Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1 Teknologiliste
Bilag 2 Normtimesatser
Bilag 3 Beregning af omkostningseffektivitet for projekter vedrørende reduktion af ammoniakudledning, energiforbrug og næringsstoffer
Bilag 4 Beregning af omkostningseffektivitet for projekter vedrørende reduktion af pesticider
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægstalde, svinestalde og gartnerier1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 3, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 36, i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2017 om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan inden for nedenstående indsatsområder give tilsagn om tilskud til investeringer i teknologier på jordbrugsbedrifter, for at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra den primære jordbrugsproduktion:

1) Reduktion af ammoniakudledningen og energiforbruget i kvægstalde.

2) Reduktion af ammoniakudledningen og energiforbruget i svinestalde.

3) Reduktion af energi-, næringsstof eller pesticidforbruget i gartnerisektoren.

Stk. 2. I bilag 1 findes en liste over tilskudsberettigede udgifter inden for indsatsområderne i stk. 1.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der som ejer eller forpagter driver en primær jordbrugsbedrift. Det årlige arbejdskraftbehov, der kræves for at drive den primære jordbrugsbedrift, skal være mindst 830 arbejdstimer opgjort efter de normtimesatser, der er fastsat i bilag 2.

Stk. 2. Producentorganisationer, som defineret i forordning nr. 1308/2013, kapitel III, afdeling 1, eller medlemmer af en sådan producentorganisation, der i sit operationelle program i medfør af samme har mulighed for at modtage støtte til aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, eller aktiviteter, der i hovedsagen svarer hertil, kan ikke modtage tilsagn om tilskud. Producentsammenslutninger, der repræsenterer primærproducenter, som er medlem af en producentorganisation, kan heller ikke modtage tilsagn om tilskud.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Direkte sammenlignelige tilbud: tilbud er direkte sammenlignelige, når de er er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder udgiftsposter eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse udgiftsposter eller elementer ud, så priserne kan sammenlignes.

2) Normtimesatser: De satser, der fremgår af bilag 2.

3) Omkostningseffektivitet: Omkostningen i kr. ved at reducere miljøbelastning pr. belastningsenhed.

4) Primære jordbrugsprodukter: Produkter omfattet af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).

5) Primær jordbrugsproduktion: Produktion af primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til det første salg er omfattet af definitionen.

6) Programområdet: Danmark, jf. Det danske landdistriktsprogram, jf. LDP 2014-2020.

7) Projekt: Det, der er ansøgt om under et indsatsområde, udgør et projekt, jf. § 6, stk. 4.

8) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

9) SMV: Mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. L 124 af 20. maj 2003, s. 36).

10) Staldbyggeri: Byggeri af en stald eller stalde med foderanlæg og evt. gødnings- og gylleopbevaringsfaciliteter.

11) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

12) Tilskudsgrundlag: Den samlede pris for de teknologier, der søges om tilskud til pr. ansøgning.

13) Tilskudssum: Den beregnede størrelse af tilskuddet på baggrund af tilskudsgrundlag og tilskudsprocent.

14) Tilskudsprocent: Den procentdel, som Landbrugsstyrelsen giver i tilskud.

15) Årlige miljøeffekt: Den årlige reduktion af miljøbelastning ved etablering af den enkelte tilskudsberettigede teknologi.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Alle partshøringer, ansøgninger om tilskud, projektændringer og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal ske via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 5. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgninger skal være modtaget i perioden den 1. juli 2016 til den 8. september 2016.

Stk. 4. Der kan indgives en ansøgning pr. indsatsområde.

Stk. 5. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et udfyldt ansøgningsskema.

2) Et udfyldt informationsskema til det rådgivende udvalg til brug for af validering af beregningerne af den årlige miljøeffekt.

3) Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, hvis tilladelserne er opnået på det tidspunkt, hvor der søges om tilskud.

4) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte projekt er omfattet af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

5) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr. til dokumentation for rimelige priser. Dette gælder dog ikke, når der søges om tilskud til gylleforsuringsanlæg.

Stk. 6. Landbrugsstyrelsen kan dispensere fra kravet om indsendelse af to direkte sammenlignelige tilbud, hvis ansøger i ansøgningen godtgør, at der kun er en leverandør.

Stk. 7. Har en ansøger opnået tilsagn om tilskud til projekter på Landbrugsstyrelsens moderniseringsordninger med standardpriser eller faste priser, kan der under denne ordning i det samme staldbyggeri ikke modtages tilsagn om tilskud til udgifter, som er omfattet af standardomkostningen eller den faste pris.

