Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32005L0036
 
32006L0123
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Autorisation
Kapitel 3 Adgang til at udøve erhvervsmæssig konservering i Danmark
Kapitel 4 Ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Kapitel 5 Underretning om midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsmæssig udøvelse
Kapitel 6 Konservering
Kapitel 7 Protokolpligt
Kapitel 8 Dispensation m.v.
Kapitel 9 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter1)

I medfør af § 10, stk. 2, § 49, stk. 1 og 3, § 52, stk. 2 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, og § 30, stk. 1 og 4, § 70, § 70 a, § 71, stk. 2, § 73, stk. 7, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssig konservering af alle vildtlevende arter af fugle, pattedyr, krybdyr og padder.

Stk. 2. Bestemmelserne omfatter også restaurering af allerede konserverede præparater.

Stk. 3. Bekendtgørelsens regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. Ud over definitionerne i lovens § 2 gælder de anførte definitioner i direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ 2. Bestemmelserne om konservering omfatter udstopning, skindlægning, garvning, frysetørring, PEG-behandling, paraffinering og anden tørkonservering, skelettering, herunder afkogning og macerering, væskekonservering og enhver anden form for bevarende behandling af døde dyr og dele af disse.

§ 3. Bestemmelserne om erhvervsmæssig konservering omfatter ikke:

1) buntmager- og garverivirksomhed,

2) den konservering, der foretages på statslige og statsanerkendte naturhistoriske museer med henblik på brug i de nævnte museers samlinger,

3) afkogning af jagttrofæer på en ejendom efter en jagt på ejendommen,

4) afsavning og montering af afkogte trofæer fra dyr, og

5) den konservering, der foretages på børneinstitutioner,

skoler og andre undervisningsinstitutioner til undervisnings- og formidlingsbrug.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, betragtes garvning, som udføres af en person eller en virksomhed, som er omfattet af reglerne i kapitel 2, kapitel 4 eller kapitel 5, som konservering.

Kapitel 2

Autorisation

§ 4. Erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, må kun foretages af personer eller virksomheder, der er autoriseret efter § 5, samt personer eller virksomheder, der opfylder betingelserne i kapitel 4 eller kapitel 5.

§ 5. Autorisation af personer eller virksomheder meddeles af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 2. Det er en forudsætning for at opnå autorisation, at personen eller den daglige leder af konservatorvirksomheden har

1) erhvervet uddannelsesbevis fra Dansk Zoologisk Konservatorforening,

2) har gennemgået uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Konservatorskolen (Naturhistorisk linje) eller

3) har bevis for en tilsvarende anerkendt uddannelse i udlandet.

Stk. 3. Som vilkår for autorisation efter stk. 1 og 2 kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kræve, at personen eller den daglige leder har bestået en prøve i arts- og lovkundskab. Udgiften hertil påhviler ansøger.

Stk. 4. Ved autorisationen tildeles personen eller virksomheden et autorisationsnummer.

§ 6. Ansøgning om autorisation indsendes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Virksomheder vedlægger ansøgningen oplysning om virksomhedens ejerforhold og adresse, navn og adresse på den daglige leder samt dokumentation for lederens uddannelse, jf. § 5, stk. 2. Personer vedlægger ansøgningen dokumentation for deres uddannelse, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. Når Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning modtager en ansøgning om autorisation, sender styrelsen hurtigst muligt en kvittering til ansøger med oplysning om den offentliggjorte frist for afgørelsen og muligheden for forlængelse af fristen en gang, jf. stk. 3 og 4, samt oplyning om at ansøgningen ikke kan anses for imødekommet, selv om afgørelsen ikke er truffet og meddelt inden fristens udløb, jf. stk. 4, og klagevejledning.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fastsætter og offentliggør sagsbehandlingsfrister for meddelelse af autorisation efter § 5. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor ansøger har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde forlænge den i stk. 3 nævnte frist med en måned.

Stk. 5. Hvis Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne i stk. 3 og 4, betyder det ikke, at ansøgningen er imødekommet.

§ 7. Ændring i en autoriseret konservatorvirksomheds daglige ledelse medfører, at autorisationen bortfalder. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal snarest muligt underrettes om ændringen.

Stk. 2. Ændring i en autoriseret konservatorvirksomheds ejerforhold eller adresse skal meddeles til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning senest samtidig med, at ændringen finder sted.

