Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Illustration af de 13 områder i DAB-blok 3
Bilag 2 Obligatoriske bestemmelser i sendesamvirkernes vedtægter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

I medfør af § 45, stk. 5, og § 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes:

§ 1. Radio- og tv-nævnet udbyder tilladelser til programvirksomhed i 13 områder i den regionale DAB-blok 3, jf. bilag 1.

Stk. 2. Programtilladelse i henhold til stk. 1 kan ikke meddeles DR.

Tilladelser

§ 2. Radio- og tv-nævnet udsteder op til 16 tilladelser i hvert af de 13 områder i den regionale DAB-blok 3, jf. bilag 1.

Stk. 2. Programtilladelser tildeles af Radio- og tv-nævnet efter ansøgning, jf. §§ 6-9.

Stk. 3. Der kan udstedes programtilladelse til samme ansøger i flere områder. En ansøger kan opnå flere programtilladelser i samme område.

Stk. 4. Tilladelseshaver får adgang til at anvende frekvenser under hensyn til de frekvensmæssige muligheder. Radio- og tv-nævnet kan beslutte, at visse frekvenser kun kan anvendes midlertidigt.

Stk. 5. Tilladelseshaver skal tåle nødvendige ændringer af sendenettet, der pålægges af Radio- og tv-nævnet for at beskytte modtagelsen af de public service-bærende DAB-blokke.

Stk. 6. Hvis der er ledig kapacitet i et område, kan Radio- og tv-nævnet efter ansøgning udstede midlertidige tilladelser, jf. radio- og fjernsynslovens § 45, stk. 7.

§ 3. En programtilladelse vil give tilladelseshaveren rådighed over 1/16 (54 capacity units) af kapaciteten i DAB-blok 3 i det område, som tilladelsen omfatter, jf. bilag 1.

Stk. 2. DAB-kapacitet forstås i denne bekendtgørelse som kapacitet i Main Service Channel (MSC) i et digitalt sendenet til fremføring af DAB, jf. ETSI-standard EN 300 401.

Stk. 3. Tilladelseshaverne skal udsende programmerne i DAB+ format.

Stk. 4. Tilladelseshaverne skal uden kompensation acceptere ændringer af teknologi, format mv., såfremt der træffes politisk beslutning herom.

§ 4. Programtilladelserne udstedes for en periode på 8 år af Radio- og tv-nævnet til de i henhold til §§ 7-9 valgte ansøgere. Tilladelserne træder i kraft på udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Tilladelseshaverne skal efter nærmere aftale i sendesamvirket, jf. § 11, påbegynde programvirksomhed i hele eller en del af det område, som tilladelsen omfatter, senest 6 måneder efter udstedelse af programtilladelsen.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde efter ansøgning dispensere fra kravet om påbegyndelse af programvirksomhed inden for den i stk. 2 anførte frist.

Stk. 4. Tilladelser til udøvelse af programvirksomhed i DAB-blok 3 kan overdrages. Radio- og tv-nævnet skal senest samtidig med en overdragelse orienteres herom.

Stk. 5. Overdragelser efter stk. 4 omfatter også indirekte overdragelser, herunder overdragelser af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelseshaver.

Stk. 6. Der betales frekvensafgift i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser.

Programvirksomheden

§ 5. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige normalt ikke hører udsendelserne. Når programmerne udsendes, skal der forud for dem gives en advarsel om programmernes indhold.

Stk. 3. Programvirksomheden må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Stk. 4. Programvirksomheden må ikke på nogen måde fremme terrorisme.

Stk. 5. Tilladelseshaver skal deltage i de officielle brancheanerkendte lyttermålinger i Danmark eller på anden måde gennemføre målinger, der er sammenlignelige med disse.

Stk. 6. Reklamer og sponsorerede programmer kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i radio- og fjernsynslovens kapitel 11.

Tildeling af programtilladelser

§ 6. Programtilladelser tildeles af Radio- og tv-nævnet efter ansøgning.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter de nærmere regler om proceduren og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger og hvilken dokumentation og bilag, ansøgningen skal indeholde, samt frist for indgivelse af ansøgning.

Stk. 3. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene i udbudsmaterialet.

§ 7. Såfremt der ikke ansøges om flere end 16 programtilladelser i en given region, udsteder Radio- og tv-nævnet det ansøgte antal programtilladelser til alle ansøgere, der opfylder udbudsbetingelserne.

§ 8. Hvis der i en given region er flere end 16 ansøgninger, der opfylder udbudsbetingelserne, tildeler Radio- og tv-nævnet programtilladelser i den pågældende region efter en skønhedskonkurrence, jf. § 9.

Stk. 2. Ansøgere om programtilladelse i den pågældende region skal efter anmodning fra nævnet oplyse om deres likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår.

Stk. 3. Ansøgerne skal endvidere efter anmodning redegøre for og dokumentere evt. erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed, eller anden kommerciel medievirksomhed.

Stk. 4. Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med foretagender, der har den i stk. 3 nævnte erfaring.

§ 9. I skønhedskonkurrencen vurderes ansøgningerne efter følgende kriterier:

1) Ansøgers økonomi vurderet på ansøgers likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår. Denne vurdering vægter 50 pct.

2) Ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed, jf. § 8, stk. 3 og 4. Denne vurdering vægter 50 pct. Erfaring med at drive lokal radiovirksomhed tæller mere end erfaring med at drive national radiovirksomhed, der tæller mere end erfaring med at drive anden medievirksomhed. Nyere erfaring vægter højere end ældre erfaring.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet opstiller en pointskala, der for hvert af de ovennævnte evalueringskriterier anvendes ved bedømmelsen af ansøgningerne. Herefter beregnes den samlede bedømmelse ved anvendelse af de i stk. 1 nævnte procentvægte. Pointskalaen fremgår af udbudsmaterialet.

§ 10. Hvis der er eller opstår ledig kapacitet i et eller flere områder kan Radio- og tv-nævnet afholde udbud af den ledige kapacitet. Kapacitet, som udnyttes midlertidigt, jf. § 11, stk. 8, betragtes i denne henseende som ledig kapacitet.

Stk. 2. Udbud efter stk. 1 finder sted efter reglerne i denne bekendtgørelse, idet tilladelserne dog udløber på samme tidspunkt som de oprindelige tilladelser.

Sendesamvirke

§ 11. Alle tilladelseshavere i et område skal indgå i et sendesamvirke. Sendesamvirker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form.

Stk. 2. Regler for samarbejdet i sendesamvirket fastsættes ved aftale mellem sendesamvirkets medlemmer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Sendesamvirket skal udarbejde en vedtægt, der som minimum skal indeholde de i bilag 2 anførte bestemmelser. Fravigelse herfra kræver godkendelse fra Radio- og tv-nævnet.

Stk. 4. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der har kontakt til Radio- og tv-nævnet.

Stk. 5. Alle tilladelseshavere i området samarbejder i sendesamvirket om etablering og drift af sendenettet i det pågældende område, herunder om dækning og igangsættelse af programvirksomheden.

Stk. 6. Tilladelseshavere, der har tilladelser i flere områder, skal indgå i sendesamvirker i hvert af de områder, der er udstedt tilladelse til.

Stk. 7. Hvis Radio- og tv-nævnet udsteder nye tilladelser til områder i DAB-blok 3, har indehaverne af disse tilladelser ret og pligt til at indgå i sendesamvirket på tilsvarende vilkår, som de øvrige medlemmer af samvirket.

Stk. 8. Hvis der er ledig kapacitet i et område, kan medlemmerne af sendesamvirket midlertidigt og mod betaling af sendeudgifter m.v. benytte kapaciteten til udsendelsesvirksomhed, idet Radio- og tv-nævnet skal orienteres om udnyttelsen.

Stk. 9. Den midlertidige udnyttelse skal ophøre med et varsel på 3 måneder fra Radio- og tv-nævnet.

Stk. 10. Såfremt tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke indbyrdes kan blive enige om forhold vedrørende sendesamvirkets formål, medlemsforhold eller forhold vedrørende eksklusion fra sendesamvirket, jf., stk. 3, og bilag 2, træffes afgørelse af Radio- og tv-nævnet.

Inddragelse af tilladelser

§ 12. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomheden og kan i henhold til radio- og fjernsynsloven § 50, stk. 1, inddrage tilladelser midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelseshaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Tilladelsen kan endvidere inddrages, hvis tilladelseshaveren tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller hvis tilladelseshaveren i forbindelse med skønhedskonkurrencen og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til radio- og fjernsynslovens § 51 inddrage en programtilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 600 af 4. maj 2015 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 ophæves.

Kulturministeriet, den 9. maj 2016

Bertel Haarder

/ Lars M. Banke


Bilag 1

Illustration af de 13 områder i DAB-blok 3

kort

1. Nordjylland, nord (allotment-område Nibe-Tolne)

2. Nordjylland, vest (allotment-område Thisted)

3. Nordjylland, midt (allotment-område Viborg)

4. Østjylland, nord (allotment-område Hadsten-Aarhus)

5. Vestjylland, nord (allotment-område Videbæk)

6. Vestjylland, syd (allotment-område Varde)

7. Østjylland, syd (allotment-område Hedensted)

8. Sønderjylland (allotment-område Aabenraa)

9. Fyn (allotment-område Tommerup-Svendborg)

10. Vestsjælland (allotment-område Jyderup)

11. Øst- og Nordsjælland (allotment-område Koebenhavn)

12. Sydsjælland (allotment-område Vordingborg-Nakskov)

13. Bornholm (allotment-område Bornholm)

De konkrete muligheder for at implementere sendenet er givet ved de frekvensmæssige rettigheder og aftaler, der følger af internationale aftaler, (herunder Geneve2006) og relevante bi- og multilaterale aftaler, samt hensynet til beskyttelsen af andre frekvensbrugere i Danmark.


Bilag 2

Obligatoriske bestemmelser i sendesamvirkernes vedtægter

Formål

Sendesamvirkets formål er at varetage fælles anliggender for radiostationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende radio i <region> i medfør af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i DAB-blok 3.

Medlemsforhold

Alle radiostationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende radio i <region> i medfør af bekendtgørelsen om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i DAB-blok 3, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen, jf. dog nedenfor vedr. eksklusion.

Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen ikke overholder aftaler i sendesamvirket, eller hvis stationen misligholder sine betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor sendesamvirket. Såfremt der er uenighed om eksklusionen vil denne i henhold til bekendtgørelsens § 10, stk. 10, kunne indbringes for Radio- og tv-nævnet.

Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage opsættende virkning. Dette gælder dog ikke, hvis det dokumenteres, at en beslutning om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelser over for sendesamvirket, og sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet skriftligt påkrav til medlemsstationen om betaling af restancen med angivelse af, at medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis restancen ikke betales inden en frist på 14 dage.