Afgørelse og prioritering

§ 7. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de samlede tilskudsberettigede udgifter ikke beløber sig til mindst 300.000 kr. pr. projekt, dog 100.000 kr. for projekter vedrørende reduktion af energi- og pesticidforbruget jf., dog § 17,

2) investeringen ikke er omfattet af den i § 1, stk. 2, nævnte liste,

3) de krævede oplysninger, jf. § 6, stk. 5, ikke er modtaget med ansøgningen,

4) effekten af det ansøgte projekt eller investering på jordbrugsbedrifter ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra den primære jordbrugsproduktion, jf. § 1,

5) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller

6) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 11 og 12.

§ 8. Landbrugsstyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2-5.

Stk. 2. Til reduktion af ammoniakudledningen og energiforbruget i kvægstalde efter § 1, stk. 1, nr. 1, er der indikativt afsat henholdsvis 27 mio. kr. og 18 mio. kr., og til reduktion af ammoniakudledningen og energiforbruget i svinestalde efter § 1, stk. 1, nr. 2, er der indikativt afsat henholdsvis 33 mio. kr. og 12 mio. kr. Til reduktion af energi-, næringsstof- eller pesticidforbruget i gartnerisektoren efter § 1, stk. 1, nr. 3, er der indikativt afsat henholdsvis 9 mio. kr., 5,5 mio. kr. og 5,5 mio. kr.

Stk. 3. Ved prioriteringen af ansøgninger, der vedrører reduktion af ammoniakudledningen, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, reduktion af energiforbruget, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, og reduktion af næringsstoffer, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, lægger Landbrugsstyrelsen vægt på omkostningseffektiviteten, jf. bilag 3. Ved prioriteringen af ansøgninger, der vedrører reduktion af pesticider, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, lægger Landbrugsstyrelsen vægt på omkostningseffektiviteten, jf. bilag 4. De 5 pct. ansøgninger, inden for hvert indsatsområde, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, der opnår den laveste omkostningseffektivitet, modtager afslag på tilsagn om tilskud.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kan nedsætte et rådgivende udvalg, der bidrager med vurdering af den årlige miljøeffekt af de indkomne ansøgninger til brug for prioriteringen.

Stk. 5. I tilfælde af pointlighed, jf. stk. 3, ved udløb af midler, prioriteres projektet med den største samlede miljøeffekt.

Stk. 6. Hvis det fulde beløb for det enkelte indsatsområde ikke søges, eller hvis der ikke gives tilsagn for det fulde beløb, omfordeles overskudsmidlerne til de øvrige indsatsområder forholdsmæssigt i forhold til de indkomne ansøgninger, inden for kvæg, svin og gartnerier.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling.

2) At projektet i opretholdelsesperioden lever op til samtlige prioriteringskriterier, jf. § 8, som medførte, at der blev givet tilsagn.

3) At tilsagnshaver ejer investeringen.

4) At projektet gennemføres på ansøgers egen eller forpagtede jordbrugsbedrift.

5) At ansøger er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

6) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt sin ansøgning om tilsagn om tilskud.

7) At teknologien er omfattet af den i § 1, stk. 2, nævnte liste.

8) At ansøger, hvis der søges om tilskud til gylleforsuringsanlæg, ansøger om dette under Landbrugsstyrelsens ordning om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren. Hvis en ansøgning om tilskud til gylleforsuringsanlæg under ordning om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren ikke bliver prioriteret grundet overansøgning, vil ansøgningen i stedet indgå i prioriteringen efter denne bekendtgørelse.

9) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

10) At tilsagnshaver inden for opretholdelsesperioden, jf. § 10, nr. 7, til stadighed har et årligt arbejdskraftbehov, jf. § 2, stk. 1.

Forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre hele projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder at projektet gennemføres med den/de i tilsagnet anførte teknologier.

2) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

3) At holde dokumentation, der dokumenterer, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af disse regler.

4) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte som nærmere fastsat i tilsagnet.

5) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn, jf. dog § 14.

6) At afgive de oplysninger, som Landbrugsstyrelsen beder om, i indtil to år efter, at projektet er afsluttet. Landbrugsstyrelsen kan bede om oplysninger, som er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013.

7) At sørge for, at produktionsaktiviteten ikke, ophører eller flyttes uden for programområdet eller ændres væsentligt i 3 år fra datoen for slutudbetaling. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, er tilsagnshaver dog forpligtet til at sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører, flyttes uden for programområdet eller ændres væsentligt i de første fem år efter datoen for slutudbetaling, og at den produktive aktivitet ikke udsættes for flytning uden for Unionen i de første 10 år efter datoen for slutudbetaling, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013, art. 71.

