Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 TILLÆG IX
Bilag 2 TILLÆG X
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1512 af 8. december 2016 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 581 af 30. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. Titlen affattes således:

»Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 3, § 4, stk. 1 og 2, § 5 og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 618 af 12. juni 2013, og § 1, stk. 2 og 3, §§ 3-5 og § 32, stk. 2, i anordning nr. 71 af 29. januar 2013 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs fastsættes efter bemyndigelse:«

3. Kapitel I, Regel 12, pkt. (a)(ii), affattes således:

»(a)(ii) Et certifikat, der benævnes konstruktionssikkerhedscertifikat for lastskibe, skal efter et første syn eller et fornyelsessyn udstedes til et lastskib, som opfylder de pågældende krav i kapitlerne II-1 og II-2 (bortset fra de krav, der vedrører brandsikkerhedssystemer, slukningsmidler og brandkontrolplaner) og eventuelle andre relevante krav i disse forskrifter;«

4. Kapitel I, Regel 12-1, pkt. (i), ophæves.

Pkt. (ii) til pkt. (iv) bliver herefter til pkt. (i) til pkt. (iii).

5. Kapitel I, Regel 14, pkt. (b), affattes således:

»(b) Et sikkerhedscertifikat for passagerskibe skal udstedes for et tidsrum af højst 12 måneder. Et konstruktionssikkerhedscertifikat for lastskibe, udrustningssikkerhedscertifikat for lastskibe og radiosikkerhedscertifikat for lastskibe skal udstedet for et tidsrum, der fastlægges af Administrationen, og som højst er 5 år. Et undtagelsescertifikat er ikke gyldigt ud over gyldighedsperioden for det certifikat, som det vedrører.

En tilladelse til sejlads med passagerer er gyldigt, så længe vilkårene for skibets anvendelse er uændrede og overholdes. Gyldigheden forudsætter endvidere, at synsterminerne i sikkerhedscertifikaterne for passagerskibe overholdes.«

6. Kapitel II-3, regel 2, pkt. 1, affattes således:

»1 De i dette kapitel indeholdte bestemmelser gælder for nye lastskibe med en længde (L 3) ) på 15 meter og derover, eller med et dimensionstal (jf. definition i kapitel B I, afsnit A, regel 2) på 100 eller derover og for passagerskibe i international fart. Opholdsrum mv. på mobile offshore-enheder skal ligeledes opfylde de i dette kapitel indeholdte bestemmelser, idet der dog tages hensyn til de særlige forhold om bord i sådanne enheder.«

7. Kapitel V, Regel 5, pkt. 2.11, ophæves.

8. I Kapitel XXV, S Regel 10, pkt. 3, ændres »tillægget« til: »tillæg II«.

9. Kapitel XXV, S Regel 10, pkt. 3.2, affattes således:

»3.2 Optegnelsen for hver udledning i havet i henhold til regel 4, 5, 6 eller afsnit 5.2 i kapitel 5 til polarkodens del II-A skal angives med dato og tidspunkt, skibets position (breddegrad og længdegrad), beskrivelse af affaldet og den anslåede mængde (i kubikmeter), som er udledt. Ved udledning af lastrester skal skibets position på tidspunktet for igangsættelsen og afslutningen af udledningen angives ud over ovennævnte.«

10. I Kapitel XXV, S Regel 10, indsættes efter pkt. 3.2 som nye punkter:

»3.3 Optegnelsen for hver fuldført afbrænding skal angives med dato, tidspunkt og skibets position (breddegrad og længdegrad) på tidspunktet for igangsættelsen og afslutningen af afbrændingen, det afbrændte affalds kategori og den anslåede mængde afbrændt affald af hver kategori i kubikmeter.

3.4 Optegnelsen for hver udledning til modtagefaciliteter i havn eller til et andet skib skal angives med dato og tidspunkt for udledningen, havnen eller faciliteten eller skibets navn, det udledte affalds kategori og den anslåede mængde udledning af hver kategori i kubikmeter.«

Pkt. 3.3 og 3.4 bliver herefter pkt. 3.5 og pkt. 3.6.