Oplysningspligt

§ 8. En konservator betragtes som en tjenesteudbyder. Ved tjenestemodtager forstås enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende konservatoren til erhvervsmæssig konservering af dyr.

Stk. 2. Konservator skal oplyse tjenestemodtagere om kontaktoplysninger til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning eller til Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Stk. 3. Oplysningerne skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelse af tjenesteydelsen, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.

Kapitel 3

Adgang til at udøve erhvervsmæssig konservering i Danmark

§ 9. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter at etablere sig i Danmark med erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, er undtaget fra kravet om at skulle opnå autorisation, såfremt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anerkender de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. kapitel 4.

§ 10. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark at udbyde tjenesteydelser i form af erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, er undtaget fra kravet om opnåelse af autorisation.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer skal forudgående underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning med henblik på eventuel kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. kapitel 5.

Kapitel 4

Ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

§ 11. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan meddele personer, jf. § 9, der agter at etablere sig erhvervsmæssigt i Danmark med erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, tilladelse hertil, når de opnåede erhvervsmæssige kvalifikationer kan sidestilles med, at den pågældende opfylder betingelserne for at opnå autorisation.

Stk. 2. Personer som nævnt i § 9, skal, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, indgive skriftlig, herunder elektronisk, ansøgning om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 3. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for ansøgerens nationalitet.

2) Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af

a) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, hvis erhvervet eller uddannelsen er lovreguleret i det pågældende land, og dokumentation vedrørende eventuel relevant erhvervserfaring, eller

b) bevis for at ansøgeren erhvervsmæssigt har udøvet erhvervet med konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, på fuldtidsbasis i mindst 1 år i løbet af de sidste 10 år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet eller udddannelsen ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Stk. 4. Hvis der er væsentlig forskel mellem ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af relevant organ, skal den pågældende over for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden, færdighed eller kompetence.

§ 12. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning meddeler ansøgeren bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen, jf. § 11, inden en måned fra modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

§ 13. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning træffer afgørelse om anerkendelse af ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer hurtigst muligt og senest tre måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning, jf. § 11.

Stk. 2. Kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, udsteder Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning en tilldalse til at etablere sig erhvervsmæssigt i Danmark med erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde forlænge den i stk. 1 nævnte frist med en måned.

§ 14. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan som vilkår for anerkendelsen kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der dog ikke overstiger 3 år, eller går op til en egnethedsprøve, når den uddannelse, som ansøgeren har fået, omfatter fag og discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal give ansøgeren adgang til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve. Prøvetiden skal aflægges hos en virksomhed, der er autoriseret i henhold til § 5.

Stk. 3. De nærmere krav til prøvetid og egnethedsprøve fastsættes i afgørelsen af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning sikrer, at ansøgeren har mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter, at styrelsen har truffet afgørelse om, at ansøgeren skal aflægge en egnethedsprøve.

Kapitel 5

Underretning om midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsmæssig udøvelse

§ 15. Personer, jf. § 10, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter i Danmark at udøve erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, skal, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning herom ved indgivelse af en skriftlig anmeldelse. Erhvervsudøvelsen kan ikke påbegyndes, før Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har truffet afgørelse efter § 17.

Stk. 2. En anmeldelse efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation

1) Bevis for anmelderens nationalitet.

2) En attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et EU-, EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, for dér at udøve erhvervet med erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, og at det på tidspunktet for indgivelse af attestationen i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt.

3) Bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer.

4) Bevis for at anmelderen har udøvet erhvervet i mindst 1 år i løbet af de sidste 10 år forud for anmeldelsen, jf. stk. 1, hvis erhvervet eller uddannelsen med erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, ikke er lovreguleret i etableringslandet.

Stk. 3. En anmelder, jf. stk. 1, skal forny anmeldelsen en gang om året, senest 1 år efter indgivelsen af anmeldelsen, eller den seneste fornyelse, hvis den pågældende fortsat ønsker at udøve erhvervet med erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år.

Stk. 4. Ved en fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 3, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 2, i det omfang, at der er sket en væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

§ 16. Med henblik på at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed og sikkerhed kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kontrollere anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang midlertidigt eller lejlighedsvist udøver erhvervet i Danmark med erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 2. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade tjenestemodtagerens sundhed og sikkerhed, og ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af relevant organ, skal den pågældende over for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden, færdighed eller kompetence. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve.

