Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0785
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Generelt
Kapitel 3 Før flyvning
Kapitel 4 Under flyvning
Kapitel 5 Efter flyvning
Kapitel 6 Uddannelsessteder
Kapitel 7 Processuelle bestemmelser
Kapitel 8 Særlige bestemmelser for droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet
Kapitel 9 Dispensation
Kapitel 10 Klageadgang
Kapitel 11 Straf og ikrafttræden
Bilag 1 Krav til uddannelse for dronebevis og uddannelsessteder, jf. § 17
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område1)

I medfør af § 126 b, stk. 3, § 126 c, stk. 3-5, § 126 e, stk. 3, § 126 f, stk. 2, § 126 h, § 126 i, stk. 1, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, og efter forhandling med justitsministeren og forsvarsministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 6, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om flyvning med mindre droner i bymæssigt område.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Autonom flyvning: Flyvning, hvor dronen helt eller delvist flyver selvstændigt uden mulighed for indgriben eller påvirkning fra droneføreren.

2) BVLOS: Beyond Visual Line of Sight, uden for droneførerens synsvidde.

3) Bymæssigt område: Et område, der i væsentlig grad bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål, eksempelvis sportshaller, sommerhusområder, beboede campingpladser, og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger inden for, integreret med eller i umiddelbar tilknytning til bymæssigt område, betragtes også som bymæssigt område, da disse typisk har kort afstand til befærdede veje og bygninger og befærdes af mange mennesker.

4) Drone: Et ubemandet luftfartøj, dvs. et luftfartøj som ikke har en fører ombord. Droner inddeles i følgende typer: I) Fastvinget og Svævefly, II) Helikopter og Multirotor, III) Luftskib og Ballon, IV) Kombineret fastvinget og rotor og V) Speciel klasse.

5) Dronefører: En person, som styrer eller igangsætter en flyvning med droner.

6) EVLOS: Extended Visual Line of Sight, uden for droneførerens synsvidde, men inden for en observatørs synsvidde.

7) Hastighed: Bevægelse over jorden målt i km/t.

8) Kolonne 3-virksomhed: En virksomhed, som har oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer eller miljøfarlige stoffer.

9) Kontrolstation: Apparat eller system, som anvendes til at kontrollere eller styre en drone eller flere droner.

10) Luftfartshindring: Enhver konstruktion eller dele heraf, som udgør en hindring for flyvning med droner.

11) Militær flyvestation: Flyveplads, som anvendes af forsvaret. Danske militære flyvepladser fremgår af MIL AIP (forsvarets Aeronautical Information Publication).

12) Mindre drone: En drone med en startvægt, som ikke er over 25 kg. Mindre droner inddeles i 3 kategorier efter vægt og anvendelse: Kategori 1A) droner med en startvægt på højst 1,5 kg. Kategori 1B) droner med en startvægt på over 1,5 kg, men ikke over 7 kg. Kategori 2) droner med en startvægt på over 7 kg, men ikke over 25 kg.

13) Natflyvning: Flyvning, som foregår i tidsrummet fra solnedgang til solopgang.

14) Professionelt øjemed: Flyvning, der foretages med henblik på at udføre bestemte opgaver, som f.eks. at inspicere en bygning eller foretage en videooptagelse til brug for en tv-udsendelse. Endvidere er anvendelse af droner til forskningsmæssige formål samt diverse tests omfattet. Professionel anvendelse af droner kan udføres af private erhvervsdrivende, virksomheder og af offentlige aktører, som f.eks. i forbindelse med kommunal eller statslig overvågning af miljø, natur og infrastruktur m.v.

15) Redningsberedskabsflyvning med droner: Redningsberedskabets udførelse af opgaver med droner, der anvendes i forbindelse med beredskabsoperationer, herunder for eksempel ved brand, eftersøgning eller overvågning af oversvømmelser. Redningsberedskabsflyvning med droner kan udføres af det offentlige redningsberedskab, virksomheder og andre, der udfører beredskabsoperationer på vegne af det offentlige redningsberedskab.

16) Standard scenarie: Godkendte retningslinjer for udførelse af en bestemt type droneoperation i forbindelse med redningsberedskabet.

17) Synsvidde: Afstanden, hvor droneføreren under de givne forhold (f.eks. sigtbarhed) på ethvert tidspunkt under flyvningen kan se dronen uden tekniske hjælpemidler, så alle nødvendige manøvrer kan foretages sikkert.

18) Særlig tilladelse: Tilladelse til at udføre visse flyvninger med droner efter nærmere angivne retningslinjer. En særlig tilladelse kan udstedes til en eller flere bestemte flyvninger eller være en generel tilladelse af længerevarende gyldighed.

19) Særligt følsomme naturområder: Områder, der fremgår af BL 7-15, Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark.

20) VLOS: Visual Line of Sight, inden for droneførerens synsvidde.

Kapitel 2

Generelt

§ 3. Flyvning med mindre droner i bymæssigt område må kun finde sted i professionelt øjemed og skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe, jf. lov om luftfart § 126 c, stk. 1.

Stk. 2. Flyvning med mindre droner, jf. stk. 1, skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og lov om luftfart kapitel 9 a om regulering af mindre droner.

Stk. 3. Det er droneførerens ansvar at sikre, at kravene i stk. 1 og 2 er opfyldt.

Kapitel 3

Før flyvning

Registrering og identifikation

§ 4. En drone skal registreres hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som tildeler den et registreringsnummer.

Stk. 2. En drone kan kun registreres hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. stk. 1, hvis ejeren af dronen er registreret i CVR-registret.

Stk. 3. En drone skal være mærket med ejers navn og telefonnummer samt det registreringsnummer, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt dronen, jf. stk. 1.

Forsikring

§ 5. Droner skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio. SDR, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april 2004.

Alder og dronebevis

§ 6. Droneføreren skal være fyldt 18 år.

§ 7. Droneføreren skal have et dronebevis, som gælder for den pågældende dronekategori og dronetype, og som er udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. For at opnå dronebevis efter stk. 1 skal droneføreren have gennemført en uddannelse og have bestået de tilhørende prøver, der gælder for den pågældende dronekategori og dronetype på et uddannelsessted, som er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 17. Inden uddannelsen påbegyndes skal droneføreren endvidere have flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst 5 timer uden for bymæssigt område.

Stk. 3. Droneføreren skal efter udstedelsen af dronebeviset på forlangende af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller politiet kunne fremvise dokumentation på, at denne har flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst 5 timer i den pågældende dronekategori inden for det seneste år. Har droneføreren et dronebevis til flere dronetyper eller dronekategorier, opnås flyveerfaring ved at gennemføre flyvninger med den tungeste dronekategori. Er kravet om flyveerfaring ikke opfyldt inden for det seneste år, kan droneføreren opnå flyveerfaring ved at gennemføre flyvninger uden for bymæssigt område. Er kravet om flyveerfaring ikke opfyldt efter 2 år fra den dato, hvor kravet om flyveerfaring sidst var opfyldt, skal droneføreren gennemføre en suppleringsuddannelse på et uddannelsessted, som er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 17.

Flyve- og sikkerhedsområde

§ 8. Droneføreren skal oprette et flyve- og sikkerhedsområde, som følger dronen under flyvningen, så området altid har sit centrum der, hvor dronen befinder sig. Flyve- og sikkerhedsområdet skal have en radius på 1 gange flyvehøjden på hele ruten, dog mindst 15 meter og højst 50 meter.

Stk. 2. Ingen andre personer end droneføreren, eventuelle medhjælpere og personer, der har givet samtykke til droneføreren, må opholde sig inden for flyve- og sikkerhedsområdet.

Information om luftrum og orientering inden flyvning

§ 9. Droneføreren skal indhente information om eventuelle restriktioner for brugen af det luftrum, der planlægges anvendt på droneregler.dk.

Stk. 2. Den lokale politimyndighed skal orienteres skriftligt senest 24 timer før enhver flyvning.

Særlige tilladelser til flyvninger med forhøjet risiko

§ 10. Flyvninger, der er forbundet med en forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko, må ikke udføres uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Som flyvninger med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko anses bl.a.:

1) Flyvning uden for droneførerens synsvidde (EVLOS/BVLOS).

2) Flyvning over mennesker, som ikke er en del af operationen.

3) Indendørs flyvning i bygninger, hvor der er offentlig adgang, eller flyvning i forbindelse med indendørs arrangementer, hvor beskyttelsesbehovet er det samme som ved offentlig adgang, herunder for eksempel firmafester.

4) Flyvning med droner med jetmotor.

5) Flyvning med hastigheder over 50 km/t.

6) Flyvning i højder over 120 meter over terræn.

