Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
32006L0118
 
32008L0105
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
Bilag 2 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
Bilag 3 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
Bilag 4 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
Bilag 5 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
Bilag 6 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter1)

I medfør af § 19, stk. 1, § 20, stk. 4-7, og § 32 i lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastlægger et indsatsprogram for hvert vandområdedistrikt, jf. bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande.

Stk. 2. Indsatsprogrammerne er, jf. lovens § 19, stk. 1, baseret bl.a. på vurdering af resultatet af basisanalysen, jf. lovens § 6, og på resultatet af overvågningsprogrammet, jf. lovens § 31, herunder i forhold til miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

§ 2. Indsatsprogrammerne gælder for de overfladevandområder og grundvandsforekomster, der er omfattet af vandplanlægningen, og som fremgår af bilag 1-4.

§ 3. Indsatsprogrammets konkrete supplerende foranstaltninger er

1) for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn fastlagt i bilag 1,

2) for Vandområdedistrikt Sjælland fastlagt i bilag 2,

3) for Vandområdedistrikt Bornholm fastlagt i bilag 3, og

4) for Internationalt Vandområdedistrikt fastlagt i bilag 4.

Stk. 2. Bilag 5 fastlægger indsatsprogrammernes grundlæggende foranstaltninger, og bilag 6 fastlægger indsatsprogrammernes generelle supplerende foranstaltninger. De i bilag 5 og 6 nævnte foranstaltninger, som er fastsat i anden lovgivning, gælder for alle 4 vandområdedistrikter nævnt i stk. 1.

§ 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal gennemføre de foranstaltninger, der inden for styrelsens ressort er fastlagt i bilag 1-4, jf. dog stk. 3 og 4 og §§ 6 og 7. Foranstaltningerne skal efter lovens § 19, stk. 3, være operationelle senest 3 år efter, at de er fastlagt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Foranstaltninger til begrænsning af forurening fra punktkilder, som skulle være gennemført i henhold til vandplanen for planperioden 2009-2015, skal gennemføres senest den 30. oktober 2016.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan med henblik på opfyldelse af de fastlagte miljømål, jf. bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt i bilag 1-4, hvis disse andre foranstaltninger er dokumenterbart lige så miljø- og omkostningseffektive som de fastlagte foranstaltninger.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt i bilag 1-4, eller undlade at gennemføre sådanne fastlagte foranstaltninger, hvis styrelsen vurderer, at behovet for foranstaltninger viser sig at være anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af indsatsprogrammet, som beslutninger efter stk. 3 og 4 måtte give anledning til.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal inden for kommunens geografiske område gennemføre de foranstaltninger, der inden for kommunernes ressort er fastlagt i bilag 1-4, jf. dog stk. 3 og 4 og §§ 6 og 7. Foranstaltningerne skal efter lovens § 19, stk. 3, være operationelle senest 3 år efter, at de er fastlagt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Foranstaltninger til begrænsning af forurening fra punktkilder, som skulle være gennemført i henhold til vandplanen for planperioden 2009-2015, skal være gennemført senest den 30. oktober 2016.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan med henblik på opfyldelse af de fastlagte miljømål, jf. bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, på anmodning fra en kommunalbestyrelse og efter en konkret vurdering, herunder af muligheden for finansiering, træffe afgørelse om, at kommunen kan gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt i bilag 1-4, hvis disse andre foranstaltninger er dokumenterbart lige så miljø- og omkostningseffektive som de fastlagte foranstaltninger.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan på anmodning fra en kommunalbestyrelse og efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at kommunen kan gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt i bilag 1-4, eller undlade at gennemføre sådanne fastlagte foranstaltninger, hvis styrelsen vurderer, at behovet for foranstaltninger er anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af indsatsprogrammet, som afgørelser efter stk. 3 og 4 måtte give anledning til.

§ 6. Myndigheder kan til gennemførelse af omkostningseffektive foranstaltninger fastlagt i bilag 1-4 ansøge om tilskud fra staten efter gældende regler herom.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan opnå tilsagn om tilskud til at gennemføre en restaurering af en vandløbsforekomst eller en sø med henblik på målopfyldelse for det pågældende overfladevandområde, fordi restaureringen vurderes ikke at have den nødvendige forbedrende effekt for det pågældende overfladevandområde, eller fordi de økonomiske omkostninger forbundet med restaureringen vurderes ikke at stå i rimeligt forhold til dens effekt, og restaureringen vurderes ikke at kunne gennemføres på en mere omkostningseffektiv måde, kan kommunalbestyrelsen undlade at gennemføre restaureringen. Det samme gælder, hvis indsatsen er videreført fra planperioden 2009-2015 til planperioden 2015-2021, og kommunalbestyrelsen af de nævnte grunde ikke i planperioden 2009-2015 har kunnet opnå tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med stk. 2 undlader at gennemføre en restaurering, kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at kommunalbestyrelsen i det konkrete tilfælde skal gennemføre andre foranstaltninger i planperioden 2015-2021 med henblik på at opfylde miljømålet for det berørte overfladevandområde.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af indsatsprogrammet, som en beslutning efter stk. 2 og en afgørelse efter stk. 3 måtte give anledning til.

§ 7. Miljø- og fødevareministeren kan tillade, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning undlader at gennemføre foranstaltninger, der er fastlagt i bilag 1-4, hvis manglende opnåelse af god grundvandstilstand, god økologisk tilstand eller, hvor det er relevant, godt økologisk potentiale eller manglende forebyggelse af forringelse af et overfladevandområdes eller en grundvandsforekomsts tilstand skyldes ændringer af overfladevandområdets fysiske karakteristika eller forandringer i grundvandsforekomstens niveau, eller manglende forebyggelse af et overfladevandområdes forringelse fra høj tilstand til god tilstand skyldes ny bæredygtig menneskelig udviklingsaktivitet.

Stk. 2. Følgende betingelser skal tillige være opfyldt, for at ministeren kan meddele tilladelse til at undlade at gennemføre fastlagte foranstaltninger:

1) Ministeren tager alle praktisk gennemførlige skridt for at mindske den skadelige indvirkning på overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand.

2) Undladelsen er begrundet i væsentlige samfundsinteresser, eller nyttevirkningerne for miljøet og samfundet ved at nå de fastlagte miljømål, jf. bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, er mindre end de nyttevirkninger for befolkningens sundhed, opretholdelse af menneskers sikkerhed og en bæredygtig udvikling, der følger af at undlade at gennemføre de fastlagte foranstaltninger.

3) De nyttige mål, der tilgodeses ved at undlade at gennemføre fastlagte foranstaltninger, kan på grund af tekniske vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store omkostninger ikke tilgodeses på anden måde, som miljømæssigt er en væsentligt bedre løsning.

Stk. 3. Ministeren kan på anmodning fra en kommunalbestyrelse og efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at kommunalbestyrelsen kan undlade at gennemføre de foranstaltninger, der er fastlagt i bilag 1-4, hvis de i stk. 1 og 2 nævnte omstændigheder og betingelser er til stede.

Stk. 4. Ministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af indsatsprogrammet, som en afgørelse efter stk. 1 og 3 måtte give anledning til.

§ 8. Statslige myndigheder, regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal ved administration af lovgivningen i øvrigt forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, ikke forhindres.

Stk. 2. Myndigheden kan kun træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand.

Stk. 3. Myndigheden kan kun træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger. Ved vurdering af, om afgørelsen vil hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, skal det tages i betragtning, om påvirkningen neutraliseres senere i planperioden.

Stk. 4. Hvis myndigheden vurderer, at der ikke kan meddeles tilladelse til udledning af kvælstof eller fosfor i henhold til stk. 3, kan myndigheden indbringe sagen for miljø- og fødevareministeren. Ministeren kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering tillade, at myndigheden meddeler tilladelse til den pågældende udledning.

Stk. 5. I vurderingen af, om der kan træffes afgørelse efter stk. 2-4, skal omfanget af påvirkning af overfladevandområdet eller grundvandforekomsten, herunder i forhold til den samlede påvirkning, tages i betragtning.

Stk. 6. I vurderingen af, om der kan træffes afgørelse efter stk. 2-4, inddrages for overfladevandområder de normgivende definitioner af kvalitetsklasser for økologisk tilstand og økologisk potentiale, jf. bilag 1 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, og miljøkvalitetskrav, jf. bilag 2, del B, til samme bekendtgørelse. Desuden inddrages anvisningerne for vurdering af overvågningsresultater og værdier for grænser mellem kvalitetsklasser for overfladevandområder, jf. bilag 3 til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder.

Stk. 7. I vurderingen af, om der kan træffes afgørelse efter stk. 2-4, inddrages for grundvandsforekomster definitionerne for god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand, jf. bilag 3 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Desuden inddrages anvisningerne for vurdering af overvågningsresultater, jf. bilag 3 til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder, og tærskelværdier for grundvandsforekomster, jf. bilag 4 til samme bekendtgørelse.

§ 9. Statslige myndigheder, regioner og kommuner skal inden for deres ressort foretage opsporing af kilder til forurenende stoffer omfattet af bilag 2, del B, til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, som hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål i overfladevandområder eller grundvandsforekomster, jf. bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. Om nødvendigt skal myndigheden, hvis der er hjemmel hertil i den pågældende sektorlov, revidere gældende godkendelser og tilladelser.

§ 10. I tilfælde af midlertidig forringelse af overfladevandområders og grundvandforekomsters tilstand, som skyldes omstændigheder af naturlig art, omstændigheder, som er ekstraordinære, eller som ikke med rimelighed kunne have været forudset, eller omstændigheder som følge af ulykke, skal Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og kommunalbestyrelsen inden for deres ressort forebygge yderligere forringelse af tilstanden og så vidt muligt genetablere den oprindelige tilstand. Myndighederne skal sikre, at der tages alle praktisk gennemførlige skridt til ikke at hindre opfyldelse af de fastlagte miljømål, jf. bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, i andre overfladevandområder og grundvandforekomster, der ikke er berørt af disse omstændigheder.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren skal sikre,

1) at de foranstaltninger, der skal træffes under sådanne ekstraordinære omstændigheder, indgår i indsatsprogrammet og ikke vil bringe genoprettelse af overfladevandområdets eller grundvandforekomstens kvalitet i fare, når omstændighederne ikke længere foreligger,

2) at virkningerne af de omstændigheder, der er ekstraordinære eller ikke med rimelighed kunne have været forudset, gennemgås årligt, og

3) at der under hensyn til de årsager, der er fastsat i lovens § 10, stk. 2, træffes alle praktisk gennemførlige foranstaltninger for så hurtigt, som det kan lade sig gøre, at genetablere den tilstand, overfladevandområdet eller grundvandforekomsten havde, inden virkningerne af disse omstændigheder viste sig.

§ 11. Afgørelser truffet af miljø- og fødevareministeren eller af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 24. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Konkrete supplerende foranstaltninger for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn

Indsatsprogrammet for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn omfatter konkrete supplerende foranstaltninger som fastlagt i tabellerne i dette bilag samt grundlæggende foranstaltninger fastlagt i bilag 5 og generelle supplerende foranstaltninger fastlagt i bilag 6.

Dette bilag er opdelt således:

1) Vandløb

2) Søer

3) Kystvande

4) Kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder

5) Punktkilder

1. Vandløb

Foranstaltninger til opfyldelse af miljømål for vandløb som fastsat i bilag 1 til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster omfatter restaureringer m.v. samt begrænsning af forurening fra punktkilder som specificeret i afsnit 5.

Vandløb, som skal restaureres, fremgår af tabel 1. I tabellen identificeres den enkelte vandløbsforekomst ved vandløbets eller vandløbsstrækningens nummer, beliggenhedskommune (som identificeret ud fra foreliggende oplysninger), eventuelle navn, afgrænsende koordinater og længde. Foranstaltningen eller foranstaltningerne, som skal gennemføres i forhold til vandløbsforekomsten, er anført i kolonnen længst til højre. Ved indtastning af vandløbsforekomstens nummer i MiljøGIS, hvortil der er adgang fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside, er det muligt at se beliggenheden på et kort.

Det bemærkes, at foranstaltningen eller foranstaltningerne skal gennemføres med henblik på at sikre målopfyldelse i hele vandløbsforekomsten. Det er herved dog ikke nødvendigvis en forudsætning, at foranstaltningen gennemføres i hele vandløbsforekomsten, eller at foranstaltningen skal gennemføres i den vandløbsforekomst, hvor foranstaltningen skal sikre målopfyldelse. Dette beror på en konkret vurdering.

Foranstaltningerne gennemføres af kommunerne efter regler fastsat i vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering eller okkerloven. Det bemærkes, at der i regler om tilskud til gennemførelse af fastlagte foranstaltninger fastsættes kriterier, der skal opfyldes for at få tilskud til gennemførelse af de enkelte foranstaltninger.

Tabel 1. Vandløbsrestaureringer m.v.

Vandområde nr.
Kommune(r) og (evt.) navn på vandløb
Afgrænsende koordinater
Længde på vandområde (km)
Indsats
o10392_x
Odense, Ryds Å
X1: 581994, Y1: 6140676, X2: 576415, Y2: 6141339, X3: 581994, Y3: 6140676, X4: 581916, Y4: 6140847, X5: 582877, Y5: 6140813, X6: 581994, Y6: 6140676
8,67
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8730_b
Viborg, Haller Å
X1: 515448, Y1: 6236575, X2: 511392, Y2: 6238279
5,48
Udlægning af groft materiale, etablering af sandfang samt fjernelse af fysiske spærringer1
o7863
Frederikshavn, Solsbæk
X1: 589792, Y1: 6348985, X2: 591567, Y2: 6349607, X3: 589226, Y3: 6347948, X4: 589792, Y4: 6348985, X5: 589556, Y5: 6349114, X6: 589792, Y6: 6348985, X7: 591567, Y7: 6349607, X8: 592392, Y8: 6349855, X9: 591567, Y9: 6349607, X10: 590805, Y10: 6349859, X11: 592386, Y11: 6349838, X12: 592392, Y12: 6349855, X13: 592392, Y13: 6349855, X14: 592786, Y14: 6350263, X15: 592786, Y15: 6350263, X16: 592931, Y16: 6350145, X17: 592786, Y17: 6350263, X18: 592780, Y18: 6350268
7,03
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8813
Randers, Svejstrup Bæk
X1: 561957, Y1: 6258002, X2: 558152, Y2: 6260250
6,28
Genslyngning, udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt restaurering1
o8857
Viborg, Skravad Bæk
X1: 533003, Y1: 6275653, X2: 530846, Y2: 6269539
8,4
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o8021_b
Hjørring, Varbro Å
X1: 564739, Y1: 6373084, X2: 564175, Y2: 6374671, X3: 566091, Y3: 6372417, X4: 564944, Y4: 6373003, X5: 566091, Y5: 6372417, X6: 566163, Y6: 6372875, X7: 567122, Y7: 6372508, X8: 566091, Y8: 6372417, X9: 567765, Y9: 6372981, X10: 567122, Y10: 6372508, X11: 564944, Y11: 6373003, X12: 565391, Y12: 6373911, X13: 564739, Y13: 6373084, X14: 564944, Y14: 6373003, X15: 564739, Y15: 6373084, X16: 564447, Y16: 6374072, X17: 567461, Y17: 6371752, X18: 567122, Y18: 6372508
10,6
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o10504_b
Favrskov, Granslev Å - Vejen Hammel-Hou
X1: 555611, Y1: 6238218, X2: 556993, Y2: 6245641
9,32
Genslyngning, udlægning af groft materiale, udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt etablering af sandfang
o8945
Thisted
X1: 476030, Y1: 6326116, X2: 474643, Y2: 6329839
8,4
Restaurering1
o7809_a
Brønderslev-Dronninglund, Pulsbæk
X1: 578477, Y1: 6342844, X2: 582315, Y2: 6343397, X3: 578271, Y3: 6342370, X4: 578477, Y4: 6342844, X5: 576128, Y5: 6342248, X6: 578477, Y6: 6342844
8,36
Udskiftning af bundmateriale, etablering af træer, etablering af sandfang samt fjernelse af fysiske spærringer1
o10464
Herning, Rind Å
X1: 499381, Y1: 6207810, X2: 499459, Y2: 6211709
7,09
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8905_l
Rebild, Sønderup Å
X1: 542853, Y1: 6295580, X2: 538001, Y2: 6295976
7,84
Etablering af træer
o8952
Brønderslev-Dronninglund, Sørå
X1: 587212, Y1: 6337246, X2: 583585, Y2: 6335070
5,72
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o7767
Brønderslev-Dronninglund, Dronninglund Møllebæk
X1: 577953, Y1: 6330331, X2: 577058, Y2: 6335853
6,88
Udskiftning af bundmateriale, etablering af træer, etablering af sandfang samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8117_x
Sønderborg
X1: 535777, Y1: 6089280, X2: 539578, Y2: 6087931, X3: 539578, Y3: 6087931, X4: 539962, Y4: 6087763, X5: 537606, Y5: 6090483, X6: 539578, Y6: 6087931
10,67
Genslyngning, udlægning af groft materiale, udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt etablering af træer
o8749_a
Herning, Gindeskov Bæk
X1: 499782, Y1: 6239603, X2: 499877, Y2: 6243992, X3: 499877, Y3: 6243992, X4: 500145, Y4: 6244214, X5: 500145, Y5: 6244214, X6: 499877, Y6: 6243992, X7: 500255, Y7: 6244528, X8: 500145, Y8: 6244214, X9: 498781, Y9: 6241981, X10: 499926, Y10: 6244157, X11: 499972, Y11: 6244152, X12: 500226, Y12: 6244359
7,57
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o10281
Favrskov, Tjærbæk
X1: 552567, Y1: 6247467, X2: 553560, Y2: 6249337, X3: 553682, Y3: 6245596, X4: 552852, Y4: 6246028, X5: 552800, Y5: 6245735, X6: 552852, Y6: 6246028, X7: 552852, Y7: 6246028, X8: 552782, Y8: 6246117, X9: 552782, Y9: 6246117, X10: 552567, Y10: 6247467, X11: 552171, Y11: 6247415, X12: 552567, Y12: 6247467, X13: 552512, Y13: 6245563, X14: 552782, Y14: 6246117
7,56
Etablering af sandfang samt fjernelse af fysiske spærringer
o7878_c
Frederikshavn, Siverslet Bæk
X1: 582797, Y1: 6347875, X2: 581277, Y2: 6352624, X3: 581277, Y3: 6352624, X4: 581153, Y4: 6352830, X5: 581153, Y5: 6352830, X6: 581360, Y6: 6353617, X7: 581153, Y7: 6352830, X8: 580579, Y8: 6353697, X9: 582033, Y9: 6352858, X10: 581277, Y10: 6352624
8,88
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8041
Hjørring, Ransbæk
X1: 563508, Y1: 6379155, X2: 566343, Y2: 6381254, X3: 564128, Y3: 6375684, X4: 563673, Y4: 6376703, X5: 563268, Y5: 6376618, X6: 563606, Y6: 6376782, X7: 563673, Y7: 6376703, X8: 563606, Y8: 6376782, X9: 563606, Y9: 6376782, X10: 563580, Y10: 6377699, X11: 563580, Y11: 6377699, X12: 562899, Y12: 6376967, X13: 563580, Y13: 6377699, X14: 563508, Y14: 6379155, X15: 562821, Y15: 6379001, X16: 563508, Y16: 6379155, X17: 563514, Y17: 6375423, X18: 563673, Y18: 6376703
12,41
Udlægning af groft materiale, etablering af træer samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8901
Rebild, Aalborg, Haslevgårds Å
X1: 574248, Y1: 6295863, X2: 567595, Y2: 6301523, X3: 574248, Y3: 6295863, X4: 574260, Y4: 6295864, X5: 575028, Y5: 6295307, X6: 574248, Y6: 6295863
14,84
Restaurering1
o7921_b
Hjørring, Klostergrøften
X1: 551285, Y1: 6354756, X2: 545075, Y2: 6358852, X3: 545075, Y3: 6358852, X4: 545293, Y4: 6359228, X5: 542857, Y5: 6359595, X6: 545075, Y6: 6358852
10,99
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
aal1. 2.2244n2
Rebild, Skårup Bæk
X1: 544596, Y1: 6291649, X2: 544465, Y2: 6291758
0,19
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o8970_a
Hjørring, Liver Å
X1: 560172, Y1: 6374456, X2: 553719, Y2: 6375400
9,12
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o8931_a
Aalborg, Hasseris Å
X1: 545645, Y1: 6312604, X2: 547156, Y2: 6317951
7,96
Restaurering1 samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8607
Ikast-Brande, Nørhoved Bæk
X1: 523791, Y1: 6199911, X2: 521190, Y2: 6203952, X3: 521190, Y3: 6203952, X4: 519073, Y4: 6205051, X5: 519073, Y5: 6205051, X6: 516935, Y6: 6205662, X7: 519073, Y7: 6205051, X8: 519806, Y8: 6205556, X9: 519806, Y9: 6205556, X10: 522032, Y10: 6205578, X11: 519806, Y11: 6205556, X12: 519874, Y12: 6205833
15,52
Genslyngning, udlægning af groft materiale, udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer, hævning af vandløbsbunden samt fjernelse af fysiske spærringer1
o7934_a
Frederikshavn, Bangsbo Å
X1: 588147, Y1: 6362682, X2: 589830, Y2: 6364706, X3: 585984, Y3: 6360549, X4: 586375, Y4: 6360935, X5: 586375, Y5: 6360935, X6: 586502, Y6: 6361108, X7: 586502, Y7: 6361108, X8: 585489, Y8: 6361426, X9: 586502, Y9: 6361108, X10: 588147, Y10: 6362682, X11: 588147, Y11: 6362682, X12: 588441, Y12: 6361491, X13: 586633, Y13: 6360541, X14: 586375, Y14: 6360935
12,78
Hævning af vandløbsbunden, etablering af træer samt fjernelse af fysiske spærringer1
o10259
Favrskov, Klapskov Bæk - Nedre Løb
X1: 563476, Y1: 6236615, X2: 562194, Y2: 6237433, X3: 561514, Y3: 6236886, X4: 562038, Y4: 6237503, X5: 561419, Y5: 6236982, X6: 561749, Y6: 6237537, X7: 561045, Y7: 6236991, X8: 561102, Y8: 6237002, X9: 561102, Y9: 6237002, X10: 561514, Y10: 6236886, X11: 561430, Y11: 6237003, X12: 561514, Y12: 6236886, X13: 562194, Y13: 6237433, X14: 562225, Y14: 6237594, X15: 562038, Y15: 6237503, X16: 562194, Y16: 6237433, X17: 562225, Y17: 6237594, X18: 562207, Y18: 6237638, X19: 562278, Y19: 6237666, X20: 562225, Y20: 6237594, X21: 561666, Y21: 6237829, X22: 562038, Y22: 6237503, X23: 560880, Y23: 6237938, X24: 561102, Y24: 6237002
6,44
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering
o7869
Brønderslev-Dronninglund, Mejerigrøft
X1: 558847, Y1: 6352515, X2: 560107, Y2: 6351484, X3: 560292, Y3: 6351059, X4: 561076, Y4: 6351148, X5: 560292, Y5: 6351059, X6: 560107, Y6: 6351484, X7: 560107, Y7: 6351484, X8: 560860, Y8: 6352232, X9: 559180, Y9: 6350569, X10: 560292, Y10: 6351059
5,97
Udskiftning af bundmateriale, etablering af træer, etablering af sandfang samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o8698
Ringkøbing-Skjern, Herning, Tim Å
X1: 461643, Y1: 6228657, X2: 468678, Y2: 6227482
10,14
Udlægning af groft materiale samt hævning af vandløbsbunden
o8787b
Viborg, Nørreå
X1: 526843, Y1: 6250902, X2: 533743, Y2: 6254769
10,53
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o10457
Ikast-Brande, Skjern Å
X1: 503172, Y1: 6204233, X2: 507475, Y2: 6202000
9,14
Fjernelse af fysiske spærringer
o8968_e
Frederikshavn, Elling Å
X1: 580209, Y1: 6363784, X2: 581855, Y2: 6366733
6,51
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8739_b
Herning, Hodsager Lilleå
X1: 494272, Y1: 6240046, X2: 489745, Y2: 6241900
8,55
Etablering af okkeranlæg
o8538_x
Billund, Nordre Kanal
X1: 502828, Y1: 6180853, X2: 490457, Y2: 6187192, X3: 502828, Y3: 6180853, X4: 503091, Y4: 6181187, X5: 505812, Y5: 6180332, X6: 502828, Y6: 6180853
18,22
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8882
Mariagerfjord, Glerup Bæk
X1: 573852, Y1: 6286130, X2: 571673, Y2: 6291074, X3: 571673, Y3: 6291074, X4: 567792, Y4: 6291792, X5: 571587, Y5: 6291415, X6: 571673, Y6: 6291074
11,52
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer
o8961
Frederikshavn, Sæby Å
X1: 583851, Y1: 6355328, X2: 588132, Y2: 6354694, X3: 588132, Y3: 6354694, X4: 590213, Y4: 6356211, X5: 588132, Y5: 6354694, X6: 587736, Y6: 6353853
10,48
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8886_z
Rebild, Lerkenfeld Å
X1: 539249, Y1: 6290698, X2: 536870, Y2: 6292757
4,51
Udskiftning af bundmateriale
o8572
Ringkøbing-Skjern, Gundesbøl Å
X1: 481651, Y1: 6186844, X2: 475361, Y2: 6197169
15,87
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8584
Herning, Østerbjerge Bæk
X1: 491388, Y1: 6195052, X2: 487252, Y2: 6197287, X3: 487252, Y3: 6197287, X4: 486861, Y4: 6197138, X5: 487252, Y5: 6197287, X6: 486861, Y6: 6199203, X7: 486861, Y7: 6199203, X8: 486255, Y8: 6199392, X9: 486837, Y9: 6199544, X10: 486861, Y10: 6199203, X11: 489125, Y11: 6196137, X12: 487034, Y12: 6197270, X13: 487194, Y13: 6198328, X14: 486384, Y14: 6198971, X15: 486850, Y15: 6199374
9,96
Genslyngning, udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
o10454a
Herning, Karstoft Å
X1: 495998, Y1: 6199300, X2: 490736, Y2: 6200644
9,26
Fjernelse af fysiske spærringer
aal1. 2.2244n
Rebild, Skårup Bæk
X1: 544230, Y1: 6291760, X2: 544465, Y2: 6291758
0,24
Genslyngning samt udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8625c
Ikast-Brande, Smedebæk
X1: 515602, Y1: 6206116, X2: 510700, Y2: 6206487, X3: 517010, Y3: 6205613, X4: 515602, Y4: 6206116, X5: 515602, Y5: 6206116, X6: 515646, Y6: 6206400
9,3
Fjernelse af fysiske spærringer1
o10491
Herning, Lilleå/Fuglkær Å
X1: 472501, Y1: 6231904, X2: 476074, Y2: 6229910
6,97
Udlægning af groft materiale samt hævning af vandløbsbunden
o8611_e
Odder, Odder Å
X1: 569501, Y1: 6202479, X2: 572717, Y2: 6206005, X3: 565843, Y3: 6201588, X4: 569298, Y4: 6202528, X5: 569298, Y5: 6202528, X6: 569501, Y6: 6202479, X7: 569298, Y7: 6202528, X8: 569501, Y8: 6202479, X9: 571681, Y9: 6203676, X10: 567775, Y10: 6201789, X11: 569397, Y11: 6202472, X12: 569398, Y12: 6202507
10,94
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6438
Silkeborg, Troddyb Bæk
X1: 544845, Y1: 6236989, X2: 545536, Y2: 6239133, X3: 547126, Y3: 6237285, X4: 545965, Y4: 6238399, X5: 546048, Y5: 6237988, X6: 545965, Y6: 6238399, X7: 545965, Y7: 6238399, X8: 545536, Y8: 6239133, X9: 546830, Y9: 6240005, X10: 545536, Y10: 6239133, X11: 546764, Y11: 6240192, X12: 546830, Y12: 6240005, X13: 547408, Y13: 6240266, X14: 546830, Y14: 6240005
9,85
Udlægning af groft materiale
o7831
Frederikshavn, Strengsholt Bæk
X1: 588493, Y1: 6346921, X2: 588929, Y2: 6345059, X3: 588524, Y3: 6343207, X4: 588845, Y4: 6343568, X5: 588512, Y5: 6343629, X6: 588845, Y6: 6343568, X7: 589096, Y7: 6343727, X8: 588845, Y8: 6343568, X9: 588929, Y9: 6345059, X10: 589096, Y10: 6343727, X11: 588929, Y11: 6345059, X12: 588584, Y12: 6345900, X13: 590232, Y13: 6342617, X14: 589096, Y14: 6343727
9,16
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o6711_x
Syddjurs, Bøjstrup Bæk
X1: 591886, Y1: 6251579, X2: 593207, Y2: 6253579, X3: 591379, Y3: 6250881, X4: 590725, Y4: 6251839, X5: 591886, Y5: 6251579, X6: 591379, Y6: 6250881, X7: 591379, Y7: 6250881, X8: 591273, Y8: 6248905, X9: 590306, Y9: 6252362, X10: 591886, Y10: 6251579
9,06
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8544
Varde, Starbæk
X1: 461834, Y1: 6183124, X2: 457869, Y2: 6184066, X3: 461816, Y3: 6179728, X4: 462014, Y4: 6180001, X5: 462014, Y5: 6180001, X6: 461834, Y6: 6183124, X7: 470719, Y7: 6182943, X8: 469054, Y8: 6182030, X9: 461834, Y9: 6183124, X10: 463255, Y10: 6183430, X11: 463179, Y11: 6178945, X12: 462014, Y12: 6180001
15,06
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7848
Brønderslev-Dronninglund, Nørreå
X1: 566534, Y1: 6347651, X2: 564828, Y2: 6347105, X3: 566534, Y3: 6347651, X4: 568104, Y4: 6347987, X5: 566534, Y5: 6347651, X6: 566904, Y6: 6347972, X7: 566904, Y7: 6347972, X8: 567478, Y8: 6347930, X9: 566904, Y9: 6347972, X10: 566786, Y10: 6348682, X11: 566786, Y11: 6348682, X12: 566628, Y12: 6348866, X13: 566786, Y13: 6348682, X14: 567397, Y14: 6349007, X15: 566628, Y15: 6348866, X16: 566149, Y16: 6349191, X17: 566739, Y17: 6349279, X18: 566628, Y18: 6348866
8,27
Udskiftning af bundmateriale, etablering af sandfang samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o6338
Syddjurs, Ulstrup Å - Ørnbjerg Mølle
X1: 600021, Y1: 6235893, X2: 603510, Y2: 6236232, X3: 599924, Y3: 6235477, X4: 599913, Y4: 6235514, X5: 599913, Y5: 6235514, X6: 599739, Y6: 6235795, X7: 600047, Y7: 6235591, X8: 599913, Y8: 6235514, X9: 599977, Y9: 6235778, X10: 600021, Y10: 6235893, X11: 599739, Y11: 6235795, X12: 600021, Y12: 6235893, X13: 598758, Y13: 6235428, X14: 599739, Y14: 6235795
6,46
Udlægning af groft materiale
o8969
Hjørring, Uggerby Å
X1: 565385, Y1: 6357584, X2: 564507, Y2: 6368443
12,99
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o6582
Favrskov, Houlbjerg Bæk