Stk. 3. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i afgørelsen af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

§ 17. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning underretter inden en måned fra modtagelsen af anmeldelsen og fuldstændig dokumentation efter § 15, anmelderen om, hvorvidt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning agter at foretage en forudgående kontrol af anmelderens kvalifikationer eller om resultatet af den forudgående kontrol, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelse, meddeler Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden en måned efter modtagelse af anmeldelse og fuldstændig dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår afgørelse kan forventes, dog senest to måneder efter modtagelse af den fuldstændige dokumentation.

Stk. 3. Kræver Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at anmelderen består en egnethedsprøve, jf. § 16, stk. 2, 2. pkt., træffes afgørelse på baggrund af egnethedsprøven senest en måned efter, at afgørelse om egnethedsprøve er truffet efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ikke har givet svar inden for de i stk. 1-3 fastsatte frister, kan anmelderen benytte sin anmeldelse som dokumentation for at udøve erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1, midlertidigt eller lejlighedsvist, jf. dog § 15, stk. 3.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor kontrollen af de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. stk. 1, eller egnethedsprøven, jf. stk. 3, bekræfter anmelderens kvalifikationer, udsteder Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning et dokument, der bekræfter, at anmelderen i Danmark kan udøve erhvervsmæssig konservering af dyr af arter omfattet af § 1, stk. 1 jf. dog § 15, stk. 3.

Kapitel 6

Konservering

§ 18. Der er forbud mod erhvervsmæssig konservering af dyr af arter, som er nævnt i bilag 5 i bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, hvis dyret stammer fra den danske natur.

Stk. 2. Dyr, der ikke er omfattet af stk. 1, men i øvrigt er omfattet af bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, må konserveres erhvervsmæssigt, hvis de ikke er nedlagt eller tilvejebragt i strid med lovgivningen i det land, hvor dyrene stammer fra.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for dele og produkter af de pågældende arter, herunder æg, skeletdele og skind, der kan identificeres som stammende fra de pågældende arter.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2, jf. stk. 3, gælder ikke

1) restaurering af præparater, der er lovligt konserveret,

2) konservering af lagervarer, råvarer m.v., der er lovligt erhvervet af konservatorvirksomheden før 1. april 2013, og

3) konservering af individer af arter, for hvilke der foreligger bevis for opdræt i fangenskab, eller hvor der er meddelt dispensation til konservering i medfør af bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.

§ 19. Når en person eller en virksomhed, der er autoriseret efter § 5, og erhvervsudøvere fra andre lande, der er anerkendt efter § 11 samt tjenesteudbydere, der efter anmeldelse midlertidigt eller lejlighedsvist udbyder tjenesteydelser i Danmark efter § 15, modtager et individ til konservering, skal dets oprindelse og dødsårsag snarest muligt søges konstateret.

Stk. 2. Individet skal afvises, hvis det ved modtagelsen konstateres

1) at det tilhører en af de arter, som er omfattet af forbud mod konservering efter § 18, stk. 1, jf. stk. 3, og ikke er omfattet af undtagelserne i § 18, stk. 4,

2) at det tilhører en af de arter, der er omfattet af § 18, stk. 2, jf. stk. 3, men er nedlagt eller tilvejebragt i strid med lovgivningen i det land, hvor det stammer fra, eller

3) at et individ, der ikke har sin oprindelse i Danmark, er ulovligt udført fra oprindelseslandet eller ulovligt indført her til landet.

Stk. 3. I stedet for at afvise individet kan virksomheden indføre det i protokollen, jf. § 20, og snarest muligt herefter sende eller overdrage det til Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, Naturhistorisk Museum - Aarhus, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Naturama, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet, DTU Veterinærinstituttet eller DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Kapitel 7

Protokolpligt

§ 20. Autoriserede konservatorvirksomheder samt anerkendte erhvervsudøvere fra andre EU-lande og tjenesteudbydere, der efter anmeldelse midlertidigt eller lejlighedsvist udbyder tjenesteydelser i Danmark, skal føre protokol over, hvad de modtager og afhænder af individer, samt af dele og produkter, herunder æg, skeletdele og skind, der kan identificeres som stammende fra sådanne individer.