7) Flyvning med fastvingede droner med en startvægt på over 1,5 kg.

8) Flyvning med mere end én drone fra samme kontrolstation.

9) Autonom flyvning.

10) Flyvning, hvor nedkastning fra dronen finder sted.

Stk. 3. For at opnå en særlig tilladelse efter stk. 1 skal der udarbejdes en risikovurdering, som indeholder en beskrivelse af, hvordan den forhøjede flyvesikkerhedsmæssige risiko vil blive imødegået.

Særlige bestemmelser for natflyvning

§ 11. Droneføreren skal have et særligt dronebevis til natflyvning. For at opnå dronebevis til natflyvning skal droneføreren have gennemført mindst 3 timers natflyvning uden for bymæssigt område inden for det seneste år.

Stk. 2. Ud over kravet om et særligt dronebevis til natflyvning efter stk. 1 skal følgende krav være opfyldt for, at natflyvning må udføres:

1) Dronen skal være udstyret med lys, som gør det muligt for droneføreren at se dronen under flyvning, herunder hvorledes dronen er orienteret i luften.

2) Start- og landingsområde skal være tilstrækkelig belyst til, at mennesker i området kan ses, og dronen kan betjenes.

3) Droneføreren skal bære vest med refleksmærker, som tydeligt identificer droneføreren.

4) Droneføreren skal inden flyvning have foretaget en rekognoscering af flyveområdet i dagslys.

5) Enheder til fjernstyring af dronen skal være oplyst.

6) Dronens flyvehøjde skal kunne aflæses af droneføreren på fjernkontrol under flyvningen.

Kapitel 4

Under flyvning

Dronesystemet og kontrol med dronen

§ 12. Drone og tilhørende kontrolsystem skal være funktionsdygtigt under hele flyvningen.

Stk. 2. Hvis dronen er udstyret med automatisk flyvning med forprogrammeret flyverute, skal kontrollen over dronen til enhver tid kunne overtages uden forsinkelse og kontrolleres manuelt af droneføreren for at undgå sammenstød med andre luftfartøjer, personer, fartøjer, køretøjer eller bygninger.

Stk. 3. Hvis en droneoperation udføres med mere end én drone, skal der til hver drone være tilknyttet en dronefører.

Overvågning af luftrum

§ 13. Det omgivende luftrum skal konstant overvåges af droneføreren, og flyvningen skal afbrydes omgående, hvis et bemandet luftfartøj nærmer sig.

Vigepligt

§ 14. En drone må ikke flyve så tæt på andre droner, at der kan opstå fare for sammenstød. Droneføreren skal endvidere overholde stk. 2 og 3.

Stk. 2. En drone har højre vigepligt set i forhold til sin styrede kurs for

1) droner, der styrer modsat eller næsten modsat kurs,

2) droner, der skærer kursen i omtrent samme højde og

3) foranliggende droner, som er ved at blive indhentet.

Stk. 3. En drone har ubetinget vigepligt set i forhold til sin styrede kurs for

1) bemandede luftfartøjer,

2) droner, der står stille i luften,

3) droner, der er i færd med at lande eller foretage sidste del af indflyvning til landing,

4) droner, der befinder sig i lavere højde, og

5) droner, der er tvunget til at lande.

Stk. 4. Stk. 2 og stk. 3, nr. 2-5, kan fraviges, såfremt de involverede droneførere har aftalt dette inden flyvningen.

Flyvehøjder, afstandskrav og tilladelser

§ 15. Flyvehøjden må ikke overstige 120 meter over terræn, medmindre særlig tilladelse er indhentet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 10, stk. 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Flyvehøjden må overstige 120 meter uden særlig tilladelse efter § 10, stk. 1, når der flyves nærmere end 25 meter horisontal afstand til en luftfartshindring, der overstiger 120 meter. Luftfartshindringen må højst overflyves med 25 meter. Ligger luftfartshindringen nærmere end 6 km fra en offentlig godkendt flyveplads eller nærmere end 8 km fra en militær flyvestation, må luftfartshindringen ikke overflyves.

Stk. 3. Dronen skal under hele flyvningen være inden for droneførerens synsvidde, medmindre særlig tilladelse efter § 10, stk. 1, foreligger.

Stk. 4. Flyvning med droner over ejendom, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers eller beboers samtykke, medmindre flyvningen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til flyvning med droner over de i stk. 4 nævnte ejendomme.