11. I Kapitel XXV, S Regel 10, pkt. 3.3, der bliver pkt. 3.5, indsættes efter »Journalen skal«: »sammen med kvitteringer modtaget fra modtagefaciliteter«.

12. Kapitel XXV, S Regel 10, pkt. 3.4, der bliver pkt. 3.6, affattes således:

»3.6 I tilfælde af udledning, udslip eller tab ved uheld, som henvist til i dette kapitels regel 7, skal der foretages en optegnelse i affaldsjournalen eller – ved skibe under 400 bruttotons – skal der foretages en optegnelse i skibets officielle logbog af datoen og tidspunktet for hændelsen, havnen eller skibets position på tidspunktet for hændelsen (breddegrad, længdegrad og vanddybde, hvis denne kendes), årsagen til udledningen, udslippet eller tabet, en nærmere beskrivelse af det udledte, udslupne eller tabte, kategorien af det udledte, udslupne eller tabte affald, den anslåede mængde af hver kategori i kubikmeter, rimelige foranstaltninger, der er truffet for at hindre eller begrænse udledningen, udslippet eller det hændelige tab og generelle bemærkninger.«

13. I Kapitel XXVI, Regel 1, ændres »regel 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 og 23« til: »regel 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 og 22A«.

14. I Kapitel XXVI, Regel 2, indsættes efter pkt. 47 som nye punkter:

»48 »Kalenderår« betyder perioden fra 1. januar til 31. december, begge inkl.

49 »Rederi« betyder skibets ejer eller en organisation eller person, såsom operatøren eller bareboatbefragteren, som har påtaget sig ansvaret for skibets drift på vegne af skibets ejer, og som ved at påtage sig dette ansvar har indvilget i at overtage alle forpligtelser og alt ansvar, der er pålagt i henhold til den internationale kode for sikker drift af skibe (ISM-koden), med ændringer.

50 »Sejlet distance« betyder distance tilbagelagt over grunden.«

15. I Kapitel XXVI, Regel 3, pkt. 2, indsættes efter 2. pkt.: »En tilladelse udstedt i henhold til denne regel skal ikke undtage et skib fra rapporteringskravet i regel 22A og skal ikke ændre på typen og omfanget af data, der skal rapporteres i henhold til regel 22A.«

16. I Kapitel XXVI, S Regel 5, pkt. 4.3, indsættes efter »om bord«: », og at den for skibe omfattet af regel 22A er blevet revideret behørigt, således at den afspejler større ombygninger i tilfælde, hvor en sådan større ombygning påvirker dataindsamlingsmetoden og/eller rapporteringsprocesser.«

17. I Kapitel XXVI, S Regel 5, pkt. 4.3, slettes »; og«.

18. I Kapitel XXVI, S Regel 5, pkt. 4.4, ændres »senere.« til: »senere; og«.

19. I Kapitel XXVI, S Regel 5, indsættes efter pkt. 4.4 som nyt pkt.:

»4.5 Administrationen skal sikre, at SEEMP for alle skibe omfattet af regel 22A er i overensstemmelse med bestemmelserne i regel 22, pkt. 2, i dette kapitel. Dette skal sikres før indsamlingen af data i henhold til dette kapitels regel 22A med henblik på at sikre, at metodologien og processerne er på plads forud for skibets første rapporteringsperiode. Bekræftelse af, at skibet opfylder disse krav, skal gives til og opbevares om bord på skibet.«

20. I Kapitel XXVI, S Regel 6, affattes titlen således:

»Udstedelse eller påtegning af certifikater og overensstemmelseserklæringer i forbindelse med rapportering af brændstofforbrug«.

21. I Kapitel XXVI, S Regel 6, indsættes efter pkt. 5 som nye punkter:

»Overensstemmelseserklæring – Rapportering af brændstofforbrug

6 Administrationen eller en af denne bemyndiget organisation1) skal, når den modtager indrapporterede oplysninger i henhold til dette kapitels regel 22A, pkt. 3, afgøre, om oplysningerne er blevet indrapporteret i overensstemmelse med dette kapitels regel 22A, og skal – hvis dette er tilfældet – udstede en overensstemmelseserklæring vedrørende brændstofforbrug til skibet senest fem måneder efter kalenderårets begyndelse. Under alle omstændigheder påtager Administrationen sig det fulde ansvar for denne overensstemmelseserklæring.