X1: 555740, Y1: 6244541, X2: 556516, Y2: 6245777, X3: 555740, Y3: 6244541, X4: 555346, Y4: 6244632, X5: 554989, Y5: 6244292, X6: 555740, Y6: 6244541, X7: 555346, Y7: 6244632, X8: 554566, Y8: 6244666, X9: 554566, Y9: 6244666, X10: 554461, Y10: 6244692, X11: 554566, Y11: 6244666, X12: 554511, Y12: 6244752, X13: 554461, Y13: 6244692, X14: 554429, Y14: 6244673, X15: 555133, Y15: 6244762, X16: 555346, Y16: 6244632, X17: 554417, Y17: 6244770, X18: 554461, Y18: 6244692
4,61
Fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o10295
Mariagerfjord, Valsgård Bæk
X1: 552282, Y1: 6279260, X2: 551805, Y2: 6280355, X3: 552444, Y3: 6278770, X4: 552282, Y4: 6279260, X5: 552610, Y5: 6279906, X6: 552282, Y6: 6279260
3,58
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8923
Aalborg, Dybvad Å
X1: 524684, Y1: 6312555, X2: 524313, Y2: 6318935, X3: 525426, Y3: 6310282, X4: 524890, Y4: 6311231, X5: 525426, Y5: 6310282, X6: 525435, Y6: 6310283, X7: 524890, Y7: 6311231, X8: 524684, Y8: 6312555, X9: 524878, Y9: 6311232, X10: 524890, Y10: 6311231, X11: 524684, Y11: 6312555, X12: 524878, Y12: 6312547, X13: 526282, Y13: 6309171, X14: 525426, Y14: 6310282
11,41
Fjernelse af fysiske spærringer, restaurering1 samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8749_b
Herning, Haderup Å/Staulund Bæk
X1: 502214, Y1: 6241109, X2: 499642, Y2: 6245529
7,44
Udlægning af groft materiale
1.5.e-1260-010
Favrskov, Gelbæk
X1: 550117, Y1: 6232427, X2: 548946, Y2: 6234037, X3: 550097, Y3: 6232192, X4: 550117, Y4: 6232427, X5: 550660, Y5: 6230552, X6: 550117, Y6: 6232427
6,08
Udlægning af groft materiale
o8863_x
Viborg, Højgård Bæk
X1: 535085, Y1: 6277462, X2: 532939, Y2: 6276809, X3: 532939, Y3: 6276809, X4: 533003, Y4: 6275653, X5: 532199, Y5: 6277708, X6: 532939, Y6: 6276809
5,82
Restaurering1
o6617
Favrskov, Houlbjergskov Bæk
X1: 554662, Y1: 6246139, X2: 554359, Y2: 6246928, X3: 554297, Y3: 6245868, X4: 554431, Y4: 6246004, X5: 554679, Y5: 6245961, X6: 554662, Y6: 6246139, X7: 554431, Y7: 6246004, X8: 554500, Y8: 6246094, X9: 554134, Y9: 6246048, X10: 554500, Y10: 6246094, X11: 554500, Y11: 6246094, X12: 554662, Y12: 6246139, X13: 554395, Y13: 6245829, X14: 554431, Y14: 6246004, X15: 553965, Y15: 6246390, X16: 554270, Y16: 6246822, X17: 554010, Y17: 6246635, X18: 554270, Y18: 6246822, X19: 554270, Y19: 6246822, X20: 554359, Y20: 6246928, X21: 553962, Y21: 6246879, X22: 554359, Y22: 6246928
4,34
Fjernelse af fysiske spærringer
o8414
Fredericia, Gammelby Mølleå
X1: 534516, Y1: 6163428, X2: 538441, Y2: 6160407
7,04
Udlægning af groft materiale
o8580
Ikast-Brande, Vejle, Brande Å
X1: 508264, Y1: 6198819, X2: 511198, Y2: 6195714
6,2
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8788_a
Viborg, Klosterskov Kilde
X1: 534915, Y1: 6253282, X2: 534930, Y2: 6253654
0,4
Restaurering1
rib_1. 10.00629
Varde
X1: 481190, Y1: 6175931, X2: 481938, Y2: 6175469
0,9
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8717_b
Silkeborg, Lemming Å
X1: 526765, Y1: 6228032, X2: 532346, Y2: 6232100, X3: 532365, Y3: 6232070, X4: 532346, Y4: 6232100, X5: 532346, Y5: 6232100, X6: 534518, Y6: 6235266
14,75
Udlægning af groft materiale
o10221
Skanderborg, Horndrup Å
X1: 551930, Y1: 6205051, X2: 553307, Y2: 6206667, X3: 554249, Y3: 6204172, X4: 554294, Y4: 6204381, X5: 553788, Y5: 6204195, X6: 553559, Y6: 6204338, X7: 553788, Y7: 6204195, X8: 554021, Y8: 6204375, X9: 554021, Y9: 6204375, X10: 554294, Y10: 6204381, X11: 554294, Y11: 6204381, X12: 554278, Y12: 6204745, X13: 553841, Y13: 6204519, X14: 554021, Y14: 6204375, X15: 554037, Y15: 6204585, X16: 554107, Y16: 6205038, X17: 554606, Y17: 6204671, X18: 554293, Y18: 6204822, X19: 554278, Y19: 6204745, X20: 554293, Y20: 6204822, X21: 554218, Y21: 6204754, X22: 554278, Y22: 6204745, X23: 555481, Y23: 6204784, X24: 554061, Y24: 6205790, X25: 554293, Y25: 6204822, X26: 554107, Y26: 6205038, X27: 554107, Y27: 6205038, X28: 554061, Y28: 6205790, X29: 553398, Y29: 6204156, X30: 553788, Y30: 6204195, X31: 554061, Y31: 6205790, X32: 554020, Y32: 6206208, X33: 555126, Y33: 6205927, X34: 553889, Y34: 6206512, X35: 554269, Y35: 6205997, X36: 554020, Y36: 6206208, X37: 554020, Y37: 6206208, X38: 553894, Y38: 6206500, X39: 552689, Y39: 6206246, X40: 553307, Y40: 6206667, X41: 553894, Y41: 6206500, X42: 553889, Y42: 6206512, X43: 553889, Y43: 6206512, X44: 553717, Y44: 6207847, X45: 553307, Y45: 6206667, X46: 553369, Y46: 6206767, X47: 553369, Y47: 6206767, X48: 553894, Y48: 6206500, X49: 553023, Y49: 6207052, X50: 553369, Y50: 6206767, X51: 553717, Y51: 6207847, X52: 553553, Y52: 6207933, X53: 553717, Y53: 6207847, X54: 554397, Y54: 6208315
18,79
Genslyngning, udlægning af groft materiale, etablering af sandfang samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8614
Herning, Ikast-Brande, Holtum Å
X1: 503172, Y1: 6204233, X2: 510702, Y2: 6206474
13,44
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6344
Silkeborg, Haller Å
X1: 515448, Y1: 6236575, X2: 519556, Y2: 6234167, X3: 519556, Y3: 6234167, X4: 521141, Y4: 6234700, X5: 519556, Y5: 6234167, X6: 521478, Y6: 6231468
11,05
Fjernelse af fysiske spærringer
o7571
Thisted, Faldbæk
X1: 475904, Y1: 6309343, X2: 476315, Y2: 6309805
0,68
Restaurering1
o5821
Silkeborg, Afløb Fra Kolsø
X1: 528116, Y1: 6213888, X2: 528009, Y2: 6213319
0,6
Restaurering1
o7910
Frederikshavn
X1: 587732, Y1: 6355716, X2: 583823, Y2: 6358010, X3: 587732, Y3: 6355716, X4: 587392, Y4: 6356348, X5: 588004, Y5: 6355766, X6: 587732, Y6: 6355716, X7: 587392, Y7: 6356348, X8: 585990, Y8: 6357455, X9: 587392, Y9: 6356348, X10: 587444, Y10: 6357115, X11: 587444, Y11: 6357115, X12: 586934, Y12: 6357890, X13: 588215, Y13: 6357278, X14: 587444, Y14: 6357115, X15: 586934, Y15: 6357890, X16: 586813, Y16: 6358422, X17: 586813, Y17: 6358422, X18: 586308, Y18: 6359284, X19: 587780, Y19: 6358665, X20: 586934, Y20: 6357890, X21: 587572, Y21: 6358974, X22: 586813, Y22: 6358422
14,97
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7874
Brønderslev-Dronninglund, Uggerby Å
X1: 564742, Y1: 6352576, X2: 564604, Y2: 6353120
0,63
Restaurering1
o8746_a
Silkeborg, Tange Å
X1: 520186, Y1: 6237959, X2: 530120, Y2: 6241029
14,83
Fjernelse af fysiske spærringer1
o4001_b
Haderslev
X1: 502077, Y1: 6129286, X2: 502188, Y2: 6127883
1,65
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8768_c
Syddjurs, Ryomgård Møllebæk
X1: 592736, Y1: 6249196, X2: 592616, Y2: 6248717
0,5
Restaurering1
o10365_a
Svendborg, Stokkebækken
X1: 606617, Y1: 6113478, X2: 614664, Y2: 6115240, X3: 605809, Y3: 6113471, X4: 603677, Y4: 6113781, X5: 606617, Y5: 6113478, X6: 605809, Y6: 6113471, X7: 606617, Y7: 6113478, X8: 606639, Y8: 6113697, X9: 605809, Y9: 6113471, X10: 605777, Y10: 6113400, X11: 603677, Y11: 6113781, X12: 603775, Y12: 6113399, X13: 603677, Y13: 6113781, X14: 603279, Y14: 6113861
18,86
Udlægning af groft materiale
o8029
Hjørring
X1: 571990, Y1: 6375788, X2: 571357, Y2: 6377525, X3: 570574, Y3: 6374836, X4: 571112, Y4: 6375659, X5: 572291, Y5: 6374943, X6: 571990, Y6: 6375788, X7: 571119, Y7: 6374993, X8: 571112, Y8: 6375659, X9: 571112, Y9: 6375659, X10: 571357, Y10: 6377525, X11: 571744, Y11: 6374227, X12: 571990, Y12: 6375788, X13: 571357, Y13: 6377525, X14: 570978, Y14: 6377820
9,99
Udlægning af groft materiale, etablering af træer, restaurering1, fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o8887
Mariagerfjord, Villestrup Å
X1: 562085, Y1: 6282745, X2: 558315, Y2: 6291431, X3: 559476, Y3: 6286878, X4: 558451, Y4: 6291179
14,21
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8217_e
Faaborg-Midtfyn, Sallinge Å
X1: 591493, Y1: 6119942, X2: 586862, Y2: 6121625, X3: 586862, Y3: 6121625, X4: 585098, Y4: 6120609, X5: 587051, Y5: 6121646, X6: 586862, Y6: 6121625
10,53
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8705
Århus, Egå
X1: 569476, Y1: 6230096, X2: 575094, Y2: 6230844
7
Udlægning af groft materiale
o8528_a
Vejle, Omme Å
X1: 517763, Y1: 6182295, X2: 513911, Y2: 6184472
5,84
Udlægning af groft materiale
o8970
Hjørring, Liver Å
X1: 552771, Y1: 6362589, X2: 554826, Y2: 6371149, X3: 552771, Y3: 6362584, X4: 552771, Y4: 6362589, X5: 552771, Y5: 6362589, X6: 550842, Y6: 6362255
14,23
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o8655_a
Ringkøbing-Skjern, Rimmerhus Bæk
X1: 483504, Y1: 6216984, X2: 486401, Y2: 6216958, X3: 485337, Y3: 6214757, X4: 483504, Y4: 6216984, X5: 482499, Y5: 6217499, X6: 483504, Y6: 6216984
7,73
Udlægning af groft materiale
o6775
Randers, Elbæk
X1: 553057, Y1: 6252432, X2: 555912, Y2: 6252631, X3: 555912, Y3: 6252631, X4: 556671, Y4: 6252133, X5: 553761, Y5: 6254580, X6: 554189, Y6: 6254815, X7: 553555, Y7: 6254666, X8: 554109, Y8: 6254943, X9: 553351, Y9: 6254811, X10: 553417, Y10: 6254959, X11: 554189, Y11: 6254815, X12: 555912, Y12: 6252631, X13: 553311, Y13: 6254896, X14: 553417, Y14: 6254959, X15: 554109, Y15: 6254943, X16: 554189, Y16: 6254815, X17: 553417, Y17: 6254959, X18: 553705, Y18: 6255511, X19: 553705, Y19: 6255511, X20: 554109, Y20: 6254943, X21: 553705, Y21: 6255511, X22: 553201, Y22: 6256176, X23: 554524, Y23: 6252405, X24: 556288, Y24: 6252402, X25: 553962, Y25: 6254692, X26: 553684, Y26: 6254684, X27: 553382, Y27: 6254885, X28: 554977, Y28: 6253681, X29: 553364, Y29: 6254927, X30: 554149, Y30: 6254879, X31: 553603, Y31: 6255231, X32: 553913, Y32: 6255230, X33: 553446, Y33: 6255836
11,73
Restaurering1 samt fjernelse af fysiske spærringer1
o7743
Jammerbugt
X1: 523511, Y1: 6328984, X2: 525730, Y2: 6329731, X3: 523511, Y3: 6328984, X4: 523727, Y4: 6329996, X5: 523511, Y5: 6328984, X6: 522382, Y6: 6329821, X7: 525730, Y7: 6329731, X8: 526405, Y8: 6331350, X9: 525730, Y9: 6329731, X10: 525014, Y10: 6330117
10,89
Fjernelse af fysiske spærringer1
o9287
Vejle, Svinkær Bæk
X1: 515903, Y1: 6167755, X2: 516178, Y2: 6167131
0,76
Hævning af vandløbsbunden
1.5.e-1185-020
Silkeborg, Dalby Bæk
X1: 547628, Y1: 6229942, X2: 547293, Y2: 6230142
0,43
Udlægning af groft materiale
o4098
Vejen
X1: 499628, Y1: 6133325, X2: 497546, Y2: 6133708
2,3
Udlægning af groft materiale
o7165
Mariagerfjord, Lunddal Bæk
X1: 558059, Y1: 6278575, X2: 558155, Y2: 6278078
0,58
Fjernelse af fysiske spærringer
o4707
Esbjerg
X1: 470847, Y1: 6157173, X2: 471773, Y2: 6156970
1,07
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o8902
Thisted, Koustrup Å
X1: 465754, Y1: 6299459, X2: 471583, Y2: 6303583, X3: 471583, Y3: 6303583, X4: 471577, Y4: 6303590, X5: 471583, Y5: 6303583, X6: 472089, Y6: 6303520
10,81
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8877_b
Mariagerfjord, Døstrup Bæk
X1: 545741, Y1: 6283130, X2: 548385, Y2: 6285021
4,95
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8957_b
Brønderslev-Dronninglund, Ry Å
X1: 562764, Y1: 6341011, X2: 547278, Y2: 6348272, X3: 562764, Y3: 6341011, X4: 562765, Y4: 6341009, X5: 562972, Y5: 6340986, X6: 562764, Y6: 6341011
19,31
Etablering af sandfang
o3540
Tønder
X1: 506641, Y1: 6108974, X2: 506614, Y2: 6108302
0,7
Udlægning af groft materiale, etablering af okkeranlæg samt fjernelse af fysiske spærringer1
o10395
Nordfyn, Stavis Å
X1: 576273, Y1: 6144032, X2: 573194, Y2: 6144388, X3: 576273, Y3: 6144032, X4: 576101, Y4: 6143819, X5: 577979, Y5: 6144422, X6: 577059, Y6: 6144753, X7: 577032, Y7: 6144584, X8: 576968, Y8: 6144535, X9: 577032, Y9: 6144584, X10: 577024, Y10: 6144512, X11: 578101, Y11: 6144595, X12: 577979, Y12: 6144422, X13: 577059, Y13: 6144753, X14: 577032, Y14: 6144584, X15: 577059, Y15: 6144753, X16: 576273, Y16: 6144032, X17: 579566, Y17: 6144852, X18: 577979, Y18: 6144422
10,42
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8969_c
Hjørring, Uggerby Å
X1: 572458, Y1: 6370201, X2: 572346, Y2: 6370629, X3: 572594, Y3: 6370616, X4: 572346, Y4: 6370629, X5: 572346, Y5: 6370629, X6: 572419, Y6: 6370878
1,03
Restaurering1
o9004_a
Middelfart, Stor Å
X1: 562867, Y1: 6149881, X2: 562056, Y2: 6148780
1,47
Udlægning af groft materiale
o8585
Herning, Døvling Bæk
X1: 495745, Y1: 6193879, X2: 491293, Y2: 6199624
9,43
Genslyngning, udlægning af groft materiale samt etablering af okkeranlæg
o8048
Hjørring, Højrup Bæk
X1: 560466, Y1: 6379505, X2: 559220, Y2: 6381993, X3: 560466, Y3: 6379505, X4: 560500, Y4: 6377175, X5: 558475, Y5: 6377921, X6: 560466, Y6: 6379505
15,03
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
1.9.b-0470-020
Horsens, Tilløb Til Tolstrup Å Nord F
X1: 552139, Y1: 6197766, X2: 552579, Y2: 6197438
0,61
Restaurering1
o6410
Århus, Hulbæk
X1: 582798, Y1: 6238655, X2: 585541, Y2: 6239048, X3: 582640, Y3: 6238443, X4: 582798, Y4: 6238655, X5: 582482, Y5: 6239016, X6: 582798, Y6: 6238655
4,81
Udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o8948_b
Brønderslev-Dronninglund, Gerå
X1: 584734, Y1: 6331354, X2: 577678, Y2: 6330358
12,69
Restaurering1
o7753
Jammerbugt
X1: 520218, Y1: 6331384, X2: 521157, Y2: 6332472
1,54
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7336_x
Mariagerfjord, Fuglbæk
X1: 564795, Y1: 6287956, X2: 565957, Y2: 6289328, X3: 566017, Y3: 6288427, X4: 565957, Y4: 6289328, X5: 565957, Y5: 6289328, X6: 566653, Y6: 6290785, X7: 567048, Y7: 6289643, X8: 567158, Y8: 6290355, X9: 567158, Y9: 6290355, X10: 567131, Y10: 6290274, X11: 566653, Y11: 6290785, X12: 567158, Y12: 6290355, X13: 566653, Y13: 6290785, X14: 567038, Y14: 6291415, X15: 567038, Y15: 6291415, X16: 567023, Y16: 6291399, X17: 567792, Y17: 6291792, X18: 567038, Y18: 6291415
8,92
Genslyngning, udskiftning af bundmateriale samt etablering af træer
ode_1. 12_622
Middelfart, Harndrup- Fjellerup Å
X1: 564971, Y1: 6144155, X2: 564830, Y2: 6144370
0,3
Udlægning af groft materiale
o8688
Ringkøbing-Skjern, Abild Å
X1: 481379, Y1: 6218475, X2: 476072, Y2: 6225692
12,4
Udlægning af groft materiale
o10121
Vejle, Store Lihme Bæk
X1: 518548, Y1: 6171577, X2: 517970, Y2: 6171323
0,67
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6408
Syddjurs, Fuglslev Møllebæk - Fuglslev
X1: 606438, Y1: 6239212, X2: 605316, Y2: 6237556, X3: 605316, Y3: 6237556, X4: 607243, Y4: 6238128, X5: 604902, Y5: 6237249, X6: 605316, Y6: 6237556
5,96
Genslyngning, udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o8969_a
Hjørring, Uggerby Å
X1: 575854, Y1: 6374551, X2: 568776, Y2: 6383926
22,41
Fjernelse af fysiske spærringer
1.5.c-0390-020
Favrskov, Vinterslev Bæk - Bulbro Bæk
X1: 563705, Y1: 6244035, X2: 564213, Y2: 6244225
0,6
Fjernelse af fysiske spærringer
o4066
Assens, Holmehave Bæk
X1: 576287, Y1: 6128423, X2: 572646, Y2: 6131378, X3: 572646, Y3: 6131378, X4: 572381, Y4: 6131206, X5: 572646, Y5: 6131378, X6: 571471, Y6: 6132754
8,66
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8771_x
