Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

I medfør af akt nr. 100 af 19. maj 2016 fastsættes:

Tilskudsberettigede projekter

§ 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning af investeringsomkostninger ved bredbåndsrelaterede anlægsarbejder til projekter om udbredelse i sammenhængende områder af næstegenerationsnet (NGA-net) til hurtigt bredbånd, herunder investeringsomkostninger til etablering af passiv fysisk infrastruktur i den forbindelse.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud indsendes af en kommune eller en sammenslutning af borgere og virksomheder på vegne af det partnerskab, der medvirker i projektet.

Stk. 3. Energistyrelsen kortlægger og offentliggør en oversigt over, hvilke adresser der kan indgå i projekter omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Energistyrelsen indhenter oplysninger til brug for kortlægningen, jf. stk. 3, fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ved offentliggørelse af kortlægningen, fastsætter Energistyrelsen en frist for indsigelser i forhold til, hvilke adresser der indgår på listen. På baggrund af henvendelser med ønske om tilføjelse eller fjernelse af adresser fra listen træffer Energistyrelsen afgørelse om den endelige liste over adresser, som der kan søges tilskud til dækning af.

Stk. 5. Mobilteknologier kan ikke indgå i projekter i områder, hvis der i det pågældende område stilles dækningskrav i 1800 MHz-auktionen, der gennemføres i 2016.

Stk. 6. Der kan ikke ydes tilskud til etableringen af bredbåndsforbindelser til nybyggeri eller ny-udstykninger.

Stk. 7. Det NGA-net, der etableres med tilskud, skal ved etableringen kunne levere stabile, oplevede hastigheder på 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload, og nettet skal senest i 2020 kunne levere stabile, oplevede hastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. En eventuel opgradering af nettet for at kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload skal ske uden ekstra omkostning for slutbrugeren.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Næstegenerationsnet (NGA-net): Avancerede net, som mindst har følgende egenskaber: a) leverer stabile tjenester ved meget høj hastighed pr. abonnent gennem optiske (eller tilsvarende teknologi) backhaulnet, der er tilstrækkeligt tæt på brugeren til, at leveringen af meget høj hastighed reelt kan garanteres, b) understøtter en bred vifte af avancerede digitale tjenester, bl.a. konvergerede all-IP-tjenester, og c) har markant højere uploadhastigheder (sammenlignet med basale bredbåndsnet). I den nuværende fase af markedsudviklingen og den teknologiske udvikling er NGA-net: a) fiberbaserede adgangsnet (FTTx), b) avancerede opgraderede kabelnet og c) visse avancerede trådløse net, der muliggør vedvarende høje hastigheder til den enkelte abonnent.

2) Partnerskaber: Gruppe af et eller flere teleselskaber, en sammenslutning af borgere og virksomheder samt eventuelt en kommune, som ønsker at medvirke til etablering af NGA-net i et projekt omfattet af § 1.

3) Sammenslutning af borgere og virksomheder: En juridisk person i form af en forening eller lignende, der enten er stiftet til formålet eller tidligere var stiftet i anden sammenhæng. I sammenslutningen skal der være medlemmer, i form af borgere eller virksomheder, der repræsenterer hver enkelt adresse, der deltager i projektet, jf. § 1.

4) Sammenhængende område: Området består af sammenhængende tilskudsberettigede adresser, jf. Energistyrelsens kortlægning, jf. § 1, stk. 3.

5) Netejer: Den udbyder af elektroniske kommunikationsnet- eller tjenester, der på ethvert givet tidspunkt i den i § 21, stk. 6, afgrænsede periode, ejer, lejer eller på anden måde råder over de for levering af kommunikationstjenester nødvendige frekvenser eller kanaler i et støttet elektronisk kommunikationsnet.

6) Virtuelt netadgangsprodukt: Bitstrømsadgang eller lignende, der sætter den adgangssøgende udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i stand til at levere kommunikationstjenester til den forbundne slutbruger.

7) Fremlysning af projekt: Ansøger skal forud for indsendelse af ansøgning om tilskud foretage en teknologineutral konkurrenceudsættelse af projektet efter en åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende udvælgelsesprocedure, jf. nærmere § 3, stk. 2.

Stk. 2. Ved anvendelse af denne bekendtgørelse gælder endvidere definitionerne i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v.

