Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen

I medfør af § 63, stk. 2, § 67, § 70, stk. 1, § 82 og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen på dansk fiskeriterritorium.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Opdrætsanlæg: Opdræt, dog ikke hobbyopdræt, i vandsøjlen af muslinger østers på dansk fiskeriterritorium, som friholdes af hav - eller fjordbunden ved hjælp af liner, bure, stativer eller lignende, bortset fra forankring af redskaber og lign.

2) Hobbyopdrætsanlæg: Ikke-kommercielt opdræt på liner og lign. i vandsøjlen af muslinger og østers, hvor de anvendte liner til yngelopsamling tilsammen maksimalt er 10 meter lange.

Tilladelse

§ 2. Etablering, udnyttelse og drift af et opdrætsanlæg må kun finde sted, hvis Fiskeristyrelsen efter ansøgning har meddelt tilladelse til det.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til etablering, udnyttelse og drift af et opdrætsanlæg skal indsendes til Fiskeristyrelsen og indeholde følgende oplysninger:

1) Navn og adresse på ejer.

2) Navn og adresse på en kontaktperson, hvis der er tale om flere ejere, eller ejeren er et selskab.

3) Anlæggets navn.

4) Anlæggets beliggenhed, angivet i positioner.

5) En beskrivelse af anlægget.

6) En produktionsplan for udnyttelsen af tilladelsen.

7) Erklæring om, hvilke opdrætsanlæg ansøgeren i forvejen er ejer eller medejer af.

Stk. 3. Ansøgningen skal indgives på et særligt skema på www.fiskeristyrelsen.dk.

Stk. 4. Fiskeristyrelsen hører som led i sagsbehandlingen følgende organisationer og myndigheder:

1) Dansk Akvakultur,

2) Danmark Fiskeriforening Producent Organisation,

3) Danmarks Naturfredningsforening,

4) Danmarks Sportsfiskerforbund,

5) Den eller de berørte kommuner,

6) DTU Aqua,

7) Forsvarets Ejendomsstyrelse,

8) Friluftsrådet,

9) Fødevarestyrelsen,

10) Geodatastyrelsen,

11) Kystdirektoratet,

12) Limfjordsfiskernes Østersforening,

13) Naturstyrelsen,

14) Miljøstyrelsen,

15) Slots- og Kulturstyrelsen,

16) Søfartsstyrelsen,

17) WWF Verdensnaturfonden.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen kan endvidere høre øvrige myndigheder, organisationer og personer, der vurderes af kunne have en interesse i den pågældende sag.

§ 3. For udstedelse og opretholdelse af en tilladelse til etablering, udnyttelse og drift af et opdrætsanlæg gælder følgende forudsætninger og vilkår:

1) Før tilladelse meddeles, skal der foreligge en til Fiskeristyrelsen udstedt og af styrelsen godkendt bankgaranti eller kautionsforsikring på et af styrelsen fastsat beløb til dækning af styrelsens eventuelle udgifter ved anlæggets ophør eller inddragelse af tilladelsen. Bankgarantien eller kautionsforsikringen skal udformes således, at den kun kan ophæves med Fiskeristyrelsens godkendelse.

2) I tilladelsen fastsættes de positioner på fiskeriterritoriet, den vedrører. Positionerne fastsættes med hensyntagen til Søfartsstyrelsens sejladssikkerhedsmæssige vurdering.

3) Der kan fastsættes vilkår for udnyttelse af tilladelsen, herunder hvilke typer af markeringer for anlægget, der skal anvendes, udtagning af prøver, typer af redskaber samt mærkning af disse.

4) Hvis Fiskeristyrelsen finder det nødvendigt, kan vilkår for tilladelsen ændres og suppleres i tilladelsesperioden.

Stk. 2. Hvis de for tilladelsen fastsatte forudsætninger og vilkår ikke overholdes, kan Fiskeristyrelsen beslutte, at tilladelsen skal bortfalde.

§ 4. Ved udstedelse af tilladelse til opdræt af muslinger eller østers lægges bl.a. vægt på, om anlæggets placering er hensigtsmæssig i forhold til andre aktiviteter og især de miljømæssige forhold i området, eller om andre forhold i området kan have negativ indflydelse på opdrætsmulighederne.

§ 5. Rettigheder ifølge en tilladelse til etablering, udnyttelse og drift af et opdrætsanlæg kan kun overdrages, hvis Fiskeristyrelsen efter ansøgning fra indehaveren af rettigheden har meddelt tilladelse hertil.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler meddele tilladelse efter stk. 1, hvis

1) opdrætsanlægget er i almindelig drift og

2) den hidtidige ejer kan dokumentere produktion fra anlægget de seneste 2 år, for eksempel via Fiskeristyrelsens akvakulturindberetningsskema.