Viborg, Hedemølle Bæk
X1: 540349, Y1: 6247635, X2: 542018, Y2: 6250919
7,08
Fjernelse af fysiske spærringer
o10352_x
Faaborg-Midtfyn, Hundstrup Å
X1: 590455, Y1: 6106589, X2: 589045, Y2: 6104006
4,25
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8496_b
Varde
X1: 477641, Y1: 6173230, X2: 477089, Y2: 6172951
0,69
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6980
Struer, Hedegård Bæk
X1: 472753, Y1: 6263550, X2: 470731, Y2: 6264481
2,4
Fjernelse af fysiske spærringer1
o3530
Svendborg
X1: 612642, Y1: 6107411, X2: 611688, Y2: 6107912
1,18
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
o5233
Hedensted, Egelund Å
X1: 557896, Y1: 6179456, X2: 559350, Y2: 6180016, X3: 556436, Y3: 6178072, X4: 557596, Y4: 6178339, X5: 557596, Y5: 6178339, X6: 557896, Y6: 6179456, X7: 557636, Y7: 6179347, X8: 557896, Y8: 6179456, X9: 557765, Y9: 6177667, X10: 557596, Y10: 6178339, X11: 559005, Y11: 6179669, X12: 559350, Y12: 6180016, X13: 559350, Y13: 6180016, X14: 560713, Y14: 6180282
7,71
Fjernelse af fysiske spærringer
o4097
Vejen
X1: 501457, Y1: 6131768, X2: 497545, Y2: 6133705
5,04
Udlægning af groft materiale
o8941
Thisted, Tømmerby Fjord Kanal Vest
X1: 498896, Y1: 6324781, X2: 497168, Y2: 6328231, X3: 495673, Y3: 6327314, X4: 495684, Y4: 6327321, X5: 495684, Y5: 6327321, X6: 495420, Y6: 6327581, X7: 497168, Y7: 6328231, X8: 497461, Y8: 6328492, X9: 497168, Y9: 6328231, X10: 495684, Y10: 6327321, X11: 497461, Y11: 6328492, X12: 497668, Y12: 6328585, X13: 497436, Y13: 6328526, X14: 497461, Y14: 6328492
9,37
Restaurering1 samt fjernelse af fysiske spærringer1
o7547
Rebild
X1: 539950, Y1: 6306571, X2: 540024, Y2: 6307394
0,94
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8784_b
Randers, Alstrupmølle Bæk
X1: 567447, Y1: 6246191, X2: 581219, Y2: 6253722
25,43
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8713
Favrskov, Voldby Bæk
X1: 557807, Y1: 6234170, X2: 551792, Y2: 6232375, X3: 551792, Y3: 6232375, X4: 550144, Y4: 6232119, X5: 552409, Y5: 6231127, X6: 551792, Y6: 6232375
11,96
Udlægning af groft materiale samt udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o5874_y
Århus, Langballe Bæk
X1: 575916, Y1: 6215094, X2: 575584, Y2: 6215773
1,04
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
rib_1. 11.02920
Sønderborg
X1: 557807, Y1: 6095584, X2: 557712, Y2: 6095477
0,16
Fjernelse af fysiske spærringer
o3448_x
Svendborg
X1: 600346, Y1: 6100495, X2: 599578, Y2: 6101685
1,62
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering samt fjernelse af fysiske spærringer
o6238
Silkeborg, Ellerup Bæk
X1: 548136, Y1: 6230883, X2: 546728, Y2: 6231993
1,96
Udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
rin_1. 2_00456
Struer, Resen Bæk
X1: 470209, Y1: 6263211, X2: 469995, Y2: 6262464
0,89
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8819_a
Lemvig, Bæk Ved Fabjerg Kirke
X1: 460446, Y1: 6263736, X2: 461470, Y2: 6261416, X3: 461470, Y3: 6261416, X4: 461652, Y4: 6262875, X5: 461107, Y5: 6260535, X6: 461470, Y6: 6261416
5,92
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o3469
Svendborg, Sømarksbækken
X1: 595848, Y1: 6103257, X2: 595404, Y2: 6103585
0,56
Udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
1.5.e-1260-030
Favrskov, Gelbæk
X1: 552087, Y1: 6229601, X2: 551771, Y2: 6229602
0,33
Udlægning af groft materiale
o10355_x
Svendborg, Vejstrup Å
X1: 611863, Y1: 6105978, X2: 609158, Y2: 6106976, X3: 609158, Y3: 6106976, X4: 608741, Y4: 6106880, X5: 609158, Y5: 6106976, X6: 608822, Y6: 6107422, X7: 608688, Y7: 6107390, X8: 607388, Y8: 6108560
7,97
Fjernelse af fysiske spærringer1
o5572_y
Skanderborg, Ris Bæk
X1: 553533, Y1: 6202600, X2: 553086, Y2: 6202950
0,6
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering
1.5.b-0330-020
Syddjurs, Rosenholm Å
X1: 581663, Y1: 6242761, X2: 581996, Y2: 6243152
0,58
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer, udskiftning af bundmateriale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8787a
Viborg, Rind Bæk
X1: 536139, Y1: 6251089, X2: 528425, Y2: 6252465
10,09
Fjernelse af fysiske spærringer
o5337
Hedensted, Bisholt Bæk
X1: 561356, Y1: 6186587, X2: 561525, Y2: 6187263
0,71
Restaurering1
o5371
Hedensted, Vindelev Bæk
X1: 533236, Y1: 6182805, X2: 532886, Y2: 6186141, X3: 531874, Y3: 6184418, X4: 531785, Y4: 6185081, X5: 531370, Y5: 6184956, X6: 531785, Y6: 6185081, X7: 531785, Y7: 6185081, X8: 531912, Y8: 6185231, X9: 531287, Y9: 6185093, X10: 531912, Y10: 6185231, X11: 531912, Y11: 6185231, X12: 532886, Y12: 6186141, X13: 532886, Y13: 6186141, X14: 531667, Y14: 6188349, X15: 531553, Y15: 6186752, X16: 531384, Y16: 6187921, X17: 529747, Y17: 6187588, X18: 531384, Y18: 6187921, X19: 531384, Y19: 6187921, X20: 531667, Y20: 6188349, X21: 531667, Y21: 6188349, X22: 532229, Y22: 6189551
17
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering
o5455_a
Vejle, Hedensted, Gudenå - Udspring - Tørring
X1: 526605, Y1: 6193812, X2: 528364, Y2: 6191440, X3: 525046, Y3: 6195246, X4: 526605, Y4: 6193812
6,32
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6197
Århus, Koldkær Bæk
X1: 571234, Y1: 6228837, X2: 571834, Y2: 6228532
0,76
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
o3473
Svendborg
X1: 610336, Y1: 6103458, X2: 609244, Y2: 6104068
1,7
Fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o8847_d
Viborg, Mønsted Å
X1: 513438, Y1: 6254298, X2: 509813, Y2: 6259623
8,56
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7453
Morsø, Solbjerg Å
X1: 482026, Y1: 6298852, X2: 482180, Y2: 6299400
0,61
Genslyngning
o8922
Aalborg, Binderup Å
X1: 540560, Y1: 6307341, X2: 540368, Y2: 6312783, X3: 540368, Y3: 6312783, X4: 540976, Y4: 6314876, X5: 540128, Y5: 6313144, X6: 540368, Y6: 6312783
13,32
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8031_a
Hjørring
X1: 570197, Y1: 6375777, X2: 569588, Y2: 6377854
2,37
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7980
Frederikshavn, Dalbæk
X1: 584611, Y1: 6369997, X2: 584007, Y2: 6370026
0,63
Udlægning af groft materiale
rin_1. 8_00210
Ringkøbing-Skjern, Sandsig Bæk
X1: 483330, Y1: 6212586, X2: 481592, Y2: 6213477
2,09
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
o7823
Brønderslev-Dronninglund, Skovmølle Bæk
X1: 581877, Y1: 6344961, X2: 580229, Y2: 6345539
1,91
Fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o8414_y
Vejle
X1: 535767, Y1: 6162882, X2: 535397, Y2: 6162343
0,74
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
o5670
Skanderborg, Rensløkke Bæk - Vest For Hyl
X1: 557216, Y1: 6206320, X2: 557116, Y2: 6207010, X3: 557216, Y3: 6206320, X4: 557390, Y4: 6206109, X5: 557139, Y5: 6205799, X6: 557216, Y6: 6206320, X7: 557329, Y7: 6206656, X8: 557116, Y8: 6207010, X9: 557116, Y9: 6207010, X10: 557081, Y10: 6207095
2,1
Genslyngning, udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o4217
Vejen
X1: 515550, Y1: 6136976, X2: 514827, Y2: 6137675
1,12
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8236_f
Tønder, Haderslev
X1: 512744, Y1: 6113491, X2: 510398, Y2: 6118109
6,16
Udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
aal1. 1.0497n
Hjørring
X1: 567630, Y1: 6374511, X2: 567576, Y2: 6375148
0,67
Fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
rib_1. 10.02195
Vejen
X1: 498453, Y1: 6139790, X2: 497581, Y2: 6140596
1,2
Fjernelse af fysiske spærringer1
o4418
Vejen
X1: 508324, Y1: 6145070, X2: 508652, Y2: 6144421
0,75
Fjernelse af fysiske spærringer1
1.7.c-0350-020
Syddjurs, Følle Bæk
X1: 589663, Y1: 6240937, X2: 589807, Y2: 6240840
0,26
Genslyngning samt fjernelse af fysiske spærringer1
o4567_x
Esbjerg
X1: 482961, Y1: 6151414, X2: 485013, Y2: 6149664
3,03
Udlægning af groft materiale samt etablering af okkeranlæg
o4634
Esbjerg
X1: 471377, Y1: 6153536, X2: 469334, Y2: 6153801, X3: 468377, Y3: 6153296, X4: 469334, Y4: 6153801, X5: 469334, Y5: 6153801, X6: 469873, Y6: 6152632
6,21
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o3437
Svendborg
X1: 597993, Y1: 6099522, X2: 597000, Y2: 6100995
2,32
Genslyngning, udlægning af groft materiale, udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o3417
Sønderborg, Melved Bæk
X1: 554082, Y1: 6097138, X2: 555456, Y2: 6098923
2,93
Udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o5518
Horsens, Svindal Bæk
X1: 535196, Y1: 6197800, X2: 533642, Y2: 6199405
2,6
Restaurering1
o10258_x
Herning, Røjkær Bæk
X1: 478217, Y1: 6237582, X2: 477116, Y2: 6237864, X3: 478217, Y3: 6237582, X4: 478751, Y4: 6237533, X5: 477186, Y5: 6237358, X6: 478217, Y6: 6237582
3
Udlægning af groft materiale
aal1. 2.2594
Vesthimmerland, Bysted-Gjørup Bæk
X1: 522377, Y1: 6281218, X2: 522965, Y2: 6281841
0,95
Fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o6668
Norddjurs, Andkær Grøft - Nedre Løb
X1: 604964, Y1: 6248943, X2: 604513, Y2: 6249436
0,69
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o7858
Brønderslev-Dronninglund
X1: 559423, Y1: 6349681, X2: 559558, Y2: 6350412
0,77
Udskiftning af bundmateriale
o5549
Odder, Odder Å
X1: 564584, Y1: 6200772, X2: 565441, Y2: 6200720
1,15
Restaurering1
o7527
Thisted, Koustrup Å
X1: 471577, Y1: 6303590, X2: 471974, Y2: 6305645
3,13
Udlægning af groft materiale
o7375
Morsø, Tæbring Å
X1: 479390, Y1: 6294086, X2: 478127, Y2: 6294141, X3: 478474, Y3: 6293885, X4: 478127, Y4: 6294141, X5: 476555, Y5: 6293984, X6: 475813, Y6: 6293043, X7: 476555, Y7: 6293984, X8: 476536, Y8: 6294318, X9: 477871, Y9: 6293994, X10: 476555, Y10: 6293984, X11: 477911, Y11: 6292727, X12: 477871, Y12: 6293994, X13: 478127, Y13: 6294141, X14: 477871, Y14: 6293994
6,93
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8500_x
Varde
X1: 472426, Y1: 6176938, X2: 473675, Y2: 6177845, X3: 473675, Y3: 6177845, X4: 473798, Y4: 6177758, X5: 473675, Y5: 6177845, X6: 473565, Y6: 6178798, X7: 473565, Y7: 6178798, X8: 473729, Y8: 6179116, X9: 472991, Y9: 6179125, X10: 473565, Y10: 6178798
4,02
Udlægning af groft materiale samt etablering af okkeranlæg
o8831_b
Randers, Kousted Å
X1: 560925, Y1: 6265924, X2: 553547, Y2: 6264025
11,29
Udlægning af groft materiale, udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt fjernelse af fysiske spærringer
o8934_c
Aalborg, Kærs Mølleå / Østerå
X1: 553357, Y1: 6315620, X2: 553345, Y2: 6312455, X3: 553644, Y3: 6315547, X4: 553357, Y4: 6315620, X5: 552877, Y5: 6315949, X6: 553357, Y6: 6315620
5,02
Genslyngning, udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o10315_x
Brønderslev-Dronninglund
X1: 578295, Y1: 6340929, X2: 577697, Y2: 6341638
2,4
Udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
o5474
Horsens, Rådvedkær Bæk
X1: 549216, Y1: 6196480, X2: 549523, Y2: 6195851, X3: 549589, Y3: 6196089, X4: 549523, Y4: 6195851, X5: 549523, Y5: 6195851, X6: 549210, Y6: 6195554
1,62
Udlægning af groft materiale samt restaurering1
o7969
Hjørring
X1: 567000, Y1: 6369414, X2: 566404, Y2: 6368239, X3: 566533, Y3: 6369258, X4: 566404, Y4: 6368239, X5: 566404, Y5: 6368239, X6: 566227, Y6: 6367859
3,03
Fjernelse af fysiske spærringer1
o3472
Svendborg, Egsmadeafløbet
X1: 607622, Y1: 6102751, X2: 606679, Y2: 6104006
1,95
Fjernelse af fysiske spærringer1
o4545
Kolding
X1: 521412, Y1: 6149385, X2: 521261, Y2: 6150477
1,24
Fjernelse af fysiske spærringer1
o5690
Odder, Kragebæk - Nedre Del
X1: 572615, Y1: 6208023, X2: 573727, Y2: 6206670
1,94
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o7250_a
Vesthimmerland, Lilleå
X1: 528751, Y1: 6284352, X2: 527053, Y2: 6284355
1,82
Restaurering1
o6221
Silkeborg, Skægkær Bæk
X1: 532779, Y1: 6228689, X2: 531110, Y2: 6230542
3,09
Udlægning af groft materiale
o8877_j
Rebild, Simested Å
X1: 542370, Y1: 6280408, X2: 541546, Y2: 6279252
2,12
Restaurering1
1.7.b-0025-060
Skanderborg, Århus Å
X1: 566713, Y1: 6213718, X2: 567082, Y2: 6213948
0,44
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o6450
Syddjurs, Vl. Fra Skaldehøje
X1: 585503, Y1: 6240175, X2: 585653, Y2: 6239179, X3: 585533, Y3: 6240170, X4: 585503, Y4: 6240175, X5: 585402, Y5: 6240541, X6: 585503, Y6: 6240175, X7: 585553, Y7: 6240543, X8: 585533, Y8: 6240170, X9: 586047, Y9: 6240914, X10: 585533, Y10: 6240170
3,28
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6737_b
Viborg, Præstegårdsbækken
X1: 506981, Y1: 6252641, X2: 507791, Y2: 6255142
3,14
Fjernelse af fysiske spærringer
o7179
Mariagerfjord, Hou Møllebæk
X1: 561452, Y1: 6279399, X2: 562104, Y2: 6279566
0,73
Fjernelse af fysiske spærringer samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
aal1. 2.2265
Aalborg, Vøvel Bæk
X1: 536222, Y1: 6310991, X2: 535368, Y2: 6311040
0,92
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8572_a
Varde, Østerbæk Ndr. Del
X1: 476080, Y1: 6183616, X2: 480681, Y2: 6185733
5,75
Hævning af vandløbsbunden samt fjernelse af fysiske spærringer1
o3543
Tønder
X1: 504915, Y1: 6108888, X2: 504831, Y2: 6107723, X3: 504799, Y3: 6109194, X4: 504915, Y4: 6108888, X5: 505114, Y5: 6109288, X6: 504915, Y6: 6108888
2,36
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8236_c
Tønder, Haderslev
X1: 515863, Y1: 6108649, X2: 515327, Y2: 6112436, X3: 515580, Y3: 6112413, X4: 515327, Y4: 6112436, X5: 515327, Y5: 6112436, X6: 516087, Y6: 6114715
7,71
Etablering af okkeranlæg
o8548_b
Billund, Varde, Hoven Å - Engebæk
X1: 484775, Y1: 6181577, X2: 484885, Y2: 6184492
3,02
Genslyngning
o10330
Frederikshavn, Sulbæk
X1: 590722, Y1: 6359048, X2: 589940, Y2: 6359086
0,87
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7616
Aalborg
X1: 529056, Y1: 6313433, X2: 528016, Y2: 6314592
1,9
Restaurering1
o7933
Hjørring, Amdal
X1: 563980, Y1: 6364106, X2: 563091, Y2: 6364295
1,16
Restaurering1
o10516
Rebild, Kovads Bæk
X1: 550484, Y1: 6298897, X2: 550640, Y2: 6298420, X3: 550484, Y3: 6298897, X4: 550443, Y4: 6298935, X5: 550443, Y5: 6298935, X6: 550484, Y6: 6298897, X7: 550252, Y7: 6299059, X8: 550443, Y8: 6298935, X9: 550252, Y9: 6299059, X10: 550340, Y10: 6298993, X11: 550090, Y11: 6299306, X12: 550252, Y12: 6299059, X13: 550567, Y13: 6298656, X14: 550464, Y14: 6298916, X15: 550472, Y15: 6298925, X16: 550313, Y16: 6298987, X17: 550314, Y17: 6299043, X18: 550243, Y18: 6299228
1,48
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6921
Viborg, Nørremølle Å Os Loldrup Sø
X1: 527597, Y1: 6261025, X2: 530216, Y2: 6261744
3,02
Fjernelse af fysiske spærringer1
o4178_a
Assens, Høsletbækken
X1: 564620, Y1: 6135259, X2: 563789, Y2: 6136275
1,53
Fjernelse af fysiske spærringer
o8437_a
Vejle, Borlev Bæk
X1: 525509, Y1: 6162191, X2: 527407, Y2: 6161703
2,1