Ansøgninger og ansøgningsrunder

§ 3. Energistyrelsen foretager offentlige indkaldelser af ansøgninger om tilskud, jf. § 1.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud indsendes til Energistyrelsen. Energistyrelsen fastsætter for hver ansøgningsrunde, hvordan indsendelse af ansøgninger skal ske samt retningslinjer for fremlysning af projektet med henblik på valg af leverandør.

Stk. 3. Ansøgningen skal være fyldestgørende og indeholde den til sagsbehandlingen nødvendige information og dokumentation, jf. § 4, og skal underskrives af den, der tegner partnerskabet, det vil sige den deltager, der har indgivet ansøgning, jf. stk. 2. Ansøgeren skal efter anmodning fra Energistyrelsen aflevere yderligere oplysninger, der er nødvendige for at vurdere ansøgningen.

Stk. 4. Indsendelsestidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor en fyldestgørende ansøgning er modtaget i Energistyrelsen.

Stk. 5. Energistyrelsen kan meddele afslag på en ansøgning, hvis en fyldestgørende ansøgning ikke er modtaget inden ansøgningsfristen, eller hvis ansøgeren ikke efter anmodning har indsendt en fyldestgørende ansøgning eller nødvendige oplysninger om projektet inden en fastsat frist.

§ 4. Ansøgning om tilsagn af tilskud skal vedlægges oplysninger om:

1) angivelse af adresser i projektet, herunder placering af disse i et sammenhængende område,

2) projektets tids- og aktivitetsplan,

3) beskrivelse af partnerskabet, herunder beskrivelse af dets organisering, ansvarsfordeling og ledelse,

4) fuldmagt fra de øvrige deltagere i partnerskabet til ansøgeren, hvorefter denne kan søge på partnerskabets vegne,

5) budget for projektet, herunder angivelse af medfinansiering fra slutbrugere samt fra kommune, hvis en sådan deltager i projektet, og

6) dokumentation for fremlysning af projekt med henblik på valg af partner til etablering og ejerskab af infrastruktur etableret i projektet, jf. § 5.

§ 5. Ansøgere skal dokumentere, at projektet er fremlyst efter de retningslinjer, som Energistyrelsen offentliggør ved indkaldelse af ansøgninger, jf. § 3, samt bekræfte, at valget af, hvem der skal etablere og eje projektets infrastruktur, er sket på baggrund af denne fremlysning.

§ 6. Indsendte ansøgninger vil blive vurderet og prioriteret af Energistyrelsen efter udløbet af ansøgningsfristen, hvorefter Energistyrelsen vil meddele tilsagn om tilskud til støtteberettigede ansøgere inden for de midler, der er til rådighed, samt afslag på de resterende ansøgninger.

Stk. 2. Energistyrelsen anvender en objektiv pointmodel til evaluering af indkomne ansøgninger. Pointmodellen offentliggøres i forbindelse med den offentlige indkaldelse af ansøgninger, jf. § 3. I pointmodellen lægges der for eksempel vægt på:

1) tilslutningsprocent for tilskudsberettigede adresser indenfor projektområdet,

2) projektets størrelse,

3) totalprisen pr. tilslutning, og

4) andel af egenfinansiering.

Stk. 3. Hvis der ansøges om tilskud til flere sammenhængende områder, evalueres disse individuelt, og tilsagn eller afslag gives ligeledes individuelt for hvert sammenhængende område.

Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til partnerskaber, der omfatter parter, der på ansøgningstidspunktet ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne.

Tilsagn om tilskud

§ 7. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter Energistyrelsen et tilskudsgrundlag, herunder en frist for hvornår projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 2. Energistyrelsen kan nedsætte det ansøgte tilskudsgrundlag, bl.a. hvis:

1) de oplyste omkostninger vurderes for højt ansat,

2) der i budgettet for projektet er medtaget følgearbejder af urimeligt stort omfang,

3) de oplyste omkostninger skønnes at omfatte arbejder uden betydning for projektet,

4) der ikke er modregnet opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter og lignende, eller

5) der er medtaget omkostninger, hvortil der ikke kan ydes tilskud.

Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter i tilsagnet en tilskudsprocent i forhold til det godkendte ansøgningsbudget.

Stk. 4. Tilsagn om tilskud meddeles for et maksimalt tilskudsbeløb, dog således at tilskuddet ikke kan overstige den fastsatte procent af det godkendte tilskudsgrundlag.

Stk. 5. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for tilsagn om tilskud.

