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort. Hvis der foreligger dokumentation for, at afgrøden har været dyrket i alle 5 planperioder, kan det højeste og det laveste høstudbytte udelades ved beregningen af det forventede højere udbytte. Hvis høstudbyttet for planperioden 2014/2015 ikke er solgt, skal højeste udbytte for de øvrige 4 år også holdes ude af beregningen af det forventede højere udbytte.

Kapitel 4

Kvælstofkvote

§ 9. Et areals kvælstofkvote opgøres på grundlag af den eller de afgrøder, der dyrkes på arealet, dog på grundlag af den senest etablerede afgrøde, hvis arealet er sået om, fordi afgrøden er slået fejl.

Stk. 2. Kvoten beregnes som arealet angivet i hektar med mindst to decimaler ganget med den pågældende afgrødes kvælstofnorm for arealets jordtype med fradrag af angiven forfrugtsværdi.

Stk. 3. For virksomheder, der ved aftale med en offentlig myndighed har forpligtet sig eller i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at tilføre en mindre mængde kvælstof end afgrødens kvælstofnorm med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. bilag 1, tabel 1 og tabel 2, er det denne mindre mængde, der skal anvendes ved beregning af arealets kvælstofkvote.

§ 10. En virksomheds samlede kvælstofkvote i planperioden beregnes som summen af kvoterne for virksomhedens arealer, jf. dog stk. 2 og 3 .

Stk. 2. Hvis en virksomhed ikke har opfyldt planperiodens efterafgrødekrav i medfør af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, reduceres virksomhedens kvælstofkvote i medfør af lovens § 7, stk. 1. Ved beregning af reduktionen anvendes en omregningsfaktor, der er fastsat i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag.

Stk. 3. En virksomheds kvælstofkvote kan forøges ved anvendelse af et overskud af efterafgrøder, jf. NaturErhverv-styrelsens bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. Ved beregning af forøgelsen af kvælstofkvoten anvendes følgende omregningsfaktor:

1) For virksomheder, der udbringer husdyrgødning svarende til mindre end 0,8 DE pr. ha hamoniareal, svarer 1 ha efterafgrøder til 32 kg N.

2) For virksomheder, der udbringer husdyrgødning svarende til 0,8 DE eller mere pr. ha. harmoniareal, svarer 1 ha efterafgrøder til 69 kg N.

Stk. 4. Meddelelse om forøgelse af kvælstofkvoten efter stk. 3 skal indgives til NaturErhvervstyrelsen senest den dato, der er anført som ansøgningsfrist i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Meddelelsen skal indgives i NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service via www.virk.dk eller www.naturerhverv.dk.

Kapitel 5

Gødningsplanlægning og Gødningsregnskab

Gødningsplanlægning

§ 11. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 2, skal senest den dato, der er anført som ansøgningsfrist i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema, udarbejde gødningsplanlægning, der viser alle dyrkede og udyrkede arealer. Gødningsplanlægning skal foretages og udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen eller tilsvarende skemaer, der er godkendt til gødningsplanlægning af NaturErhvervstyrelsen.

Gødningsregnskab

§ 12. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 2, skal efter lovens § 22 udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede planperiode og indberette oplysningerne til NaturErhvervstyrelsen. Oplysningerne skal indberettes senest den 31. marts 2017.

Stk. 2. Ved afmeldelse fra Register for Gødningsregnskab skal virksomheden senest den 31. juli 2016 indberette oplysningerne for planperioden til NaturErhvervstyrelsen. Angiver virksomheden en dato for ophør, der ikke svarer til tidspunktet for planperiodens udløb, skal virksomheden indberette gødningsregnskab til NaturErhvervstyrelsen fra planperiodens start frem til datoen for afmeldelse.

Stk. 3. Oplysninger om husdyrbesætning, herunder antal dyr pr. husdyrtype, staldtype og besætningsnummer i den afsluttede planperiode, skal senest den 31. marts 2017 indberettes til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 4. Virksomheder, der har et slutlager af anden organisk gødning end husdyrgødning, skal indberette størrelsen af dette lager til NaturErhvervstyrelsen. Indberetningen for den afsluttede planperiode skal ske i gødningsregnskabet senest den 31. marts 2017.

Stk. 5. Indberetning af de i § 12, stk. 1 og 4, nævnte oplysninger skal ske elektronisk til NaturErhvervstyrelsen. Indberetninger, der er foretaget på anden måde end elektronisk, kan ikke anses for modtaget i NaturErhvervstyrelsen.

§ 13. Gødningsregnskab skal foretages og udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen. Natur-Erhvervstyrelsen kan godkende andre skemaer.

Stk. 2. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, skal, jf. dog stk. 5, indeholde oplysninger om

1) modtagerens navn, adresse og CVR-nr.,

2) det antal dyreenheder, den leverede mængde svarer til,

3) det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning, jf. § 19, stk. 1,

4) andelen af hvert gødningsprodukt, jf. § 19, stk. 2 og 3, og

5) hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker ved, at afgivers dyr græsser på modtagerens arealer, eller ved levering af gødning.

Stk. 3. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstofindholdet i den husdyrgødning, der i planperioden er anvendt til forbrænding i anlæg, der er godkendt i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, eller til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. stk. 4.

Stk. 4. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, skal indeholde oplysning om modtagerens navn, adresse og virksomhedsident i vedkommende udenlandske virksomhedsregister, samt virksomhedens oplysninger om det antal dyreenheder, den leverede kvælstofmængde svarer til og det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, jf. § 19, stk. 1 og 3. Dokumentation for overdragelsen, i form af modtagers skriftlige bekræftelse, skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2 gælder ikke for leverancer til forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2.