Udlægning af groft materiale samt udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o5868
Århus, Tulshøj Bæk
X1: 571439, Y1: 6215911, X2: 570480, Y2: 6215349
1,45
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
aal1. 2.3039
Rebild, Aalborg, Godthåb Møllesø
X1: 549452, Y1: 6313173, X2: 549309, Y2: 6311640
2,1
Udlægning af groft materiale
o10329_x
Frederikshavn, Karup Bæk
X1: 585990, Y1: 6357455, X2: 585160, Y2: 6358629
1,62
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
1.7.c-0350-030
Syddjurs, Følle Bæk
X1: 589347, Y1: 6241013, X2: 589663, Y2: 6240937
0,37
Genslyngning samt fjernelse af fysiske spærringer1
o4314
Odense, Limrenden
X1: 581567, Y1: 6140645, X2: 581212, Y2: 6140453, X3: 581212, Y3: 6140453, X4: 581005, Y4: 6140460, X5: 581247, Y5: 6140340, X6: 581212, Y6: 6140453
0,76
Fjernelse af fysiske spærringer
o10156_x
Vejle, Hover Bæk
X1: 532559, Y1: 6177173, X2: 533565, Y2: 6177053
1,18
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
o8499
Hedensted, Rohden Å
X1: 545835, Y1: 6177687, X2: 544917, Y2: 6173228
7,41
Genslyngning kombineret med afværgeforanstaltninger, udskiftning af bundmateriale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8895_a
Vesthimmerland, Trend Å
X1: 519964, Y1: 6296382, X2: 519065, Y2: 6296658
1,01
Udskiftning af bundmateriale
o7996
Frederikshavn, Lerbæk
X1: 589484, Y1: 6369058, X2: 591266, Y2: 6371167
3,47
Etablering af træer
o6454
Silkeborg, Ans Bæk
X1: 534958, Y1: 6239542, X2: 536015, Y2: 6240016, X3: 536015, Y3: 6240016, X4: 536840, Y4: 6240751, X5: 535436, Y5: 6240126, X6: 536015, Y6: 6240016
3,16
Udlægning af groft materiale
o4440
Vejen
X1: 511030, Y1: 6145515, X2: 513021, Y2: 6145624
2,17
Udlægning af groft materiale
o6612
Silkeborg, Tolstrupgård Grøft
X1: 525535, Y1: 6244051, X2: 526430, Y2: 6246513, X3: 526430, Y3: 6246513, X4: 526847, Y4: 6246871, X5: 526158, Y5: 6246520, X6: 526430, Y6: 6246513
4,27
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o7762
Aalborg, Hostrup Vang Grøft
X1: 558554, Y1: 6333888, X2: 556119, Y2: 6333170
3,1
Restaurering1
o7419
Thisted, Bedsted Bæk
X1: 460647, Y1: 6296175, X2: 462858, Y2: 6296634
2,67
Udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
o8496_a
Varde
X1: 477089, Y1: 6172951, X2: 477071, Y2: 6171801
1,29
Udlægning af groft materiale
aal1. 1.0494
Hjørring, Gøggård Bæk
X1: 568577, Y1: 6377824, X2: 568727, Y2: 6376408
1,52
Udlægning af groft materiale
o8802
Norddjurs, Gjesing Bæk - Gjessing - Løv
X1: 588879, Y1: 6257206, X2: 587663, Y2: 6259017
2,55
Udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt restaurering1
1.5.b-0515-040
Syddjurs, Skader Å
X1: 575120, Y1: 6245840, X2: 574758, Y2: 6246780
1,25
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer, udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o5339_y
Ringkøbing-Skjern, Varde, Tilløb Til Østergård Bæk
X1: 472157, Y1: 6186707, X2: 469881, Y2: 6187324
2,66
Etablering af okkeranlæg
o4507
Kolding, Tilløb Til Gelballe Bæk Ved
X1: 524146, Y1: 6148096, X2: 525034, Y2: 6148871
1,38
Fjernelse af fysiske spærringer
o3304
Ærø, Ornes Bæk
X1: 586074, Y1: 6083986, X2: 585417, Y2: 6083558, X3: 586091, Y3: 6084202, X4: 586074, Y4: 6083986
1,27
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8947
Jammerbugt, Jægerum Kanal
X1: 526958, Y1: 6330263, X2: 530056, Y2: 6330416
3,25
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7561
Aalborg, Flamsted Bæk
X1: 558931, Y1: 6307352, X2: 558629, Y2: 6308491
1,25
Restaurering1
o4848
Vejle, Tilløb Til Dybdal Bæk F. Ran
X1: 544370, Y1: 6164277, X2: 545287, Y2: 6163793, X3: 543832, Y3: 6164060, X4: 544370, Y4: 6164277, X5: 543637, Y5: 6164741, X6: 544370, Y6: 6164277
2,73
Udlægning af groft materiale
1.5.b-0515-070
Århus, Skader Å
X1: 576201, Y1: 6242528, X2: 575724, Y2: 6243109
0,84
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o8591
Ringkøbing-Skjern, Kærbæk
X1: 479121, Y1: 6200825, X2: 480331, Y2: 6200516
1,35
Fjernelse af fysiske spærringer
o3725_b
Nyborg, Svindingeafløbet
X1: 609065, Y1: 6119347, X2: 607978, Y2: 6119871
1,29
Fjernelse af fysiske spærringer
o10113_b
Vejle, Tilløb Til Jerlev Bæk
X1: 526470, Y1: 6169973, X2: 525533, Y2: 6170187, X3: 526955, Y3: 6170007, X4: 526470, Y4: 6169973, X5: 526669, Y5: 6169561, X6: 526470, Y6: 6169973
2,05
Fjernelse af fysiske spærringer1
aal1. 2.2146
Rebild, Nørager Bæk
X1: 537146, Y1: 6286251, X2: 536317, Y2: 6286770
1,02
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o5452
Horsens, Lund Bæk
X1: 548535, Y1: 6195264, X2: 549356, Y2: 6195338
0,96
Udlægning af groft materiale
o4815
Vejle, Egtved Å
X1: 521280, Y1: 6162218, X2: 519559, Y2: 6163157
2,23
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8605
Horsens, Vandløb Fra Gangsted Sognskel
X1: 562823, Y1: 6202609, X2: 562031, Y2: 6204535
2,65
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o6834
Lemvig, Møltrup Grøft
X1: 454656, Y1: 6257646, X2: 455619, Y2: 6258718
1,69
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o10001_y
Faaborg-Midtfyn, Kongshøj Å
X1: 605402, Y1: 6119372, X2: 604793, Y2: 6121187
2,56
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6519
Favrskov, Astrup Bæk - Nedre Løb
X1: 569603, Y1: 6242648, X2: 568290, Y2: 6240602
2,76
Fjernelse af fysiske spærringer
o5824
Skanderborg, Forlev Bæk - Nv. F. Findelen
X1: 556307, Y1: 6212481, X2: 555205, Y2: 6212009, X3: 558063, Y3: 6212427, X4: 557053, Y4: 6212594, X5: 556307, Y5: 6212481, X6: 556175, Y6: 6212939, X7: 556911, Y7: 6212542, X8: 556307, Y8: 6212481, X9: 558429, Y9: 6212553, X10: 558063, Y10: 6212427, X11: 558429, Y11: 6212553, X12: 558340, Y12: 6213109, X13: 557053, Y13: 6212594, X14: 556911, Y14: 6212542, X15: 558647, Y15: 6212596, X16: 558429, Y16: 6212553, X17: 558874, Y17: 6212717, X18: 558647, Y18: 6212596, X19: 557085, Y19: 6212863, X20: 557053, Y20: 6212594, X21: 555327, Y21: 6212910, X22: 555737, Y22: 6212920, X23: 555737, Y23: 6212920, X24: 555759, Y24: 6212927, X25: 555737, Y25: 6212920, X26: 555648, Y26: 6212963, X27: 555759, Y27: 6212927, X28: 555596, Y28: 6213383, X29: 557082, Y29: 6212933, X30: 557085, Y30: 6212863, X31: 556175, Y31: 6212939, X32: 556106, Y32: 6212970, X33: 556175, Y33: 6212939, X34: 556262, Y34: 6213108, X35: 557278, Y35: 6212959, X36: 557085, Y36: 6212863, X37: 557278, Y37: 6212959, X38: 557500, Y38: 6213944, X39: 556106, Y39: 6212970, X40: 555759, Y40: 6212927, X41: 556106, Y41: 6212970, X42: 556104, Y42: 6213030, X43: 558822, Y43: 6212985, X44: 558874, Y44: 6212717, X45: 558838, Y45: 6212993, X46: 558822, Y46: 6212985, X47: 557981, Y47: 6213066, X48: 558063, Y48: 6212427, X49: 556103, Y49: 6213070, X50: 556104, Y50: 6213030, X51: 557468, Y51: 6213159, X52: 557278, Y52: 6212959, X53: 559590, Y53: 6213173, X54: 558874, Y54: 6212717, X55: 558490, Y55: 6213220, X56: 558647, Y56: 6212596, X57: 555905, Y57: 6213252, X58: 556104, Y58: 6213030, X59: 559907, Y59: 6213258, X60: 559590, Y60: 6213173, X61: 556850, Y61: 6213358, X62: 556911, Y62: 6212542, X63: 558696, Y63: 6213471, X64: 558822, Y64: 6212985, X65: 559422, Y65: 6213593, X66: 559590, Y66: 6213173
15,02
Genslyngning, udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale, hævning af vandløbsbunden samt fjernelse af fysiske spærringer
o7488
Vesthimmerland, Ørndrup Kanal
X1: 524292, Y1: 6299536, X2: 521761, Y2: 6301617, X3: 521761, Y3: 6301617, X4: 521083, Y4: 6301739, X5: 521761, Y5: 6301617, X6: 521952, Y6: 6302332
5,72
Udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
1.6.c-0495-020
Syddjurs, Borum Bæk - Bækkegård - Kas
X1: 598878, Y1: 6244391, X2: 598468, Y2: 6244971
0,78
Udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8576
Horsens, Hansted Å
X1: 549127, Y1: 6195639, X2: 546393, Y2: 6198086
4,08
Udlægning af groft materiale
o8794_d
Struer, Hestbæk - Riskjær Bæk
X1: 465066, Y1: 6249621, X2: 468940, Y2: 6255514
9,42
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer, etablering af okkeranlæg samt fjernelse af fysiske spærringer1
o6837_b
Struer, Nørredal Bæk
X1: 470861, Y1: 6256698, X2: 468881, Y2: 6258742
3,53
Fjernelse af fysiske spærringer1
1.5.b-0325-020
Syddjurs, Skørring Å
X1: 579416, Y1: 6247412, X2: 576810, Y2: 6248068
3,29
Etablering af træer
o8236_p
Haderslev
X1: 501529, Y1: 6120368, X2: 495131, Y2: 6128438, X3: 498371, Y3: 6125122, X4: 500528, Y4: 6120944, X5: 499701, Y5: 6122090
13,33
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8787
Viborg, Middelhede Bæk
X1: 526847, Y1: 6246871, X2: 526670, Y2: 6249733, X3: 527972, Y3: 6248119, X4: 526670, Y4: 6249733, X5: 526670, Y5: 6249733, X6: 526484, Y6: 6250653, X7: 526468, Y7: 6250636, X8: 526484, Y8: 6250653, X9: 526484, Y9: 6250653, X10: 526843, Y10: 6250902
8,66
Udlægning af groft materiale, etablering af okkeranlæg samt fjernelse af fysiske spærringer1
o10364
Faaborg-Midtfyn, Hågerup Å
X1: 589077, Y1: 6116471, X2: 587552, Y2: 6116479
2,29
Etablering af træer
o7326
Mariagerfjord, Lundgård Bæk
X1: 553584, Y1: 6287221, X2: 557344, Y2: 6288613
7,22
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o6409
Syddjurs, Øksenmølle Å - Øje Sø-Skr
X1: 601487, Y1: 6238715, X2: 599699, Y2: 6239378
3,12
Restaurering1
o4216_x
Odense, Ellebækken
X1: 578880, Y1: 6137264, X2: 577532, Y2: 6137915, X3: 578880, Y3: 6137264, X4: 578401, Y4: 6137297, X5: 579301, Y5: 6135839, X6: 578880, Y6: 6137264, X7: 578880, Y7: 6137264, X8: 578895, Y8: 6137639, X9: 578401, Y9: 6137297, X10: 578336, Y10: 6137326, X11: 578047, Y11: 6137307, X12: 578336, Y12: 6137326, X13: 578336, Y13: 6137326, X14: 578319, Y14: 6137285, X15: 578400, Y15: 6137373, X16: 578401, Y16: 6137297, X17: 576610, Y17: 6137714, X18: 576394, Y18: 6137617, X19: 576610, Y19: 6137714, X20: 576588, Y20: 6137888, X21: 576871, Y21: 6137774, X22: 576610, Y22: 6137714, X23: 576871, Y23: 6137774, X24: 576761, Y24: 6137953, X25: 576969, Y25: 6137816, X26: 576871, Y26: 6137774, X27: 576969, Y27: 6137816, X28: 577532, Y28: 6137915, X29: 576969, Y29: 6137816, X30: 576802, Y30: 6138051, X31: 577532, Y31: 6137915, X32: 577516, Y32: 6138224
8,29
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o5713
Skanderborg, Rødkilde Bæk - Nø. F. Rodki
X1: 551381, Y1: 6207838, X2: 552025, Y2: 6209078
1,55
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning samt fjernelse af fysiske spærringer
o6288
Silkeborg, Hønholt Bæk
X1: 525315, Y1: 6232021, X2: 528288, Y2: 6233347, X3: 527962, Y3: 6231281, X4: 528288, Y4: 6233347, X5: 529579, Y5: 6232955, X6: 528705, Y6: 6233472, X7: 528925, Y7: 6233296, X8: 528746, Y8: 6233512, X9: 528288, Y9: 6233347, X10: 528650, Y10: 6233388, X11: 528650, Y11: 6233388, X12: 528695, Y12: 6233121, X13: 528650, Y13: 6233388, X14: 528705, Y14: 6233472, X15: 524955, Y15: 6233405, X16: 526139, Y16: 6233974, X17: 528705, Y17: 6233472, X18: 528746, Y18: 6233512, X19: 528746, Y19: 6233512, X20: 528988, Y20: 6233792, X21: 528988, Y21: 6233792, X22: 529963, Y22: 6234236, X23: 526139, Y23: 6233974, X24: 528988, Y24: 6233792, X25: 524445, Y25: 6234879, X26: 526139, Y26: 6233974
17,4
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o2029_y
Nordfyn, Stenbæk
X1: 564054, Y1: 6152516, X2: 562291, Y2: 6153579
2,67
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8877_l
Rebild, Torsdal Bæk
X1: 537750, Y1: 6282106, X2: 538696, Y2: 6284424, X3: 537750, Y3: 6282106, X4: 537961, Y4: 6282315, X5: 537161, Y5: 6282117, X6: 537750, Y6: 6282106
4,04
Udlægning af groft materiale
o3509
Aabenraa, Barsbæk
X1: 531589, Y1: 6105047, X2: 533539, Y2: 6106718
3,13
Udlægning af groft materiale
o3704
Haderslev
X1: 526100, Y1: 6116978, X2: 525417, Y2: 6118708
2,32
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer, udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
1.6.c-0495-030
Syddjurs, Borum Bæk - Bækkegård - Kas
X1: 600459, Y1: 6242431, X2: 598878, Y2: 6244391
2,81
Udlægning af groft materiale
o8970_e
Hjørring, Liver Å
X1: 555057, Y1: 6356553, X2: 552771, Y2: 6362584
7,18
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o5044
Varde, Ovenbøl Bæk
X1: 469328, Y1: 6172497, X2: 472927, Y2: 6169180
5,85
Udlægning af groft materiale, etablering af okkeranlæg samt fjernelse af fysiske spærringer
o4639
Vejen
X1: 512035, Y1: 6153702, X2: 514656, Y2: 6154900
4,35
Restaurering1
o6946
Norddjurs, Hemmed Bæk - Udkant Af Skov -
X1: 606548, Y1: 6262636, X2: 605027, Y2: 6262961
1,61
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o111_x
Tønder
X1: 493960, Y1: 6111889, X2: 489715, Y2: 6114088, X3: 494113, Y3: 6112755, X4: 493714, Y4: 6111967
6,63
Udlægning af groft materiale samt restaurering1
o6663
Favrskov, Danstrup Bæk
X1: 544935, Y1: 6247719, X2: 544747, Y2: 6248893, X3: 545407, Y3: 6247429, X4: 544935, Y4: 6247719, X5: 544853, Y5: 6247183, X6: 544935, Y6: 6247719
2,74
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt fjernelse af fysiske spærringer
o6907
Struer, Bæk Vest For Øster Ølby (Nr. Kokholm Bæk)
X1: 472404, Y1: 6260895, X2: 472653, Y2: 6260436
0,58
Restaurering1
o3478
Svendborg, Ollerup-Skerninge Skelrende
X1: 593499, Y1: 6103729, X2: 592778, Y2: 6105195
2,23
Fjernelse af fysiske spærringer
o8184_a
Tønder
X1: 508485, Y1: 6111110, X2: 501506, Y2: 6113756
9,22
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
ode_1. 12_2619
Middelfart, Harndrup- Fjellerup Å
X1: 564659, Y1: 6146399, X2: 564352, Y2: 6147081
1,06
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
1.5.b-0320-020
Syddjurs, Skørring Å
X1: 574630, Y1: 6249818, X2: 574526, Y2: 6250223
0,53
Udlægning af groft materiale
o4575_y
Kolding, Hvilested Bæk
X1: 524557, Y1: 6151753, X2: 522978, Y2: 6151323
1,73
Fjernelse af fysiske spærringer1
o9984
Aabenraa
X1: 522693, Y1: 6101035, X2: 523430, Y2: 6100835
1,11
Udlægning af groft materiale
o4490
Middelfart, Afløb Fra Svendstrup
X1: 549121, Y1: 6147367, X2: 549095, Y2: 6148207
0,93
Udlægning af groft materiale
aal1. 2.2266
Aalborg, Vøvel Bæk
X1: 536799, Y1: 6310397, X2: 536222, Y2: 6310991
0,86
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8597
Ikast-Brande, Skjern Å
X1: 508757, Y1: 6201664, X2: 509380, Y2: 6201444
0,81
Fjernelse af fysiske spærringer
o5587
Skanderborg, Tebstrup Bæk
X1: 554874, Y1: 6203560, X2: 554964, Y2: 6203124, X3: 554964, Y3: 6203124, X4: 554920, Y4: 6202854, X5: 555350, Y5: 6202984, X6: 554964, Y6: 6203124
1,47
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning samt fjernelse af fysiske spærringer
o8784_a
Randers, Hovbæk
X1: 568002, Y1: 6253608, X2: 569041, Y2: 6250758
6,11
Restaurering1
o8723_y
Silkeborg, Gudenå Os Tange Sø
