Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Betingelser for anvendelse
Kapitel 3 Straffebestemmelser
Kapitel 4 Ikrafttræden
Bilag 1 Visse andre stoffer end vitaminer og mineraler, der tillades anvendt i fødevarer, herunder kosttilskud
Bilag 2 Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder
Bilag 3 Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1)

I medfør af §§ 7-9 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter tilsætning til fødevarer, herunder kosttilskud, af følgende stoffer:

1) Stoffer, som ikke er vitaminer eller mineraler, og som har og/eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.

2) Aromaer og fødevaretilsætningsstoffer, som udover at være tilsat som aroma eller fødevaretilsætningsstof også har og/eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse, hvor der ikke er fastsat specifikke bestemmelser om:

1) næringsstoffer,

2) nye fødevarer og nye fødevareingredienser (novel food),

3) modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål samt kosterstatninger omfattet af bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol,

4) fødevaretilsætningsstoffer,

5) aromaer,

6) genetisk modificerede fødevarer eller

7) varestandarder og handelsnormer.

Stk. 3. Fødevarer og stoffer, der er nævnt i stk. 2, kan anvendes i overensstemmelse med den relevante specifikke lovgivning.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på:

1) plantemateriale i frisk, tørret, hakket, skåret eller pulveriseret form,

2) ekstrakter af plantemateriale, der alene er fremkommet ved simpel vandig ekstraktion eventuelt efterfulgt af inddampning og

3) enzymer og mikrobielle kulturer.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Stoffer: Stoffer, som har og/eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, og som

a) ikke er vitaminer eller mineraler,

b) har en renhed på minimum 50 % eller er opkoncentreret 40 gange eller mere, og

c) normalt ikke indtages som en fødevare i sig selv og normalt ikke anvendes som en typisk ingrediens i fødevarer.

2) Aroma: Aromastof, aromapræparat, reaktionsaroma, røgaroma, røgaromastof eller blandinger af disse indbyrdes eller med andre tilsætningsstoffer eller fødevarer.

3) Aromatiserede drikkevarer: Ikke-alkoholholdige drikkevarer tilsat aromagivende ingrediens eller stof.

4) Fødevaretilsætningsstof: Der henvises til definitionen i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer.

Kapitel 2

Betingelser for anvendelse

§ 3. For stoffer, der er omfattet af bekendtgørelsen, må kun de stoffer, der er omfattet af bilag 1, tilsættes fødevarer, herunder kosttilskud, på de i bilaget fastsatte betingelser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. De i bilaget fastsatte maksimale mængder må, bortset fra analyseusikkerhed, ikke overskrides, uanset kilden til stoffet eller formålet med tilsætningen, medmindre andet er angivet for det pågældende stof.

Stk. 3. For stoffer, der er omfattet af stk. 1, gælder de krav til identitet og renhed, der er fastsat i specifikationerne i bilag 2.

§ 4. Stoffer, der er omfattet af bilag 1, og som ønskes tilsat fødevarer på andre betingelser end de i bilaget anførte, kan tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen er anmeldt til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen, jf. stk. 1, skal indeholde de i bilag 3, afsnit I, indeholdte oplysninger. Anmeldelsen vedrører tilsætning af det pågældende stof til det pågældende produkt. En anmeldelse anses først for indgivet, når samtlige oplysninger er indsendt til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor data allerede er fremsat og efterfølgende vurderet og godkendt i en anden medlemsstat, kan de i stk. 1 nævnte stoffer dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at anmeldelsen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i anmeldelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis der er begrundet behov herfor, kan Fødevarestyrelsen forlænge den i stk. 3 nævnte periode til 6 måneder.

Stk. 5. Det er en forudsætning for anvendelsen efter stk. 1-4, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod den anmeldte anvendelse af stoffet.

Stk. 6. Uanset at Fødevarestyrelsen ikke i forbindelse med anmeldelsen har nedlagt forbud mod et stof omfattet af stk. 1, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, hvis forholdene taler herfor.

Stk. 7. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af stoffet, herunder at anvendelsen kun tillades for en begrænset periode, eller at stoffet kun må anvendes i visse fødevarekategorier.

Stk. 8. Et anmeldt stof må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen.

§ 5. Bestemmelserne i § 4 finder ligeledes anvendelse på aminosyrer, som ikke er omfattet af bilag 1, men som opfylder de krav til identitet og renhed, der er fastsat i specifikationerne i bilag 2.

§ 6. Tilsætning af stoffer, som ikke er omfattet af § 5 eller bilag 1, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen om godkendelse, jf. stk. 1, skal indeholde de i bilag 3, afsnit II, indeholdte oplysninger. Ansøgningen vedrører tilsætning af det pågældende næringsstof til den specifikke fødevare. En ansøgning anses først for indgivet, når samtlige oplysninger er indsendt til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af stoffet, herunder at anvendelsen kun tillades for en begrænset periode, eller at stoffet kun må anvendes i visse fødevarekategorier.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om godkendelse senest 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen, dog senest efter 3 måneder, hvis de indsendte data allerede er godkendt i en anden medlemsstat, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Hvis der er begrundet behov herfor, kan Fødevarestyrelsen forlænge den i stk. 4 nævnte periode til 6 måneder.

§ 7. Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat stoffer i overensstemmelse med bilag 1, skal EU-producenten, EU-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende oplysninger om anmelders navn, produktets navn, ingrediensliste og næringsdeklaration til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på kosttilskud.

Kapitel 3

Straffebestemmelser

§ 8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen.

§ 9. Umiddelbart efter afsluttet sagsbehandling opdaterer Fødevarestyrelsen bilag 1 og 2 med:

1) stoffer, der er taget i anvendelse i overensstemmelse med § 4, stk. 1-5, og

2) stoffer, der er godkendt i henhold til § 6, stk. 1, jf. stk. 3.

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4, stk. 1, 5 eller 8, § 5, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1 eller 2, eller vilkår fastsat i medfør af § 4, stk. 7, eller § 6, stk. 3, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 561 af 28. maj 2014 om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer ophæves.

Stk. 3. Fødevarer, der før den 16. august 2011 er fremstillet i overensstemmelse med §§ 14-16, jf. bilag 3, i bekendtgørelse nr. 93 af 4. februar 2011 om tilsætninger m.v. til fødevarer, må markedsføres, indtil lagrene er opbrugte.

Fødevarestyrelsen, den 2. juni 2016

Esben Egede Rasmussen

/ Thomas Grønkjær-Funch


Bilag 1

Visse andre stoffer end vitaminer og mineraler, der tillades anvendt i fødevarer, herunder kosttilskud

De i bilaget angivne mængder må, bortset fra analyseusikkerhed, ikke overskrides uanset kilden eller formålet med tilsætningen, medmindre andet er angivet for det pågældende stof.

Navn
Betingelser for anvendelse
 
 
Kosttilskud
Andre fødevarekategorier
1,3 – 1,6 betaglucan (fra Saccharomyces cerevisiae)
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 200 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Arabisk gummi (Akaciegummi)
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 1 g pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Beta-alanin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 1 g pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Catechin fra vindruekerneekstrakt
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis. Dog må den samlede mængde af catechin- og epicatechinforbindelser samt epicatechin-3-O-gallat og di-, tri- og oligomere og gallater heraf ikke udgøre mere end 27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Cholin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 250 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) samt i drikkevarer med maksimum alkohol 5,0 % vol. i en samlet mængde på maksimum 36 mg pr. 100 ml.
Creatin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 3 g pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i rene creatin monohydrat produkter i en samlet mængde på maksimum 3 g pr. daglig dosis.
Curcumin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 30 mg pr. anbefalet daglig dosis
Vil skulle fastsættes.
Docosahexaensyre (DHA)
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 1050 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
D-Ribose
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 100 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Eicosapentaensyre (EPA)
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 1500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Epicatechin fra vindruekerneekstrakt
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis. Dog må den samlede mængde af catechin- og epicatechinforbindelser samt epicatechin-3-O-gallat og di-, tri- og oligomere og gallater heraf ikke udgøre mere end 27,5 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Glucuronolacton
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 70 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på maksimum 0,24 g pr. 100 ml.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer med maksimum alkohol 5,0 % vol. i en samlet mængde på maksimum 0,23 g pr. 100 ml.
Glutathion
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 300 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Glycerider af konjugeret linolsyre fra saflortidsel (CLA)
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 3 g pr. anbefalet daglig dosis
Vil skulle fastsættes
Glycin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 30 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Inositol
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 2000 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) samt i aromatiserede drikkevarer med maksimum alkohol 5,0 % vol. i en samlet mængde på maksimum 30 mg pr. 100 ml.
Koffein
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 300 mg pr. anbefalet daglig dosis, fordelt på minimum 3 doser.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på maksimum 32 mg pr. 100 ml hidrørende fra alle kilder.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer med maksimum alkohol 5,0 % vol. i en samlet mængde på maksimum 15 mg pr. 100 ml hidrørende fra alle kilder.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer med maksimum alkohol 21,8 % vol. i en samlet mængde på maksimum 10 mg pr. 100 ml hidrørende fra alle kilder.
Må anvendes i bolsjer, pastiller og lignende i en samlet mængde på maksimum 113 mg pr. 100 g hidrørende fra alle kilder.
Må anvendes i kulhydrat-elektrolytdrikke i en samlet mængde på maksimum 10 mg pr. 100 ml hidrørende fra alle kilder (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år).
Må anvendes i geler markedsført i en enkeltportionspakning i en samlet mængde på maksimum 205 mg pr. 100 g hidrørende fra alle kilder (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år).
Må anvendes i barer i en samlet mængde på maksimum 101 mg pr. 100 g hidrørende alle kilder.
Må anvendes i kaffepulver, portioneret i poser bestemt til enkeltvis at blive placeret i munden, i en samlet mængde på maksimum 1,3 g pr. 100 g hidrørende fra alle kilder, dog maksimalt 13 mg pr. portionspose hidrørende fra alle kilder. Det forudsættes, at portionsposen ikke brydes eller synkes.
Konjacglucomannan
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 5 g pr. anbefalet daglig dosis.
Må ikke anvendes til fremstilling af tørrede fødevarer, der er bestemt til at rehydreres ved indtagelse.
Vil skulle fastsættes.
L-Arginin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 5 g pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på maksimum 295 mg pr. 100 ml.
L-Carnitin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 2 g pr. anbefalet daglig dosis. Dog kan L-Carnitin-L-Tartrat anvendes i en samlet mængde på maksimum 3 g. pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer, der indeholder mere end 15 mg koffein pr. 100 ml i en samlet mængde på maksimum 200 mg pr. 100 ml.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på maksimum 46 mg pr. 100 ml.
L-Citrullin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 1500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
L-Cystein
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 60 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
L-Cystin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 125 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
L-Glutamin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 3,5 g pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer, der indeholder mere end 15 mg koffein pr. 100 ml i en samlet mængde på maksimum 36,5 mg pr. 100 ml.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på maksimum 589 mg pr. 100 ml.
L-Histidin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 0,056 g pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i geler markedsført i en enkeltportionspakning i en samlet mængde på maksimum 156 mg pr. 100 g (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år).
L-Isoleucin
Må anvendes i en samlet mængde på 1,5 g pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på 10 mg pr. 100 ml.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på maksimum 350 mg pr. 100 ml, såfremt produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1.
Må anvendes i geler markedsført i en enkeltportionspakning i en samlet mængde på maksimum 130 mg pr. 100 g (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år).
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer, der indeholder mere end 15 mg koffein pr. 100 ml i en samlet mængde på maksimum 152 mg pr. 100 ml.
L-Leucin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 1,3 g pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på 10 mg pr. 100 ml.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på maksimum 700 mg pr. 100 ml, såfremt produktet samtidig indeholder stofferne L-Isoleucin og L-Valin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1.
Må anvendes i geler markedsført i en enkeltportionspakning i en samlet mængde på maksimum 1250 mg pr. 100 g (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år).
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer, der indeholder mere end 15 mg koffein pr. 100 ml i en samlet mængde på maksimum 606 mg pr. 100 ml.
L-Lysin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 195 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) samt i aromatiserede drikkevarer med maksimum alkohol 5,0 % vol. i en samlet mængde på maksimum 20 mg pr. 100 ml.
L-Methionin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 125 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
L-Phenylalanin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 50 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
L-Tryptophan
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 500 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
L-Tyrosin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 50 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i geler markedsført i en enkeltportionspakning i en samlet mængde på maksimum 2,57 mg pr. 100 g (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år).
L-Valin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 1,5 g pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på 10 mg pr. 100 ml.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på maksimum 350 mg pr. 100 ml, såfremt produktet samtidig indeholder stofferne L-Leucin og L-Isoleucin, og således at forholdet for L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin er 2:1:1 eller 4:1:1.
Må anvendes i geler markedsført i en enkeltportionspakning i en samlet mængde på maksimum 234 mg pr. 100 g (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år).
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer, der indeholder mere end 15 mg koffein pr. 100 ml i en samlet mængde på maksimum 152 mg pr. 100 ml.
Lutein
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 20 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) i en samlet mængde på maksimum 10 mg pr. 100 ml.
Lycopen
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 15 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Sorbitol
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 5 g pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Taurin
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 1000 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Må anvendes i aromatiserede drikkevarer (omfatter ikke kulhydrat-elektrolytdrikke) og i aromatiserede drikkevarer med maksimum alkohol 5,0 % vol. i en samlet mængde på maksimum 0,4 g pr. 100 ml.
Må anvendes i bolsjer, pastiller og lignende i en samlet mængde på 0,4 g pr. 100 g.
Ubidecaranon
(Coenzym Q10)
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 180 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.
Ubiquinol
Må anvendes i en samlet mængde på maksimum 100 mg pr. anbefalet daglig dosis.
Vil skulle fastsættes.


