Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

I medfør af § 97, stk. 2, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. Efter arvelovens § 97, stk. 1, reguleres beløbsgrænserne i lovens § 5, stk. 2, og § 11, stk. 2, årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningskvotienten (tilpasningsprocenten) for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2018 udgør 0,2, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2018.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 udgør det i lovens § 5, stk. 2, nævnte beløb 1.260.000 kr.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 udgør det i lovens § 11, stk. 2, nævnte beløb 760.000 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Justitsministeriet, den 22. november 2017

Søren Pape Poulsen

/ Henrik Hjort Elmquist