8) At sende de oplysninger og bilag, som er nævnt i § 16 sammen med udbetalingsanmodningen.

9) At have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 11. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til

1) investeringer i teknologier på den primære jordbrugsbedrift, og

2) honorarer til arkitekter, ingeniører og eksterne konsulenter, dog højest 15 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter og til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at Landbrugsstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud, jf. § 6, stk. 5, nr. 5.

§ 12. De tilskudsberettigede udgifter til projekter kan ikke omfatte:

1) udgifter, hvortil der gives eller tidligere er givet andre EU-tilskud, tilskud fra anden offentlig myndighed, jf. dog § 13 stk. 3, eller tilskud under en anden tilskudsordning fra Landbrugsstyrelsen,

2) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

3) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

4) udgifter til reparation af udstyr,

5) udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. art. 69, stk. 3, litra c, i,

6) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. art. 69, stk. 3, litra a, i,

7) udgifter til regnskabs- og revisorvirksomhed,

8) udgifter til advokat- og revisionsomkostninger,

9) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69,

10) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

11) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden ansøger har indsendt sin ansøgning om tilsagn om tilskud,

12) udgifter til opførelse og ombygning af bygninger,

13) værdien af eget arbejde,

14) udgifter til køb af fast ejendom,

15) køb med ejendomsforbehold,

16) simple genanskaffelser, eller

17) almindelige driftsudgifter.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 13. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud på 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af et samlet beløb på 5,0 mio. kr. pr. CPR nr. eller pr. CVR-registrerede, primære jordbrugsbedrift.

Stk. 3. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig, national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Ydes der anden støtte, som nævnt i stk. 3, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger den maksimale tilskudsprocent, der er fastsat i stk. 1.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 14. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugsstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indgives via Tast-selv-service. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Der kan maksimalt indsendes en budgetændring pr. år. Landbrugsstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 5. Ansøgning om ændring af projektet kan ikke godkendes, hvis projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 8.

§ 15. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1, skal indgives på et særligt skema, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via e-mail.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 16. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via Tast selv-service på det skema til udbetalingsanmodning, der findes i Tast selv-service, og vedlægges følgende:

1) Et udbetalingsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, herunder projektets slutrapport.

2) De eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) Dokumentation for eventuelle offentlige tilskud.

6) Dokumentation for eventuelt afholdte udbud, jf. lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Det er en betingelse for rateudbetaling, at Landbrugsstyrelsen har godkendt rateopgørelser. Ved slutudbetaling er det endvidere en betingelse, at Landbrugsstyrelsen har godkendt den endelige opgørelse og slutrapport for projektet.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 4.

§ 17. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde i forbindelse med udbetalingen dispensere fra minimumsbeløbet i § 7, nr. 1.

§ 18. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

§ 19. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 20, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 9 ikke er opfyldt.

§ 20. Landbrugsstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 10, jf. dog §§ 21, 24, 25 og 27.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter Landbrugsstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, da tilsagnet ellers bortfalder.

§ 21. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. § 10, stk. 1 nr. 5:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 22. Landbrugsstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 16, stk. 4, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 23. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 21 og 22, nedsættes alene § 21.

§ 24. Ved manglende overholdelse af forpligtelsen i § 10, stk. 1. nr. 2 og 3, kræver Landbrugsstyrelsen ved den første fysiske kontrol, hvor forseelsen konstateres, tilbagebetaling af tilskud svarende til den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

Stk. 2. Ved en efterfølgende fysisk kontrol, som udføres efter en kontrol, hvor der ikke blev konstateret mangler, kræver Landbrugsstyrelsen tilbagebetaling af tilskud svarende til halvdelen af den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

§ 25. Ved manglende skiltning, jf. § 10, stk. 1, nr. 4, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014, nedsætter Landbrugsstyrelsen udbetalingen ud fra en konkret vurdering af overtrædelsen.

§ 26. Landbrugsstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter der skulle have været i udbud, hvis reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge-og anlægssektoren ikke er overholdt.