Stk. 6. Afgiver virksomheden i planperioden forarbejdet husdyrgødning til andre end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal gødningsregnskabet omfatte oplysninger om den samlede mængde forarbejdet husdyrgødning for de enkelte gødningstyper, der er leveret, samt oplysning om

1) det totale indhold af kvælstof,

2) det totale antal dyreenheder, der svarer til den afsatte mængde forarbejdet husdyrgødning, og

3) oplysninger om den andel, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.

Kapitel 6

Husdyrgødning m.v.

Beregning af besætningsstørrelse

§ 14. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden beregnes for hver husdyrart, staldsystem og besætningsnummer som antal årsdyr eller det samlede antal producerede dyr i planperioden. Virksomhedens besætningsstørrelse skal for alle andre dyrearter end kvæg kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 2, tabel 1.

Beregning af kvælstof i husdyrgødningsproduktionen

§ 15. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende husdyrarter ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof i husdyrgødning for den pågældende husdyrart og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof i husdyrgødning fra hver af virksomhedens husdyrarter og staldsystemer i planperioden.

Stk. 2. Fremgår husdyrarten eller staldsystemet ikke af bilag 2, tabel 2, skal produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for husdyrarten under kategorien »Andre dyrearter eller staldsystemer« i tabellen. Antallet af dyreenheder skal opgøres efter reglerne i den til enhver til gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

§ 16. Ved korrektion af produktionen af kvælstof i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal korrektionsformlerne i bilag 2, tabel 3, anvendes. For hver kombination af husdyrart og staldsystem må der kun anvendes én af de i bilag 2, tabel 3, nævnte korrektionsformler.

Stk. 2. Beregning af korrektionsfaktorer må kun ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift. Ved blanding af foder til svin på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af deklaration, skal standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 5, anvendes. Standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 4, skal anvendes ved anvendelse af egen avl til fodring af egen kvægbesætning. Virksomhedens egne værdier for foderets indhold af råprotein pr. kg fodertørstof kan dog anvendes ved type 2 korrektion for kvæg, hvis følgende krav er opfyldt:

1) Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der i en periode udgør mere end 10 pct. af tørstoffet i koens daglige ration, skal analyseres for indhold af råprotein. For partier eller slæt, der udgør 10 pct. eller mindre af tørstoffet i koens daglige ration, for frisk græs i sommerperioden, for halm fra kornarterne og for foderroer kan standardværdier for gram råprotein pr. kg fodertørstof angivet i bilag 2, tabel 4, eller NorFors fodermiddeltabel anvendes.

2) Analyse af indhold af råprotein i fodermidler skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af foder af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

3) Der skal foretages foderkontrol mindst 4 gange årligt, hvor indholdet af råprotein pr. kg fodertørstof og det totale foderforbrug beregnes.

Stk. 3. Virksomhedens afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal dokumenteres ved driftsbilag, som er baseret på de faktiske driftsforhold i egen virksomhed. Dokumentationen kan omfatte ydelseskontrol, effektivitets- og foderkontrol eller foderopgørelser. Dokumentation skal være baseret på indkøbs- og salgsbilag med slagteri, mejeri eller lignende virksomheder. Dokumentationen for egne værdier for indhold af råprotein pr. kg fodertørstof til beregning af type 2 korrektion skal omfatte resultater af foderanalyser, resultater af foderkontrol eller foderopgørelser samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer. Ved anvendelse af værdier fra NorFors fodermiddeltabel skal der foreligge en dateret udskrift fra NorFor med kode og indhold af råprotein for fodermidlet.

Stk. 4. Dokumentationen, jf. stk. 3, skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august 2014 til 15. februar 2016. Ved korrektion for afvigende vægt og alder skal dokumentationen dog omfatte oplysninger fra indeværende planperiode.

Stk. 5. Den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene, kan trækkes fra virksomhedens produktion af husdyrgødning, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Fra virksomhedens produktion af husdyrgødning kan endvidere fratrækkes den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når der ifølge tilsagnet må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne.

Stk. 7. Stk. 5 gælder ikke for arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003, nr. 84 af 12. februar 2004 eller nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, samt bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. For arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af nævnte bekendtgørelser, og hvor der er forpligtelse til afgræsning, gælder dog, at husdyrgødningen kan fratrækkes, når arealernes kvælstofkvote er 0 kg kvælstof og afgræsning foretages med mindre end 0,2 dyreenheder pr. ha.

Kapitel 7

Afgasset biomasse

§ 17. Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse skal beregnes på grundlag af oplysninger om den mængde kvælstof i husdyrgødning, der er tilført biogasanlægget, samt oplysninger om den mængde kvælstof i anden organisk gødning, der er tilført biogasanlægget, jf. § 21, stk. 6. Alternativt kan biogasanlæg, der leverer afgasset biomasse til virksomheder omfattet af lovens § 2 eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder omfattet af lovens § 2, få indholdet af kvælstof i afgasset biomasse bestemt ved analyse af repræsentative prøver foretaget i passende intervaller, mindst 12 gange i den planperiode, gødningen skal anvendes, jf. stk. 2. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 2. Analyse af indhold af kvælstof i gødning skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 18. For det enkelte forarbejdningsanlæg gælder, at den totale mængde kvælstof i den forarbejdede husdyrgødning skal svare til den indgående totale mængde kvælstof. Ligeledes skal den andel, der skal udnyttes af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, mindst svare til andelen, der skal udnyttes af den indgående totale mængde kvælstof, jf. § 19, stk. 1, og § 21, stk. 4 og 5.

Stk. 2. Producenter af forarbejdet husdyrgødning fastsætter ved salg eller afgivelse til en virksomhed registreret efter lovens § 2 det totale antal kg kvælstof i gødningen og den andel af det totale antal kg kvælstof, der skal udnyttes.

Stk. 3. Producenter af forarbejdet husdyrgødning angiver ved salg eller afgivelse til andre virksomheder end de i stk. 2 nævnte og andre det totale antal kg kvælstof i henhold til deklaration, jf. lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m. Den andel af det totale antal kg kvælstof i gødningen, der forudsættes udnyttet, fastsættes af producenten.