7 Administrationen eller en af denne bemyndiget organisation2) skal, når den modtager indrapporterede oplysninger i henhold til dette kapitels regel 22A, pkt. 4, 5 eller 6, straks afgøre, om oplysningerne er blevet indrapporteret i overensstemmelse med dette kapitels regel 22A, og skal – hvis dette er tilfældet – udstede en overensstemmelseserklæring vedrørende brændstofforbrug til skibet på dette tidspunkt. Under alle omstændigheder påtager Administrationen sig det fulde ansvar for denne overensstemmelseserklæring.«

22. I Kapitel XXVI, S Regel 8, affattes titlen således:

»Formen af certifikater og overensstemmelseserklæringer vedrørende rapportering af brændstofforbrug«.

23. I Kapitel XXVI, S Regel 8, indsættes efter pkt. 2 som nyt pkt.:

»Overensstemmelseserklæring - Afrapportering af brændstofforbrug

3 Overensstemmelseserklæringen i henhold til dette kapitels regel 6, pkt. 6 og 7 skal udfærdiges i en form, der svarer til modellen i tillæg X til dette kapitel, på enten engelsk, fransk eller spansk. Hvis der yderligere anvendes et officielt sprog af den udstedende part, skal dette gælde i tilfælde af tvister eller uoverensstemmelser.«

24. I Kapitel XXVI, S Regel 9, affattes titlen således:

»Gyldigheden og gyldighedsperioden for certifikater og overensstemmelseserklæringer vedrørende rapportering af brændstofforbrug«.

25. I Kapitel XXVI, S Regel 9, indsættes efter pkt. 11 som nyt pkt.:

»Overensstemmelseserklæring – Afrapportering af brændstofforbrug

12 Overensstemmelseserklæringen i henhold til dette kapitels regel 6, pkt. 6, skal være gyldig i det kalenderår, i hvilket den er udstedt, og i de første fem måneder i det følgende kalenderår. Overensstemmelseserklæringen i henhold til dette kapitels regel 6, pkt. 7, skal være gyldig i det kalenderår, i hvilket den er udstedt, i det følgende kalenderår og i de første fem måneder af det følgende kalenderår. Alle overensstemmelseserklæringer skal opbevares om bord i mindst den periode, i hvilken de er gyldige.«

26. I Kapitel XXVI, S Regel 10, pkt. 5, indsættes efter »forefindes«: »en gyldig overensstemmelseserklæring vedrørende rapportering af brændstofforbrug og«.

27. I Kapitel XXVI, Regel 22, indsættes efter pkt. 1 som nyt pkt. 2:

»2 Den 31. december 2018 eller tidligere skal driftsplanen for skibsenergieffektivitet (SEEMP), for så vidt angår skibe med en bruttotonnage på 5.000 eller derover, indeholde en beskrivelse af den metodologi, der vil blive anvendt til at indsamle de oplysninger, der kræves i dette kapitels regel 22A, pkt. 1, og af de processer, der vil blive anvendt til at indrapportere oplysninger til skibets Administration.«

Pkt. 2 bliver herefter til pkt. 3.

28. I Kapitel XXVI, indsættes efter regel 22 som ny regel:

»Regel 22A – Indsamling og rapportering af oplysninger om skibes brændstofforbrug

1 Fra kalenderåret 2019 skal alle skibe på 5.000 bruttotons og derover indsamle de oplysninger, der er angivet nærmere i dette kapitels tillæg IX, for det pågældende og hvert efterfølgende kalenderår eller del heraf i henhold til den metodologi, der er medtaget i driftsplanen for skibsenergieffektivitet (SEEMP).

2 Med undtagelse af bestemmelserne i denne regels pkt. 4, 5 og 6 skal skibet i slutningen af hvert kalenderår samle de oplysninger, der er indsamlet i det pågældende kalenderår eller del heraf, alt efter hvad der måtte være relevant.

3 Med undtagelse af bestemmelserne i denne regels pkt. 4, 5 og 6 skal skibet i løbet af tre måneder efter slutningen af hvert kalenderår indrapportere den samlede værdi for hver af oplysningerne angivet nærmere i dette kapitels tillæg IX til Administrationen eller en af denne bemyndiget organisation3) via elektronisk kommunikation og under anvendelse af et af Organisationen udarbejdet standardiseret format4).