Stk. 6. Flyvning med droner nærmere end 5 meter fra bygninger, som ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers samtykke. Ved flyvning nærmere end 5 meter fra beboelsesejendomme, skal beboerne orienteres inden flyvningen.

Stk. 7. Flyvning med droner må ikke finde sted over jernbaner, sådan at flyve- og sikkerhedsområdet, jf. § 8, dækker jernbanen, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter. Flyvning med droner må endvidere ikke finde sted over offentlige veje, hvor fartgrænsen er 70 km/t eller derover, og flyve- og sikkerhedsområdet, jf. § 8, må ikke dække vejen, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter.

Stk. 8. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til flyvning med droner tættere på de i stk. 6 og 7 nævnte bygninger, jernbaner og veje.

Stk. 9. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 1 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads (HEMS), medmindre flyvningen foregår under lægehelikopterflyvepladsens banehøjde, for eksempel hvis lægehelikopterflyvepladsen ligger oven på en bygning. Foregår flyvningen 1 - 2 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads, må flyvehøjden ikke være højere end 50 meter over lægehelikopterflyvepladsens banehøjde. Lægehelikopterflyvepladserne fremgår af droneluftrum.dk.

Stk. 10. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 5 km horisontal afstand fra en bane på en offentlig godkendt flyveplads og 8 km horisontal afstand fra en bane på en militær flyvestation, medmindre

1) flyvehøjden ikke er højere end 40 meter over banehøjden, idet flyvning i så fald må ske i en afstand af indtil 2 km fra en bane på flyvepladsen eller flyvestationen, eller

2) der foreligger en særlig tilladelse efter § 10, stk. 1, fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 11. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 150 meter horisontal afstand fra kongehusets residenser, Christiansborg Slot, statsministerboligen Marienborg, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner og militære installationer, medmindre der forinden er indhentet samtykke fra den ansvarlige myndighed, ejeren eller forvalteren af den pågældende ejendom eller område.

Stk. 12. Flyvning med droner nærmere end 150 meter fra uheldssteder, hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder, eller flyvning i strid med disse myndigheders særlige fastsatte restriktioner herfor, må ikke finde sted.

Stk. 13. Flyvning med droner over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn må kun finde sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold m.v., medmindre der er indhentet tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 14. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 5 meter fra strømførende luftledninger, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter.

Kapitel 5

Efter flyvning

§ 16. Droneføreren skal inden 24 timer efter flyvningens afslutning indføre oplysninger om flyvningen i en logbog eller tilsvarende. Logbogen skal indeholde oplysninger, som kan identificere

1) dronen,

2) kontrolstationen,

3) droneføreren, herunder dronebevisnummer,

4) sted eller område for flyvningen,

5) dato og tidspunkt for flyvningen,

6) flyvningens varighed,

7) maksimal flyvehøjde,

8) operationstype (f.eks. VLOS, BVLOS, AUTONOM) og

9) eventuelle problemer, hændelser eller havarier.

Stk. 2. De oplysninger, der indføres i logbogen, jf. stk. 1, skal gemmes i mindst 2 år og skal til enhver tid kunne fremvises på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens eller politiets forlangende.

Kapitel 6

Uddannelsessteder

§ 17. Uddannelsessteder, der udbyder uddannelse med henblik på at opnå dronebevis, skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Uddannelsesstedet skal udbyde en eller flere uddannelser, herunder suppleringsuddannelser, med tilhørende prøver for de forskellige kategorier og typer af droner i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Uddannelsesstedet skal sikre, at droneførere efter endt uddannelse opfylder alle kravene til udstedelse af dronebeviset, jf. §§ 7 og 11.

Stk. 4. Et godkendt uddannelsessted skal underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis der sker ændringer hos uddannelsesstedet af betydning for godkendelsen.

Kapitel 7

Processuelle bestemmelser

Indstilling om dronebevis og merit samt ansøgning om tilladelser og godkendelser

§ 18. Indstilling om udstedelse af dronebevis indsendes af det pågældende uddannelsessted til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedlagt dokumentation for, at alle kravene for udstedelse af dronebeviset er opfyldt, jf. § 17, stk. 3.

Stk. 2. Indstilling om merit for teoretiske emner på baggrund af anden relevant formel uddannelse, jf. bilag 1, pkt. 3, indsendes af det pågældende uddannelsessted til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedlagt dokumentation herfor.