Støtteberettigede omkostninger og vilkår om medfinansiering

§ 8. Der kan ydes tilskud til projekter omfattet af § 1 med op til 70.000 kr. pr. adresse i gennemsnit, beregnet på baggrund af de samlede støtteberettigede omkostninger, der indgår i projektet, jf. § 9.

Stk. 2. Borgere og virksomheder, der som slutbrugere indgår i projektet, skal hver bidrage med mindst 2.000 kr. til projektets finansiering.

Stk. 3. Hvis en kommune deltager i et projekt, skal kommunen også bidrage med midler til finansiering af projektet.

§ 9. De støtteberettigede omkostninger, jf. § 8, er de investeringsomkostninger ved anlægsarbejdet, der er nødvendige for at etablere NGA-net til adresser omfattet af et projekt, jf. § 1. Indirekte omkostninger (overhead) kan medtages som projektomkostning og beregnes som højst 20 % af de budgetterede lønomkostninger.

Stk. 2. Omkostningerne opgøres eksklusiv merværdiafgift (moms). Ved opgørelsen af de støtteberettigede omkostninger modregnes opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter eller lignende.

Stk. 3. De støtteberettigede omkostninger omfatter ikke:

1) finansiering,

2) omkostninger forbundet med én samarbejdsparts betaling til en anden samarbejdspart i samme projekt, og

3) omkostninger til drift af det etablerede NGA-net, herunder efterlevelse af krav om åben adgang til den etablerede infrastruktur.

§ 10. Energistyrelsen kan efter ansøgning godkende, at et projekt ændres, og Energistyrelsen kan i den forbindelse ændre det støttegrundlag, tilskudsbeløb og den tilskudsprocent, der følger af et tilsagn. Ændringen kan godkendes, når den er i overensstemmelse med projektets oprindelige formål, og i øvrigt fortsat opfylder kriterierne for støtte på ansøgningstidspunktet. Ændringen må ikke gennemføres af ansøgeren, førend Energistyrelsens godkendelse foreligger.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i Energistyrelsen inden rimelig tid før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Udbetaling af tilskud

§ 11. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indsendes som elektronisk post til Energistyrelsen. Energistyrelsen kan bestemme, at der skal anvendes et skema, som udleveres af Energistyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen inden to måneder efter projektets afslutning. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagnet er bortfaldet, hvis ansøgning om udbetaling ikke indgives rettidigt.

Stk. 3. Ansøgning om udbetaling er betinget af, at

1) projektet er gennemført som beskrevet i tilsagnet med eventuelle senere ændringer, jf. § 10, stk. 1, herunder at den anførte tilslutningsprocent er opnået, medfinansiering er givet, og at den etablerede infrastruktur kan eller senest i 2020 vil kunne levere stabile, oplevede hastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload,

2) at der kun er anvendt momsregistrerede virksomheder til udførelse eller levering af tilskudsberettigede arbejdsopgaver, for hvilke der kræves betaling, og

3) at der til ansøgningen vedlægges en rapport, egnet til offentliggørelse, om projektet og dets resultater.

Stk. 4. Energistyrelsen kan fravige betingelsen i stk. 3, nr. 2, når de tilskudsberettigede aktiviteter er momsfritaget i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).

Stk. 5. Ansøgningen om udbetaling skal være fyldestgørende og indeholde den til sagsbehandlingen nødvendige information og dokumentation. Ansøgeren skal efter anmodning fra Energistyrelsen aflevere yderligere oplysninger, der er nødvendige for at vurdere ansøgningen. Indsendelsestidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor en fyldestgørende ansøgning om udbetaling er modtaget i Energistyrelsen.

§ 12. Udbetaling af tilskud skal ske til den i partnerskabet, der etablerer og ejer infrastruktur etableret i projektet.

§ 13. Enhver, der søger om tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetalingen af tilskuddet.

§ 14. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger. Regnskabet skal være underskrevet af den partner, der etablerer og ejer infrastruktur etableret i projektet, og skal være vedlagt en liste over regnskabsbilagene.

Stk. 2. Udgør det ansøgte tilskudsbeløb under 500.000 kr., skal regnskabet vedlægges kopi af regningsbilag vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger, jf. § 15, samt en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning.

Stk. 3. Udgør det ansøgte tilskudsbeløb mere end 500.000 kr., skal regnskabet vedlægges en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning samt revideres i overensstemmelse med en revisionsinstruks udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 4. Oplysningerne i ansøgningen om udbetaling og regnskaberne bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller regnskabet vedlægges en revisorerklæring, hvis det ansøgte tilskudsbeløb er mere end 500.000 kr.