Stk. 4. Ved afbrænding eller afsætning til forbrænding, herunder afsætning ud af landet, af fiberfraktionen, der er fremkommet ved forarbejdning af husdyrgødning, skal den afsatte kvælstofmængde, der fratrækkes i gødningsregnskabet, dokumenteres. Dette skal ske ved bilag fra vejning på brovægt og ved samtidig prøvetagning med henblik på analyse af kvælstofindholdet.

Stk. 5. Ved beregning af forbruget af kvælstof i de gødningsfraktioner, der ikke afbrændes eller afsættes til forbrænding, herunder afsættes ud af landet, benyttes de i § 19, stk. 1, anførte andele af kvælstof.

Kapitel 8

Beregning af forbrug af kvælstof

Husdyrgødning

§ 19. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Svinegylle: 75 pct.

2) Kvæg-, mink- og fjerkrægylle: 70 pct.

3) Dybstrøelse: 45 pct.

4) Ajle, fast gødning og anden husdyrgødning: 65 pct.

5) Væskefraktion efter forarbejdning, hvor fiberfraktionen afbrændes: 85 pct.

Stk. 2. Ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdede husdyrgødningsprodukter beregnes den andel af det totale kvælstof i gødningen, der skal udnyttes, af den, der producerer den forarbejdede husdyrgødning, jf. § 20.

Stk. 3. For blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse, fastsættes den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som anført i lovens § 12, stk. 3.

Stk. 4. Ved forekomst af meget smitsomme husdyrsygdomme, der udløser krav om håndtering af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at gødningsværdien nedsættes, kan NaturErhvervstyrelsen tillade, at andelene i stk. 1-3 fraviges.

§ 20. Forarbejdet husdyrgødning opdeles på baggrund af kvælstofindhold og -sammensætning i forskellige gødningstyper. Forarbejdet husdyrgødning kan omfatte såvel organiske som uorganiske produkter.

Anden organisk gødning

§ 21. Indholdet af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver efter retningslinjerne i § 17, stk. 2. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes. Den mængde anden organisk gødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal indholdet af kvælstof i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 3. Den totale mængde kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea beregnes som den mængde kvælstof i anden organisk gødning, som er leveret til virksomheden i planperioden. Der skal dog korrigeres for primo- og ultimolagre svarende til reglerne vedrørende handelsgødning, jf. § 24, stk. 1-2.

Stk. 4. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Spildevandsslam: 45 pct.

2) Komposteret husholdningsaffald: 20 pct.

3) Kartoffelfrugtsaft: 50 pct.

4) Pressesaft fra grøntpillefabrikation: 40 pct.

5) Have- og parkaffald: 0 pct.

6) Andre typer af anden organisk gødning: 40 pct.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning fra leverandøren godkende, at der ved beregning af forbruget af kvælstof skal anvendes en anden andel end anført i stk. 4.

Stk. 6. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning end husdyrgødning, skal have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for typen, mængden og det totale indhold af kvælstof i gødningen samt dato for levering.

Kapitel 9

Opgørelse af lagerstatus for kvælstof

Lagerstatus i husdyrgødning, anden organisk gødning og forarbejdet husdyrgødning

§ 22. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres pr. 31. juli 2016. Virksomhedens ultimolagre opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2016 til 30. september 2016 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2016.

Stk. 2. Det samlede ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning for virksomheder med en husdyrbesætning på over 30 dyreenheder må maksimalt svare til 50 pct. af den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. For virksomheder uden husdyrbesætning eller virksomheder med en husdyrbesætning på 30 dyreenheder og derunder må ultimolageret maksimalt svare til den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. Bestemmelserne om størrelsen af maksimalt ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning gælder ikke for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør mere end 75 pct. af gødningsproduktionen opgjort i kg kvælstof.

Stk. 3. For virksomheder med produktion af konsumæg eller rugeæg med gødningstypen fast gødning, herunder dybstrøelse, jf. staldtyper i bilag 2, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning før hønsene sættes ud, må ultimolageret af fast gødning, herunder dybstrøelse fra disse staldsystemer, maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 4. Blandinger af husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning betragtes ved lageropgørelse som husdyrgødning.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 2 og 3 fraviges.

§ 23. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 22, fradrages kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Lagerstatus for kvælstof i handelsgødning

§ 24. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i handelsgødning skal opgøres pr. 31. juli 2016. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i handelsgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden 1. august 2016 til 30. september 2016 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2016.

Stk. 2. I opgørelsen af ultimolageret skal samtlige af virksomhedens lagre af handelsgødning medregnes, uanset om handelsgødningen er oplagret på virksomheden eller et andet sted.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof.

§ 25. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde, og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 24, fradrages kvælstof i handelsgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Kapitel 10

Overdragelse

§ 26. Virksomheder, som før udløbet af en planperiode ophører med at eje eller have brugsretten til et areal, skal udarbejde en opgørelse indeholdende forfrugt, kvælstofkvote og kvælstofforbrug. Kvælstofforbruget skal opgøres som kg kvælstof i henholdsvis handelsgødning, husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning. Dette gælder tilsvarende, hvor brugsretten ophører som følge af kreditorforfølgning.

Stk. 2. Opgørelsen skal udarbejdes senest en måned efter ophørstidspunktet og omfatte perioden fra planperiodens start indtil ophør af brugsretten. Opgørelsen videregives til den nye bruger. Ændringer skal tillige registreres i gødningsplanlægningen, jf. § 11.