§ 19. Ansøgning om tilladelse til flyvning omfattet af § 10 skal sammen med den krævede risikovurdering indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

§ 20. Ansøgning om godkendelse til at udbyde uddannelse til dronebevis efter § 17 skal være vedlagt en træningsmanual, som indeholder de elementer, der fremgår af oversigt 3 i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Ansøgning indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 3 måneder, før uddannelsen begynder.

Kapitel 8

Særlige bestemmelser for droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet

§ 21. Ved redningsberedskabsflyvning med droner kan bestemmelserne i denne bekendtgørelse fraviges, hvis flyvningen foregår i henhold til et standard scenarie, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. stk. 2. Godkendte standard scenarier offentliggøres på droneregler.dk, og kan anvendes af droneoperatører, der udfører redningsberedskabsflyvning med droner.

Stk. 2. Et nyt standard scenarie sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til godkendelse inden flyvningen påbegyndes. Et standard scenarie skal indeholde

1) en beskrivelse af operationstypen,

2) retningslinjer for hvordan droneoperationen vil blive udført,

3) en risikovurdering, og

4) en beskrivelse af de operationelle begrænsninger ved den pågældende operationstype.

Stk. 3. Ved anvendelse af et allerede godkendt standard scenarie, skal droneoperatøren erklære overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at denne vil anvende et bestemt godkendt standard scenarie samt at betingelserne, som fremgår af standard scenariet, er opfyldt. Udgør droneoperationen en særlig høj risiko, skal droneoperatøren ligeledes godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det fremgår af standard scenariet, der planlægges anvendt, om droneoperatøren skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kapitel 9

Dispensation

§ 22. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale bestemmelser på området.

Kapitel 10

Klageadgang

§ 23. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser truffet af andre offentlige myndigheder efter denne bekendtgørelse kan påklages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Kapitel 11

Straf og ikrafttræden

Straf

§ 24. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, § 4, stk. 1 og 3, §§ 5 og 6, § 7, stk. 1, §§ 8 og 9, § 10, stk. 1, §§ 11, 12 og 13, § 14, stk. 1-3, § 15, stk. 1-4, stk. 6-7 og stk. 9-14, § 16 og § 21, stk. 1 og 3, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § 149, stk. 17, i lov om luftfart.

§ 25. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lov om luftfart § 149, stk. 14.

Ikrafttræden m.m.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1119 af 22. august 2016 om flyvning med droner i bymæssigt område ophæves.

§ 27. Virksomheder med dispensation til flyvning med drone i professionelt øjemed, som er givet i henhold til BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004, Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg, kan fortsat udføre flyvning i henhold til denne dispensation, så længe denne er gyldig og på betingelse af, at flyvningen udføres af droneførere, som opfylder kravene i nærværende bekendtgørelse.

§ 28. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 24. november 2017

Carsten Falk Hansen

/ Michael Dela


Bilag 1

Krav til uddannelse for dronebevis og uddannelsessteder, jf. § 17

Uddannelse

1) Uddannelse med henblik på at opnå dronebevis skal indeholde en teoretisk del og for dronekategorierne 1B og 2 tillige en praktisk del, som er specifik for pågældende dronekategori og dronetype.

2) Den teoretiske del af uddannelsen skal have en varighed på mindst 15 timer og må ikke opdeles i mindre enheder end 4 lektioner. Uddannelsen skal omfatte emnerne indeholdt i oversigt 1 nedenfor, jf. dog pkt. 3. Den samlede teoretiske uddannelse skal være gennemført senest 3 måneder efter, at den er påbegyndt.

3) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give merit for teoretiske emner på baggrund af anden relevant formel uddannelse, f. eks. flyvecertifikater.

4) Den praktiske del af uddannelsen skal have en varighed på mindst 7,5 timer og må ikke opdeles i mindre enheder end 3 lektioner. Uddannelsen skal omfatte de emner, der er indeholdt i oversigt 2 nedenfor.

5) Suppleringsuddannelse skal indeholde en kort repetition af relevante emner samt aflæggelse af en praktisk flyveprøve. Suppleringsuddannelsen skal have en varighed på mindst 5 timer.

6) Ved udvidelse af dronebevis til højere vægtkategori kræves der som minimum aflæggelse af bestået flyveprøve til pågældende kategori.