§ 15. Regningsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger eller lægges til grund for regnskaber herover, skal af det udførende firma være påført oplysninger om følgende:

1) hvilken virksomhed og hvilken adresse arbejdet vedrører,

2) hvilke indkøb eller arbejde der er udført i forhold til det støtteberettigede projekt,

3) fakturadato,

4) start- og slutdato for indkøb og udført arbejde, og

5) det udførende firmas CVR-nummer.

Stk. 2. Energistyrelsen kan altid forlange at få originale bilag forevist.

§ 16. Energistyrelsen kan forlænge fristen for ansøgning om udbetaling, jf. § 11. Forlængelse kan dog kun ske, hvis projektet er afsluttet.

Stk. 2. Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig ansøgning tillade, at tilskud vedrørende tilskudsberettigede omkostninger udbetales helt eller delvist, selv om ansøger ikke har gennemført projektet, som det var forudsat i tilsagnet med eventuelle senere ændringer, jf. § 10, stk. 1. Ved vurderingen af anmodningen lægges vægt på, at projektet i det væsentlige er indeholdt i den oprindelige projektansøgning, at væsentlige dele af projektet er gennemført, eller at en fuldstændig gennemførelse ville være forbundet med betydelige vanskeligheder.

Stk. 3. Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig anmodning tillade, at en ny tilskudsberettiget aktør indtræder i partnerskabet efter et tilsagn er meddelt, også selv om projektet er påbegyndt. Anmodningen skal være underskrevet af dem, der tegner partnerskabet.

§ 17. Tilskuddet udgøres af det beløb, der fremgår af tilsagnet og udbetales til tilskudsmodtagerens NemKonto, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilskuddet kan efter skriftlig anmodning fra den partner, der etablerer og ejer infrastruktur etableret i projektet, udbetales til et pengeinstitut, realkreditinstitut eller lign.

§ 18. Energistyrelsen kan efter ansøgning foretage ratevise udbetalinger af tilskud vedrørende gennemførte arbejder i projekter, hvor tilsagnsbeløbet overstiger 1 mio. kr.

Stk. 2. En ratevis udbetaling skal udgøre mindst 20 pct. af tilsagnsbeløbet. I samme tilskudssag kan der højst foretages ratevise udbetalinger på i alt 60 pct. af tilsagnsbeløbet, og den ratevise udbetaling sker forholdsmæssigt på grundlag af samtlige afholdte tilskudsberettigede udgifter og den tilskudsprocent, der er givet tilsagn om.

Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for ratevis udbetaling.

Stk. 4. Ansøgning om ratevis udbetaling skal vedlægges et delregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte, tilskudsberettigede omkostninger. Delregnskabet skal være underskrevet af den partner, der etablerer og ejer infrastruktur etableret i projektet. Udgør en ratevis udbetaling under 1 mio. kr. skal delregnskabet vedlægges kopi af kvitterede regningsbilag vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger, jf. § 15, samt en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning. Udgør en ratevis udbetaling 1 mio. kr. eller derover, skal delregnskabet vedlægges en liste over regningsbilag samt en ansøgererklæring og en revisorerklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning.

Stk. 5. Muligheden for at benytte ratevis udbetaling bortfalder, hvis tilskudsmodtageren ikke opfylder de for ratevis udbetaling nærmere fastsatte vilkår, og allerede udbetalt tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt.

§ 19. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist, hvis:

1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgning om tilsagn eller ansøgning om udbetaling,

2) projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud med eventuelle senere ændringer, jf. § 10, stk. 1, medmindre der er opnået tilladelse hertil, jf. § 16, stk. 2, herunder at den anførte tilslutningsprocent er opnået og medfinansiering er givet, og at den etablerede infrastruktur senest i 2020 kan levere stabile, oplevede hastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, jf. § 1, stk. 7.

3) den i tilsagnet fastsatte frist for projektets gennemførelse og indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides,

4) der er indgået aftaler om arbejder eller leverancer før gennemførelse af fremlysningen, jf. § 5,

5) tilskudsmodtageren ikke opfylder de for tilskuddet nærmere fastsatte vilkår,

6) øvrige betingelser for tilsagnet eller udbetaling af tilskud ikke er opfyldt, eller

7) tildeling af tilskuddet er i strid med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014.

