Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved bekendtgørelse nr. 225 af 11. marts 2016, bekendtgørelse nr. 320 af 31. marts 2016 og bekendtgørelse nr. 445 af 19. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, § 4 a, stk. 1 og 3, § 8, § 10 a, § 10 b, § 10 c, stk. 1, § 11, stk. 5, § 16 a, stk. 8, § 21, § 21 b, stk. 9, § 25, stk. 1, § 26, stk. 1, § 31, § 31 a, stk. 6, § 31 f, § 32, stk. 5, § 33 a, stk. 5, § 41, § 50, § 55, stk. 7, § 68, § 75 i, § 75 y, § 75 z, stk. 11, § 77, stk. 5, § 81 a, stk. 4, § 82, stk. 5, § 83, stk. 3, § 84, stk. 2, § 85, stk. 3, § 91, § 98 a, stk. 6, § 98 b, stk. 6, § 99, stk. 3, § 100, stk. 4, § 104, stk. 2, § 106, § 108, § 110, stk. 2, § 111 og § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, som ændret ved lov nr. 1000 af 30. august 2015 og lov nr. 300 af 22. marts 2016, § 13 c og § 13 f, stk. 17, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, § 52, nr. 1, i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen og § 20 c i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, og efter forhandling med ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. En person, der ikke booker en samtale inden udløb af fristen for booking, jf. § 35 a, stk. 1, afmeldes. Afmelding sker med virkning fra og med dagen efter fristen for booking.«

3. § 21 affattes således:

»§ 21. Arbejdsløshedskassen skal afmelde en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

1) når vedkommende har anmodet arbejdsløshedskassen herom,

2) hvis personen overgår til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

3) hvis personen ikke vil gøre sit cv tilgængeligt for arbejdsløshedskassen, eller

4) hvis personen ikke har booket en rådighedssamtale inden for fristen jf. bekendtgørelse om rådighed.«

4. I § 24, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2« til: »jf. dog stk. 2 og 3«.

5. I § 24 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Personer, som er afmeldt på grund af manglende booking af en samtale, jf. § 17 a, eller hvor fristen er overskredet i en periode, hvor personen er afmeldt af andre årsager, skal, for at en gentilmelding får virkning, ved gentilmeldingen booke en samtale til afholdelse inden for 10 dage regnet fra gentilmeldingen, jf. dog § 17, stk. 6. Det gælder dog ikke, hvis der fra tidspunktet for afmelding er gået 3 måneder eller mere.

Stk. 4. En person, som er tilmeldt af jobcenteret eller arbejdsløshedskassen, og som ikke har fået en frist ved gentilmeldingen, jf. stk. 1, skal booke en samtale første gang efter gentilmeldingen, hvor vedkommende er på Jobnet.«

6. I kapitel 4 indsættes efter § 35:

»Digital booking af samtale

§ 35 a. Personer omfattet af § 1, nr. 1, har inden for en frist pligt til digitalt via Jobnet selv at booke jobsamtaler, jf. § 16 a, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fristen for at booke samtalen er en uge før, samtalen senest skal holdes. Fristen for at booke en samtale skal være minimum 8 dage efter det tidspunkt, hvor fristen er gjort tilgængelig på Jobnet, jf. dog stk. 2. Ved fastsættelse af fristen skal jobcenteret tage hensyn til forhold som beskrevet i § 17, stk. 6. Pligten til selv at booke gælder uanset, om samtalen skal holdes ved personligt fremmøde eller på anden vis.

Stk. 2. For personer, der er fritaget fra at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist arbejde, jf. henholdsvis § 42, stk. 2, i denne bekendtgørelse og § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal jobcenteret på anden vis end via Jobnet skriftligt meddele personen, at vedkommende har fået en frist for booking af jobsamtale, som er gjort tilgængelig på Jobnet, og at personen skal booke en jobsamtale inden udløb af denne frist.

Stk. 3. Personen har mulighed for at ombooke en samtale inden for den af jobcenteret fastsatte frist i det omfang, der er ledige tider. Jobcentret kan af hensyn til planlægningen af samtaler beslutte, at ombooking af en samtale senest skal ske i rimelig tid forud for, at samtalen skal holdes.

Stk. 4. Jobcenteret kan i særlige tilfælde fratage en person retten til selv at booke samtaler, hvis personens adfærd i forhold til selv at booke samtaler er uhensigtsmæssig, eller hvis jobcenteret vurderer, at retten til selv at booke samtaler vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.

Stk. 5. Jobcenteret kan efter anmodning fritage en person fra pligten til selv at booke samtaler, hvis jobcentret vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for personen selv at booke samtaler, fordi

1) personen har meget ringe it-kundskaber,

2) personen har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller

3) personen har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

Stk. 6. En person kan fritages for pligten til at booke samtaler, hvis afholdelsen af samtalen er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af en tolk, medmindre personen ikke ønsker at blive fritaget.

Stk. 7. Jobcenteret indkalder en person til samtale, der ikke selv skal booke samtaler, jf. stk. 4-6.

Stk. 8. Når en person selv har booket en samtale, jf. stk. 1, sidestilles personens booking med en indkaldelse til samtale fra jobcenteret.

§ 35 b. Jobcentret kan efter anmodning give personer, der er omfattet af § 1, nr. 2, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, mulighed for digitalt via Jobnet selv at booke samtaler, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Når en person selv har booket en samtale, sidestilles personens booking med en indkaldelse fra jobcenteret.

Stk. 2. Jobcenteret kan i øvrigt give personer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, mulighed for selv at booke samtaler og øvrige jobsøgningsaktiviteter, som ikke er omfattet af kontaktforløbet i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i det omfang jobcenteret finder det hensigtsmæssigt.«

7. Overskriften før § 36 affattes således:

»Digital indkaldelse til samtale«

8. § 36 affattes således:

»§ 36. For personer omfattet af § 1, nr. 1, som ikke selv skal booke samtaler, personer omfattet af § 1, nr. 2, og personer omfattet af 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, kan jobcenteret gøre indkaldelse til samtale efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilgængelig digitalt via Jobnet, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Jobcenteret skal skriftligt og personligt meddele de omfattede personer, at fremtidige indkaldelser til samtaler vil ske via Jobnet. Herefter anses indkaldelse via Jobnet som en skriftlig indkaldelse, og den anses for at være kommet frem, når den er gjort tilgængelig på Jobnet. En person har herefter pligt til at gøre sig bekendt med og kvittere for indkaldelsen digitalt på Jobnet.

Stk. 3. Når jobcenteret har indkaldt en person til en samtale digitalt via Jobnet, jf. stk. 1, kan samtalen tidligst afholdes 8 dage efter, at den digitale indkaldelse er gjort tilgængelig for personen på Jobnet. Samtaler, der skal holdes tidligere, skal jobcenteret indkalde til per brev.

Stk. 4. Indkaldelse til samtale, jf. stk. 1, kan ikke gøres tilgængelig på Jobnet for en person, der er fritaget fra at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist arbejde efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 42, stk. 2, i denne bekendtgørelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2016.

§ 3

§ 1, nr. 2-4, gælder kun for frister for selvbooking af en samtale, der er fastsat af jobcenteret eller arbejdsløshedskassen fra og med den 1. september 2016.

Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, den 17. juni 2016

Morten Binder

/ Christian Solgaard