Stk. 2. Protokolpligten omfatter ikke:

1) fugle, for hvilke der er fastsat jagttid,

2) pattedyr, for hvilke der er fastsat jagttid,

3) muldvarpe, studsmus og ægte mus, bortset fra brandmus, og

4) individer af arter omfattet af § 18, stk. 2, som ikke er naturligt forekommende i den danske natur, men som er omfattet af jagttid i det land, hvor de stammer fra, bortset fra arter omfattet af bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

Stk. 3. Virksomheden eller personen skal snarest indføre alle protokolpligtige effekter, som personen eller virksomheden, virksomhedens ejer og virksomhedens daglige leder måtte være i besiddelse af i protokollen ved autorisation efter § 5, ved tilladelse efter § 13 eller ved anmeldelse efter §§ 15-17.

Stk. 4. Hvis jagttiden i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning ophæves for en art, der er naturligt forekommende i den danske natur, skal virksomheden indføre eventuelle lagre af den pågældende art i protokollen inden 3 måneder efter at jagttiden blev ophævet.

§ 21. Protokollen med tilhørende genpartspapir rekvireres fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning mod betaling af dagsprisen. Protokollen er tilknyttet den enkelte virksomhed eller person. Inden udleveringen forsynes protokollen med styrelsens påtegning med angivelse af virksomhedens autorisationsnummer eller Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings sagsnummer for så vidt angår virksomheder eller personer, der driver virksomhed i henhold til reglerne i kapitel 4 eller kapitel 5.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan gøre protokollen elektronisk.

§ 22. I protokollen skal personen eller virksomheden indføre følgende oplysninger om de modtagne effekter:

1) Registreringsnummer.

2) Art.

3) Dødsårsag (oplyst, umiddelbart konstateret eller eventuelt endelig fastslået).

4) Lokalitet og dato for fund, eventuelt anden oprindelse og løbenummer fra indførselstilladelse.

5) Modtagelses- og udleveringsdato.

6) Leverandørens navn, adresse og telefonnummer.

7) Modtagerens navn, adresse og telefonnummer.

8) Eventuelle bemærkninger, herunder oplysning om effekternes registreringsnummer hos leverandøren og numre på CITES-certifikater.

Stk. 2. Indførelse i protokollen skal ske ved modtagelsen af de protokolpligtige effekter.

Stk. 3. Arter, der har et entydigt dansk navn, indføres med det danske eller latinske navn. Arter, der ikke har et entydigt dansk navn, indføres med det latinske navn.

§ 23. Protokolpligtige effekter skal af personen eller virksomheden ved modtagelsen forsynes med det registreringsnummer, der er anført i protokollen og skal følge det under den videre forarbejdning og opbevaring. De færdige præparater skal på en holdbar måde forsynes med nummeret.

Stk. 2. Den nummerering, som er nævnt i stk. 1, skal ske med mærker, der er autoriseret af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Mærkerne rekvireres fra styrelsen mod betaling af dagsprisen.

§ 24. Hvis Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning forlanger den originale protokol udleveret eller tilsendt, overdrager eller sender styrelsen samtidig vederlagsfrit virksomheden eller personen en ny protokol med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings påtegning.

Kapitel 8

Dispensation m.v.

§ 25. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglerne i § 4, § 5, stk. 2, § 18, stk. 1, og § 20, stk. 1.

§ 26. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 27. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning påser overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder at vilkår, der er fastsat i dispensationer og tilladelser, overholdes.

Kapitel 9

Straf og ikrafttræden

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den,

1) der overtræder § 4, eller § 18, stk. 1-3,

2) undlader at opfylde forpligtelserne efter § 7, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 8, stk. 2 og 3, § 19, § 20, stk. 1, jf. stk. 2-4, § 22 og § 23 eller

3) tilsidesætter vilkår i afgørelser truffet efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1, i lov om jagt og vildtforvaltning, og § 1, stk. 1 og 2, i lov om naturbeskyttelse, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Grove eller gentagne overtrædelser kan medføre fradømmelse af retten til at udøve erhvervsmæssig konservatorvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

§ 29. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1914 af 21. december 2015 om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter ophæves.

Stk. 3. Autorisationer, tilladelser m.v., der er meddelt i medfør af de regler, som er nævnt i stk. 2, bevarer deres gyldighed på de vilkår, der er fastsat, indtil de afløses af autorisationer, tilladelser m.v. i medfør af denne bekendtgørelse.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (servicedirektivet), EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132.