Stk. 2. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves helt eller delvist tilbagebetalt i de i stk. 1 opregnede tilfælde.

Stk. 3. Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 3 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Tilsynsbestemmelser og oplysningspligt

§ 20. Energistyrelsen kan føre tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, herunder foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud.

Stk. 2. Enhver, der deltager i projekter, der modtager tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens tilsyn med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Åben adgang

§ 21. Netejer skal tilbyde åben engrosadgang til hele den støttede infrastruktur for udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Stk. 2. Åben engrosadgang efter stk. 1, skal til slutbrugere, der i accesleddet er forbundet med kobber- eller fiberkabler, som minimum omfatte et fysisk eller virtuelt netadgangsprodukt frem til slutbrugeren fra et centralt punkt i nettet, og et fysisk eller virtuelt netadgangsprodukt frem til slutbrugeren fra et decentralt punkt.

Stk. 3. Åben engrosadgang, efter stk. 1, skal til slutbrugere, der i accesleddet er forbundet med koaksialkabler eller en trådløs forbindelse, som minimum omfatte et virtuelt netadgangsprodukt frem til slutbrugeren fra et centralt punkt i nettet.

Stk. 4. Netadgangsprodukter omfattet af stk. 2 eller stk. 3 skal tilbydes sammen med netadgang til de tillægsydelser (accessoriske delelementer), der er nødvendige for, at andre udbydere reelt og på lige vilkår med netejeren kan tilbyde detailprodukter til slutbrugere baseret på de tilbudte netadgangsprodukter, herunder blandt andet driftsstøttesystemer, bestillingssystemer, transport, samhusning eller lignende.

Stk. 5. Vilkår og betingelser, herunder pris, for åben engrosadgang fastsættes på baggrund af kommercielle forhandlinger. Ved fastsættelse af rimelige priser for åben engrosadgang skal netejer have rimelig mulighed for at få dækket sine omkostninger, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital.

Stk. 6. Åben engrosadgang skal tilbydes, efterhånden som den støttede infrastruktur etableres, og skal holdes åben i en periode på 10 år, regnet fra datoen for Energistyrelsens godkendelse af den afsluttende statusrapportering, jf. § 12.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse for en udbyder af elektroniske kommunikationsnet, såfremt der er truffet afgørelse i medfør af afsnit IV i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller fastsat regler i medfør af afsnit IV eller V i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der pålægger den pågældende udbyder forpligtelser om adgang, som går videre, end hvad der følger af stk. 1-6. Om en forpligtelse efter stk. 1-6 går videre end en allerede pålagt forpligtelse vurderes konkret i forhold til det enkelte stykke.

Passiv fysisk infrastruktur

§ 22. Ved etablering af passiv fysisk infrastruktur i projekter, jf. § 1, skal den passive fysiske infrastruktur dimensioneres, så der udover det støttede net er tilstrækkelig kapacitet til en parallel etablering af minimum to yderligere kablede eller trådløse net.

Stk. 2. Adgang til passiv fysisk infrastruktur etableret efter stk. 1 skal gives i overensstemmelse med reglerne om fælles udnyttelse af eksisterende passiv fysisk infrastruktur i kap. 2 i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v., og reglerne om fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål i kap. 2 i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

Stk. 3. Uanset stk. 2 finder § 9 f, stk. 3, nr. 6 i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. ikke anvendelse på passiv fysisk infrastruktur, der etableres i henhold til stk. 1.

Klagebestemmelser

§ 23. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Klager over vilkår og betingelser, herunder pris, for åben engrosadgang kan af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester indbringes for Energistyrelsen.

Stk. 3. Ved klager efter stk. 2 kan Energistyrelsen efter høring af Erhvervsstyrelsen træffe afgørelse om fastsættelse af vilkår, betingelser og priser for åben engrosadgang til det støttede net.

Stk. 4. Energistyrelsens fastsættelse af pris efter stk. 3 skal tage udgangspunkt i en af de i bekendtgørelse nr. 385 af 27. april 2011 om priskontrolmetoder fastsatte metoder.

Stk. 5. Energistyrelsen kan af sagens parter indhente enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens afgørelser efter stk. 3.

Stk. 6. Energistyrelsens afgørelser efter stk. 3 træffes hurtigst muligt og så vidt muligt senest fire måneder efter, at en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester har indbragt sagen for Energistyrelsen.

Stk. 7. Energistyrelsens afgørelser efter stk. 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelse

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 1. juni 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Morten Bæk