Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 912 af 28. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 1372 af 26. november 2017, foretages følgende ændringer:

1. I Indledningen ændres »§ 84 h og § 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 21. marts 2017« til: »§ 243 og § 255, stk. 1, i lov nr. 650 af 8. juni 2017 om kapitalmarkeder« og efter »jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 5. juli 2016,« indsættes »som ændret ved lov nr. 665 af 8. juni 2017,«.

2. § 1, nr. 5, affattes således:

»5) Operatører af et reguleret marked, centrale modparter (CCP’er), værdipapircentraler (CSD’er) og udbydere af dataindberetningstjenester under tilsyn efter lov om kapitalmarkeder.«

3. I § 2, stk. 3, ændres »§ 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.« til: »§ 241, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2018.

Erhvervsministeriet, den 26. november 2017

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj