Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag

§ 1

I tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag af 1. februar 1990, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), som ændret ved forskrift af 1. juli 1997, forskrift af 17. juni 1998, forskrift af 11. september 2000, forskrift af 8. november 2002, forskrift af 27. juni 2003, forskrift af 14. august 2006, forskrift af 1. juni 2007 og bekendtgørelse af 13. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Forord litra B, nr. 5, ophæves.

Nr. 6-9 bliver herefter nr. 5-8.

2. Forord litra B, nr. 6, der bliver nr. 5, affattes således:

»5) virksomheder, der fremstiller og/eller bearbejder papirvarer, tekstiler, tæpper, gummi, tobak eller sukker«.

3. Forord litra B, nr. 7, der bliver nr. 6, affattes således:

»6) virksomheder, der fremstiller stearinlys, tovværk, tagpap, asfalt eller tjære«.

4. Forord litra B, nr. 8, der bliver nr. 7, affattes således:

»7) oplagring af gummi, uemballeret tobak, uemballeret sukker, tagpap, asfalt, tjære, halm, sphagnum, smøreolie, kul og koks«.

5. Forord litra C, nr. 5, ophæves.

6. Kommentar til punkt 3.1.2, ophæves.

7. Punkt 11.1.2, affattes således:

»Almene krav.

Forskrifterne i punkt 1.2 er gældende.«

8. I punkt 11.1.3, litra b, indsættes efter »Oplag«: » i det fri«.

9. I punkt 11.1.3, indsættes som litra c:

»c) Oplag i bygninger eller telte, bortset fra oplag af mere end 3.600 m³ eller 600 m² uemballerede høvlspåner eller uemballeret savsmuld eller træstøv.

To eller flere oplag på samme grund betragtes dog som et oplag, medmindre oplagene enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med forskrifterne i punkterne 6.2.1-6.2.5 eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 11.7.«

10. I punkt 12.1.3, litra b, indsættes efter »1.000 m³«: » i det fri«.

11. Punkt 12.1.3, litra c, affattes således:

»c) Oplag i bygninger eller telte, bortset fra oplag af mere end 1.000 m³ uemballeret uforarbejdet plast (plastråvare).

To eller flere oplag på samme grund betragtes dog som et oplag, medmindre oplagene enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med forskrifterne i punkterne 6.2.1-6.2.5 eller er fritliggende i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 12.7.«

12. I punkt 12.1.3, litra d, indsættes efter »bortset fra oplag«: »i det fri«.

13. I punkt 13.1.3, litra c, indsættes efter »lagerafsnit«: »med uemballeret korn eller uemballerede foderstoffer«.

14. Punkt 14.1.3, litra b, 1. pkt., affattes således:

»b) Oplag i emballeret tilstand og oplag på indtil 200 m3 i uemballeret tilstand.«

15. Punkt 15.1.3, litra b, affattes således:

»b) Oplag af gummi, tagpap, uemballeret tobak, uemballeret sukker, asfalt eller tjære med undtagelse af:

Oplag af gummi eller tagpap i bygning eller telt og oplag i det fri på indtil 1.000 m³ gummi eller tagpap,

oplag af indtil 200 m³ uemballeret tobak eller uemballeret sukker og

oplag af indtil 100 tons asfalt eller tjære.

To eller flere oplag på samme grund betragtes dog som et oplag, medmindre oplagene enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med forskrifterne i punkterne 6.2.1-6.2.5 eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 15.7.«

16. Punkt 15.1.3, litra e, ophæves.

Litra f-i bliver herefter litra e-h.

17. I punkt 15.1.3, litra i, der bliver 15.1.3, litra h, ændres »punkterne a-h« til: »punkterne a-g«.

18. I punkt 15.1.3 i sidste afsnit ændres »under c-g« til: »under c-h«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Beredskabsstyrelsen, den 1. juni 2016

Henning Thiesen

/ Henrik G. Petersen