Stk. 3. Hvis den registrerede virksomhed før udløbet af planperioden afmeldes Register for Gødningsregnskab på grund af ophør, udarbejder den ophørende virksomhed gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden. I stedet for, at den ophørende virksomhed udarbejder gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden, kan den, der overtager brugsretten til arealer med en kvælstofkvote, erklære, at kvælstofforbruget for den samlede planperiode henregnes til denne. Dette gælder, når den, der overtager brugsretten til arealerne, er gjort bekendt med kvælstofkvote og -forbrug for den forløbne del af planperioden. Den, der overtager brugsretten til arealerne, forpligter sig ved at underskrive en erklæring herom, til at overholde lovens § 5 for den samlede planperiode og til at udarbejde og indsende gødningsregnskab for den samlede planperiode. Overdragelseserklæringen underskrives af begge parter og indsendes til NaturErhvervstyrelsen af den ophørende virksomhed. Indsendelsen skal ske senest ved planperiodens ophør.

Stk. 4. Gødningsplaner, gødningsregnskaber og overdragelseserklæringer skal udarbejdes på skemaer godkendt af NaturErhvervstyrelsen.

§ 27. Virksomheder, der før udløb af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, skal senest en måned efter overdragelsen opgøre virksomhedens ultimobeholdning på overdragelsestidspunktet.

Stk. 2. Ultimobeholdning af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) virksomhedens totale primolager af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning,

2) produktionen af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

3) mængden af forbrugt kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

4) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 3. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af dødsbo m.m., kan NaturErhvervstyrelsen godkende, at virksomhedens ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 4. Ultimobeholdning af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

2) mængden af forbrugt kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

3) virksomhedens produktion af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

§ 28. Lovens § 23, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Kapitel 11

Nyregistrerede virksomheder

§ 29. For virksomheder, der ikke har været omfattet af bekendtgørelse nr. 903 af 29. juli 2014 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække gælder følgende:

1) Virksomhedernes primolager af kvælstof i husdyrgødning, i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2015 fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2015 til 30. september 2015 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2015. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægning 2015/2016.

2) Der skal på baggrund af driftsbilag på leveret handelsgødning i den foregående planperiode og oplysninger om udbragt handelsgødning i samme periode foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af handelsgødning pr. 1. august 2015, fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden fra 1. august 2014 til 30. september 2014 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2014. Opgørelsen af primolagret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægningen for planperioden.

3) Arealers forfrugt skal fastsættes som arealernes afgrøde i den foregående planperiode.

Kapitel 12

Forskellige bestemmelser

Gødningsleverandører

§ 30. Virksomheder registreret efter lovens § 2, der sælger eller afgiver handelsgødning, skal senest den 1. september 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om hvilke registrerede virksomheder efter lovens § 2, angivet ved CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved afsætning af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 2. Andre virksomheder, der afsætter handelsgødning, skal senest den 1. september 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om hvilke registrerede virksomheder efter lovens § 2, angivet med CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 3. Virksomheder, der har overtaget arealer og har underskrevet en erklæring, som nævnt i § 26, stk. 3, forpligter sig herved til at foretage indberetning, som nævnt i stk. 1, for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om handelsgødning solgt eller afgivet i planperioden 2015/2016 af den, der overdrog arealerne.

Stk. 4. Ved leverancer af flydende ammoniak, jf. stk. 1 og 2, skal den mængde, der efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

§ 31. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende offentlige myndigheder og virksomheder senest den 1. september 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem de har afsat gødning til i planperioden:

1) Offentlige myndigheder der afsætter anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Biogasanlæg der ikke er registreret efter lovens § 2, og som afsætter afgasset biomasse.

3) Forbrændingsanlæg der afsætter husdyrgødning.

4) Forarbejdningsanlæg der ikke er registreret efter lovens § 2, og som afsætter forarbejdet husdyrgødning.

5) Andre virksomheder der afsætter forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, og som ikke er registreret efter lovens § 2.

Stk. 2. Indberetningen, jf. stk. 1, skal indeholde CVR-nr. på de efter lovens § 2 registrerede virksomheder, der er afsat gødning til, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf, og mængden af den afsatte gødning. Ved afsætning af afgasset biomasse, husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal antallet af dyreenheder endvidere oplyses.

Stk. 3. Ved afsætning af forarbejdet husdyrgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe.

Stk. 4. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende virksomheder senest den 1. september 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem de har modtaget gødning fra i planperioden:

1) Biogas- og forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2, og som modtager husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Forbrændingsanlæg der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning.

Stk. 5. Indberetningen, jf. stk. 4, skal indeholde CVR-nr. på de efter lovens § 2 registrerede virksomheder, der er modtaget gødning fra, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf, og mængden af den modtagne gødning. Ved modtagelse af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal antallet af dyreenheder endvidere oplyses.

Stk. 6. Ved modtagelse af forarbejdet husdyrgødning fra andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er modtaget fra denne gruppe.

§ 32. Indberetningen af de i § 30, stk. 1-4, og § 31 nævnte oplysninger skal ske ved elektronisk overførsel af data til NaturErhvervstyrelsen. Styrelsen fastsætter nærmere regler for, hvordan oplysningerne skal indberettes, herunder dataformat og -struktur. Styrelsen kan ligeledes stille krav til, hvordan de indberettede oplysninger skal dateres og ajourføres.

Forbrændingsanlæg

§ 33. Forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal på varmeveksleren være forsynet med en energimåler, der måler den procucerede energimængde i kWh. Energimåleren skal være kalibreret af et institut, der er akkrediteret hertil.

Stk. 2. På forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal der foreligge en opgørelse over den mængde og type af husdyrgødning, der tilføres forbrændingsanlægget, og over den producerede energimængde med angivelse af energimålerens visning. Opgørelsen skal ajourføres dagligt i perioder, hvor der finder forbrænding sted. Opgørelsen skal være påført virksomhedens CVR-nr. og planperioden. Opgørelsen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til NaturErhvervstyrelsen på anmodning.