X1: 539644, Y1: 6236373, X2: 541230, Y2: 6238283, X3: 539081, Y3: 6236254, X4: 539644, Y4: 6236373, X5: 539652, Y5: 6236339, X6: 539664, Y6: 6236346, X7: 539652, Y7: 6236339, X8: 539644, Y8: 6236373, X9: 539082, Y9: 6236253, X10: 539652, Y10: 6236339
4,59
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6250
Århus, Hjortshøj Bæk
X1: 578741, Y1: 6232904, X2: 580752, Y2: 6231674
2,53
Genslyngning
o10076
Kolding
X1: 532055, Y1: 6153262, X2: 533771, Y2: 6153714
1,87
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8970_f
Hjørring, Rakkeby Å
X1: 554056, Y1: 6363513, X2: 554990, Y2: 6362048
1,85
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o10302
Mariagerfjord, Lundgård Bæk
X1: 558682, Y1: 6288569, X2: 557344, Y2: 6288613
2,03
Udlægning af groft materiale
o8583
Vejle, Ikast-Brande, Skjern Å
X1: 518968, Y1: 6199101, X2: 516159, Y2: 6199223
3,12
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8031_d
Hjørring
X1: 568401, Y1: 6371494, X2: 568751, Y2: 6373559, X3: 568338, Y3: 6373154, X4: 568477, Y4: 6373364, X5: 568477, Y5: 6373364, X6: 568210, Y6: 6373979, X7: 568751, Y7: 6373559, X8: 568477, Y8: 6373364, X9: 568751, Y9: 6373559, X10: 569617, Y10: 6375647
6,78
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o7889
Brønderslev-Dronninglund
X1: 573872, Y1: 6355573, X2: 572586, Y2: 6353602, X3: 572082, Y3: 6352596, X4: 572586, Y4: 6353602, X5: 571569, Y5: 6353232, X6: 570908, Y6: 6352186, X7: 572586, Y7: 6353602, X8: 571569, Y8: 6353232, X9: 571654, Y9: 6352451, X10: 571569, Y10: 6353232
8,09
Genslyngning samt fjernelse af fysiske spærringer1
aal1. 1.0365
Frederikshavn, Sæby Å
X1: 577471, Y1: 6358728, X2: 576707, Y2: 6359202
0,97
Udlægning af groft materiale samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o3950_y
Assens, Åsemosebækken
X1: 575177, Y1: 6126618, X2: 574223, Y2: 6128077, X3: 574223, Y3: 6128077, X4: 573688, Y4: 6128092, X5: 574223, Y5: 6128077, X6: 573692, Y6: 6129308
3,84
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o5192
Vejle
X1: 514784, Y1: 6177263, X2: 514463, Y2: 6175130, X3: 515600, Y3: 6177549, X4: 514784, Y4: 6177263, X5: 514604, Y5: 6178198, X6: 514784, Y6: 6177263, X7: 515594, Y7: 6178308, X8: 515349, Y8: 6178472, X9: 515349, Y9: 6178472, X10: 514604, Y10: 6178198, X11: 515549, Y11: 6178610, X12: 515349, Y12: 6178472, X13: 514138, Y13: 6178945, X14: 514604, Y14: 6178198
7,1
Udlægning af groft materiale samt restaurering1
o6433
Syddjurs, Ugelbølle Bæk - Nedre Løb
X1: 587491, Y1: 6239962, X2: 587303, Y2: 6239536, X3: 587491, Y3: 6239962, X4: 587339, Y4: 6239987, X5: 587488, Y5: 6240240, X6: 587491, Y6: 6239962
1,2
Restaurering1
o7878_e
Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Siverslet Bæk
X1: 582797, Y1: 6347875, X2: 583000, Y2: 6344752
4,21
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8844
Norddjurs, Ingerslev Å
X1: 580364, Y1: 6267121, X2: 583556, Y2: 6269514
4,27
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o8785
Syddjurs, Nimtofte Å - Ramten Sø - Nor
X1: 598205, Y1: 6254466, X2: 596453, Y2: 6252846, X3: 595919, Y3: 6253230, X4: 596453, Y4: 6252846, X5: 596453, Y5: 6252846, X6: 596595, Y6: 6252552, X7: 598245, Y7: 6254499, X8: 598205, Y8: 6254466, X9: 598169, Y9: 6254534, X10: 598205, Y10: 6254466
4,2
Udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o5385_y
Horsens, Dagnæs Bæk
X1: 550337, Y1: 6189601, X2: 552284, Y2: 6190069
2,88
Udlægning af groft materiale
o8524_c
Hedensted, Ringstholm Å
X1: 560699, Y1: 6180286, X2: 563315, Y2: 6180802
3,35
Udlægning af groft materiale
o10149_y
Vejle, Høgsholt Bæk
X1: 529439, Y1: 6175589, X2: 529437, Y2: 6173712
2,4
Fjernelse af fysiske spærringer
1.5.c-0240-020
Favrskov, Voer Mølleå - Lyngå - Lille
X1: 559530, Y1: 6242558, X2: 559517, Y2: 6244521
2,91
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7284
Mariagerfjord, Stubberup Bæk
X1: 557800, Y1: 6286139, X2: 558742, Y2: 6287302, X3: 556957, Y3: 6285434, X4: 557800, Y4: 6286139, X5: 556894, Y5: 6285506, X6: 556957, Y6: 6285434, X7: 557800, Y7: 6286139, X8: 557719, Y8: 6286207, X9: 555882, Y9: 6284480, X10: 556957, Y10: 6285434
4,46
Fjernelse af fysiske spærringer1
1.5.b-0515-080
Århus, Skader Å
X1: 576354, Y1: 6242041, X2: 576201, Y2: 6242528
0,66
Udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
o5387_y
Hedensted, Alsted Bæk
X1: 526682, Y1: 6189174, X2: 528782, Y2: 6190608
2,84
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering
o8484
Vejle, Vejle Å
X1: 519257, Y1: 6174591, X2: 517627, Y2: 6173618
2,23
Udlægning af groft materiale
o8184_k
Tønder
X1: 504576, Y1: 6107677, X2: 497199, Y2: 6105531
8,65
Udlægning af groft materiale
aal1. 1.0629
Hjørring, Rakkeby Å
X1: 556955, Y1: 6360356, X2: 554990, Y2: 6362048, X3: 555757, Y3: 6361001
2,79
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
aal1. 1.0362
Frederikshavn, Sæby Å
X1: 579531, Y1: 6357805, X2: 580528, Y2: 6357088
2,15
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o4958
Vejle, V Tilløb Skærup Å
X1: 537456, Y1: 6169150, X2: 537172, Y2: 6168702, X3: 537117, Y3: 6168983, X4: 537172, Y4: 6168702, X5: 537172, Y5: 6168702, X6: 537193, Y6: 6168281
1,48
Udlægning af groft materiale
o6381
Favrskov, Pøtmølle Bæk - Udspring - P
X1: 556448, Y1: 6237177, X2: 556094, Y2: 6237861
1,01
Fjernelse af fysiske spærringer1
1.7.b-0025-050
Skanderborg, Århus Å
X1: 567082, Y1: 6213948, X2: 567953, Y2: 6214339
1,44
Genslyngning samt etablering af træer
o6410_a
Syddjurs, Rodskov Bæk
X1: 585204, Y1: 6239395, X2: 585439, Y2: 6239082
0,51
Fjernelse af fysiske spærringer1
rib_1. 10.01138
Esbjerg, Varde
X1: 482737, Y1: 6155390, X2: 483258, Y2: 6154814
0,86
Udlægning af groft materiale
o8847_b
Viborg, Jordbro Å
X1: 507835, Y1: 6255174, X2: 509813, Y2: 6259623
5,82
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o4206
Odense, Vejrup Å
X1: 598284, Y1: 6134047, X2: 596488, Y2: 6137359
5,41
Fjernelse af fysiske spærringer
o8969_f
Hjørring, Uggerby Å
X1: 564507, Y1: 6368443, X2: 569170, Y2: 6368594
5,56
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
ode_1. 12_722
Nordfyn, Kragelund Møllebæk
X1: 576138, Y1: 6157017, X2: 577531, Y2: 6155352
2,84
Udskiftning af bundmateriale, etablering af træer samt etablering af sandfang
o8895_b
Vesthimmerland, Trend Å
X1: 519065, Y1: 6296658, X2: 512332, Y2: 6299337
9,57
Udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o7977
Hjørring
X1: 568566, Y1: 6370307, X2: 569747, Y2: 6368671
2,85
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8184_q
Tønder
X1: 506997, Y1: 6103933, X2: 496571, Y2: 6102082
13
Udskiftning af bundmateriale samt etablering af okkeranlæg
o8970_b
Hjørring, Dalsgårde Bæk
X1: 554826, Y1: 6371149, X2: 554534, Y2: 6373374
2,9
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o5779
Århus, Vadbro Bæk
X1: 577323, Y1: 6212067, X2: 578670, Y2: 6212158, X3: 578397, Y3: 6212039, X4: 578670, Y4: 6212158, X5: 578670, Y5: 6212158, X6: 579110, Y6: 6212299
2,44
Hævning af vandløbsbunden
o9994_x
Faaborg-Midtfyn, Hattebækken
X1: 574182, Y1: 6114581, X2: 572285, Y2: 6113478
4,31
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7917_d
Frederikshavn, Hjørring, Tranholm Bæk
X1: 571457, Y1: 6357803, X2: 574038, Y2: 6358759
3,4
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt etablering af sandfang
o7469
Thisted, Løngård Bæk
X1: 471427, Y1: 6297651, X2: 473296, Y2: 6300643, X3: 471427, Y3: 6297651, X4: 471364, Y4: 6299617, X5: 471488, Y5: 6297105, X6: 471427, Y6: 6297651
6,58
Genslyngning, udlægning af groft materiale, restaurering1, fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o5692
Horsens, Tilløb Til Bjergskov Bæk - S
X1: 550495, Y1: 6205809, X2: 550563, Y2: 6206878, X3: 550393, Y3: 6205796, X4: 550495, Y4: 6205809, X5: 550511, Y5: 6205424, X6: 550495, Y6: 6205809, X7: 550337, Y7: 6206725, X8: 550231, Y8: 6207382, X9: 550563, Y9: 6206878, X10: 550513, Y10: 6206414, X11: 550563, Y11: 6206878, X12: 550231, Y12: 6207382, X13: 550231, Y13: 6207382, X14: 549773, Y14: 6208109
4,87
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8637_a
Silkeborg, Salten Å - Skærbæk - Guden
X1: 530219, Y1: 6211664, X2: 527718, Y2: 6213935
4,95
Udlægning af groft materiale
aal1. 2.0974
Brønderslev-Dronninglund, Nørreå
X1: 564828, Y1: 6347105, X2: 563426, Y2: 6347056
1,6
Udskiftning af bundmateriale, etablering af træer samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o7903
Frederikshavn
X1: 585757, Y1: 6355630, X2: 583403, Y2: 6357098, X3: 586888, Y3: 6354745, X4: 585757, Y4: 6355630, X5: 584040, Y5: 6357120, X6: 585757, Y6: 6355630
7,02
Etablering af træer
o3551
Svendborg, Lillebæk
X1: 613231, Y1: 6109310, X2: 611832, Y2: 6109809
1,68
Udskiftning af bundmateriale
1.5.c-0390-030
Favrskov, Vinterslev Bæk - Bulbro Bæk
X1: 564213, Y1: 6244225, X2: 565568, Y2: 6244050
1,76
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering samt fjernelse af fysiske spærringer
o4076
Nyborg
X1: 606002, Y1: 6128376, X2: 602432, Y2: 6132904
6,39
Udskiftning af bundmateriale, etablering af træer, åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning, fjernelse af fysiske spærringer samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o8193_d_y
Tønder
X1: 495850, Y1: 6120054, X2: 490605, Y2: 6115611
7,77
Udskiftning af bundmateriale
o8251
Esbjerg
X1: 488420, Y1: 6129972, X2: 488220, Y2: 6128100
2,29
Udlægning af groft materiale
o3677_x
Faaborg-Midtfyn, Skelrenden Til Ø. Hæsinge
X1: 583272, Y1: 6116003, X2: 584156, Y2: 6117901
2,96
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7214
Mariagerfjord, Lundgårds Bæk
X1: 558879, Y1: 6281858, X2: 559446, Y2: 6281232
0,9
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o6347
Favrskov, Kvitbæk
X1: 561280, Y1: 6235396, X2: 563480, Y2: 6236613
2,77
Restaurering1
o8877_g
Rebild, Simested Å
X1: 543364, Y1: 6282231, X2: 542557, Y2: 6281593, X3: 543391, Y3: 6282049, X4: 543364, Y4: 6282231, X5: 543455, Y5: 6282271, X6: 543364, Y6: 6282231
1,82
Restaurering1 samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8868
Skive, Rødding Å Os Mollerup Sø
X1: 489003, Y1: 6280534, X2: 492057, Y2: 6276960
5,13
Restaurering1
o10219
Horsens, Tilløb Til Bjergskov Bæk - V
X1: 549762, Y1: 6206167, X2: 549777, Y2: 6207197, X3: 550078, Y3: 6206757, X4: 549896, Y4: 6207391, X5: 549566, Y5: 6206813, X6: 549777, Y6: 6207197, X7: 549777, Y7: 6207197, X8: 549896, Y8: 6207391, X9: 549896, Y9: 6207391, X10: 549930, Y10: 6207726
2,96
Fjernelse af fysiske spærringer1
o5035
Billund
X1: 488856, Y1: 6172209, X2: 488826, Y2: 6169858
3,25
Udlægning af groft materiale
o7520
Vesthimmerland, Ajstrup Bæk
X1: 529372, Y1: 6303136, X2: 530976, Y2: 6305170
3,56
Udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o8193_b
Tønder
X1: 490740, Y1: 6115637, X2: 488625, Y2: 6114972
2,42
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o7898
Hjørring, Ulkær Bæk
X1: 554483, Y1: 6354240, X2: 555920, Y2: 6355487, X3: 556518, Y3: 6352779, X4: 555920, Y4: 6355487, X5: 555920, Y5: 6355487, X6: 557092, Y6: 6355027
9,32
Udlægning af groft materiale, etablering af træer, fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o8184_c
Tønder
X1: 498870, Y1: 6118104, X2: 500546, Y2: 6112664
6,5
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o8872
Vesthimmerland, Lilleå
X1: 527053, Y1: 6284355, X2: 520354, Y2: 6284416
7,6
Restaurering1
o2678_x
Skive, Øksenvad Bæk
X1: 498327, Y1: 6274278, X2: 501036, Y2: 6274558
3,21
Fjernelse af fysiske spærringer1
t420
Viborg, Grøft 1 Ved Sundstrup
X1: 518279, Y1: 6272565, X2: 518574, Y2: 6272578
0,3
Restaurering1
o4557
Vejen
X1: 497669, Y1: 6151127, X2: 498564, Y2: 6149806
1,83
Hævning af vandløbsbunden
o6040_y
Herning, Mølsted Bæk
X1: 487997, Y1: 6220077, X2: 484259, Y2: 6221302
4,49
Genslyngning samt hævning af vandløbsbunden
o4746
Vejen
X1: 495988, Y1: 6158106, X2: 497061, Y2: 6157345, X3: 495300, Y3: 6158102, X4: 495988, Y4: 6158106, X5: 495988, Y5: 6158106, X6: 496358, Y6: 6158684, X7: 495294, Y7: 6158368, X8: 495300, Y8: 6158102, X9: 494317, Y9: 6158576, X10: 495300, Y10: 6158102
4,51
Fjernelse af fysiske spærringer
o4760_a
Fredericia, Øsdal Bæk
X1: 536261, Y1: 6159654, X2: 537576, Y2: 6158979
1,81
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o6187
Skanderborg, Dunmose Bæk
X1: 554089, Y1: 6228003, X2: 554086, Y2: 6227449, X3: 554222, Y3: 6227224, X4: 554229, Y4: 6227128, X5: 554086, Y5: 6227449, X6: 554229, Y6: 6227128, X7: 553868, Y7: 6227547, X8: 554086, Y8: 6227449, X9: 553698, Y9: 6227633, X10: 553868, Y10: 6227547, X11: 553808, Y11: 6227786, X12: 553868, Y12: 6227547, X13: 554229, Y13: 6227128, X14: 554367, Y14: 6226737
2,2
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o8424_a
Vejen, Billund, Holme Å
X1: 498497, Y1: 6161703, X2: 504545, Y2: 6161574
7,62
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6415
Favrskov, Gejlund Bæk
X1: 555548, Y1: 6239229, X2: 556025, Y2: 6239517
0,6
Fjernelse af fysiske spærringer
o8893
Morsø, Solbjerg Å
X1: 482026, Y1: 6298852, X2: 481100, Y2: 6297946
1,34
Genslyngning, udlægning af groft materiale, hævning af vandløbsbunden samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
o6493_b
Syddjurs, Vl. Fra Rønde
X1: 590533, Y1: 6239096, X2: 590567, Y2: 6239860, X3: 591029, Y3: 6239581, X4: 590567, Y4: 6239860, X5: 590567, Y5: 6239860, X6: 590522, Y6: 6240089, X7: 590522, Y7: 6240089, X8: 590391, Y8: 6240146, X9: 590884, Y9: 6240342, X10: 590522, Y10: 6240089
2,33
Udlægning af groft materiale
1.5.b-0320-030
Favrskov, Skørring Å
X1: 576315, Y1: 6248350, X2: 574630, Y2: 6249818
2,73
Genslyngning, udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt fjernelse af fysiske spærringer1
1.5.b-0325-030
Syddjurs, Skørring Å
X1: 581093, Y1: 6246932, X2: 579416, Y2: 6247412, X3: 580317, Y3: 6247541, X4: 581035, Y4: 6246961
2,05
Etablering af træer
o8613
Horsens, Døde Å - Fye Mose - Gudenåe
X1: 544604, Y1: 6204134, X2: 543437, Y2: 6206543
2,83
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o8852
Randers, Øster Tørslev Å
X1: 572282, Y1: 6271472, X2: 574524, Y2: 6270148
3,53
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o8861
Skive, Hagensmølle Bæk
X1: 500054, Y1: 6276987, X2: 501919, Y2: 6274698, X3: 501930, Y3: 6275052, X4: 501919, Y4: 6274698, X5: 501919, Y5: 6274698, X6: 502812, Y6: 6274108
5,73
Genslyngning, udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
o8257_x
Esbjerg, Høm Bæk
X1: 485717, Y1: 6127957, X2: 490700, Y2: 6124910, X3: 485717, Y3: 6127957, X4: 485700, Y4: 6127615, X5: 484403, Y5: 6131365, X6: 485717, Y6: 6127957