Bilag 2

Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder

Navn
Specifikation for identitet og renhed1)
Analysemetode2)
Aminosyrer
   
Beta-alanin
DK 208
 
Glutaminsyre
E 620
CX 02 p. 695
Glutathion
DK 209
 
Glycin
E 640
FCC V p. 208
L-Alanin
FCC V p. 18 (DK 119)
FCC V p. 18
L-Arginin
FCC V p. 34 (DK 100)
FCC V p. 34
L-Arginin-hydrochlorid
FCC V p. 35 (DK 101)
FCC V p. 35
L-Asparaginsyre
FCC V p. 41 (DK 120)
FCC V p. 41
L-Carnitin
FCC V p. 100 (DK 102)
FCC V p. 100
L-Carnitin-L-tartrat
DK 127
 
L-Citrullin
DK 130
 
L-Cystein
E 920
FCC V p. 130
L-Cystin
FCC V p. 130 (DK 128)
FCC V p. 130
L-Glutamin
FCC V p. 197 (DK 121)
FCC V p. 197
L-Histidin
FCC V p. 217 (DK 103)
FCC V p. 217
L-Histidin-hydrochlorid
FCC V p. 217 (DK 104)
FCC V p. 217
L-Isoleucin
FCC V p. 234 (DK 105)
FCC V p. 234
L-Leucin
FCC V p. 252 (DK 106)
FCC V p. 252
L-Lysinaspartat
JSFA p. 419 (DK 123)
JSFA p. 419
L-Lysin-hydrochlorid
FCC V p. 257 (DK 107)
FCC V p. 257
L-Methionin
FCC V p. 286 (DK 108)
FCC V p. 286
L-Phenylalanin
FCC V p. 330 (DK 109)
FCC V p. 330
L-Prolin
FCC V p. 373 (DK 124)
FCC V p. 373
L-Serin
FCC V p. 396 (DK 125)
FCC V p. 396
L-Threonin
FCC V p. 474 (DK 111)
FCC V p. 474
L-Tryptophan
FCC V p. 490 (DK 112)
FCC V p. 490
L-Tyrosin
FCC V p. 490 (DK 113)
FCC V p. 490
L-Valin
FCC V p. 492 (DK 114)
FCC V p. 492
Andre
   
1,3 -1,6 betaglucan
DK 204
 
Arabisk gummi (Akaciegummi)
E 414
CX09 p. 49
Catechin fra vindruekerneekstrakt og
Epicatechin fra vindruekerneekstrakt
DK 206
 
Cholin
Cholinchlorid – FCC V p. 113 (DK 115)
FCC V p. 113
 
Cholincitrat – DK 116
 
 
Cholinhydrogentartrat – FCC V p. 112 (DK 117)
FCC V p. 112
Creatin Monohydrat
DK 126
 
Curcumin
E 100
 
Docosahexaensyre
(DHA)
og
Eicosapentaensyre
(EPA)
Ph. Eur. 6th edition »Omega-3-acid triglycerides« (Ph. Eur., 6.3, p. 4246)
eller
Ph. Eur. 6th edition »Fish Oil, rich in Omega-3 acids« (Ph. Eur., 6, p. 1893)
 
D-Ribose
DK 207
 
Glucuronolacton
DK 203
 
Glycerider af konjugeret linolsyre fra saflortidsel (CLA)
DK 205
 
Inositol
FCC V p. 228 (DK 118)
FCC V p. 228
Koffein
Ph. Eur. 6.1 edition specifikation for koffein (»Caffeine«) suppleret med særskilt krav om maksimum 2 mg bly pr. kg bestemt ved ICP eller AAS (Ph. Eur., 6.1, p. 3421).
 
Konjacglucomannan
E 425 ii
 
Lutein
E 161b
CX02 p. 963 og CX11 p. 105
Lycopen
E 160d
 
Sorbitol
E 420 i
CX06 p. 143
Taurin
DK 110
 
Ubidecaranon
(Coenzym Q10)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2657 (DK 201)
Ph. Eur., 5., p. 2657
Ubiquinol-10
DK 202
 

     
1)
Nyere versioner af specifikationen kan også anvendes.
2)
Analysemetoden skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene. Nyere versioner af analysemetoden kan også anvendes.
 
           
Anvendte forkortelser:
CX02
Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations, Rome 1992.
CX06
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/4, Rome 1996.
CX09
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 7, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/7, Rome 1999.
CX11
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 9, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/9, Rome 2001.
DK
Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af
 
Fødevarestyrelsen.
FCC V
Food Chemicals Codex, fifth edition, National Academy Press,
 
Washington D. C. 2003.
Ph. Eur.
European Pharmacopoeia
JSFA
The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food
 
Additives Association, Tokyo, Japan 1994.


Bilag 3

Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse

I. Anmeldelsen, jf. § 4, stk. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

Almindelige fødevarer
1.
Anmelders navn (EU-producent, EU-importør eller andre, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark), adresse, telefonnummer og eventuel e-mail adresse.
 
2.
Produktets navn.
3.
Navnet på de stoffer, der anmeldes.
4.
Tilsat mængde.
5.
Den samlede mængde (eventuelt naturligt indhold og tilsat) i
 
produktet af de stoffer, der anmeldes.
6.
Fødevarens sammensætning i form af en ingrediensliste.
7.
Produktets indhold af energi i kJ eller kcal.
8.
Hvis anmelder er bekendt hermed:
 
EU-medlemsstat, hvor samme produkt allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.
   