4 Hvis et skib overføres fra en Administration til en anden, skal skibet på datoen for overførslen eller så tæt som praktisk muligt på denne dato rapportere de samlede oplysninger for den del af kalenderåret, der gælder for den pågældende Administration, som angivet nærmere i dette kapitels tillæg IX, til den afgivende Administration eller en af denne bemyndiget organisation5) og rapportere de enkeltstående oplysninger efter foregående anmodning fra den pågældende Administration.

5 I tilfælde af overførsel fra et rederi til et andet, skal skibet på datoen for overførslen eller så tæt som praktisk muligt på denne dato rapportere de samlede oplysninger for den del af kalenderåret, der gælder for det pågældende rederi, som angivet nærmere i dette kapitels tillæg IX, til den afgivende Administration eller en af denne bemyndiget organisation6) og rapportere de enkeltstående oplysninger efter foregående anmodning fra den pågældende Administration.

6 I tilfælde af samtidig overførsel fra en Administration til en anden og fra et rederi til et andet gælder denne regels pkt. 4.

7 Oplysningerne skal verificeres i henhold til procedurer, der er fastlagt af Administrationen under hensyntagen til retningslinjer udarbejdet af Organisationen.

8 Med undtagelse af bestemmelserne i denne regels pkt. 4, 5 og 6 skal de enkeltstående oplysninger, der ligger til grund for de indrapporterede oplysninger nævnt i dette kapitels tillæg IX for det forudgående kalenderår, være umiddelbart tilgængelige i en periode på ikke under 12 måneder fra slutningen af det kalenderår og gøres tilgængelige for Administrationen på anmodning.

9 Administrationen skal sikre, at de oplysninger nævnt i dette kapitels tillæg IX, der er indrapporteret af dens skibe med en bruttotonnage på eller over 5.000, overføres til IMO's database over skibes brændstofforbrug via elektronisk kommunikation og under anvendelse af et af Organisationen udarbejdet standardiseret format senest en måned efter, at overensstemmelseserklæringer er udstedt til disse skibe.

10 På baggrund af de oplysninger, der er indrapporteret til IMO's database over skibes brændstofforbrug, skal Organisationens generalsekretær udarbejde en årlig rapport til IMO's miljøkomité (MEPC) med en opsummering af de indsamlede oplysninger, status over manglende oplysninger og anden relevant information, som måtte efterspørges af MEPC.

11 Organisationens generalsekretær skal vedligeholde en anonymiseret database, således at det ikke er muligt at identificere et bestemt skib. Parterne skal kun have adgang til de anonymiserede oplysninger til brug for analyse og overvejelser.

12 IMO's database over skibes brændstofforbrug skal oprettes og vedligeholdes af Organisationens generalsekretær i henhold til retningslinjer udarbejdet af Organisationen.«

29. I Kapitel XXVI indsættes efter TILLÆG VII nyt TILLÆG IX og nyt TILLÆG X, der affattes som henholdsvis bilag 1 og bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsens § 1, nr. 1-7, træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, nr. 8-29, træder i kraft den 1. marts 2018.

Stk. 3. Fartstilladelser udstedt i henhold til tidligere kapitel I, regel 12, pkt. (a)(ii), og regel 12-1, pkt. (i), mister deres gyldighed den 1. januar 2018 og kan bortskaffes.

Søfartsstyrelsen, den 7. november 2017

Martin John

/ Per Sønderstrup


Bilag 1

TILLÆG IX

Oplysninger, der skal indsendes til IMO's database over skibes brændstofforbrug

Skibets identitet

IMO-nummer

Periode i kalenderåret, for hvilken der indsendes oplysninger Startdato (dd/mm/åååå)

Startdato (dd/mm/åååå)

Slutdato (dd/mm/åååå)

Skibets tekniske karakteristika

Skibstype som defineret i dette kapitels regel 2 eller anden type (skal angives)

Bruttotonnage (BT)1)

Nettotonnage (NT)2)

Dødvægtstonnage (DVT)3)

Motoreffekt (nominel effekt)4) af hoved- og hjælpeforbrændingsmotorer med frem- og tilbagegående stempel over 130 kW (skal angives i kW)

EEDI (hvis relevant)

Isklasse5)

Brændselsolieforbrug i henhold til brændselsolietype 6) i metriske tons og metoder anvendt til indsamling af oplysninger om brændselsolieforbrug

Sejlet distance

Timer undervejs


Bilag 2

TILLÆG X

Udformning af overensstemmelseserklæring – Afrapportering af brændstofforbrug

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING – AFRAPPORTERING AF BRÆNDSTOFFORBRUG

Udstedt i henhold til bestemmelserne i Protokollen af 1997, med ændringer, til ændring af den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe af 1973, som ændret ved den tilknyttede protokol af 1978 (herefter omtalt som "konventionen") i henhold til bemyndigelse fra regeringen i:

________________________________________________________________________

(den kontraherende parts fulde betegnelse)

af _____________________________________________________________________________

(den fulde betegnelse for den kompetente person eller organisation, der er bemyndiget i henhold til konventionens bestemmelser)

Skibsdata 1)

Skibets navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kendingsbogstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMO-nummer2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hjemsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bruttotonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HERMED ERKLÆRES FØLGENDE:

1. At skibet til denne Administration har indsendt de oplysninger, der kræves i MARPOL-konventionens Anneks VI, regel 22A, der dækker skibsoperationer fra (dd/mm/åååå) til (dd/mm/åååå); og

2. Oplysningerne er indsamlet og afrapporteret i overensstemmelse med den metodologi og de processer, der er anført i skibets SEEMP, som var i kraft i perioden fra (dd/mm/åååå) til (dd/mm/åååå).

Denne overensstemmelseserklæring er gyldig indtil (dd/mm/åååå) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udstedt i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(erklæringens udstedelsessted)

Dato (dd/mm/åååå) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(udstedelsesdato)
(underskrift ved den bemyndigede embedsmand, der
udsteder erklæringen) (myndighedens segl eller stempel,
som det måtte være relevant)

Officielle noter

1) Der henvises til »Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 739(18), som ændret af Organisationen, og »Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 789(19), som ændret af Organisationen.

2) Der henvises til »Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 739(18), som ændret af Organisationen, og »Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 789(19), som ændret af Organisationen.

3) Der henvises til »Guidelines for the authorization or organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 739(18), som ændret af Organisationen, og »Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 789(19), som ændret af Organisationen.

4) Der henvises til »2016 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP Guidelines)« (resolution MEPC. 282(70)).

5) Der henvises til »Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 739(18), som ændret af Organisationen, og »Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 789(19), som ændret af Organisationen.

6) Der henvises til »Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 739(18), som ændret af Organisationen, og »Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration«, som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 789(19), som ændret af Organisationen.

1) Bruttotonnagen bør beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i den internationale konvention om skibsmåling af 1969.

2) Nettotonnagen bør beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i den internationale konvention om skibsmåling af 1969. Hvis det ikke er relevant, anføres "N/A".

3) Dødvægtstonnage betyder forskellen i tons mellem et skibs deplacement i vand med en relativ vægtfylde på

1025 kg/m3 ved sommerdybgang i lastet tilstand og skibets letvægt. Sommerdybgangen i lastet tilstand bør beregnes som den maksimale sommerdybgang, som skibet er certificeret til i den stabilitetsbog, som er godkendt af Administrationen eller af en af den anerkendt organisation.

4) Nominel effekt betyder maksimum konstant udgangseffekt som specificeret på motorens navneplade.

5) Isklassen bør stemme overens med den definition, der angives i den internationale kode for skibe i polare farvande (polarkoden) (resolution MEPC. 264(68) og MSC. 385(94)). Hvis det ikke er relevant, anføres "N/A".

6) Som defineret i "2014 Guidelines on the method of calculation of the Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships" (resolution MEPC. 245(66), med ændringer) eller andet (skal angives).

1) Alternativt kan skibets data indplaceres horisontalt i bokse.

2) I overensstemmelse med "IMO Ship Identification Number Scheme", som vedtaget af Organisationen ved resolution A. 1078(28).