11,4
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
1.6.c-0225-010
Syddjurs, Pederstrup Å - Nø. F. Kejser
X1: 604031, Y1: 6243815, X2: 603776, Y2: 6245837, X3: 603542, Y3: 6244805, X4: 603319, Y4: 6245297
3,03
Udlægning af groft materiale
o2031_y
Nordfyn
X1: 567185, Y1: 6152758, X2: 566152, Y2: 6152364, X3: 564699, Y3: 6151692, X4: 564658, Y4: 6152011, X5: 566310, Y5: 6152207, X6: 566152, Y6: 6152364, X7: 565647, Y7: 6152235, X8: 564699, Y8: 6151692, X9: 566152, Y9: 6152364, X10: 565647, Y10: 6152235, X11: 564699, Y11: 6151692, X12: 564070, Y12: 6151560, X13: 565674, Y13: 6153058, X14: 565647, Y14: 6152235
5,83
Fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o3938
Haderslev, Kvl. 2-1 Bjerning
X1: 531900, Y1: 6128268, X2: 533256, Y2: 6127554
1,77
Fjernelse af fysiske spærringer1
o3912
Haderslev
X1: 536163, Y1: 6126527, X2: 536052, Y2: 6127128
0,71
Udlægning af groft materiale samt udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o7920
Hjørring
X1: 564396, Y1: 6358081, X2: 564164, Y2: 6360687
2,99
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o7349
Mariagerfjord, Rebild, Voerbæk
X1: 568463, Y1: 6291489, X2: 569234, Y2: 6292605
1,49
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o6361
Herning, Ramskov Bæk
X1: 477409, Y1: 6236561, X2: 478827, Y2: 6237222
1,69
Udlægning af groft materiale
o8408_n
Vejen
X1: 492491, Y1: 6157429, X2: 494472, Y2: 6158159
2,73
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7923_b
Hjørring
X1: 560340, Y1: 6359414, X2: 559033, Y2: 6358081, X3: 559951, Y3: 6358504
2,23
Fjernelse af fysiske spærringer1
o720
Århus, Damgård Bæk
X1: 571745, Y1: 6213259, X2: 571924, Y2: 6214180
1,16
Genslyngning samt hævning af vandløbsbunden
o3627
Faaborg-Midtfyn, Møllebækken
X1: 589843, Y1: 6114703, X2: 589379, Y2: 6114153
0,82
Udskiftning af bundmateriale samt etablering af træer
o4805_x
Fredericia, Surkær Bæk
X1: 540771, Y1: 6162722, X2: 541777, Y2: 6162809, X3: 539885, Y3: 6162447, X4: 540771, Y4: 6162722
2,18
Udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt etablering af træer
o7474
Rebild, Hyldal Møllebæk
X1: 541618, Y1: 6300697, X2: 540204, Y2: 6301389
2,16
Genslyngning, udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
1.5.b-0325-040
Syddjurs, Skørring Å
X1: 582198, Y1: 6245748, X2: 581093, Y2: 6246932, X3: 581639, Y3: 6246343
1,69
Etablering af træer
o8184_g
Tønder
X1: 501765, Y1: 6108495, X2: 499379, Y2: 6108132
2,71
Udlægning af groft materiale
ode_1. 12_791
Assens, Frederikshaveafløbet
X1: 563279, Y1: 6120605, X2: 563492, Y2: 6120361
0,39
Udlægning af groft materiale
aal1. 1.0560
Brønderslev-Dronninglund, Hjørring, Sterup Møllebæk
X1: 565588, Y1: 6354131, X2: 564310, Y2: 6354837
1,56
Restaurering1
aal1. 1.0827
Hjørring, Hundelev Å
X1: 550842, Y1: 6362255, X2: 549704, Y2: 6364608
3,03
Etablering af træer
o10405_x
Vejle, Egtved Å
X1: 517118, Y1: 6164034, X2: 517191, Y2: 6165573
3,85
Udlægning af groft materiale
o6486
Favrskov, Vrangstrup Bæk - Udspring-Gra
X1: 555340, Y1: 6241613, X2: 555794, Y2: 6241753, X3: 554957, Y3: 6241459, X4: 555340, Y4: 6241613, X5: 554654, Y5: 6241532, X6: 554957, Y6: 6241459, X7: 554898, Y7: 6241398, X8: 554957, Y8: 6241459, X9: 555157, Y9: 6241638, X10: 555340, Y10: 6241613
1,65
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer
o8877_e
Mariagerfjord, Simested Å
X1: 545209, Y1: 6284767, X2: 545694, Y2: 6285674
1,13
Restaurering1
o8009
Hjørring, Mellembæk
X1: 577652, Y1: 6371821, X2: 575819, Y2: 6372776
2,18
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8454_a
Varde
X1: 482077, Y1: 6168717, X2: 482603, Y2: 6168056
1,07
Udlægning af groft materiale
o5621
Horsens, Rodvigsballe Bæk - Rodvigball
X1: 535962, Y1: 6204788, X2: 534214, Y2: 6204814
2,02
Restaurering1
o6282
Syddjurs, Vrinners Bæk - Nedre Løb
X1: 592761, Y1: 6233981, X2: 591615, Y2: 6234666
1,4
Genslyngning, udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o3952_x
Assens, Turup Møllebæk
X1: 565772, Y1: 6127954, X2: 562314, Y2: 6128835
4,61
Fjernelse af fysiske spærringer
o6526
Favrskov, Vl. Fra Bavnehøj
X1: 567017, Y1: 6242450, X2: 566613, Y2: 6242367, X3: 567151, Y3: 6242402, X4: 567017, Y4: 6242450, X5: 567129, Y5: 6242864, X6: 567017, Y6: 6242450
1,16
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering
o10083
Kolding, Ferup Skovbæk
X1: 522981, Y1: 6156285, X2: 524406, Y2: 6154348
3,17
Genslyngning, udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
o10367
Faaborg-Midtfyn, Sallinge Å
X1: 585098, Y1: 6120609, X2: 583484, Y2: 6119366
2,64
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7043
Viborg, Hedegård Bæk
X1: 517690, Y1: 6269888, X2: 518655, Y2: 6269564
1,05
Restaurering1
o7133_a
Skive, Kratbæk
X1: 510501, Y1: 6273719, X2: 510178, Y2: 6275429, X3: 510029, Y3: 6272973, X4: 509923, Y4: 6272765, X5: 510029, Y5: 6272973, X6: 510154, Y6: 6272732, X7: 510501, Y7: 6273719, X8: 510029, Y8: 6272973, X9: 510866, Y9: 6272790, X10: 510501, Y10: 6273719
4,57
Genslyngning, udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
o8960
Frederikshavn
X1: 591321, Y1: 6355728, X2: 592120, Y2: 6355712, X3: 591730, Y3: 6355770, X4: 591446, Y4: 6355767
0,89
Fjernelse af fysiske spærringer1
o9981
Aabenraa
X1: 527288, Y1: 6097559, X2: 524664, Y2: 6097311
3,19
Udlægning af groft materiale
o8877_a
Viborg, Hvam Bæk
X1: 529255, Y1: 6281272, X2: 531934, Y2: 6280612
3,78
Udlægning af groft materiale
o8957_m
Brønderslev-Dronninglund, Ry Å
X1: 562972, Y1: 6340986, X2: 569292, Y2: 6345303
12,24
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7879_d
Frederikshavn, Riskær Bæk
X1: 583787, Y1: 6351173, X2: 585168, Y2: 6351916, X3: 585168, Y3: 6351916, X4: 585061, Y4: 6350951, X5: 585168, Y5: 6351916, X6: 586386, Y6: 6351641
4,59
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
1.5.c-0745-010
Favrskov, Hummelure Bæk
X1: 563421, Y1: 6232812, X2: 562994, Y2: 6233677
1,08
Udlægning af groft materiale
o8596
Herning, Ronnum Bæk
X1: 499711, Y1: 6200814, X2: 494661, Y2: 6199824, X3: 499711, Y3: 6200814, X4: 501504, Y4: 6198926, X5: 501631, Y5: 6200166, X6: 499711, Y6: 6200814
11,02
Etablering af okkeranlæg
o8206
Haderslev, Jernhyt Bæk
X1: 520572, Y1: 6119017, X2: 522545, Y2: 6121843
7,27
Fjernelse af fysiske spærringer
o4504_x
Vejen
X1: 513834, Y1: 6148482, X2: 516546, Y2: 6148952
3,16
Udlægning af groft materiale
o7073
Skive, Kærsgård Bæk
X1: 494026, Y1: 6270062, X2: 495263, Y2: 6271349, X3: 494026, Y3: 6270062, X4: 493924, Y4: 6271205, X5: 494026, Y5: 6270062, X6: 493602, Y6: 6268580, X7: 493924, Y7: 6271205, X8: 494068, Y8: 6271342, X9: 493924, Y9: 6271205, X10: 493792, Y10: 6272067
6,33
Restaurering1
o8722
Favrskov, Granslev Å - Vejen Hammel-Hou
X1: 553950, Y1: 6236898, X2: 555003, Y2: 6237558, X3: 555003, Y3: 6237558, X4: 555611, Y4: 6238218, X5: 555003, Y5: 6237558, X6: 554736, Y6: 6237568
3,26
Etablering af sandfang
aal1. 2.3042
Rebild, Godthåb Møllesø
X1: 547751, Y1: 6309686, X2: 547974, Y2: 6307759
2,55
Genslyngning, udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt restaurering1
o8184_s
Tønder
X1: 497258, Y1: 6098631, X2: 496415, Y2: 6101194
3,24
Etablering af okkeranlæg
o8356
Esbjerg, Gummesbæk
X1: 476325, Y1: 6151644, X2: 477598, Y2: 6148649
4,4
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o6367
Silkeborg, Marbæk
X1: 541584, Y1: 6236405, X2: 541011, Y2: 6237334
1,25
Udlægning af groft materiale
rib_1. 10.00570
Varde
X1: 472992, Y1: 6173377, X2: 473527, Y2: 6174417
1,51
Fjernelse af fysiske spærringer1
o10079
Kolding, Nr Stenderup Bæk
X1: 533704, Y1: 6154808, X2: 534669, Y2: 6154210
1,44
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7263
Thisted, Gettrup Bæk
X1: 459379, Y1: 6284564, X2: 460180, Y2: 6285599
1,48
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8763_e
Favrskov, Vissing Bæk - Nedre Løb
X1: 562299, Y1: 6244943, X2: 564087, Y2: 6248527
4,63
Udlægning af groft materiale samt fjernelse af fysiske spærringer1
o5399_x
Ringkøbing-Skjern, Styg Bæk
X1: 462954, Y1: 6192474, X2: 465431, Y2: 6190208, X3: 465609, Y3: 6190139, X4: 465431, Y4: 6190208, X5: 467085, Y5: 6188828, X6: 465431, Y6: 6190208
6,07
Udlægning af groft materiale
rib_1. 10.02562
Haderslev
X1: 520039, Y1: 6113521, X2: 517993, Y2: 6113594
2,27
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer, udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o6669
Syddjurs, Ryomgård Møllebæk
X1: 594271, Y1: 6249550, X2: 592980, Y2: 6249258
1,46
Restaurering1
o8569
Ikast-Brande, Karstoft Å
X1: 507015, Y1: 6195325, X2: 504065, Y2: 6195532, X3: 505280, Y3: 6193174, X4: 504065, Y4: 6195532, X5: 504065, Y5: 6195532, X6: 503674, Y6: 6196121
6,88
Genslyngning samt udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o7456
Rebild, Blindbæk
X1: 541902, Y1: 6298899, X2: 538958, Y2: 6299000, X3: 538124, Y3: 6298664, X4: 538958, Y4: 6299000, X5: 540348, Y5: 6298136, X6: 538958, Y6: 6299000
6,84
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8768_d
Syddjurs, Korupsø Øster Landkanal - Ve
X1: 594679, Y1: 6244688, X2: 597485, Y2: 6247846
6,02
Udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale, etablering af træer, etablering af sandfang samt restaurering1
aal1. 1.0416
Frederikshavn
X1: 577706, Y1: 6356933, X2: 578239, Y2: 6357711
1,1
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt restaurering1
o10214
Skanderborg, Lille Tåning Bæk
X1: 551898, Y1: 6206121, X2: 552377, Y2: 6206782, X3: 551600, Y3: 6205898, X4: 551898, Y4: 6206121, X5: 551777, Y5: 6205689, X6: 551898, Y6: 6206121
1,91
Fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o5594
Horsens, Grumstrup Bæk
X1: 560783, Y1: 6201304, X2: 561890, Y2: 6203886
3,14
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o8300_e
Haderslev
X1: 519387, Y1: 6132102, X2: 516988, Y2: 6130813
3,42
Genslyngning
aal1. 1.0630
Hjørring, Rakkeby Å
X1: 558259, Y1: 6358790, X2: 556955, Y2: 6360356, X3: 557623, Y3: 6359625
2,2
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
u39_x
Svendborg, Hellegården
X1: 600553, Y1: 6100582, X2: 600575, Y2: 6101972
1,59
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning samt fjernelse af fysiske spærringer
o9481_y
Holstebro, Hellegård Å
X1: 485335, Y1: 6251617, X2: 485058, Y2: 6252720
1,41
Fjernelse af fysiske spærringer
o7447
Rebild, Haslevgårds Å
X1: 568019, Y1: 6297420, X2: 568748, Y2: 6298605
1,63
Restaurering1
o4672_x
Esbjerg
X1: 471459, Y1: 6155983, X2: 472305, Y2: 6155176, X3: 470333, Y3: 6156976, X4: 471271, Y4: 6156210
2,55
Udlægning af groft materiale
rib_1. 10.00594
Varde
X1: 472070, Y1: 6175737, X2: 471322, Y2: 6174402
1,63
Udlægning af groft materiale
o5578
Horsens, Gedved Mølleå
X1: 553295, Y1: 6200276, X2: 553289, Y2: 6202072, X3: 553185, Y3: 6202022, X4: 553289, Y4: 6202072, X5: 553135, Y5: 6202027, X6: 553185, Y6: 6202022, X7: 552287, Y7: 6202255, X8: 553185, Y8: 6202022, X9: 551182, Y9: 6202416, X10: 552287, Y10: 6202255, X11: 553307, Y11: 6202502, X12: 553496, Y12: 6202518, X13: 553496, Y13: 6202518, X14: 553289, Y14: 6202072, X15: 553636, Y15: 6202904, X16: 553496, Y16: 6202518, X17: 551189, Y17: 6203231, X18: 552287, Y18: 6202255
7,38
Fjernelse af fysiske spærringer1
o4973
Vejle, Småkær Bæk
X1: 521664, Y1: 6170028, X2: 521651, Y2: 6169419
0,89
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8924
Aalborg, Vår Å
X1: 528013, Y1: 6314599, X2: 527881, Y2: 6319211
5,76
Genslyngning, udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o4879
Fredericia, Vejle, Skærup Bæk
X1: 539419, Y1: 6163911, X2: 538138, Y2: 6166320
3,53
Fjernelse af fysiske spærringer1
ode_1. 13_959
Nordfyn, Margårds Mølle Å
X1: 578842, Y1: 6146333, X2: 579566, Y2: 6144852
2,47
Udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o8969_e
Hjørring, Uggerby Å
X1: 569170, Y1: 6368594, X2: 572458, Y2: 6370201
4,24
Udlægning af groft materiale, etablering af træer samt restaurering1
o8939_a
Thisted, Storå
X1: 486778, Y1: 6319855, X2: 482088, Y2: 6324754, X3: 488008, Y3: 6319040, X4: 486778, Y4: 6319855, X5: 487951, Y5: 6319075, X6: 488008, Y6: 6319040, X7: 488008, Y7: 6319040, X8: 488478, Y8: 6318292, X9: 486790, Y9: 6319873, X10: 486778, Y10: 6319855, X11: 483558, Y11: 6321590, X12: 487243, Y12: 6319214, X13: 487979, Y13: 6319057, X14: 488260, Y14: 6318681, X15: 486784, Y15: 6319864
10,6
Genslyngning, udlægning af groft materiale, etablering af sandfang samt restaurering1
o7384
Rebild, Haverslev Bæk
X1: 541322, Y1: 6293421, X2: 540043, Y2: 6294879, X3: 543103, Y3: 6292055, X4: 541322, Y4: 6293421, X5: 541516, Y5: 6291887, X6: 541322, Y6: 6293421
6,87
Etablering af træer, restaurering1, fjernelse af fysiske spærringer1 samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
o8786
Syddjurs, Troldbæk - Sortå
X1: 595266, Y1: 6254869, X2: 595650, Y2: 6254122
1,39
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o7778_d
Brønderslev-Dronninglund, Kovsholt Bæk
X1: 583576, Y1: 6335072, X2: 580768, Y2: 6336494
3,45
Udskiftning af bundmateriale, etablering af træer samt etablering af sandfang
o8738_a
Viborg, Silkeborg, Åresvad Å
X1: 518992, Y1: 6242652, X2: 514830, Y2: 6240082
5,56
Udlægning af groft materiale samt etablering af okkeranlæg
o4610
Esbjerg, Guldager Møllebæk
X1: 461316, Y1: 6153387, X2: 463111, Y2: 6151896, X3: 461140, Y3: 6153580, X4: 461316, Y4: 6153387, X5: 461637, Y5: 6153610, X6: 461316, Y6: 6153387
4,14
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o6633
Favrskov, Nymølleskov Bæk
X1: 557058, Y1: 6247677, X2: 555851, Y2: 6246783, X3: 557496, Y3: 6247859, X4: 557058, Y4: 6247677, X5: 556936, Y5: 6247869, X6: 557058, Y6: 6247677
2,66
Fjernelse af fysiske spærringer
o4463_b
Kolding
X1: 521521, Y1: 6146867, X2: 519766, Y2: 6145869, X3: 519932, Y3: 6146631, X4: 519766, Y4: 6145869, X5: 519766, Y5: 6145869, X6: 518643, Y6: 6145292
5,24
Udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
o7917_f
Frederikshavn, Koldbromølle Bæk
X1: 571718, Y1: 6355721, X2: 572793, Y2: 6356068
1,47
Udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
o8408_t
Varde
X1: 488373, Y1: 6161896, X2: 490417, Y2: 6162256
2,43
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8252_b
Haderslev, Sillerup Bæk
X1: 533256, Y1: 6127554, X2: 535307, Y2: 6128268
2,86
Udlægning af groft materiale samt udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8569a_x
Ikast-Brande, Risbjerg Bæk
X1: 505488, Y1: 6192929, X2: 508693, Y2: 6193164, X3: 505488, Y3: 6192929, X4: 506203, Y4: 6192325, X5: 504986, Y5: 6191888, X6: 505488, Y6: 6192929
6,52