§ 27. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes, jf. § 10, nr. 7. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis tilsagnshaver er en SMV, og projektet er opretholdt i 0-18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis tilsagnshaver er en SMV, og projektet er opretholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

3) Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, og projektet er opretholdt i 0-36 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

4) Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, og projektet er opretholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 60 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbage.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis en tilsagnshaver, som ikke er en SMV, flytter den produktive aktivitet uden for Unionen i de første 10 år efter datoen for slutudbetaling, jf. § 10, nr. 7.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. oktober 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1005 af 29. juni 2016 om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægstalde, svinestalde og gartnerier ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 20. oktober 2017

Jette Petersen

/ Anette Mia Rasmussen


Bilag 1

Teknologiliste

Sektor
Indsatsområde
Teknologi
Levetid
(år)
Kvæg
1. Ammoniak
Wiretrukne spaltegulvs-skrabere
12,5
Robot-spaltegulvs-skrabere
10
Brug af specifikt udstyr til faseopdelt fodring, mælkemåler, separationsbokse, skillelåger, envejslåger eller huld-skanning
10
Automatisk fodring, påslag og foderrobot
10
Overvågning af brunst, drøvtygning og sygdom
10
Fasefodring i kraftfoderanlæg, fodringsdel i malkerobot, malkestald, in-transport og foderautomater
10
Teltover-dækning af gyllebeholder
20
2. Energi
LED-belysning, 25W
10
Gastæt opbevaring af foderkorn
30
Frekvenstyret vakuumpumpe i malkeanlæg
10
Varme-genvinding fra mælkekøling
10
Brøndvands-køling af mælk.
10
Brøndvand-køling af mælk kombineret med frekvensstyret mælkepumpe og mælke-udskiller med buffer-kapacitet
10
Svin
3. Ammoniak
Luftrensning, syrevasker, decentral
10
Biologisk luftrensning, decentral
10
Punktudsugning i kombination med luftrensning i slagte-svinestalde med drænet gulv
10
Gyllekøling
20
Udstyr til etablering af fasefodring ved nyetablering af fasefodring eller øgning af antal faser
10
Teltoverdækning af gyllebeholder
20
4. Energi
Lavenergi-ventilatorer baseret på LPC/EC motorteknologi ("low poer consumption")
12,5
LED-belysning, 25W
10
Varme-veksling
15
Intelligent regulering af varme-tilførslen i to-klimastier i smågrise-stalde
10
opbevaring af foderkorn
30
Gartneri
5. Energi
To- eller flerlags højisolerende dækkematerialer af glas/plast til væksthuse
20
Gardinanlæg til isolering og skygge i væksthuse
10
Klimaskærm til tætning af væksthuse
15
Optimal klimastyring (klimacomputer, sensorer, måleudstyr) i væksthuse
15
LED belysning i væksthuse
15
Belysning med elektroniske højtryksnatriumlamper i væksthuse
15
Energi-effektiv varmepumpe til opvarmning i væksthuse
15
Ukrudtsbrænding med nedsat energiforbrug på friland
15
Tørrings- og køleanlæg med varmegenindvinding på løglagre
15
6. Næringsstoffer
Styring af gødning på friland ved at skifte fra fast gødning, brug af gødningscomputer og ved brug af beslutningsstøttesystemer
15
Styring af gødning i væksthus ved anvendelse af gødningscomputer
15
Placering af gødning med gødningsudlægger samtidig med såning/plantning
15
Recirkulering i væksthus og på friland til frugt, bær, grøntsager, medicinplanter og planteskoleplanter
15
7. Pesticider
Rækkedyrknings-systemer til bekæmpelse af ukrudt mellem rækker af grøntsager, frugt, bær og planteskoleplanter
10
Båndsprøjtning af frugt, bær, grøntsager og planteskoleplanter
10
Sprøjteteknologi: Tunnelsprøjte med recirkulering af sprøjtevæske til frugt, bær, grøntsager og planteskoleplanter
10
Sprøjteteknologi: Sensorafblænding af dyser på tågesprøjter til frugt, bær, og planteskoleplanter
10
Sensorbaseret ukrudtssprøjte til frugt, bær, grøntsager og planteskoleplanter
10
Lugerobotter til rækkeafgrøder af grøntsager og planteskoleplanter
10
Autostyring af radrensere kombineret med rækkesprøjtning i grøntsager og planteskoleplanter
10
Tre-bedsstystem med præcis etablering af kulturer i lige rækker af frugt, bær, grøntsager og planteskoleplanter
10
Rækkedampning i kombination med radrensning af grøntsager og planteskoleplanter
10
Kamdyrkning af grøntsager, frugt, bær og planteskoleplanter
15
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i flerårige vedagtige rækkeafgrøder
10
Mekanisk blomsterudtynding i frugttræer
10
Klimastation og software til varsling af sygdomme og skadedyr i frugt, bær, grøntsager og planteskoleplanter
10
Dyrkning i tunneler af frugt, bær, grøntsager og planteskoleplanter
10
Regntag (markise) over frugt og bær til forebyggelse af svampesygdomme
10
Varmtvands-behandling til forebyggelse af lagerråd i frugt, bær og grøntsager
10
Kontrolleret atmosfære lagring (CA og ULO-lagring) af frugt og grøntsager
15
CA-lagringskasser til frugt og grøntsager
15
Høstmaskiner til skånsom høst af frugt og bær
10
Voksbehandling af planter til forebyggelse af insektangreb
10

*Efter § 9, nr. 8, skal ansøgning om tilskud til gylleforsuringsanlæg søges efter bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren.