Kosttilskud
1.
Anmelders navn (EU-producent, EU-importør eller andre, der er er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark), adresse, telefonnummer og eventuel e-mail adresse.
 
2.
Produktets navn.
3.
Produktets dispenseringsform (tabletter, kapsler m.v.).
4.
Den anbefalede daglige dosis.
5.
Navnet på de stoffer, der anmeldes.
6.
Tilsat mængde.
7.
Den samlede mængde (eventuelt naturligt indhold og tilsat)
 
i produktet af de stoffer, der anmeldes.
8.
Fødevarens sammensætning i form af en ingrediensliste.
9.
Hvis anmelder er bekendt hermed:
 
EU-medlemsstat, hvor samme produkt allerede er lovligt markedsført,
 
jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for
 
anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter,
 
der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat,
 
og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.
 

II. Ansøgning om godkendelse, jf. § 6, stk. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

Almindelige fødevarer
1.
Ansøgers navn (EU-producent, EU-importør eller andre, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark), adresse, telefonnummer og eventuel e-mail adresse.
 
2.
Produktets navn.
3.
Navnet på det stof, som ansøgningen vedrører.
4.
Tilsat mængde.
5.
Den samlede mængde (eventuelt naturligt indhold og tilsat)
 
i produktet af de stoffer, der søges godkendt.
6.
Fødevarens sammensætning i form af en ingrediensliste.
7.
Produktets indhold af energi i kJ eller kcal.
8.
Hvis ansøger er bekendt hermed:
 
EU-medlemsstat, hvor samme produkt allerede er lovligt markedsført,
 
jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for
 
anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter,
 
der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat,
 
og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.
9.
Stoffets kemiske navn, strukturformel og molekylmasse.
10.
Specifikation og analysemetode for stoffet.
11.
Beskrivelse af fremstillingsprocessen for stoffet i form af et
 
flow-skema med oplysning om alle anvendte råvarer.
12.
Toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet.
   
Punkterne 10-12 kan eventuelt erstattes af en specifikation for identitet og renhed med E- eller DK-nummer eller af en specifikation fra et anerkendt organ, f.eks. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.), Food Chemicals Codex (FCC) eller United States Pharmacopeia (USP).
 
Kosttilskud
1.
Anmelders navn (EU-producent, EU-importør eller andre, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark), adresse, telefonnummer og eventuel e-mail adresse.
 
2.
Produktets navn.
3.
Produktets dispenseringsform (tabletter, kapsler m.v.).
4.
Den anbefalede daglige dosis.
5.
Navnet på det stof, som ansøgningen vedrører.
6.
Tilsat mængde.
7.
Den samlede mængde (eventuelt naturligt indhold og tilsat)
 
i produktet af de stoffer, der søges godkendt.
8.
Fødevarens sammensætning i form af en ingrediensliste.
9.
Hvis ansøger er bekendt hermed:
 
EU-medlemsstat, hvor samme produkt allerede er lovligt markedsført,
 
jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for
 
anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter,
 
der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat,
 
og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.
10.
Stoffets kemiske navn, strukturformel og molekylmasse.
11.
Specifikation og analysemetode for stoffet.
12.
Beskrivelse af fremstillingsprocessen for stoffet i form af et
 
flow-skema med oplysning om alle anvendte råvarer.
13.
Toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet.
   
Punkterne 11-13 kan eventuelt erstattes af en specifikation for identitet og renhed med E- eller DK-nummer eller af en specifikation fra et anerkendt organ, f.eks. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.), Food Chemicals Codex (FCC) eller United States Pharmacopeia (USP).

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (gennemsigtighedsdirektivet). Bekendtgørelsen har ligeledes som udkast været notificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.