Prøve

7) Den teoretiske del af uddannelsen jf. pkt. 2, afsluttes med en multiple-choice prøve med 30 spørgsmål, som er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Spørgsmålene skal dække alle de emner, der er indeholdt i oversigt 1 nedenfor og skal afvikles i henhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktuelle prøvevejledning for området.

8) For at bestå den teoretiske prøve skal mindst 24 spørgsmål besvares korrekt.

9) Består eleven ikke den teoretiske prøve, er det muligt at få en omprøve, som ikke må være identisk med en tidligere prøve. Består eleven ikke den teoretiske prøve efter 3 forsøg, skal eleven gentage uddannelsen for at kunne gå til ny teoretisk prøve.

10) Den praktiske uddannelse afsluttes med en praktisk prøve. Prøven skal omfatte alle de emner, der er indeholdt i oversigt 2 nedenfor og skal afvikles i henhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens prøvevejledning. Ønskes der dronebevis til natflyvning, skal der aflægges særskilt praktisk prøve heri.

11) Den praktiske prøve kan først afvikles, når eleven har bestået den teoretiske prøve. For at opnå dronebevis til alle dronekategorier og natflyvning skal kravet til erfaringsgrundlaget tillige være opfyldt.

12) Består eleven ikke den praktiske prøve, er det muligt at få en omprøve. Består eleven ikke en praktisk prøve efter 3 forsøg, skal eleven gennemføre yderligere træning før nyt prøveforsøg.

Oversigt 1, Bilag 1
 
Taksonomi for og emner, som den teoretiske uddannelse til dronebevis skal indeholde
 
Når uddannelsesstederne beskriver undervisningen i de enkelte emner, anvendes nedenstående taksonomi for bl.a. at sikre en ensartet måde at angive indlæringsdybde på. Samtidig vil denne beskrivelsesmodel også indikere niveauet for prøvespørgsmål.
   
Viden
Vide, referere, genkende
 
Deltageren får kendskab til…, kan redegøre for…, kan beskrive…, kan genkende…, kan identificere…, kan definere…, osv.
   
Forståelse
Forstå, forklare med egne ord
 
Deltageren kan forklare…, fortolke…, beregne…, demonstrere…, formulere…, give eksempler…, osv.
   
Anvendelse
Anvende, afprøve, bruge
 
Deltageren kan anvende…, vælge…, skelne…, afprøve…, konstruere…, varetage…, opfylde…, bruge…, osv.
   
Emne
Indhold
Love og Regler m.v.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og EASA
 
Love, bekendtgørelser, BL’er, AIC’er
 
Forsikringer
 
Hvor må jeg ikke flyve
 
Hvad må dronen ikke anvendes til
 
Operatør/Driftshåndbog
 
Færdsels- og trafikregler
   
Privatlivets fred
Politikker
 
Datasikkerhed
 
Etiske overvejelser
 
Lovgivning på området (tv-overvågningsloven, persondataloven, straffeloven)
   
Luftrummet
Drone-operationer i luftrummet
 
Forbudte områder
 
Flyvepladser
 
VFR-kortet og anvendelsen (bl.a. afstandsmåling til nærmeste lufthavn)
 
Højdeangivelse (geometrisk/barometrisk)
   
Luftmandskab og Sikkerhed
Principper for godt luftmandskab
 
Udstyrets tilstand
 
Planlægning
 
Identifikation af potentielle problemer
   
Human Factors
Helbred
 
Fatigue og stress
 
Vejrpåvirkning
 
Beslutningsprocesser
 
Brug af farvesyn
   
Grundlæggende meteorologi
Vind og turbulens
 
Tåge
 
Fronter
 
Særlige forhold ved høje bygninger og strukturer
   
Grundlæggende kortlære
Kompas
 
Kort (VFR)
 
Kortsymboler
 
Længde og breddegrader
 
Koordinater
 
Konturlinjer
 
Retningsbeskrivelser
 
Kortreferencer
 
Distancer og skala
   
Grundlæggende luftfartøjslære
Grundlæggende principper for flyvning (flytyper)
 
Command and control
 
Begrænsninger
 
Vedligeholdelse
 
Propeller og torque
 
Motorinstallation og check
   
Dronekomponenter
Platform
 
Datalink
 
Accelerometre
 
Tryksensorer
 
Nyttelast
 
Jordstation
 
Gyroskoper
 
Magnetometre
 
GPS (GPS forstyrrelser/mangel på satellitter/effekt af opbevaring i nærheden af magnetfelter, specielt bilhøjtaler under transport)
 
Batteri (LI-PO sikkerhed og brandslukning samt regler for farligt gods i forhold til begrænsninger i lufttransporten)
 
Softwareopdateringer
 
Geofencing
 
Droneprogrammering
 
Øvrige komponenter
   
Kommunikation
Enkeltmandsoperationer
 
Operationer med ATC
 
Operationer med andre luftrumsbrugere
 
Krav til personer der kommunikerer via radio (licenser mv.)
 