§ 6. En tilladelse til etablering, drift og udnyttelse af et opdrætsanlæg, gælder maksimalt 10 år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan under særlige omstændigheder, herunder hensynet til det omgivne miljø beslutte, at gyldighedsperioden forkortes eller tilladelsen bortfalder.

Stk. 3. Efter ansøgning kan Fiskeristyrelsen efter de til enhver tid gældende regler forlænge tilladelsesperioden.

Udnyttelse og drift af opdrætsanlæg

§ 7. Et opdrætsanlæg må først tages i brug, når Fiskeristyrelsen ved det lokale fiskeriinspektorat har godkendt anlæggets udformning m.m.

Stk. 2. Et opdrætsanlæg må kun etableres, udnyttes og drives inden for de i tilladelsen fastsatte positioner.

Stk. 3. I et opdrætsanlæg må der ikke anvendes foder eller kemikalier, herunder kemikalier til bekæmpelse af begroning.

Stk. 4. Inden for de i tilladelsens fastsatte positioner er fiskeri forbudt.

Stk. 5. Anlægget skal inden ibrugtagning registreres og godkendes som et akvakulturbrug ved Fødevareregion Syd, Sektionen for Akvakultur, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle.

§ 8. Et opdrætsanlægs dimensioner må maksimalt være på 250 m x 750 m. Kun ved særligt begrundede behov kan Fiskeristyrelsen tillade en afvigelse fra dette standardmål.

Stk. 2. Anlægget må ikke udvides eller ændres uden tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Stk. 3. Hjørnemarkeringerne, andre markeringer og montering af liner i anlægget skal fastgøres med skrueankre, eller være forsvarligt forankret med anden afprøvet teknologi.

Stk. 4. Samtlige bøjer og andet materiel i anlægget skal være markeret med anlægsejers nummer.

Stk. 5. Den indbyrdes afstand mellem opdrætsanlæg skal være mindst 150 m målt på det smalleste sted.

Stk. 6. Opdriftsbøjer skal af hensyn til den visuelle forurening være ensartede og være i en farve, så de fremtræder så neutrale som muligt i forhold til omgivelserne (sorte eller mørkegrå).

Stk. 7. Opdriftsbøjerne i anlægget skal så vidt muligt holdes undersænkede. Yngelliner kan dog placeres højere i vandsøjlen, så opdriftsbøjerne er synlige i perioden fra 1. maj til og med udgangen af oktober.

Stk. 8. Bure og lignende opdrætsanlæg må højst være 1 meter høje.

§ 9. Ejeren af et opdrætsanlæg har pligt til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand og skal bringe det i orden eller fjerne anlægget helt fra fiskeriterritoriet, hvis det beskadiges.

Stk. 2. Redskaber fra opdrætsanlæg, der befinder sig uden for de i tilladelsen angivne positioner, kan fjernes af Fiskeristyrelsen. Omkostningerne herved påhviler ejeren af opdrætsanlægget.

§ 10. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest et år efter, at den er meddelt, medmindre Fiskeristyrelsen efter ansøgning meddeler dispensation herfor. Der kan kun opnås dispensation én gang, og dispensationen kan maksimalt gælde et år.

Hobbyopdræt

§ 11. Etablering og udnyttelse af et hobbyopdrætsanlæg må kun finde sted, hvis det er registeret hos Fiskeristyrelsen og har fået tildelt et registreringsnummer.

Stk. 2. Ansøgning om registrering sker på et særligt skema på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Der kan kun registreres ét hobbyopdrætsanlæg pr. juridisk eller fysisk person.

§ 12. Ethvert hobbyopdræt redskab skal på et synligt sted over vandet være forsynet med et forsvarligt fastgjort mærke med brugerens navn og adresse, skrevet med 1 cm høje, tydeligt læselige blokbogstaver på og med saltvandsbestandigt materiale. Mærket skal være gult.

Stk. 2. Redskabsmærker på stager, pæle og lignende skal anbringes mindst 1,2 m over vandet.

§ 13. Udover det i § 12 omhandlede redskabsmærke skal ethvert hobbyopdræt redskab være forsynet med registreringsnummeret som brugeren modtager efter registreringen af redskabet på fiskeristyrelsens hjemmeside. Nummeret må kun anvendes af den registrerede bruger.

§ 14. Hobbyopdræt må kun foregå ved fangst af den i vandet naturligt forekommende yngel af hjemmehørende arter.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde § 2, stk. 1, §3, st.k 1, § 5, stk. 1, § 7, stk. 1-5, § 8, stk. 2-8, § 9, stk. 1, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1-2, og §§ 13-14 eller

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår, som er fastsat i tilladelser efter §§ 2, 3, 5 og 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 914 af 22. august 2011 om opdræt af muslinger m.m. i vandsøjlen ophæves.

Udenrigsministeriet, den 3. december 2017

Karen Ellemann

/ Bjørn Wirlander