Stk. 3. På forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal der ved enhver bortskaffelse eller anvendelse af forbrændingsaske udtages en repræsentativ kontrolprøve af forbrændingsasken. Kontrolprøven skal udgøre mindst 100 g aske og skal være påført dato for prøveudtagning. Kontrolprøven og dokumentation for den samlede mængde af forbrændingsaske, der bortskaffes eller anvendes, skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til NaturErhvervstyrelsen på anmodning.

Kapitel 13

Administration, tilsyn, offentliggørelse, straf og ikrafttræden

Administration

§ 34. SEGES træffer afgørelser om tildeling af kvælstof-norm for brødhvede, jf. §§ 5-7.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven gælder for sager, hvori der træffes afgørelse af SEGES efter stk. 1.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter nærmere regler om SEGES sagsbehandling og om instruktion og tilsyn.

§ 35. En afgørelse truffet af SEGES, jf. §§ 5-7, kan påklages til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Klager over SEGES afgørelser skal indsendes til SEGES, som herefter kan beslutte at genoptage sagen. Hvis SEGES fortsat finder, at betingelserne i § 5 ikke er opfyldt, oversendes sagen til NaturErhvervstyrelsen, som herefter træffer afgørelse. NaturErhvervstyrelsen kan herudover ændre en afgørelse, uden at der foreligger en klage. NaturErhvervstyrelsens afgørelser i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Tilsyn

§ 36. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af bekendtgørelsen.

Offentliggørelse

§ 37. NaturErhvervstyrelsen offentliggør med navns nævnelse oplysninger indberettet i gødningsregnskaberne, resultater på grundlag af kontrol, herunder påtaler, samt vedtagne administrative bødeforlæg.

Straf

§ 38. Overtrædelse af § 3, § 5, stk. 5, § 11, § 12, § 13, stk. 1, 2, 4 og 6, §§ 18-21, § 22, stk. 1-3, § 24 § 26, § 27, stk. 1, 2 og 4, og §§ 29-33, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 929 af 29. juli 2015 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 16. marts 2016

Jette Petersen

/ Steen Bonde


Bilag 1

Kvælstofnormer m.v.

Tabel 1: Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland herunder oversigtstabel

Afgrøde-
kode
Afgrøde
Forfrugts-
værdi
Indregning af forfrugts-værdi i afgrødens
kvælstof-norm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrek-
tion for udbytte
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12 1
JB 1 - 4
JB 5 - 6
JB 7 - 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbyttenorm
Kvælstof-norm
Udbytte norm
Kvælstof-norm
Udbytte norm
Kvælstof norm
Udbytte norm
Kvælstof-norm
Udbytte norm
Kvælstof-norm
kg N/
hkg
hkg/
ha
kg N/
ha
hkg/
ha
kg N/
ha
hkg/
ha
kg N/
ha
hkg/
ha
kg N/
ha
hkg/
ha
kg N/
ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vårsæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
   
1
Vårbyg2
0
Ja
43 (47)
138
50 (55)
133
55 (61)
154
62 (68)
140
66 (73)
155
1,5
2
Vårhvede2
0
Ja
38 (42)
154
44 (48)
147
49 (54)
167
55 (61)
152
59 (65)
166
1,3
6
Vårhvede, Brødhvede2
0
Ja
38 (42)
165
44 (48)
160
49 (54)
183
55 (61)
168
59 (65)
185
1,7
3
Vårhavre
0
Ja
44
101
51
97
56
118
57
96
60
110
1,5
4
Blanding af vårsåede kornarter12
0
Ja
45
102
52
99
57
119
57
96
61
111
1,5
55
Vårrug
0
Ja
45
102
52
99
57
119
57
96
61
111
1,5
5
Majs modenhed
0
Ja
67
165
67
151
74
179
73
153
77
170
1,5
7
Korn + bælgsæd, under 50% bælgsæd
10
Ja
41
76
44
63
47
79
50
57
52
67
0,5
56
Vårtriticale
0
Ja
45
102
52
99
57
119
57
96
61
111
1,5
58
Sorghum
0
ja
44
101
51
97
56
118
57
96
60
110
1,5
Vintersæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg
/ha
 
hkg
/ha
 
hkg
/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
Vinterbyg2
0
Ja
49 (54)
166
53 (58)
164
58 (64)
171
73 (80)
182
78 (86)
191
1,2
11
Vinterhvede2
0
Ja
49 (54)
165
63 (69)
170
67 (74)
178
81 (89)
188
86 (95)
196
1,5
13
Vinterhvede, brødhvede2
0
Ja
49 (54)
218
63 (69)
224
67 (74)
232
81 (89)
244
86 (95)
253
1,7
57
Vinterhavre2
0
Ja
45 (50)
140
57 (63)
144
54 (59)
147
67 (74)
156
71 (78)
165
1,2
14
Vinterrug2
0
Ja
45 (50)
140
58 (64)
145
57 (63)
150
70 (77)
159
74 (81)
166
1,2
15
Vinter hybridrug2
0
Ja
55 (61)
153
70 (77)
159
70 (77)
164
81 (89)
172
86 (95)
180
1,2
16
Vinter triticale2
0
Ja
44 (48)
162
56 (62)
166
56 (62)
171
64 (70)
177
68 (75)
184
1,2
17
Blanding af efterårssåede kornarter2, 12
0
Ja
45 (50)
140
57 (63)
144
54 (59)
147
67 (74)
156
71 (78)
165
1,2
Oliefrø og bælgsæd
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg
/ha
 
hkg
/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
Vårraps
20
Ja
19
128
22
119
24
136
25
113
26
125
1,5
22
Vinterraps
20
Ja
28
189
36
200
36
200
41
206
43
209
1,5
23
Rybs
20
Ja
18
126
20
115
22
132
23
111
24
121
1,5
24
Solsikke
20
Ja
18
172
20
158
22
172
23
149
24
158
0
25
Sojabønner
20
Nej
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0
0
180
Gul sennep
20
Ja
19
128
21
117
23
134
23
111
24
121
1,5
182
Blanding af oliearter12
20
Ja
0
128
0
119
0
136
0
113
0
125
0
30
Ærter
20
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
31
Hestebønner
20
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
32
Sødlupin
20
Nej
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
0
54
Bælgsæd blanding
20
Nej
48
0
56
0
65
0
72
0
72
0
0
35
Bælgsæd, flerårig blanding12
20
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
36
Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding12
20
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
Hør og hamp
   
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
40
Oliehør
20
Ja
15
94
15
80
15
94
15
71
15
80
0
41
Spindhør
20
Ja
91
59
91
45
91
59
91
35
91
45
0
42
Hamp
20
Ja
122
144
122
130
122
144
122
121
122
130
0
51
Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne12
20
Ja
76
106
76
99
76
112
76
94
76
103
 
52
Quinoa
20
Ja
0
106
0
99
0
112
0
94
0
103
0
53
Boghvede
20
Ja
0
106
0
99
0
112
0
94
0
103
0
Frøgræs og andet markfrø
   
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
101
Rajgræs, alm.
20
Nej
12
158
12
158
12
158
12
158
12
158
0
102
Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt
20
Nej
12
195
12
195
12
195
12
195
12
195
0
103
Rajgræs, ital.
20
Nej
12
116
12
116
12
116
12
116
12
116
0
104
Rajgræs, ital., 1. år, efterårsudlagt
20
Nej
12
153
12
153
12
153
12
153
12
153
0
116
Rajgræs, hybrid
20
Nej
12
130
12
130
12
130
12
130
12
130
0
117
Rajgræs, efterårsudlagt
hybrid
20
Nej
12
167
12
167
12
167
12
167
12
167
0
105
Timothefrø (Knold-
rottehale)
20
Nej
5
102
5
102
5
102
5
102
5
102
0
106
Hundegræsfrø
20
Nej
9
186
9
186
9
186
9
186
9
186
0
107
Engsvingelfrø
20
Nej
8
112
8
112
8
112
8
112
8
112
0
108
Rødsvingelfrø
20
Nej
8
140
8
140
8
140
8
140
8
140
0
109
Rajsvingelfrø
20
Nej
10
149
10
149
10
149
10
149
10
149
0
118
Rajsvingelfrø, efterårsudlagt
20
Nej
10
186
10
186
10
186
10
186
10
186
0
110
Svingelfrø, stivbladet
20
Nej
8
140
8
140
8
140
8
140
8
140
0
111
Svingelfrø, strand
20
Nej
8
186
8
186
8
186
8
186
8
186
0
112
Engrap-
græsfrø (marktype)
20
Nej
11
149
11
149
11
149
11
149
11
149
0
113
Engrap-
græsfrø(plænetype)
20
Nej
8
158
8
158
8
158
8
158
8
158
0
114
Rapgræs, alm.
20
Nej
8
121
8
121
8
121
8
121
8
121
0
115
Hvene, alm. og krybende
20
Nej
6
112
6
112
6
112
6
112
6
112
0
120
Kløverfrø
95
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
121
Græsmarks-bælgplanter
20
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
122
Kommenfrø
20
Nej
11
122
11
122
11
122
11
122
11
122
4
123
Valmuefrø
20
Nej
6
127
8
117
8
131
10
112
11
123
2
124
Spinatfrø
20
Ja
12
136
15
147
17
154
17
154
17
154
4
125
Bederoefrø
20
Ja
20
195
20
195
20
195
20
195
20
195
0
126
Blanding af markfrø til udsæd
20
Nej
0
112
0
112
0
112
0
112
0
112
0
Kartofler 13
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
150
Kartofler,læg-ge
0
Ja
320
125
340
115
370
134
370
111
370
120
0,2
151
Kartofler,sti-velse
0
Ja
460
203
510
198
560
221
560
198
560
207
0,2
152
Kartofler, spise
0
Ja
300
155
380
155
400
174
400
151
400
160
0,2
153
Kartofler,an-dre
0
Ja
470
206
520
201
580
224
570
201
570
210
0,2
Rodfrugter til fabrik
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
160
Sukkerroer til fabrik12
20
Ja
450
124
500
114
500
128
620
116
680
131
0,1
161
Cikorierødder
20
Ja
160
140
210
130
270
151
280
127
290
139
0,1
162
Blanding, andre industriaf-grøder. 12
20
Ja
0
112
0
112
0
112
0
112
0
112
0
Helsæd, vår
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
210
Vårbyg, helsæd
0
Ja
4.700
126
5.600
119
6.200
140
7.100
124
7.500
138
0
211
Vårhvede, helsæd
0
Ja
4.300
122
5.100
114
5.700
135
6.400
118
6.900
132
0
212
Vårhavre, helsæd
0
Ja
4.800
88
5.700
82
6.300
102
6.400
80
6.800
93
0
213
Blandkorn, vårsået, helsæd
0
Ja
5.000
89
5.800
84
6.500
103
6.400
80
6.900
94
0
214
Korn + bælgsæd, helsæd, under 50% bælgsæd
6
Ja
5.000
62
5.800
57
6.500
76
6.400
53
6.900
67
0
215
Ærtehelsæd
10
Nej
5.300
0
5.300
0
5.300
0
5.300
0
5.300
0
0
216
Silomajs
0
Ja
9.900
165
9.900
151
10.900
179
10.800
153
11.300
170
0
Helsæd, vinter
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
220
Vinterbyg, helsæd
0
Ja
6.100
167
6.600
158
7.100
177
9.000
170
9.600
186
0
221
Vinterhvede, helsæd
0
Ja
6.300
164
8.000
166
8.500
185
10.300
178
10.900
193
0
222
Vinterrug, helsæd
0
Ja
4.900
135
6.500
136
6.400
149
8.100
140
8.600
154
0
223
Vinter triticale, helsæd
0
Ja
5.100
159
6.600
159
6.600
173
7.600
158
8.100
172
0
224
Blandkorn, efterårssået helsæd
0
Ja
5.000
134
6.500
134
6.100
145
7.700
137
8.200
151
0
Grønkorn
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
230
Blanding af vårkorn, grønkorn12
0
Ja
2.900
113
3.600
113
3.600
126
4.000
109
4.000
118
0
701
Grønkorn af vårbyg
0
Ja
2.900
113
3.600
113
3.600
126
4.000
109
4.000
118
0
702
Grønkorn af vårhvede
0
Ja
2.900
113
3.600
113
3.600
126
4.000
109
4.000
118
0
703
Grønkorn af vårhavre
0
Ja
2.900
113
3.600
113
3.600
126
4.000
109
4.000
118
0
704
Grønkorn af vårrug
0
Ja
2.900
113
3.600
113
3.600
126
4.000
109
4.000
118
0
705
Grønkorn af vårtriticale
0
Ja
2.900
113
3.600
113
3.600
126
4.000
109
4.000
118
0
234
Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50% bælgsæd
10
Ja
2.900
71
3.600
71
3.600
85
4.000
67
4.000
76
0
235
Blanding af vinterkorn, grønkorn12
0
Ja
3.800
139
4.900
146
4.900
160
6.100
156
6.100
166
0
706
Grønkorn af vinterbyg
0
Ja
3.800
139
4.900
146
4.900
160
6.100
156
6.100
166
0
707
Grønkorn af vinterhvede
0
Ja
3.800
139
4.900
146
4.900
160
6.100
156
6.100
166
0
708
Grønkorn af vinterhavre
0
Ja
3.800
139
4.900
146
4.900
160
6.100
156
6.100
166
0
709
Grønkorn af vinterrug
0
Ja
3.800
139
4.900
146
4.900
160
6.100
156
6.100
166
0
710
Grønkorn af hybridrug
0
Ja
3.800
139
4.900
146
4.900
160
6.100
156
6.100
166
0
711
Grønkorn af vintertriticale
0
Ja
3.800
139
4.900
146
4.900
160
6.100
156
6.100
166
0
Græs, permanent
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
248
Permanent græs ved vandboring
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249
Udnyttet græs ved vandboring
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