Kommunikation ved flyvning i forbindelse med SAR/beredskab/politi opgaver/ulykkessteder osv.,
   
Operationsprocedurer
VLOS, EVLOS, BVLOS
 
NOTAM
 
Vejrforhold
 
Tilladelser
 
Planlægning
 
Overblik over flyveområdet
 
Kommunikation
 
Før flyvningen
 
Under flyvningen
 
Efter flyvningen
 
Nødprocedure
 
Sikkerhed
 
Rapportering til politiet ved havari og ”Fly Away”
   
Flyvesikkerhed
Forebyggelse af ’’fly away’’
 
Command and Control link
 
Forebyggelse af ulykker (f.eks. beskyttelseskappe omkring propeller etc.)
 
Beskyttelse af 3. part på jorden
 
Tilskuer/afspærring af flyveområde/ landingszone/sikkerhedszone
 
Hvis ulykken sker, hvem, hvad, hvor?
 
1 lektion defineres som 60 min. inkl. op til 15 min. pause.
 
Personer uden forudgående viden på området må påregne et væsentligt større tidsforbrug end de krævede min. 15 lektioner i den teoretiske del af uddannelsen.

Oversigt 2, Bilag 1
   
Emner, som den praktiske uddannelse til dronebevis skal indeholde
   
Emne
Indhold
Regler for flyvningen
Bydronebekendtgørelsen og landdronebekendtgørelsen
   
Den valgte kategori drone
Platform
 
Command and Control
 
Operations modes
   
Flyvningens forberedelse
Vejrforhold
 
Begrænsninger (NOTAM)
 
Lokale forhold (tilladelser mv.)
 
Check af udstyr i henhold til driftshåndbog
 
Kalibrering af udstyr
 
Kommunikation
 
VFR kort-afstand til nærmeste lufthavn og operative regler på lokationen
 
Nødprocedurer (plan)
   
Flyvningens gennemførelse
Flyvning med/uden GPS
 
Flyvning ved kraftig vind/turbulens
 
Koordineret flyvning
 
Præcisionslanding
 
Fail safe (Return-to-Home funktion)
 
Batteri- og brændstofforbrug
 
Nødprocedurer
   
Efter flyvningen
Check af udstyr
 
Batteri- eller brændstofforbrug
 
Resultater af flyvningen
 
Dokumentation (logbog)

Oversigt 3, Bilag 1
 
Droneuddannelsessteder - Træningsmanual
     
En træningsmanual, jf. § 20, skal indeholde følgende:
     
Beskrivelse af organisationen, herunder:
 
Ansvarlig leder samt krav til denne
 
Ansatte undervisere samt disses kvalifikationer
 
Beskrivelse af undervisningsfaciliteterne
 
Kompetencekrav til undervisere
     
Detaljerede undervisningsplaner for alle uddannelser, der søges godkendelse til. Undervisningsplanerne skal indeholde beskrivelse af:
 
Formål
 
Adgangsbetingelser
 
En beskrivelse af de enkelte emner med mål, varighed og indhold
     
Som minimum følgende beskrevne procedurer:
 
Procedure for styring af dokumenter
 
Procedure for styring af registreringer
 
Procedure for evaluering af undervisningen, herunder elevernes evaluering
 
Procedure for opfølgning på evalueringer, myndighedstilsyn m.v.
     
Som minimum følgende dokumenter:
 
Godkendte prøver
     
Som minimum følgende ajourførte registreringer:
 
Underviseres uddannelse, træning, færdigheder og erfaring, herunder opdatering heraf i nødvendigt omfang
 
Undervisning givet til hver enkelt elev
 
Prøveresultater
 
Elevers evaluering af kursus
 
Opfølgning på evalueringer, myndighedstilsyn m.v.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2004/785/EF af den 21. april 2004 med senere ændringer om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører, EU-Tidende 2004, nr. L 138, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.