Genslyngning samt udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8805_b
Holstebro, Hellegård Å
X1: 484668, Y1: 6252981, X2: 484054, Y2: 6254839
2,79
Fjernelse af fysiske spærringer samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8679_a
Ringkøbing-Skjern, Hover Å
X1: 465583, Y1: 6221930, X2: 468252, Y2: 6221540
2,98
Fjernelse af fysiske spærringer
o3613_b
Faaborg-Midtfyn, Skelbækken
X1: 577179, Y1: 6112728, X2: 576193, Y2: 6112976, X3: 575598, Y3: 6112678, X4: 575622, Y4: 6112764, X5: 575824, Y5: 6112595, X6: 575622, Y6: 6112764, X7: 576144, Y7: 6112753, X8: 576027, Y8: 6112841, X9: 575622, Y9: 6112764, X10: 575604, Y10: 6112795, X11: 575604, Y11: 6112795, X12: 575491, Y12: 6112816, X13: 575630, Y13: 6112801, X14: 575604, Y14: 6112795, X15: 575491, Y15: 6112816, X16: 575466, Y16: 6112681, X17: 575491, Y17: 6112816, X18: 575284, Y18: 6112637, X19: 576027, Y19: 6112841, X20: 576015, Y20: 6112780, X21: 576027, Y21: 6112841, X22: 575932, Y22: 6112934, X23: 575778, Y23: 6112873, X24: 575630, Y24: 6112801, X25: 575778, Y25: 6112873, X26: 575630, Y26: 6112801, X27: 575932, Y27: 6112934, X28: 575778, Y28: 6112873, X29: 576165, Y29: 6112974, X30: 576066, Y30: 6112988, X31: 576193, Y31: 6112976, X32: 576165, Y32: 6112974, X33: 576193, Y33: 6112976, X34: 576204, Y34: 6112805, X35: 576066, Y35: 6112988, X36: 575932, Y36: 6112934, X37: 576204, Y37: 6113097, X38: 576165, Y38: 6112974, X39: 576079, Y39: 6113105, X40: 576066, Y40: 6112988, X41: 576742, Y41: 6113094, X42: 575619, Y42: 6112719, X43: 575714, Y43: 6112654, X44: 576076, Y44: 6112775, X45: 575612, Y45: 6112779, X46: 575548, Y46: 6112804, X47: 575617, Y47: 6112798, X48: 575474, Y48: 6112749, X49: 575312, Y49: 6112850, X50: 576021, Y50: 6112811, X51: 575986, Y51: 6112891, X52: 575677, Y52: 6112860, X53: 575716, Y53: 6112819, X54: 575852, Y54: 6112905, X55: 576114, Y55: 6112973, X56: 576179, Y56: 6112976, X57: 576250, Y57: 6112896, X58: 575990, Y58: 6112956, X59: 576188, Y59: 6113034, X60: 576070, Y60: 6113047
4,07
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7770
Brønderslev-Dronninglund
X1: 569782, Y1: 6336070, X2: 568687, Y2: 6333445, X3: 570297, Y3: 6332313, X4: 570087, Y4: 6331636, X5: 568687, Y5: 6333445, X6: 570087, Y6: 6331636, X7: 567901, Y7: 6333644, X8: 568687, Y8: 6333445, X9: 570087, Y9: 6331636, X10: 570267, Y10: 6330958
8,86
Udskiftning af bundmateriale, etablering af træer samt etablering af sandfang
o8276_c
Assens, Holmehave Bæk
X1: 579148, Y1: 6129155, X2: 581514, Y2: 6130129
3,31
Fjernelse af fysiske spærringer1
o8828
Randers, Kousted Å
X1: 563047, Y1: 6265144, X2: 560922, Y2: 6265907
2,9
Udskiftning af bundmateriale
1.6.c-0490-010
Syddjurs, Mårup Å - Kasten - Ryom Å
X1: 598098, Y1: 6246465, X2: 598360, Y2: 6247786
1,61
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o6312
Herning, Bærkær Bæk
X1: 470684, Y1: 6233770, X2: 473820, Y2: 6235420, X3: 473820, Y3: 6235420, X4: 474890, Y4: 6234857, X5: 473820, Y5: 6235420, X6: 474939, Y6: 6235138
7,23
Udlægning af groft materiale
o7937_x
Hjørring
X1: 560987, Y1: 6366227, X2: 559101, Y2: 6364680
4,86
Udlægning af groft materiale, etablering af træer samt fjernelse af fysiske spærringer1
o8905_i
Rebild, Sønderup Å
X1: 544099, Y1: 6293342, X2: 542853, Y2: 6295580
2,74
Etablering af træer samt restaurering1
o4547
Middelfart, Holse Stationsbæk
X1: 563007, Y1: 6150772, X2: 562644, Y2: 6150445
0,75
Fjernelse af fysiske spærringer
1.9.b-0215-010
Odder, Møllebæk
X1: 564408, Y1: 6197864, X2: 564713, Y2: 6197185, X3: 564285, Y3: 6197858, X4: 564408, Y4: 6197864, X5: 564408, Y5: 6197864, X6: 564469, Y6: 6198289
1,41
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o8239_b
Assens, Åsemosebækken
X1: 576243, Y1: 6125504, X2: 575177, Y2: 6126618
1,82
Udskiftning af bundmateriale, etablering af sandfang samt fjernelse af fysiske spærringer1
o10396
Nordfyn, Gamby Å
X1: 568226, Y1: 6149432, X2: 567466, Y2: 6150054
1,6
Udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o7173
Struer, Borregård Bæk
X1: 471547, Y1: 6277505, X2: 473632, Y2: 6279027
3,01
Fjernelse af fysiske spærringer1
o9571_x
Randers, Fuglsø Bæk
X1: 572808, Y1: 6280661, X2: 573159, Y2: 6282913, X3: 573275, Y3: 6281458, X4: 573726, Y4: 6281485
3,09
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
o6583
Syddjurs, Frelling Bæk - Nedre Løb
X1: 597028, Y1: 6244723, X2: 597633, Y2: 6245808, X3: 597312, Y3: 6244186, X4: 597028, Y4: 6244723, X5: 596412, Y5: 6244157, X6: 597028, Y6: 6244723
2,87
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt etablering af sandfang
o7714
Jammerbugt, Pallisvad Å
X1: 526316, Y1: 6325054, X2: 526322, Y2: 6326845, X3: 526316, Y3: 6325054, X4: 526123, Y4: 6326120, X5: 526143, Y5: 6324756, X6: 526316, Y6: 6325054
3,65
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8726
Syddjurs, Øksenmølle Å - Skramsø Mø
X1: 605181, Y1: 6236546, X2: 601487, Y2: 6238715
5,92
Genslyngning, udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale samt etablering af sandfang
o7212
Mariagerfjord, Kastbjerg Å - Gloudal Bæk
X1: 569503, Y1: 6281696, X2: 567585, Y2: 6281820
2,3
Fjernelse af fysiske spærringer1
o3762_b
Faaborg-Midtfyn, Holmelundsafløbet
X1: 602794, Y1: 6119078, X2: 601819, Y2: 6119778
1,73
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning, åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering samt fjernelse af fysiske spærringer
o8402_a
Esbjerg, Alslev Å
X1: 465203, Y1: 6160120, X2: 472083, Y2: 6157622
8,53
Fjernelse af fysiske spærringer1
o6754
Struer, Holstebro, Fælledkær Bæk
X1: 468940, Y1: 6255514, X2: 471544, Y2: 6253419
3,93
Genslyngning, udlægning af groft materiale, etablering af træer, etablering af sandfang, fjernelse af fysiske spærringer samt fjernelse af fysiske spærringer1
1.6.d-0360-020
Syddjurs, Ballemølle Å - Dalgård - Ho
X1: 611696, Y1: 6242839, X2: 611794, Y2: 6242715
0,17
Restaurering1
o4092
Kolding, Surmose Bæk
X1: 531590, Y1: 6132147, X2: 530642, Y2: 6133595
2,28
Udlægning af groft materiale
o8931_b
Aalborg
X1: 547865, Y1: 6319087, X2: 547156, Y2: 6317951
1,98
Restaurering1 samt fjernelse af fysiske spærringer1
o6979
Viborg, Fiskbæk Møllebæk
X1: 519866, Y1: 6264050, X2: 518756, Y2: 6263237, X3: 520106, Y3: 6264111, X4: 519866, Y4: 6264050, X5: 520297, Y5: 6264433, X6: 519866, Y6: 6264050
2,63
Udlægning af groft materiale
o6384_b
Herning, Halebæk
X1: 482447, Y1: 6234404, X2: 481827, Y2: 6235851, X3: 481827, Y3: 6235851, X4: 481263, Y4: 6234754, X5: 481769, Y5: 6236219, X6: 481827, Y6: 6235851, X7: 481769, Y7: 6236219, X8: 482884, Y8: 6237044, X9: 481503, Y9: 6236500, X10: 481769, Y10: 6236219
5,56
Udlægning af groft materiale samt hævning af vandløbsbunden
o5933
Ringkøbing-Skjern, Tilløb Til Vorgod Å Fra Frif
X1: 485323, Y1: 6218362, X2: 482625, Y2: 6217853
2,93
Udlægning af groft materiale samt hævning af vandløbsbunden
o8408_s
Varde, Sneum Å
X1: 486862, Y1: 6161282, X2: 488373, Y2: 6161896
1,82
Fjernelse af fysiske spærringer1
1.7.b-0025-010
Århus og Skanderborg, Århus Å
X1: 564928, Y1: 6218071, X2: 563913, Y2: 6218055
1,23
Udlægning af groft materiale, hævning af vandløbsbunden samt etablering af sandfang
o8853_a
Mariagerfjord, Klejtrup Bæk
X1: 549787, Y1: 6272076, X2: 549113, Y2: 6271257
1,65
Fjernelse af fysiske spærringer1
o4887
Varde
X1: 490577, Y1: 6166686, X2: 490455, Y2: 6166231
0,5
Restaurering1
o6773_y
Struer, Kvistrup Møllebæk/Vejrum Bæ
X1: 474545, Y1: 6256674, X2: 474276, Y2: 6255340
1,53
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt fjernelse af fysiske spærringer
o8220_h_y
Assens, Afløb Fra Højrup
X1: 571389, Y1: 6120624, X2: 573491, Y2: 6122142
4,53
Udlægning af groft materiale, etablering af træer samt etablering af sandfang
o8398_a
Nordfyn, Ringe Å
X1: 582193, Y1: 6158119, X2: 580828, Y2: 6160316
4,5
Fjernelse af fysiske spærringer
o8247
Esbjerg
X1: 490183, Y1: 6129587, X2: 490690, Y2: 6128813
1,24
Udskiftning af bundmateriale
1.9.b-0230-010
Odder, Vl. Vest For Piltoft
X1: 563870, Y1: 6195916, X2: 564404, Y2: 6195864
0,58
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
o6948_a
Lemvig, Glarbjerg Bæk
X1: 454077, Y1: 6258535, X2: 453791, Y2: 6260152, X3: 452890, Y3: 6261213, X4: 453791, Y4: 6260152, X5: 453729, Y5: 6261491, X6: 453791, Y6: 6260152
4,73
Genslyngning, udlægning af groft materiale, etablering af træer samt restaurering1
o6640
Favrskov, Revens Møllebæk
X1: 570900, Y1: 6247608, X2: 573508, Y2: 6248301, X3: 570705, Y3: 6247596, X4: 570900, Y4: 6247608, X5: 570315, Y5: 6247712, X6: 570900, Y6: 6247608
4,66
Udlægning af groft materiale
o8895_f
Vesthimmerland, Ørndrup Kanal
X1: 522722, Y1: 6297433, X2: 524281, Y2: 6299514
4,55
Fjernelse af fysiske spærringer1
o10296
Mariagerfjord, Karls Møllebæk
X1: 557253, Y1: 6280362, X2: 555232, Y2: 6281182
2,62
Fjernelse af fysiske spærringer1
o4378_x
Kolding
X1: 532870, Y1: 6143262, X2: 533141, Y2: 6142926, X3: 533141, Y3: 6142926, X4: 533290, Y4: 6142796, X5: 532718, Y5: 6143121, X6: 533141, Y6: 6142926, X7: 533419, Y7: 6143164, X8: 533290, Y8: 6142796, X9: 533290, Y9: 6142796, X10: 533498, Y10: 6142700
1,95
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
o8296_a
Middelfart, Hybæk
X1: 557568, Y1: 6139482, X2: 555700, Y2: 6139001, X3: 555700, Y3: 6139001, X4: 555466, Y4: 6139013, X5: 555699, Y5: 6138718, X6: 555700, Y6: 6139001
3,05
Udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang
o10415
Varde, Holme Å
X1: 482672, Y1: 6168677, X2: 483735, Y2: 6168309
1,28
Fjernelse af fysiske spærringer1
o10306
Mariagerfjord, Teglsø
X1: 548999, Y1: 6293974, X2: 547980, Y2: 6293747
1,19
Fjernelse af fysiske spærringer1
o7798
Frederikshavn
X1: 587515, Y1: 6341951, X2: 587023, Y2: 6341392
0,81
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o8781
Syddjurs, Nimtofte Å - Ramten Sø - Nor
X1: 596921, Y1: 6252486, X2: 598597, Y2: 6249146
4,31
Fjernelse af fysiske spærringer1
rib_1. 10.02196
Vejen
X1: 499432, Y1: 6139138, X2: 498453, Y2: 6139790
1,21
Udlægning af groft materiale
o8184_o
Tønder
X1: 503061, Y1: 6105478, X2: 496417, Y2: 6104729
7,35
Udskiftning af bundmateriale
o7934_d
Frederikshavn
X1: 586815, Y1: 6361307, X2: 586620, Y2: 6362610
1,39
Hævning af vandløbsbunden
aal1. 1.0363
Frederikshavn, Sæby Å
X1: 578239, Y1: 6357711, X2: 579531, Y2: 6357805
1,74
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer
o10223
Odder, Århus, Kragebæk - Øvre Dele
X1: 572610, Y1: 6208026, X2: 572082, Y2: 6208936
1,31
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med smårestaurering
o4370
Kolding, Tilløb Til Mosvig
X1: 535808, Y1: 6142400, X2: 537954, Y2: 6142437
3,25
Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger1
1.5.b-0515-050
Syddjurs, Skader Å
X1: 575763, Y1: 6244152, X2: 575120, Y2: 6245840
2,42
Udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt udskiftning af bundmateriale
o8021_c
Hjørring, Varbro Å
X1: 561910, Y1: 6372628, X2: 563778, Y2: 6373211, X3: 561595, Y3: 6372248, X4: 561592, Y4: 6372749, X5: 562741, Y5: 6371978, X6: 561910, Y6: 6372628, X7: 561592, Y7: 6372749, X8: 561910, Y8: 6372628, X9: 561914, Y9: 6373357, X10: 560832, Y10: 6373459, X11: 560832, Y11: 6373459, X12: 561592, Y12: 6372749, X13: 560172, Y13: 6374456, X14: 560832, Y14: 6373459
7,92
Udlægning af groft materiale samt etablering af træer
o7308
Mariagerfjord, Hjulrenden
X1: 569039, Y1: 6287698, X2: 567906, Y2: 6288239, X3: 569318, Y3: 6287691, X4: 569039, Y4: 6287698, X5: 569318, Y5: 6287691, X6: 569643, Y6: 6288267, X7: 569039, Y7: 6287698, X8: 569024, Y8: 6287698, X9: 569318, Y9: 6287691, X10: 569966, Y10: 6286741, X11: 569643, Y11: 6288267, X12: 569658, Y12: 6288412, X13: 570233, Y13: 6288336, X14: 569643, Y14: 6288267, X15: 569658, Y15: 6288412, X16: 569093, Y16: 6289157, X17: 569854, Y17: 6288550, X18: 569658, Y18: 6288412
6,09
Genslyngning, udlægning af groft materiale, udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt åbning af rørlagte vandløbsstrækninger med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning
o9455
Syddjurs, Hoed Å - Udspring - Nv. F. Ba
X1: 610674, Y1: 6243911, X2: 609087, Y2: 6244524, X3: 611758, Y3: 6243443, X4: 610674, Y4: 6243911, X5: 610883, Y5: 6244186, X6: 610674, Y6: 6243911
3,51
Fjernelse af fysiske spærringer
o7023
Norddjurs, Langvad Bæk - Nv: F. Tørslev
X1: 581847, Y1: 6265849, X2: 581059, Y2: 6267480
2,03
Udlægning af groft materiale samt udskiftning af bundmateriale
o4795
Varde
X1: 479298, Y1: 6161386, X2: 478999, Y2: 6160494, X3: 479665, Y3: 6160662, X4: 479948, Y4: 6160503, X5: 479665, Y5: 6160662, X6: 479752, Y6: 6160236, X7: 479298, Y7: 6161386, X8: 479665, Y8: 6160662, X9: 479191, Y9: 6161758, X10: 479298, Y10: 6161386
3,29
Etablering af okkeranlæg
o5566
Horsens, Vandløb Fra Gangsted Sognskel
X1: 562950, Y1: 6200947, X2: 562823, Y2: 6202609, X3: 562578, Y3: 6200879, X4: 562950, Y4: 6200947, X5: 563726, Y5: 6200808, X6: 562950, Y6: 6200947
3,09
Udlægning af groft materiale
o4328
Kolding, Taps Å
X1: 531324, Y1: 6140947, X2: 529785, Y2: 6138431
3,57
Udlægning af groft materiale
o7521
Vesthimmerland, Bjørnsholm Å
X1: 524420, Y1: 6303785, X2: 522439, Y2: 6305226, X3: 526151, Y3: 6303770, X4: 524420, Y4: 6303785, X5: 524327, Y5: 6303200, X6: 524420, Y6: 6303785
5,63
Restaurering1
o8379_j
Vejen, Kolding, Kongeåen
X1: 512231, Y1: 6144487, X2: 513627, Y2: 6145033
1,89
Udlægning af groft materiale
aal1. 1.0635
Hjørring, Holme Bæk
X1: 554990, Y1: 6362048, X2: 559297, Y2: 6360458, X3: 557268, Y3: 6361287
4,98
Udlægning af groft materiale, etablering af træer samt fjernelse af fysiske spærringer1
o3968_b
Faaborg-Midtfyn, Pederstrup Bæk
X1: 594607, Y1: 6127496, X2: 594271, Y2: 6128571
2,43
Fjernelse af fysiske spærringer
o10207
Horsens, Gudenå - Vestbirk Campingplad
X1: 543397, Y1: 6202523, X2: 543690, Y2: 6203746
2,37
Fjernelse af fysiske spærringer
o3732
Haderslev
X1: 539091, Y1: 6119415, X2: 541033, Y2: 6119510, X3: 539047, Y3: 6119311, X4: 539091, Y4: 6119415, X5: 541033, Y5: 6119510, X6: 541745, Y6: 6118913, X7: 541033, Y7: 6119510, X8: 540778, Y8: 6120159, X9: 538545, Y9: 6119700, X10: 539091, Y10: 6119415
5,23
Udlægning af groft materiale, udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer samt etablering af sandfang
o8815
Lemvig, Dybe Å/Sletdalsgrøft
X1: 445964, Y1: 6260119, X2: 447395, Y2: 6261322
2,22
Genslyngning samt udlægning af groft materiale
o7280_x
Skive, Durup-Harre Sogneskelgrøft
X1: 496826, Y1: 6285875, X2: 494493, Y2: 6287222, X3: 496823, Y3: 6285839, X4: 496826, Y4: 6285875, X5: 497038, Y5: 6285837, X6: 496826, Y6: 6285875