Permanent græs, meget lavt udbytte4
20
Nej
800
28
800
28
800
28
800
28
800
28
0
251
Permanent græs, lavt udbytte4
20
Nej
1.800
74
1.800
74
1.800
74
1.800
74
1.800
74
0
252
Permanent græs, normalt udbytte4
20
Nej
3.100
145
3.100
145
3.100
145
3.100
145
3.100
145
0
259
Permanent græs til fabrik, over 6 tons3
20
Nej
6
206
6
206
6
206
6
206
6
206
30
276
Permanent græs og kløvergræs uden norm under 50% kløver6,17
20
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286
Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50% kløver 6
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287
Græs til udegrise
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Græs, permanent (min. omlagt hvert 5. år16)
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
255
Permanent græs under 50% kløver/lucerne4,7,15,17
95
Nej
6.500
261
6.700
263
8.100
276
6.800
267
7.100
267
0
256
Permanent græs over 50% kløver/lucerne4,7,15
95
Nej
5.600
70
6.100
70
7.200
70
7.200
70
7.300
70
0
257
Permanent græs uden kløver4,15
20
Nej
7.000
350
7.500
359
9.100
388
7.700
368
8.100
368
0
272
Permanent græs til fabrik3,15
20
Nej
12
309
12
333
15
405
13
357
12
357
30
273
Permanent lucerne til fabrik3,15
95
Nej
13
0
15
0
17
0
15
0
15
0
15
274
Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik3,15
95
Nej
12
70
14
70
16
70
15
70
14
70
15
277
Permanent kløver til fabrik3,15
95
Nej
12
0
15
0
17
0
16
0
16
0
15
278
Permanent lucerne og lucernegræs med over 50% lucerne4,15
95
Nej
5.500
70
6.100
70
7.200
70
7.200
70
7.200
70
0
279
Permanent kløvergræs til fabrik3,15
95
Nej
11
221
11
226
13
257
11
233
11
233
15
Græsmarksplanter, omdrift
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
266
Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte 4,7,17
20
Nej
600
28
600
28
600
28
600
28
600
28
0
267
Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte4,7,17
20
Nej
1.500
74
1.500
74
1.500
74
1.500
74
1.500
74
0
268
Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte4,7,17
20
Nej
2.600
144
2.600
144
2.600
144
2.600
144
2.600
144
0
260
Græs med kløver/lucerne, under 50% bælgpl. 4,7,17
95
Nej
6.500
261
6.700
263
8.100
276
6.800
267
6.800
267
0
284
Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50%4
95
Nej
6.500
261
6.700
263
8.100
276
6.800
267
6.800
267
0
261
Kløvergræs over 50% kløver 4,7
95
Nej
5.700
70
6.200
70
7.300
70
7.400
70
7.400
70
0
262
Lucerne, lucernegræs med over 50% lucerne4
95
Nej
5.700
70
6.200
70
7.200
70
7.200
70
7.200
70
0
263
Græs uden kløver4
20
Nej
7.500
350
8.000
359
9.600
388
8.600
368
8.600
368
0
265
Græs til slæt før vårsået afgrøde4,8,18
0
Nej
1.900
100
1.900
100
1.900
100
1.600
100
1.600
100
0
269
Græs, rullegræs
0
Nej
0
195
0
195
0
195
0
195
0
195
0
270
Græs til udegrise,
76
Nej
0
167
0
167
0
167
0
167
0
167
0
264
Græs og kløvergræs uden norm, under 50% kløver6
20
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285
Græs og kløvergræs uden norm, over 50% kløver6
20
Nej
800
0
800
0
800
0
800
0
800
0
0
170
Græs til fabrik3
20
Nej
13
313
14
338
16
409
14
362
14
362
30
174
Kløvergræs til fabrik3
95
Nej
10
226
11
231
13
261
11
238
11
238
15
171
Lucerne, slæt3
95
Nej
11
0
12
0
14
0
12
0
12
0
0
172
Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder3
95
Nej
12
70
13
70
15
70
14
70
14
70
0
173
Kløver til slæt3
95
Nej
11
0
11
0
13
0
12
0
12
0
0
Andre foderafgrøder
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
280
Fodersukker-roer
16
Ja
9.300
175
12.500
191
12.500
205
13.500
191
13.500
200
0
281
Kålroer
16
Ja
7.300
170
8.800
170
8.800
184
8.800
161
8.800
170
0
282
Fodermarvkål
16
Ja
7.300
123
7.800
116
8.900
144
8.900
121
8.900
130
0
283
Fodergulerød-der
16
Ja
7.200
155
8.800
156
8.800
170
8.800
147
8.800
156
0
Udlæg og efterafgrøder
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
943
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,10
0
Nej
2.700
33
3.000
33
4.100
38
2.600
24
2.600
24
0
944
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4,10
0
Nej
1.500
18
1.600
18
1.700
16
1.400
13
1.400
13
0
945
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4,10
0
Nej
600
7
600
7
700
7
600
6
600
6
0
946
Græs/kløvergræs med over 50% kløver til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
4
24
5
27
5
22
4
21
4
21
0
960
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,9
0
Nej
4.100
181
4.600
187
5.900
210
4.000
179
4.000
179
0
961
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidl. frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august4,9
0
Nej
2.400
124
2.800
127
2.900
129
2.300
121
2.300
121
0
962
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs4,9
0
Nej
1.000
59
1.200
59
1.200
60
1.000
59
1.100
59
0
963
Kløvergræs med under 50% kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,10
0
Nej
3.700
134
5.400
137
5.400
149
3.600
133
3.600
133
0
964
Kløvergræs med under 50% kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4,10
0
Nej
1.800
84
2.200
86
2.200
86
1.700
83
1.700
83
0
965
Kløvergræs med under 50% kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4,10
0
Nej
1.100
35
1.200
35
1.200
36
1.100
35
1.100
35
0
966
Græs/ kløvergræs med under 50% kløver til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
6
233
7
261
7
261
6
233
6
233
30
968
Pligtige efteraf-grøder11
17 eller 25
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
970
Udlæg og efterafgrøder til grøngødning
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
972
Mellemaf-grøder
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
Vandet jord alle jordtyper20
 