Bilag 2

Normtimesatser

Kornafgrøder m.v, antal timer/ha/år
-------areal (ha) --------
1-9
10-24
25-49
50-99
100-
Korn/rasp/frø/ærter m.v.
25
22
20
16
14
Handelsroer/kartofler
62
47
40
35
35
Foderroer
46
37
37
37
37
Sædskiftegræs/helsæd
21
13
10
9
9
Vedvarende græs
8
6
5
5
5
Udyrkede arealer
3
3
2
2
2

Malkekøer inkl. Opdræt, antal timer/årsko (ekskl. Grovfoderdyrkning)
-------årskøer --------
1-29
30-49
50-69
70-99
100-
Timer pr. årsko
69
52
47
42
37

Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalve/år (ekskl. Grovfoderdyrkning)
------- producerede slagtekalve --------
1-29
 
30-
   
Timer pr. slagtekalv
10
 
7
   

Ammekøer inkl. Ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. Grovfodersyrkning)
-------årskøer --------
1-29
 
30-
   
Timer pr. årsko
37
 
29
   

Søer og smågrise, antal timer/årsso
-------årssøer --------
1-49
50-99
100-149
150-249
250-
Timer pr. årsso
21
16
14
13
12

Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år
-------producerede slagtesvin --------
1-499
500-1499
1500-2499
2500-3999
4000-
Timer pr. 100 slagtesvin
113
77
52
44
37

Bier, antal timer pr. bistade/år
-------bistade --------
 
1-5
6-25
26-50
51-80
81-400
400-
Timer pr. bistade
25
21
17
13
8
4

Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr
 
Heste, timer pr. avlsdyr
37
Mink, timer pr. avlstæve
2
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged
5
Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr
15

Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk.
---------- producerede stk. --------------
 
< ½ mio.
> ½ mio.
Timer pr. 1000 producerede stk.
4,6
3,9

Frilandsgartneri
Antal timer/ha/år
Jordbær med selvpluk
180
Jordbær uden selvpluk
1200
Konsumgulerødder
300
Industrigulerødder
25
Hvidkål og kinakål
300
Blomkål og rosenkål
300
Icebergsalat
300
Porrer
850
Kepaløg, såløg
170
Knoldselleri
350

Væksthuse
Antal timer/m2/år
Grøntsager
1
Afskårne blomster
1
Store potteplanter
2
Små potteplanter
5

Frugtplantage
Antal timer/ha/år
Konsum
320
Industri
120

Pyntegrønt
Antal timer/ha/år
Juletræer og klippegrønt (gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)
100


Bilag 3

Beregning af omkostningseffektivitet for projekter vedrørende reduktion af ammoniakudledning, energiforbrug og næringsstoffer

Beregning

Projektomkostninger: Samlede tilskudsberettigede omkostninger forbundet med projektet, herunder hele tilskudsgrundlaget bestående af samtlige udgifter som der søges tilskud til.

Årlig miljøeffekt: Den årlige reduktion af miljøbelastning ved etablering af den enkelte tilskudsberettigede teknologi, som for ammoniakemission angivet i (kg. N), for energiforbruget angivet i (kWh) eller næringsstoffer angivet i (kg. N + kg. P)

Teknologiens levetid: Er fastsat for hver teknologi, jf. bilag 1.


Bilag 4

Beregning af omkostningseffektivitet for projekter vedrørende reduktion af pesticider

Beregning

Projektomkostninger: Samlede tilskudsberettigede omkostninger forbundet med projektet, herunder hele tilskudsgrundlaget bestående af samtlige udgifter som der søges tilskud til.

Årlige miljøeffekt: Den årlige reduktion af miljøbelastning ved etablering af den enkelte tilskudsberettigede teknologi, som for pesticider er angivet som den procentvise reduktion i forhold til tidligere anvendt teknologi.

Areal berørt: Areal, som teknologien anvendes på.

Teknologiens levetid: Er fastsat for hver teknologi, jf. bilag 1.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.