Grøntsager på friland og krydderurter
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
 
hkg/
ha
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
400
Asier
25
Ja
-
135
-
120
-
135
-
110
-
120
0
401
Asparges
25
Nej
-
150
-
135
-
150
-
125
-
135
0
402
Bladselleri
25
Ja
-
215
-
200
-
215
-
190
-
200
0
403
Blomkål
25
Ja
-
255
-
240
-
255
-
230
-
240
0
404
Broccoli
25
Ja
-
215
-
200
-
215
-
190
-
200
0
405
Courgette, squash
25
Ja
-
150
-
135
-
150
-
125
-
135
0
406
Grønkål
50
Ja
-
185
-
170
-
185
-
160
-
170
0
407
Gulerod
25
Ja
400
125
400
110
400
125
400
100
400
110
0,1
408
Hvidkål
50
Ja
-
285
-
270
-
285
-
260
-
270
0
409
Kinakål
25
Ja
-
195
-
180
-
195
-
170
-
180
0
410
Knoldselleri
50
Ja
-
235
-
220
-
235
-
210
-
220
0
411
Løg
0
Ja
-
165
-
150
-
165
-
140
-
150
0
412
Pastinak
25
Ja
-
165
-
150
-
165
-
140
-
150
0
413
Rodpersille
25
Ja
-
165
-
150
-
165
-
140
-
150
0
415
Porre
25
Ja
-
225
-
210
-
225
-
200
-
210
0
416
Rosenkål
50
Ja
-
240
-
225
-
240
-
215
-
225
0
417
Rødbede
25
Ja
-
180
-
165
-
180
-
155
-
165
0
418
Rødkål
50
Ja
-
265
-
250
-
265
-
240
-
250
0
420
Salat, friland
25
Ja
-
165
-
150
-
165
-
140
-
150
0
421
Savoykål, spidskål
25
Ja
-
265
-
250
-
265
-
240
-
250
0
422
Spinat
25
Ja
-
120
-
105
-
120
-
95
-
105
0
423
Sukkermajs
25
Ja
-
155
-
140
-
155
-
130
-
140
0
424
Ærter, konsum
17
Nej
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
429
Jordskok, konsum
25
Nej
-
150
-
150
-
150
-
150
-
150
0
443
Grøntsager, andre12
25
Ja
-
265
-
250
-
265
-
240
-
250
0
450
Grøntsager, blandinger
25
Ja
-
265
-
250
-
265
-
240
-
250
0
430
Bladpersille
25
Ja
-
205
-
190
-
205
-
180
-
190
0
431
Purløg
50
Ja
-
300
-
285
-
300
-
275
-
285
-
432
Krydderurter (undtagen persille og purløg)
25
Ja
-
205
-
190
-
205
-
180
-
190
-
434
Grøntsager, andre (friland)
25
ja
 
135
 
125
 
135
 
110
 
120
 
Udyrkede arealer
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
305
Permanent græs, uden udbetaling af økologi
tilskud
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
306
Græs i omdrift, uden udbetaling af økologitilskud
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
248
Permanent græs ved vandboring
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
309
Udyrket areal ved vandboring
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
310
Slåningbrak
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
308
MFO-slåningsbrak
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
271
Rekreative formål14
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
579
Tagetes, sygdoms-sanerende plante
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Arealer med tilsagn under miljøordningerne
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha