Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0021
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Almene krav
Kapitel 4 Generelt om godkendelse af affaldsanlæg
Kapitel 5 Uddybende om godkendelse af affaldsanlæg
Kapitel 6 Drift af affaldsanlæg
Kapitel 7 Nedlukning
Kapitel 8 Ekstern beredskabsplan i tilfælde af større uheld på affaldsanlæg i kategori A
Kapitel 9 Fortegnelser og nationale lister
Kapitel 10 Tilsyn, indberetning og registrering
Kapitel 11 Straffebestemmelser
Kapitel 12 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Bilagsfortegnelse
Bilag 2 Kategorisering af affaldsanlæg, jf. § 7, stk. 1, nr. 1
Bilag 3 Karakterisering af affald, jf. § 11, nr. 2
Bilag 4 Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af affaldsanlæg og godkendelsespligtige ændringer og udvidelser, jf. § 5, stk. 2, nr. 2
Bilag 5 Supplerende krav og vilkår ved godkendelse af affaldsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser, jf. § 7, stk. 3
Bilag 6 Elementer til brug for beregningen af sikkerhedsstillelsens størrelse, jf. § 9, stk. 2
Bilag 7 Krav til indhold af sikkerhedsledelsessystemet, jf. § 12, stk. 2
Bilag 8 Krav til indhold af annonceringer, jf. § 19, stk. 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald1)

I medfør af § 2 a, § 7, stk. 1, nr. 3, § 7, stk. 3, § 7 a, stk. 1, § 19, stk. 5, § 34, stk. 2, § 35, stk. 2, § 37 b, stk. 2 og 3, § 37 c, § 39, stk. 3 og 4, § 39 b, stk. 2, § 41 a, stk. 3-5, § 41 b, stk. 1 og 3, § 44, stk. 1, § 46 a, § 73, stk. 1 og 3, § 74, stk. 2, § 79, stk. 1, 3 og 4, § 79 c, stk. 1, nr. 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1444 af 12. december 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om håndtering af udvindingsaffald. Bekendtgørelsens regler supplerer reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og bekendtgørelse om affald.

Stk. 2. Medmindre andet følger af bekendtgørelsen, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke følgende:

1) Affald, der opstår i forbindelse med efterforskning, udvinding og oparbejdning af mineralressourcer samt affald fra drift af stenbrud, men som ikke direkte stammer fra disse aktiviteter.

2) Affald fra offshore-efterforskning, -udvinding og -oparbejdning af mineralressourcer.

3) Injektion af vand, der alene indeholder stoffer, som stammer fra efterforskning og udvinding af kulbrinter eller fra minedrift.

4) Injektion af vand af tekniske grunde i geologiske lag, hvorfra kulbrinter eller andre stoffer er blevet udvundet, eller injektion af vand i geologiske lag, som af naturlige årsager er permanent uegnede til anden anvendelse. Sådanne injektioner må ikke indeholde andre stoffer end dem, der stammer fra efterforskning og udvinding.

5) Reinjektion af grundvand, der er pumpet op fra miner og stenbrud eller i forbindelse med udførelse eller vedligeholdelse af bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 2. Inert affald og uforurenet jord fra efterforskning, udvinding, oparbejdning og oplagring af mineralressourcer og fra stenbrudsdrift og affald fra udvinding, oparbejdning og oplagring af tørv er ikke omfattet af § 9, § 10, § 12, stk. 5, § 14, § 15, kapitel 4 og 7, medmindre det deponeres i et affaldsanlæg i kategori A.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden kan reducere eller frafalde kravene til deponering af ikke-farligt affald, der er opstået ved efterforskning efter mineralressourcer, bortset fra olie og evaporiter, dog ikke gipssten og anhydrit, og til deponering af uforurenet jord og affald fra udvinding, oparbejdning og oplagring af tørv, hvis godkendelsesmyndigheden finder det godtgjort, at kravene i § 4, er opfyldt.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

2) Affaldsanlæg: Et område, der er udpeget til akkumulering eller deponering af udvindingsaffald, fast eller flydende, opløst eller opslæmmet, herunder dæmninger og andre konstruktioner, der skal indeholde, tilbageholde, indeslutte eller på anden måde afgrænse et sådant anlæg, samt bl.a. lokaliteter hvor affald lægges i en dynge og damme, men ikke tomme brud, hvori der placeres affald efter udvinding af mineralet med henblik på retablering eller anlægsformål, med følgende tidsmæssige begrænsninger:

a) Ingen tidsmæssig begrænsning for affaldsanlæg i kategori A, jf. bilag 2, og anlæg til affald defineret som farligt i affaldshåndteringsplanen, jf. § 11, nr. 3, og bilag 3.

b) I mere end seks måneder for anlæg til farligt affald, der uventet er opstået.

c) I mere end et år for anlæg til ikke-farligt ikke-inert affald.

d) I mere end tre år for anlæg til uforurenet jord, ikke-farligt affald fra efterforskning, affald fra udvinding, oparbejdning og oplagring af tørv og inert affald.

3) Affaldsindehaver: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

4) Anlægssted: Hele det område på et bestemt geografisk sted, som en driftsherre har ledelsesmæssig kontrol over.

5) Cyanid dissocierbart med svag syre: Cyanider og cyanidforbindelser, der dissocieres med svag syre ved et nærmere fastlagt pH.

6) Dam: Et naturligt eller kunstigt anlæg til sedimentering af finkornet affald, typisk i form af tailings, sammen med varierende mængder frit vand, som stammer fra oparbejdning af mineralressourcer og fra rensning og recirkulering af procesvand.

7) Driftsherre: Den fysiske eller juridiske person, der har ansvaret for håndtering af udvindingsaffald, herunder i forbindelse med midlertidig oplagring af udvindingsaffald i driftsfasen og i perioden efter nedlukning.

8) Dynge: Et kunstigt anlæg til deponering af fast udvindingsaffald på jordoverfladen.

9) Dæmning: En konstruktion, der tilbageholder eller omslutter vand eller udvindingsaffald i en dam.

10) Efterforskning: Søgning efter mineralforekomster af økonomisk værdi, herunder prøveudtagning, bulkprøveudtagning, boring og udgravning, bortset fra arbejder, der er nødvendige for udvindingen af sådanne forekomster, samt aktiviteter, der er direkte forbundet med en eksisterende udvinding.

11) Farligt affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

12) Farlige stoffer: Stoffer, blandinger og præparater, der er defineret som farlige i henhold til bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

13) Inert affald: Affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer. Inert affald er hverken opløseligt eller brændbart eller på anden måde fysisk eller kemisk reaktivt; det er ikke bionedbrydeligt og har ingen negativ indflydelse på andet materiale, det kommer i berøring med, på en sådan måde, at det sandsynligvis vil medføre forurening af miljøet eller skade menneskers sundhed. Affaldets samlede perkolatafgivelse og indhold af forurenende stoffer og perkolatets økotoksicitet skal være af ubetydeligt omfang og må navnlig ikke bringe overfladevandets og/eller grundvandets kvalitet i fare, og som uddybet i bekendtgørelses bilag 3, punkt 4.

14) Kompetent person: En fysisk person, som har modtaget den fornødne oplæring og uddannelse i forhold til akkumulering og deponering af udvindingsaffald.

15) Mineralressource eller mineral: En naturlig forekomst i jordskorpen af et organisk eller uorganisk stof såsom energibrændstoffer, metalmalme, industri- og byggemineraler, men ikke vand.

16) Offshore: Det hav- og havbundsområde, der strækker sig udad fra middellavvandsmærket.

17) Oparbejdning: Behandling af mineralressourcer, herunder drift af stenbrud, ved hjælp af en eller flere mekaniske, fysiske, biologiske, termiske eller kemiske processer med henblik på udvinding af mineralet, herunder deling, sortering, separation og udvaskning. Fornyet behandling af tidligere affald er omfattet af definitionen, men ikke udsmeltning, termiske fremstillingsprocesser, bortset fra brænding af kalksten, og metallurgiske operationer.

18) Perkolat: Enhver væske, der siver gennem deponeret affald og ledes ud fra eller forefindes i et affaldsanlæg, herunder forurenet drænvand, og som kan skade miljøet, hvis den ikke behandles.

19) Retablering: Behandling af det landområde, der påvirkes af et affaldsanlæg, på en sådan måde, at det bringes tilbage til en tilfredsstillende tilstand med hensyn til bl.a. jordbundskvalitet, dyre- og planteliv, habitatområder, ferskvandssystemer, landskab og anvendelsesmuligheder.

20) Strukturel integritet: Et affaldsanlægs evne til at holde affaldet inden for anlægsområdets afgrænsning på den måde, som affaldsanlægget er konstrueret til.

21) Større uheld: En hændelse på et anlægssted ved håndtering af udvindingsaffald i en virksomhed, der er omfattet af bekendtgørelsen, som fører til, at menneskers sundhed eller miljøet bringes i alvorlig fare, enten umiddelbart eller på længere sigt, på selve anlægsstedet eller udenfor.

22) Tailings: Det faste affald eller slam, der bliver tilovers efter oparbejdning af mineraler ved separationsprocesser (f.eks. knusning, formaling, sortering, flotation og andre fysisk/kemiske teknikker), hvorved de værdifulde mineraler isoleres fra det mindre værdifulde klippemateriale.

23) Udvindingsaffald: Affald fra efterforskning, udvinding, oparbejdning og oplagring af mineralressourcer samt affald fra drift af stenbrud.

24) Udvindingsindustrien: Alle virksomheder og foretagender, der tager del i udvinding af mineralressourcer på jordoverfladen eller i undergrunden i erhvervsmæssigt øjemed, herunder udvinding ved boring eller oparbejdning af det udvundne materiale.

25) Uforurenet jord: Jord, der ikke betragtes som forurenet, jf. § 83 c, i loven.

26) Ukorrekt drift: Drift, der kan give anledning til et større uheld, herunder svigtende miljøbeskyttelsesforanstaltninger og fejlagtig eller utilsigtet konstruktion af affaldsanlægget.

27) Væsentlig ændring: En ændring i et affaldsanlægs struktur eller drift, der efter en konkret vurdering kan få betydelige negative virkninger for menneskers sundhed eller miljøet.

Kapitel 3

Almene krav

§ 4. Driftsherren skal træffe foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge og i videst muligt omfang begrænse negative påvirkninger af miljø og sundhed som følge af håndteringen af udvindingsaffald, herunder forvaltningen af affaldsanlægget, også efter dets lukning, og forebyggelse af større uheld på anlægget og begrænsning af følgerne heraf for miljøet og menneskers sundhed, der bl.a. bygger på den bedste tilgængelige teknik. Ved valget af den bedste tilgængelige teknik skal der tages hensyn til affaldsanlæggets tekniske karakteristika, geografiske beliggenhed og de lokale miljøforhold.

Kapitel 4

Generelt om godkendelse af affaldsanlæg

Ansøgning om godkendelse

§ 5. Ansøgning om godkendelse af affaldsanlæg og godkendelsespligtige ændringer og udvidelser af disse skal af driftsherren indsendes til godkendelsesmyndigheden, jf. kapitel 4, i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Oplysningerne i § 6, stk. 4, i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

2) Oplysningerne i bilag 4.

3) Den ønskede form for sikkerhedsstillelse, jf. §§ 9 og 10.

4) Forslag til en affaldshåndteringsplan udarbejdet i overensstemmelse med § 11.

Stk. 3. Hvis en ansøgning omhandler et affaldsanlæg i kategori A, jf. bilag 2, skal ansøgningen også indeholde følgende:

1) Forslag til en strategi for forebyggelse af større uheld ved håndtering af udvindingsaffald udarbejdet i overensstemmelse med § 12.

2) Forslag til et sikkerhedsledelsessystem udarbejdet i overensstemmelse med § 12.

3) Forslag til en intern beredskabsplan udarbejdet i overensstemmelse med § 12.

4) En beskrivelse af, hvordan personalet uddannes og trænes.

Stk. 4. Forudsat at alle kravene i denne paragraf er opfyldt, kan godkendelser, der er udstedt i henhold til anden national lovgivning eller fællesskabslovgivning, kombineres til én enkelt godkendelse, hvis unødvendig gentagelse af oplysninger derved undgås, og driftsherren eller Miljøstyrelsen spares for dobbeltarbejde. Forudsat at alle kravene i denne paragraf er opfyldt, kan elementerne i stk. 2 og 3, kombineres i én enkelt godkendelse eller i flere godkendelser.

Afgørelse om godkendelse

§ 6. Godkendelsesmyndigheden kan meddele godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, hvis den finder det godtgjort,

1) at affaldsanlægget opfylder alle relevante krav i bekendtgørelsen, herunder de krav og vilkår, som kan og skal fastsættes i medfør af § 7, og bilag 5,

2) at der vil blive stillet sikkerhed i henhold til §§ 9 og 10,

3) at affaldshåndteringsplanen, jf. § 11, ikke direkte strider mod eller på anden måde hindrer affaldshåndteringsplanen, jf. i kapitel 4, i bekendtgørelse om affald, og

4) at driftsherren ved opførelse af et nyt affaldsanlæg eller ved ændring af et bestående affaldsanlæg sørger for, at anlægget opføres, forvaltes og vedligeholdes på en sådan måde, at det er fysisk stabilt, og at skader på landskabet begrænses mest muligt.

Stk. 2. Hvis godkendelsesmyndigheden på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering, som er udarbejdet af ansøger, vurderer, at der ikke er behov for opsamling og behandling af perkolat, eller hvis det er godtgjort, at affaldsanlægget ikke rummer nogen potentiel fare for jord, grundvand eller overfladevand, kan kravene til perkolat lempes eller frafaldes i overensstemmelse hermed.

§ 7. En godkendelse skal indeholde

1) en kategorisering af affaldsanlægget i kategori A eller B, jf. bilag 2,

2) den godkendte affaldshåndteringsplan,

3) den godkendte strategi for forebyggelse af større uheld ved håndtering af udvindingsaffald,

4) det godkendte sikkerhedsledelsessystem, og

5) den godkendte interne beredskabsplan.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden skal fastsætte vilkår om

1) sikkerhedsstillelse, jf. §§ 9 og 10,

2) at affaldshåndteringsplanen skal revurderes og opdateres og herefter indsendes til fornyet godkendelse hos godkendelsesmyndigheden hvert 5. år,

3) at strategien for forebyggelse af større uheld ved håndtering af udvindingsaffald, sikkerhedsledelsessystemet og den interne beredskabsplan skal revurderes og opdateres hvert 3. år,

4) at der udpeges en sikkerhedsansvarlig, og

5) at affaldsanlæg skal forvaltes af kompetente personer.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden skal fastsætte øvrige vilkår, jf. bilag 5.

Forudgående offentlighed og grænseoverskridende forurening

§ 8. Godkendelsesmyndigheden skal, for affaldsanlæg i kategori A, iagttage reglerne om forudgående offentlighed og grænseoverskridende forurening i kapitel 6 og 9, i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Kapitel 5

Uddybende om godkendelse af affaldsanlæg

Finansiel sikkerhedsstillelse

§ 9. Inden akkumulering eller deponering af udvindingsaffald i et affaldsanlæg påbegyndes skal driftsherren stille sikkerhed for betaling for alle de forpligtelser, der påhviler driftsherren ifølge godkendelsen, herunder for nødvendige foranstaltninger, der vedrører tidsrummet efter nedlukning af affaldsanlægget, jf. § 16, stk. 3, nr. 2.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelsens størrelse fastsættes på grundlag af et skøn over de samlede udgifter, til opfyldelse af godkendelsens vilkår på baggrund af de elementer, der fremgår af bilag 6. De enkelte delelementer, som indgår i grundlaget for fastlæggelsen af sikkerhedens størrelse, jf. bilag 6, skal fremgå af afgørelsen.

Stk. 3. Hvis de fastsatte vilkår om nedlukning af et affaldsanlæg, der er placeret i en råstofgrav, helt eller delvist svarer til efterbehandlingsvilkår, der med krav om sikkerhedsstillelse er fastsat efter § 10, i lov om råstoffer, skal kravet efter stk. 2, nedsættes tilsvarende.

§ 10. Sikkerhedsstillelsens størrelse justeres i takt med og i det omfang, der foretages retableringsforanstaltninger i det område, der påvirkes af affaldsanlægget, som beskrevet i affaldshåndteringsplanen.

Stk. 2. Når der er sket nedlukning af affaldsanlægget i overensstemmelse med § 16, stk. 2, og nedlukningen er godkendt af godkendelsesmyndigheden, jf. § 16, stk. 3, skal godkendelsesmyndigheden træffe afgørelse om, at sikkerhedsstillelsen kan nedsættes med den andel, der er fastsat til dækning af udgifter knyttet til nedlukningen.

Affaldshåndteringsplan

§ 11. Affaldshåndteringsplanen, jf. § 5, stk. 2, nr. 4, skal indeholde følgende:

1) Dokumentation for affaldsanlæggets kategorisering, jf. bilag 2, herunder en beskrivelse af den eventuelle risiko for uheld.

2) En karakterisering af affaldet i overensstemmelse med bilag 3, og et skøn over den samlede udvindingsaffaldsmængde, der produceres i driftsfasen.

3) En beskrivelse af den aktivitet, hvorved affaldet opstår, og af en eventuel efterfølgende behandling af affaldet.

4) En beskrivelse af, hvilke skader på menneskers sundhed og miljøet deponering af udvindingsaffaldet kan afstedkomme, og hvilke forebyggende foranstaltninger der skal træffes med henblik på at begrænse miljøpåvirkningen under driften og efter nedlukningen mest muligt.

5) Forslag til relevante kontrol- og overvågningsprocedurer.

6) Forslag til plan for procedurer for nedlukning, herunder retablering, procedurer og overvågning efter nedlukning.

7) Foranstaltninger til forebyggelse af forringet vandtilstand og til forebyggelse eller minimering af luft- og jordforurening.

8) En kortlægning af tilstanden i det område, der påvirkes af affaldsanlægget.

9) En beskrivelse af, hvordan udvindingsaffaldet, under hensyntagen til princippet om bæredygtig udvikling, minimeres, behandles, nyttiggøres og deponeres.

Stk. 2. For at undgå dobbeltarbejde, kan driftsherren indsende planer, der udarbejdes i medfør af anden lovgivning, og som indeholder de oplysninger, der fremgår af § 6, stk. 2, nr. 2, § 11, stk. 1, nr. 1 og 3-9, bilag 2, 2. pkt., 2. afsnit, og bilag 4, 5. pkt., 1. afsnit. Kravene, der fremgår af § 6, stk. 2, nr. 2, § 11, stk. 1, nr. 1 og 3-9, § 6, stk. 2, nr. 2, bilag 2, 2. pkt., 2. afsnit, bilag 4, 5. pkt., 1. afsnit, bilag 4, 3. pkt., og § 11, stk.1, nr. 9, skal endvidere også opfyldes. Driftsherren skal godtgøre, at første og andet punktum er opfyldt.

Forebyggelse af større uheld m.v.

§ 12. En strategi for forebyggelse af større uheld ved håndtering af udvindingsaffald, jf. § 5, stk. 3, skal være proportional med risikoen for et større uheld på affaldsanlægget og omfatte driftsherrens generelle mål og principper for foranstaltninger med hensyn til kontrol med risikoen for større uheld.

Stk. 2. Et sikkerhedsledelsessystem, jf. § 5, stk. 3, nr. 2, skal omfatte den del af det generelle ledelsessystem, der omfatter organisationsstruktur, ansvar, praksis, procedurer, processer og ressourcer til fastlæggelse og gennemførelse af strategien for forebyggelse af større uheld ved håndtering af udvindingsaffald, og som er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 7.

Stk. 3. En intern beredskabsplan, jf. § 5, stk. 3, nr. 3, skal omfatte de foranstaltninger, der skal træffes på affaldsanlægget i tilfælde af uheld.

Stk. 4. Indsendelse af det i stk. 1-3, nævnte materiale kan undlades, hvis affaldsanlægget også er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Stk. 5. En intern beredskabsplan, jf. § 5, stk. 3, nr. 3, skal omfatte en beskrivelse af hvordan personalet uddannes og trænes.

Kapitel 6

Drift af affaldsanlæg

Daglig drift

§ 13. Driftsherren skal føre et register over den overvågning og det tilsyn der følger af affaldshåndteringsplanen, jf. § 11, stk. 1, nr. 6.

Stk. 2. Driftsherren skal udarbejde en teknisk beskrivelse, hvori registeret, jf. stk. 1, og affaldsanlæggets godkendelse skal indgå, med henblik på at sikre, navnlig hvis der skiftes driftsherre, at de fornødne oplysninger overdrages.

Driftsherrens indberetning

§ 14. Driftsherren skal, ud over de tilfælde der er nævnt i lovens § 71, snarest muligt og under alle omstændigheder inden 48 timer underrette tilsynsmyndigheden om alle hændelser, der forventes at kunne påvirke affaldsanlæggets stabilitet, og alle betydelige negative påvirkninger af miljø, som afsløres via affaldsanlæggets kontrol- og overvågningsprocedurer.

§ 15. Én gang årligt skal driftsherren, på grundlag af indsamlede data, indberette samtlige overvågningsresultater til Miljøstyrelsen.

Kapitel 7

Nedlukning

§ 16. Når et affaldsanlæg ønskes nedlukket, skal driftsherren sende oplysning herom til tilsynsmyndigheden, medmindre denne har meddelt påbud om nedlukning og efterbehandling af anlægget, jf. lovens § 41, stk. 1, eller de relevante vilkår i godkendelsen er opfyldt.

Stk. 2. Et affaldsanlæg kan først påbegyndes nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt godkendelse af, at nedlukningen påbegyndes, jf. dog stk. 1.

Stk. 3. Et affaldsanlæg betragtes som nedlukket, når tilsynsmyndigheden

1) har vurderet om nedlukningen er sket i overensstemmelse med vilkårene i godkendelsen, jf. § 7, og

2) har meddelt sin godkendelse af nedlukningen.

Stk. 4. Et affaldsanlæg betragtes som endeligt nedlukket, når tilsynsmyndigheden

1) har foretaget en inspektion af anlægget,

2) har gennemgået alle driftsherrens rapporter, jf. § 15,

3) har truffet en afgørelse om, at retablering af områder, der er påvirket af affaldsanlægget, anses for afsluttet,

4) har truffet afgørelse om efterbehandlingens afslutning, og

5) har meddelt sin godkendelse af nedlukningen.

Stk. 5. Tilsynsmyndighedens godkendelse af nedlukningen, jf. stk. 3, nr. 2, og stk. 4, nr. 5, medfører ingen frigørelse for driftsherrens forpligtelser i henhold til vilkårene for godkendelse meddelt efter kapitel 4, eller lovgivningen i øvrigt.

Kapitel 8

Ekstern beredskabsplan i tilfælde af større uheld på affaldsanlæg i kategori A

Ekstern beredskabsplan

§ 17. Godkendelsesmyndigheden skal udarbejde en ekstern beredskabsplan med foranstaltninger, der skal træffes udenfor affaldsanlægget i tilfælde af uheld, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den eksterne beredskabsplan skal ikke udarbejdes, hvis affaldsanlægget er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Annoncering af den eksterne beredskabsplan, sikkerhedsforanstaltninger m.v.

§ 18. Godkendelsesmyndigheden foretager offentlig annoncering af forslag til en ekstern beredskabsplan eller forslag til en revideret ekstern beredskabsplan.

Stk. 2. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på godkendelsesmyndighedens hjemmeside. Annonceringen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Godkendelsesmyndighedens adresse.

2) Retten til at se forslag til en ekstern beredskabsplan eller forslag til en revideret ekstern beredskabsplan.

3) Retten til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 4 uger fra annonceringen.

4) Hvilken myndighed kommentarer og spørgsmål kan rettes til.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden afventer resultatet af høringen efter stk. 1, inden udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan.

§ 19. Godkendelsesmyndigheden bekendtgør ved offentlig annoncering oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger og hvad der skal gøres i tilfælde af uheld. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på godkendelsesmyndighedens hjemmeside.

Stk. 2. Annonceringen efter stk. 1, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 8.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden revurderer de i stk. 2, nævnte oplysninger hvert 3. år og ajourfører om nødvendigt oplysningerne.

Kapitel 9

Fortegnelser og nationale lister

Fortegnelse over nedlukkede affaldsanlæg

§ 20. Miljøstyrelsen udarbejder og opdaterer en fortegnelse over nedlukkede eller forladte affaldsanlæg, som har alvorlige negative påvirkninger af miljø, eller som potentielt kan blive en alvorlig trussel mod menneskers sundhed og miljøet på kort eller mellemlang sigt idet der tages hensyn til metoder udarbejdet af Kommissionen bistået af det udvalg, der er nedsat, jf. artikel 18, i direktiv 75/442/EF.

Stk. 2. Fortegnelsen offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Liste over affaldstyper, der betragtes som inerte

§ 21. Miljøstyrelsen kan opstille lister over affaldstyper, der skal betragtes som inerte. Listerne kan være i overensstemmelse med bilag 3, punkt 4.

Stk. 2. Listerne offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Revurdering af godkendelsen

§ 22. Tilsynsmyndigheden skal med mellemrum og mindst hvert 10. år tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene i godkendelsen.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene i godkendelsen,

1) hvis der er afgørende ændringer i driften af affaldsanlægget eller det deponerede affald,

2) på grundlag af de overvågningsresultater, der indberettes af driftsherren i medfør af § 14, eller de tilsyn, der foretages i medfør af § 24, eller

3) hvis der er væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik i medfør af artikel 21, stk. 3, i direktiv 2006/21/EF.

Stk. 3. Afgørelsen træffes med hjemmel i lovens § 41, jf. § 41 a eller b.

Stk. 4. Reglerne i §§ 46 og 47, stk. 1, i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed finder anvendelse.

Kapitel 10

Tilsyn, indberetning og registrering

§ 23. Tilsynsmyndigheden skal, inden akkumuleringen eller deponeringen af udvindingsaffald på et affaldsanlæg påbegyndes, foretage tilsyn på affaldsanlægget til sikring af, at anlægget opfylder relevante vilkår i godkendelsen.

§ 24. Tilsynsmyndigheden skal føre tilsyn med affaldsanlægget, herunder at vilkårene i godkendelsen overholdes, og at affaldshåndteringsplanen gennemføres.

§ 25. Tilsynsmyndigheden skal efter affaldsanlæggets nedlukning foretage et tilsyn på anlægget, hvor overholdelsen af vilkårene for nedlukningen påses.

§ 26. Driftsherren skal føre et register over al affaldshåndtering og stille det til rådighed ved anmodning fra tilsynsmyndigheden.

Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige oplysninger ved ansøgning om godkendelse, jf. § 5,

2) undlader at efterkomme en afgørelse om at stille sikkerhed, jf. § 9, stk. 1,

3) undlader at foretage underretning om hændelser, jf. § 14,

4) undlader at aflægge rapport og afgive oplysninger, jf. § 15, eller

5) påbegynder nedlukning i strid med § 16, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 528 af 27. maj 2016 om håndtering af udvindingsaffald ophæves.

§ 29. Verserende sager om godkendelse af affaldsanlæg færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Verserende klagesager, som er indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 30. Bestemmelserne i bekendtgørelsens §§ 5-8, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, § 11, § 12, stk. 1, § 16, stk. 2, nr. 1, §§ 17 og 18, bilag 4, punkt 5, og bilag 6, punkt 1 og 2, finder ikke anvendelse på affaldsanlæg, der ophørte med at modtage affald før den 1. maj 2006, og som var nedlukket senest den 31. december 2010.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 14. december 2017

Esben Lunde Larsen

/ Hans Christian Karsten


Bilag 1

Bilagsfortegnelse

Bilag 1:
Bilagsfortegnelse
Bilag 2:
Kategorisering af affaldsanlæg, jf. § 7, stk. 1, nr. 1
Bilag 3:
Karakterisering af affald, jf. § 11, nr. 2
Bilag 4:
Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af affaldsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser, jf. § 5, stk. 2. nr. 2
Bilag 5:
Supplerende krav og vilkår ved godkendelse af affaldsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser, jf. § 7, stk. 3
Bilag 6:
Elementer til brug for beregningen af sikkerhedsstillelsens størrelse, jf. § 9, stk. 2
Bilag 7:
Krav til indhold af sikkerhedsledelsessystemet, jf. § 12, stk. 2
Bilag 8:
Krav til indholdet af annonceringer, jf. § 19, stk. 2


Bilag 2

Kategorisering af affaldsanlæg, jf. § 7, stk. 1, nr. 1

1. Kategorisering af affaldsanlæg

1.1. Kategori A

Kategori A: Et affaldsanlæg, der opfylder et eller flere af følgende kriterier, jf. også punkt 2:

a) Svigt som følge af tab af strukturel integritet eller ukorrekt drift, f.eks. hvis en dynge vælter eller en dæmning brister, vil kunne forårsage et større uheld ud fra en risikovurdering, hvor der tages hensyn til faktorer som affaldsanlæggets

– nuværende eller fremtidige størrelse,

– placering, og

– miljøbelastning.

b) Det rummer affald, der er klassificeret som farligt over en bestemt tærskel efter bekendtgørelse om affald.

c) Det rummer stoffer eller præparater, der er klassificeret som farlige over en bestemt tærskel efter bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006, eller bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

1.2. Kategori B

Kategori B: Et affaldsanlæg, der ikke falder ind under kriterierne under punkt 1.1.

2. Uddybning af kriterier for kategorisering af affaldsanlæg i kategori A og B

2.1. Svigt som følge af tab af strukturel integritet eller ukorrekt drift (affaldsanlæg i kategori A)

Affaldsanlægget er omfattet af kategorien, hvis de formodede følger af et svigt som følge af tab strukturel integritet eller ukorrekt drift på kort eller lang sigt kan føre til

a) et ikke-negligerbart potentiale for tab af menneskeliv,

b) alvorlig fare for menneskers helbred, eller

c) alvorlig fare for miljøet.

Vurderingen af affaldsanlæggets farepotentiale skal omfatte hele affaldsanlæggets levetid, herunder også tidsrummet efter nedlukningen.

2.1.1. Tab af strukturel integritet

Tab af strukturel integritet omfatter alle mulige svigt i mekanismer, der er relevante for det pågældende affaldsanlægs struktur.

Evalueringen af konsekvenserne af tab af strukturel integritet skal omfatte de umiddelbare virkninger som følge af transport af materialer bort fra affaldsanlægget på grund af svigt og de heraf følgende virkninger på kort og lang sigt.

2.1.2. Ukorrekt drift

Vurderingen af udledningen af forurenende stoffer som følge af ukorrekt drift skal omfatte virkningerne både af pulsagtige korttidsudledninger og af længerevarende udledninger af forurenende stoffer.

Vurderingen skal omfatte både affaldsanlæggets driftsfase og perioden på længere sigt efter nedlukning, og skal indeholde en evaluering af de potentielle farer, som udgøres af affaldsanlæg, der indeholder reaktivt affald, uanset om affaldet er klassificeret som farligt i henhold til bekendtgørelse om affald.

2.1.3. Potentielle tab af menneskeliv eller alvorlig fare for menneskers helbred

Det potentielle tab af menneskeliv eller den potentielle fare for menneskers helbred anses for negligerbart eller ikke-alvorligt, hvis de mennesker, bortset fra ansatte på affaldsanlægget, der kan blive berørt, ikke forventes at opholde sig permanent eller i længere perioder i det potentielt berørte område.

Skader der medfører handikap eller længerevarende dårligt helbred, betragtes som alvorlige farer for menneskers helbred.

2.1.4. Alvorlig fare for miljøet

Den potentielle fare for miljøet anses som ikke alvorlig, hvis

a) intensiteten af kildestyrken af den potentielle forurening aftager kraftigt inden for kort tid,

b) svigtet ikke fører til permanente eller længerevarende negative påvirkninger af miljø, og

c) det berørte miljø kan genskabes gennem en mindre oprydnings- og genopretningsindsats.

2.4.5. Vurdering skal ses i sammenhængen kilde-transportvej-receptor

Ved evalueringen af potentielt tab af menneskeliv eller fare for menneskers helbred og for miljøet skal de specifikke vurderinger af omfanget af potentielle skadevirkninger vurderes og ses i sammenhængen kilde-transportvej-receptor.

Hvis der ikke er nogen transportvej fra kilde til receptor, skal affaldsanlægget ikke klassificeres i kategori A på grundlag af et svigt som følge af tab af strukturel integritet eller ukorrekt drift.

2.2. Særligt vedrørende tailingsdamme

I tilfælde af tab af strukturel integritet for så vidt angår tailingsdamme anses menneskers liv for at være i fare, hvis vand eller slam står mindst 0,7 m over terræn, eller hvis vand eller slam bevæger sig med en hastighed på over 0,5 m/s.

Vurderingen af det potentielle tab af menneskeliv og faren for menneskers helbred skal som minimum omfatte følgende faktorer:

a) Affaldsanlæggets størrelse og egenskaber, herunder dets konstruktion.

b) Mængde og kvalitet, herunder de fysiske og kemiske egenskaber, af affaldet i affaldsanlægget.

c) Topografien af affaldsanlægsområdet, herunder faktorer, som kan have en dæmpende virkning.

d) Den tid det tager for en potentiel flodbølge at nå til områder, hvor der befinder sig mennesker.

e) Flodbølgens udbredelseshastighed.

f) Det anslåede vand- og slamniveau.

g) Vand og slamniveauets stigningstakt.

h) Alle andre relevante og anlægsspecifikke faktorer, som kan påvirke potentialet for tab og menneskeliv eller fare for menneskers helbred.

2.3. Særligt vedrørende skred i affaldsbunker

For så vidt angår skred i affaldsbunker, anses enhver affaldsmasse i bevægelse for potentielt farlige for menneskers liv, hvis der befinder sig mennesker inden for den bevægende affaldsmasses rækkevidde.

Vurderingen af potentialet for tab af menneskeliv og faren for menneskers helbred skal som minimum omfatte følgende faktorer:

a) Affaldsanlæggets størrelse og egenskaber, herunder dets konstruktion.

b) Mængden og kvalitet, herunder de fysiske og kemiske egenskaber af affaldet i affaldsanlægget.

c) Hældningen af affaldsbunkens sider.

d) Potentialet for opbygning af internt grundvand i affaldsbunken.

e) Undergrundens stabilitet.

f) Topografien.

g) Afstanden til vandløb, anlæg og bygninger.

h) Minerelaterede aktiviteter.

i) Alle andre relevante, anlægsspecifikke faktorer, som i væsentlig grad kan bidrage til den risiko, som strukturen frembryder.

2.4. Tærskelværdier

2.4.1. Tærskelværdi for farlige stoffer eller præparater1 (affaldsanlæg i kategori A)

Ved vurderingen af, om affaldsanlægget rummer stoffer eller præparater over en bestemt tærskel, der er klassificeret som farlige efter bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006, eller bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, skal nedenstående retningslinjer følges.

2.4.1.1. Planlagte tailingsdamme

a) Der føres en fortegnelse over stoffer og præparater, som anvendes i processerne, og som efterfølgende udledes med de opslæmmede tailings til tailingsdammen.

b) For hvert et stof og præparat udarbejdes et overslag over de årlige mængder, som anvendes ved håndtering for hvert år af den planlagte driftsperiode.

c) For hvert stof og præparat afgøres, om det er et farligt stof eller et farligt præparat i henhold til bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006, eller bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

d) For hvert år af den planlagte driftsperiode beregnes den årlige stigning i mængden af oplagret vand i tailingsdammen under steady-state-forhold i overensstemmelse med formelen ∆Qi = ∆Mi/D x P, hvor:

∆Qi = årlig stigning i mængden af vand oplagret i tailingsdammen (m3/år) i løbet af år »i«

∆Mi = årlig masse tailings, som udledes i dammen (tons tørvægt/år) i løbet af år »i«

D = gennemsnitlig massefylde af deponerede tailings i tailingsdammen (tons tørvægt/m3)

P = gennemsnitlig porøsitet i aflejrede tailings (m3/m3) defineret som forholdet mellem porevolumen og det totale volumen aflejrede tailings.

e) For hvert farligt stof eller præparat, som er identificeret i overensstemmelse med litra c), anslås den maksimale årlige koncentration (C max) i den vandige fase i overensstemmelse med formlen C Max = maksimum af følgende værdi: Si/∆Qi, hvor:

Si = årlig mængde af hvert stof og præparat som identificeret i overensstemmelse med litra c), og som udledes i tailingsdammen i løbet af år »i«.

Hvis den vandige fase på grundlag af en vurdering af de maksimale årlige koncentrationer anses for at være »farlige« i henhold til bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006, eller bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, klassificeres affaldsanlægget i kategori A.

2.4.1.2. Bestående tailingsdamme

For bestående tailingsdamme baseres klassifikationen af affaldsanlægget på den metode, der fremgår af 2.4.1.1. eller på en direkte kemisk analyse af vand og faste stoffer på affaldsanlægget. Hvis den vandige fase og dens indhold må betragtes som farlige præparater i henhold til bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006, eller bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, klassificeres affaldsanlægget i kategori A.

2.4.1.3. Bunkeudvaskningsanlæg

For bunkeudvaskningsanlæg, hvor metaller udvindes fra malmbunker ved gennemstrømning af en ekstraktionsvæske, skal der ved nedlukningen foretages en screening for farlige stoffer baseret på en oversigt over anvendte kemikalier og restkoncentrationer heraf i drænvandet fra bunken, efter af den afsluttende gennemvaskning af denne er endt.

Hvis disse perkolater må betragtes som farlige præparater i henhold til bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006, eller bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, klassificeres affaldsanlægget i kategori A.


Bilag 3

Karakterisering af affald, jf. § 11, nr. 2

1. Karakterisering af affald

Affald, der skal deponeres i et affaldsanlæg, skal karakteriseres på en sådan måde, at affaldsanlæggets fysiske og kemiske stabilitet sikres på lang sigt, således at større uheld undgås og at skader på landskabet begrænses mest muligt.

Karakteriseringen af affaldet skal afhængig af affaldsanlæggets kategori omfatte følgende:

a) En beskrivelse af det deponerede affalds forventede fysiske og kemiske egenskaber på kort og lang sigt under særlig henvisning til dets stabilitet under overfladeatmosfæriske/-meteorologiske forhold, idet der tages hensyn til typen af det eller de mineraler, der skal udvindes, samt arten af eventuel overjord eller gangbjergarter, der vil blive flyttet under udvindingsaktiviteterne.

b) Klassificeringen af affaldet i henhold til bekendtgørelse om affald, især med hensyn til dets farlighedsegenskaber.

c) En beskrivelse af de kemiske stoffer, der agtes benyttet til oparbejdningen af mineralressourcen, og deres stabilitet.

d) En beskrivelse af deponeringsmetoden.

e) Det påtænkte affaldstransportsystem.

2. Indsamling og evaluering af oplysninger med henblik på karakterisering af affald

De oplysninger og data, som er nødvendige for at karakterisere affaldet indsamles i følgende rækkefølge:

a) Der skal anvendes eksisterende undersøgelser, herunder

- eksisterende godkendelser,

- geologiske undersøgelser,

- lignende forekomster og indvindingsområder,

- lister over inert affald,

- relevante certificeringsordninger, og

- europæiske eller internationale standarder, der opfylder de tekniske krav som fremgår af afsnit II.

b) Kvaliteten og repræsentativiteten af alle oplysninger skal vurderes, og eventuelle manglende oplysninger skal identificeres.

c) Hvis oplysninger, som er nødvendige for at karakterisere affaldet ikke foreligger, opstilles en prøvetagningsplan i overensstemmelse med EN 14899, og der udtages prøver i overensstemmelse med denne plan. Prøvetagningsplaner skal være baseret op de oplysninger, som er identificeret som nødvendige, herunder

- formålet med dataindsamlingen,

- testningsprogram og krav til prøvetagningen, og

- prøvetagningssituationer, såsom udtagning fra borekerner, brydningsfront, transportbånd, bunker, damme eller andre relevante steder procedurer og anbefalinger vedrørende antal, størrelse, masse, beskrivelse og håndtering af prøver.

d) Prøvetagningsresultaternes pålidelighed og kvalitet skal vurderes.

e) Resultaterne af karakteriseringsprocessen vurderes. Om nødvendigt indsamles yderligere oplysninger under anvendelse af samme metode. Det samlede resultat skal indgå i affaldshåndteringsplanen.

3. Tekniske kriterier for affaldskarakterisering

3.1. Baggrundsoplysninger

Gennemgang og forståelse af den generelle baggrund for og formålet med udvindingen.

Indsamling af oplysninger om:

a) Efterforsknings-, udvindings- og forarbejdningsaktiviteter.

b) Type og beskrivelse af udvindingsmetode og anvendt proces.

c) Karakteren af det tilstræbte produkt.

3.2. Geologiske baggrundsoplysninger om forekomsten

Identifikation af de affaldstyper som vil blive eksponeret ved udvinding og forarbejdning gennem tilvejebringelse af relevante oplysninger om:

a) Karakteren af de omgivne formationer, dets kemi og mineralogi, herunder hydrothermale ændringer af mineraliserede formationer og formationer uden væsentligt mineralindhold.

b) Forekomstens karakter, herunder mineraliserede bjergarter eller bjergartsholdige mineraliseringer.

c) Mineraliseringstypologi, kemisk sammensætning og mineralogi, herunder fysiske egenskaber såsom densitet, porøsitet, partikelstørrelsesfordeling, vandindhold, omfattende udvundne mineraler, mineraler i hovedformationen, hydrotermalt nydannede mineraler.

d) Forekomstens størrelse og geometri.

e) Klimaskabt og supergen kemisk og mineralogisk omdannelse.

3.3. Affaldet og den påtænkte håndtering

Beskrivelse af karakteren af alt affald, der forekommer i forbindelse med hver enkelt efterforsknings-, udvindings- og behandlingsoperation, herunder overjord, bjergartsaffald og tailings, med angivelse af oplysninger om følgende forhold:

a) Affaldets oprindelse på udvindingsstedet og den proces, som frembringer affaldet, f.eks. efterforskning, udvinding, formaling og opkoncentrering.

b) Mængden af affaldet.

c) Beskrivelse af affaldstransportsystemet.

d) Beskrivelse af de kemiske stoffer, som skal anvendes under behandlingen.

e) Klassificering af affaldet i henhold til bekendtgørelse om affald med angivelse af farlige egenskaber.

f) Planlagt affaldsanlægstype, den endelige eksponering af affaldet samt den måde, hvorpå affaldet deponeres i affaldsanlægget.

3.4. Affaldets geotekniske opførsel

Fastlæggelse af passende parametre til vurdering af affaldets iboende fysiske egenskaber under hensyntagen til typen af affaldsanlæg.

Følgende parametre skal overvejes som relevante:

a) Kornstørrelse.

b) Plasticitet.

c) Densitet og vandindhold.

d) Komprimeringsgrad.

e) Forskydningsstyrke og friktionsvinkel.

f) Permeabilitet og porevolumen.

g) Komprimeringsegenskaber og konsolidering.

3.5. Affaldets geokemiske karakteristika og opførsel

Specificering af de kemiske og mineralogiske egenskaber af affaldet og af alle tilbageværende tilsætningsstoffer eller reststoffer i affaldet.

Forudsigelse af udvaskningskemien som funktion af tiden for hver type affald under hensyntagen til den planlagte håndtering, herunder især evaluering af udvaskningen af metaller, oxyanioner og salte over tid ved hjælp af

a) en test til beskrivelse af udvaskningens pH-afhængighed, og/eller

b) en kolonneudvaskningstest, og/eller

c) udvaskning som funktion af tiden, og/eller

d) andre passende testmetoder.

e) For sulfidholdigt affald skal der udføres statiske eller kinetiske test for at bestemme dannelse af syreholdigt perkolat og udvaskning af metaller over tid.

4. Særligt om inert affald

Affald kan betragtes som inert, når følgende kriterier er opfyldt på kort såvel som lang sigt:

a) Affaldet forventes ikke at ville blive udsat for væsentlig nedbrydning eller opløsning eller anden væsentlig ændring, der kan forventes at forårsage negative miljømæssige virkninger eller skade på menneskers sundhed.

b) Affaldet har et maksimalt indhold af

- svovl på sulfidform på 0,1 pct., eller

- svovl på sulfidform på 1 pct. og et neutraliseringspotentialeforhold større en 3, defineret som forholdet mellem neutraliseringspotentialeforholdet og syredannelsesforholdet, og bestemt ved hjælp af statisk test prEN15875.

c) Affaldet ikke frembryder risiko for selvantændelse og ikke er brandbart.

d) Indholdet af stoffer i affaldet, som er potentielt skadelige for miljøet eller menneskers sundhed, og især As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V og Zn, herunder hvis de er til stede alene i fine partikler i affaldet, er tilstrækkeligt lavt til ikke at udgøre en væsentlig risiko for mennesker og miljøet.

e) For at indholdet af disse stoffer skal anses for at være tilstrækkeligt til ikke at udgøre en væsentlig risiko for mennesker og miljøet, må indholdet af disse stoffer ikke overstige grænseværdierne for grunde eller anlæg, der defineres som uforurenede, eller relevante naturlige baggrundsniveauer.

f) Affaldet indeholder stort set ikke de produkter, der anvendes ved udvinding eller forarbejdning, og som kan medføre negative påvirkninger af miljø og sundhed.

Kriterierne for at definere affald som inert skal tages i betragtning med henblik på vurdering af affaldets geokemiske opførsel. Når affaldet på grundlag af disse kriterier anses for at være inert, skal affaldet være omfattet af punkt 3.5. om affaldets geokemiske karakteristika og opførsel.

Affald kan betragtes som inert uden specifik testning, hvis det kan dokumenteres, at de ovenfor nævnte kriterier er opfyldt på baggrund af eksisterende oplysninger eller gældende procedurer eller fremgangsmåder, herunder at affaldstypen er optaget på listen over inert affald, jf. § 21.


Bilag 4

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af affaldsanlæg og godkendelsespligtige ændringer og udvidelser, jf. § 5, stk. 2, nr. 2

1. Oplysninger om redeponering af udvindingsaffald i tomt brud med henblik på retablering og til anlægsformål

Oplysninger om, hvorvidt der er tale om redeponering af udvindingsaffald med henblik på retablering og til anlægsformål.

2. Oplysninger til brug for kategorisering

Oplysninger og dokumentation som grundlag for kategorisering i anlægskategorier, jf. bilag 2.

I forbindelse med ansøgningen skal driftsherren, hvis denne finder, at der ikke er tale om et affaldsanlæg i kategori A, indgive tilstrækkelig dokumentation herfor, herunder en klarlæggelse af den eventuelle risiko for uheld.

3. Oplysninger om affaldshåndteringen

Oplysninger og dokumentation for, hvordan den af driftsherren udarbejdede plan for affaldshåndteringen opfylder følgende formål:

a) At forhindre eller begrænse affaldsproduktionen og dens skadevirkninger, især ved, at der tages hensyn til

affaldshåndtering både i konstruktionsfasen og ved valget af metode til mineraludvinding og oparbejdning,

de ændringer, som kan finde sted i udvindingsaffaldet, når dets overfladeareal forøges, og det

udsættes for påvirkningerne over jordoverfladen,

redeponering af udvindingsaffaldet i det tomme brud efter udvinding af mineralet, for så vidt som det er teknisk og økonomisk muligt og miljømæssigt forsvarligt i overensstemmelse med gældende ret,

genudlægning af muldlaget efter nedlukning af affaldsanlægget eller, hvis dette ikke er praktisk muligt, genanvendelse af muldlaget andetsteds, og

anvendelse af mindre farlige stoffer ved oparbejdning af mineralressourcer.

a) At fremme nyttiggørelse af udvindingsaffald ved genanvendelse, genbrug eller udnyttelse, hvis dette kan gøres miljømæssigt forsvarligt i overensstemmelse med gældende ret.

b) At garantere sikker bortskaffelse af udvindingsaffald på kort og lang sigt, navnlig ved under konstruktionsfasen at tage hensyn til håndtering under et affaldsanlægs drift og efter dets nedlukning og ved at vælge en konstruktion, der

kun kræver ringe og om muligt ingen overvågning, kontrol og forvaltning af det nedlukkede affaldsanlæg,

forhindrer eller i det mindste minimerer alle langsigtede negative virkninger, der for eksempel

skyldes spredning af luft- og vandforurenende stoffer fra affaldsanlægget, og

sikrer den langsigtede geotekniske stabilitet ved alle dæmninger eller dynger, der rager op over det oprindelige overfladeniveau.

4. Oplysninger om affald, der skal deponeres efter affaldshåndteringsplanen

Oplysninger om det deponerede affalds potentiale for perkolatproduktion såvel under drift, som efter nedlukning, herunder perkolatets indhold af forureningsstoffer.

Driftsherrens beregning af affaldsanlæggets forventede vandbalance.

5. Oplysninger vedrørende forebyggelse af større uheld m.v.

En ansøgning om godkendelse af et affaldsanlæg eller godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser af affaldsanlæg, der klassificeres i kategori A, jf. bilag 2, skal være ledsaget af dokumentation for, at der vil blive indført en strategi om forebyggelse af større uheld ved håndtering af udvindingsaffald, et sikkerhedsledelsessystem til gennemførelse heraf og en intern beredskabsplan.

En ansøgning skal indeholde oplysninger og dokumentation for, hvordan strategien for forebyggelse af større uheld ved håndtering af større uheld, sikkerhedsledelsessystemet og den interne beredskabsplan opfylder følgende formål:

a) At bringe større uheld og andre hændelser under kontrol, således at deres virkninger mindskes, især at negative påvirkninger af miljø og sundhed begrænses.

b) At gennemføre foranstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet mod virkningerne af større uheld og andre hændelser.

c) At give offentligheden og de berørte instanser og myndigheder i området de nødvendige oplysninger.

d) At retablere, genoprette og rense miljøet efter et større uheld.

Medlemsstaterne sørger for, at driftsherren i tilfælde af et større uheld giver den kompetente myndighed alle oplysninger, som kan medvirke til yderligere at mindske følgerne for menneskers sundhed og er nødvendige for en vurdering og minimering af omfanget af de faktiske eller potentielle negative påvirkninger af miljø.

En ansøgning skal tillige være ledsaget af tilstrækkelige oplysninger til brug for godkendelsesmyndighedens udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan i tilfælde af større uheld.

Oplysningerne kan undlades i det tilfælde, hvor der er tale om et affaldsanlæg, der tillige er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

6. Oplysninger vedrørende nedlukning

Oplysninger om vedligeholdelsesplaner for kontrol- og måleudstyr, overløbskanaler, afløb og overvågning af anlægsstrukturer.

7. Oplysninger til brug ved godkendelsesmyndighedens udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan

Oplysninger til brug ved godkendelsesmyndighedens udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan angående foranstaltninger der skal træffes udenfor affaldsanlægget i tilfælde af uheld. Kravet gælder alene affaldsanlæg i kategori A.

8. Oplysninger om affaldsanlæggets placering

Afstanden fra affaldsanlæggets afgrænsning til boligområder og rekreative områder, vandveje, vandområder herunder kystnære vandområder og andre landbrugs- og byområder.

Risikoen for oversvømmelse, sætninger eller jordskred på affaldsanlægget.

Observerede overjordiske anlæg og kulturhistoriske monumenter.

Vurdering af kendte jord- og grundvandsforureninger opstrøms lokaliteten.

De samlede natur-, miljø- og planlægningsmæssige overvejelser, der ligger til grund for den valgte placering.

9. Oplysninger om sikkerhedsstillelse

Hvilken sikkerhedsstillelsesperiode, der er lagt til grund for beregningen af sikkerhedsstillelsesbeløbet per ton affald.

Et forslag til størrelse af sikkerhedsstillelsesbeløb per deponeret ton affald.

Hvilken form for sikkerhedsstillelse, som det pågældende anlæg ønsker at anvende, jf. § 9.

10. Oplysninger om uddannelse

Angivelse af hvordan det sikres, at alle ansatte på et affaldsanlæg opnår beviser for deres faglige og tekniske færdigheder der er nødvendige for at kunne håndtere det udvindingsaffald, som affaldsanlægget skal kunne håndtere.

Angivelse af hvem der varetager den daglige ledelse af affaldsanlægget.

11. Oplysninger om geologi/geoteknik

Resultaterne af gennemførte geologiske og geotekniske undersøgelser på og omkring lokaliteten, herunder jordens bæreevne og sætningsegenskaber, egnetheden af naturlige forekomster af lerlag som geologisk barriere, jf. punkt 10 samt eventulle råstofressourcers forekomst og egnethed for indvinding.

En vurdering af resultaterne af undersøgelserne.

12. Oplysninger om hydrogeologi

I ansøgningen skal indgå resultaterne af gennemførte hydrogeologiske undersøgelser omkring lokaliteten, herunder en beskrivelse af:

Undersøgelser af grundvandsmagasiner, der er udnyttet eller egnet til vandindvinding.

Undersøgelse af grundvandets transportveje mellem og i de enkelte magasiner samt til marine og ferske overfladevandområder.

Vandkvaliteten i de enkelte grundvandsmagasiner.

Muligheden for eventuelle afværgeforanstaltninger.

Placering af grundvandsmoniteringsboringer.

For affaldsanlæg med indadrettet grundvandstryk skal indgå en detaljeret beskrivelse af de hydrogeologiske forhold omkring anlægget.

En vurdering af resultaterne af undersøgelserne.

13. Oplysninger om grundvandsmonitering

Forslag til grundvandsmoniteringsprogram i affaldsanlæggets drifts-, nedluknings- og efterbehandlingsperiode.

Forventede tidspunkter for etableringen af grundvandsmoniteringsboringer inden der foregår akkumulering eller deponering.

Forslag til etablering af moniteringsboringer til overvågning af:

1) grundvandsstrømningen (hastighed og retning) i det primære og eventuelt sekundære magasin under og omkring affaldsanlægget.

2) den naturlige, grundvandskemiske tilstand opstrøms, nedstrøms samt under affaldsanlægget.

3) opretholdelse af et vedvarende indadrettet grundvandstryk for affaldsanlæg med indadrettet grundvandstryk.

Angivelse af hvorvidt boringer fra grundvandsmoniteringen vil indgå i det kommende program for grundvandskontrol.

Angivelse af om moniteringsboringerne er placeret eller påtænkes etableret på eller uden for affaldsanlæggets areal, og om der i givet fald er indgået eller vil blive indgået aftale om den nødvendige rådighed, jf. 41 e, stk. 5 i loven.

Metodebeskrivelse til etablering af grundvandskontrol og omfanget heraf på baggrund af det opstillede program for grundvandsmonitering.

Såfremt et affaldsanlæg er placeret umiddelbart ud til kysten eller på et inddæmmet areal, skal ovennævnte oplysninger om grundvandsmonitering suppleres med eller erstattes af oplysninger om overfladevandsmonitering, eller anden relevant kontrol efter aftale med godkendelsesmyndigheden.

14. Oplysninger om håndtering af perkolat for at forebygge forringelse af den eksisterende vandtilstand

En evaluering af det deponerede affalds potentiale for perkolatproduktion, herunder også perkolatets indhold af forureningsstoffer, såvel under anlæggets drift som efter lukningen, og beregne anlæggets vandbalance.

Foranstaltninger til at forebygge eller at minimere perkolatproduktion og forurening af jord og overfladevand eller grundvand fra affaldet.

Foranstaltninger til at opsamle og behandle forurenet vand og perkolat fra anlægget, så det opnår en sådan kvalitet, at det kan udledes.

15. Oplysninger om meteorologiske data

Beskrivelse af hvorledes meteorologiske data registreres.

Beskrivelse af, hvorledes de indsamlede data indgår i forhold til afrapportering over for tilsynsmyndigheden.

Der kan fastsættes vilkår om indsamling af meteorologiske data til at vurdere:

om den dannede mængde af perkolat er stigende.

om der sker perkolatudsivning fra anlægget.

Indsamlingen af data kan foregå på to måder:

1. Data indsamles ved hjælp af måleudstyr, der installeres på en målestation, der opstilles på eller i umiddelbar nærhed af deponeringsanlægget.

2. Data indsamles fra Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) under forudsætning af, at observationsdata dækker deponeringsanlæggets beliggenhed.

I tabel 15.1 fremgår de meteorologiske data, der er relevant at indsamle.

Tabel 15.1: Meteorologiske data

Parameter:
Frekvens i
driftsperiode
Frekvens i
efterbehandlingsperiode
Nedbørsmængde
Dagligt
Dagligt og månedsværdier
Temperatur (døgnmin. /-max. kl. 14.00)
Dagligt
Månedligt gennemsnit
Fremherskende vindretning og styrke
Dagligt
Ikke relevant
Fordampning (lysimeter etc.)
Dagligt
Dagligt og månedsværdier
Luftfugtighed (kl. 14.00)
Dagligt
Månedligt gennemsnit

16. Oplysninger om forebyggelse eller mindskelse af støv- og gasemissioner

Beskrivelse af de nødvendige foranstaltninger til at forebygge eller mindske støv- og gasemissioner.

17. Oplysninger om forebyggelse om vand- og vinderosion

Beskrivelse af foranstaltninger til reduktion af vand- og vinderosion til et rimeligt omfang i den udstrækning, dette er teknisk muligt og økonomisk rimeligt.

18. Deponering af udvindingsaffald i et recipientvandområde

Beskrivelse af, om der sker deponering af udvindingsaffald i et recipientvandområde, der ikke er konstrueret med henblik på deponering af udvindingsaffald, og uanset om affaldet er fast, flydende eller opslæmmet.


Bilag 5

Supplerende krav og vilkår ved godkendelse af affaldsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser, jf. § 7, stk. 3

1. Perkolatproduktion

Der skal i miljøgodkendelsen stilles vilkår om at forebygge eller minimere perkolatproduktion og forurening af jord og overfaldevand eller grundvand fra affaldet.

Der skal endvidere stilles vilkår om opsamling og behandling af forurenet vand og perkolat, således at det opnår en kvalitet, så det kan udledes.

2. Særligt om deponering af udvindingsaffald i tomme brud, der sættes under vand

Der skal i miljøgodkendelsen stilles vilkår om foranstaltninger til at forebygge eller minimere forringelse af vandtilstanden og jordforurening, herunder vilkår om forebyggelse eller minimering af perkolatproduktion fra affaldet, og opsamling og behandling af forurenet vand og perkolat, således at det opnår en kvalitet, så det kan udledes. Driftsherren giver tilsynsmyndigheden de oplysninger der er nødvendige for at sikre overholdelse af driftsherrens forpligtelser i henhold til godkendelsen.

3. Særligt vedrørende cyaniddamme

Der skal i miljøgodkendelsen stilles vilkår om, at koncentrationen af cyanid med dissocierbart svag syre i dammen bringes ned til lavets muligt niveau ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik.

Koncentrationen af cyanid dissocierbart med svag syre på det sted, hvor tailings ledes ud i dammen fra oparbejdningsanlægget, må ikke overskride

1) 50 ppm fra den 7. januar 2013,

2) 25 ppm fra den 1. maj 2013, og

3) 10 ppm fra den 1. maj 2018.

Der skal endvidere fastsættes vilkår om, at driftsherren ved hjælp af en risikovurdering af de lokalspecifikke forhold godtgør, at koncentrationen ikke behøver at blive nedbragt til under 10 ppm.

4. Forvaltning af et affaldsanlæg i kategori A

Der skal i miljøgodkendelsen stilles vilkår om hyppigheden af driftsherrens indberetning af overvågningsresultater til tilsynsmyndigheden.

Der skal stilles vilkår om mindst én årlig indberetning.

5. Nedlukning

5.1. Varigheden af vedligeholdelse m.v.

Der skal i miljøgodkendelsen stilles vilkår om, at vedligeholdelse, overvågning, kontrol og afhjælpende foranstaltninger skal fortsætte så længe affaldsanlægget vurderes at udgøre en fare for omgivelserne.

5.2. Overvågning m.v.

Der skal i miljøgodkendelsen stilles vilkår om, at driftsherren, såfremt omgivelsernes sårbarhed og kvalitet tilsiger det, efter nedlukning skal sørge for, at

a) alle anlægsstrukturer overvåges og bevares,

b) kontrol- og måleapparaturer konstant er klar til brug,

c) alle eventuelle overløbskanaler og afløb holdes rene og ryddede.

5.3. Pligt til iværksættelse af afhjælpende foranstaltninger

Der skal i miljøgodkendelsen stilles vilkår om, at driftsherren skal iværksætte de afhjælpende foranstaltninger, der fremgår af den interne beredskabsplan og efterkomme alle instrukser om foranstaltninger fra tilsynsmyndigheden.

Der skal stilles vilkår om, at driftsherren afholder udgifterne til alle påkrævede foranstaltninger.

6. Særlige foranstaltninger ved redeponering af udvindingsaffald i tomt brud

I miljøgodkendelsen skal der med henblik på retablering og til anlægsformål stilles vilkår om, at driftsherren, hvis der er tale om redeponering af udvindingsaffald i et tomt brud, og såfremt omgivelsernes sårbarhed og kvalitet tilsiger det, skal sørge for

a) at alle anlægsstrukturer overvåges og bevares,

b) at kontrol- og måleapparaturer konstant er klar til brug,

c) at alle eventuelle overløbskanaler og afløb holdes rene og ryddede, og

d) at udvindingsaffaldets stabilitet sikres.

7. Skader på landskabet begrænses mest mulig

I miljøgodkendelsen skal der stilles vilkår, som sikrer, at anlægget opføres, forvaltes og vedligeholdes på en sådan måde, at skader på landskabet begrænses mest mulig, herunder at det er fysisk stabilt.

8. Forebyggelse eller mindskelse af støv- og gasemissioner

I miljøgodkendelsen skal der stilles vilkår, som sikrer, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at forebygge eller mindske støv- og gasemissioner.

9. Reduktion af vand- og vinderosion

I miljøgodkendelsen skal der stilles vilkår, som sikrer, at anlægget opføres, forvaltes og vedligeholdes på en sådan måde, at vand- og vinderosion reduceres til et rimeligt omfang i den udstrækning, dette er teknisk muligt og økonomisk rimeligt.

10. Deponering af udvindingsaffald i et recipientvandområde

Ved deponering af udvindingsaffald i et recipientvandområde, der ikke er konstrueret med henblik på deponering af udvindingsaffald, og uanset om affaldet er fast, flydende eller opslæmmet, skal der i miljøgodkendelsen stilles vilkår om, at driftsherren opfylder de relevante krav i lov om vandplanlægning, bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, og bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.


Bilag 6

Elementer til brug for beregningen af sikkerhedsstillelsens størrelse, jf. § 9, stk. 2

1. Forventede miljøpåvirkninger m.v.

Affaldsanlæggets forventede miljøpåvirkninger og virkninger på menneskers sundhed, herunder særligt anlæggets kategori og affaldets specifikationer.

2. Retablering

Beskrivelsen af retablering af affaldsområdet, herunder områdets efterfølgende fremtidige anvendelsesformål.

3. Gældende miljøbestemmelser og miljømålsætninger

Gældende miljøbestemmelser og miljømålsætninger, herunder

a) affaldsanlæggets fysiske stabilitet,

b) minimumskrav til jordbunds- og vandkvalitet, og

c) maksimalsatser for frigørelse af forurenende stoffer.

4. Tekniske foranstaltninger

De tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde miljømålsætningerne, herunder særligt til sikring af affaldsanlæggets stabilitet og begrænsning af negative påvirkninger af miljø.

5. Nedlukning

De foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne under og efter nedlukningen, herunder

a) retablering af landområdet,

b) behandling og overvågning efter nedlukning, hvis det kræves, og

c) eventuelle foranstaltninger til genopretning af biodiversiteten.

6. Tidshorisont

Den forventede tidshorisont for virkninger og de nødvendige forebyggende foranstaltninger.

7. Vurdering udført af en uafhængig tredjemand af de nødvendige udgifter

En vurdering udført af en uafhængig tredjemand af de nødvendige udgifter til

a) retablering af landområdet,

b) nedlukning, og

c) foranstaltninger efter nedlukning, herunder eventuel overvågning og behandling af forurenende stoffer.

Vurderingen skal tage højde for en eventuel uforudset eller tidlig nedlukning.


Bilag 7

Krav til indhold af sikkerhedsledelsessystemet, jf. § 12, stk. 2

1. Organisation og personale

Roller og ansvar for det personale, der skal forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen. Fastlæggelse af dette personales uddannelsesbehov og gennemførelse af den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og eventuelt underleverandører.

2. Identifikation og vurdering af større farer

Vedtagelse og gennemførelse af procedurer til systematisk identifikation af større farer i forbindelse med normal og unormal drift og vurdering af deres sandsynlighed og alvor.

3. Driftskontrol

Vedtagelse og gennemførelse af procedurer og instrukser for sikker drift (herunder vedligeholdelse af anlæggene), processer, udstyr samt sikkerhed under midlertidige driftsstop.

4. Styring af ændringer

Vedtagelse og gennemførelse af procedurer til planlægning af ændringer i eksisterende affaldsanlæg eller til udformning af nye affaldsanlæg.

5. Beredskabsplanlægning

Vedtagelse og gennemførelse af procedurer til identifikation af forudselige nødsituationer gennem systematisk analyse samt forberedelse, afprøvning og revurdering af beredskabsplaner for at kunne imødegå sådanne nødsituationer.

6. Effektivitetsovervågning

Vedtagelse og gennemførelse af procedurer for løbende evaluering af overensstemmelse med de målsætninger, der er opstillet i driftsherrens strategi for forebyggelse af større uheld og sikkerhedsledelsessystem, og indførelse af rutiner for undersøgelse og korrigerende indsats i tilfælde af manglende overensstemmelse.

Procedurerne skal omfatte driftsherrens ordning for rapportering af større uheld eller næsten-uheld (near miss), navnlig hvor der er tale om et svigt i beskyttelsesforanstaltninger, samt undersøgelse og opfølgning heraf på grundlag af erfaringer, der er opnået.

7. Overvågning og analyse

Vedtagelse og gennemførelse af procedurer til regelmæssig og systematisk evaluering af strategien for forebyggelse af større uheld og sikkerhedsledelsessystemets effektivitet og hensigtsmæssighed.

En dokumenteret analyse af resultaterne af den eksisterende strategi, af sikkerhedsledelsessystemet og dens ajourføring foretaget af virksomhedens øverste ledelse.


Bilag 8

Krav til indhold af annonceringer, jf. § 19, stk. 2

Annoncering, efter § 19, stk. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Driftsherrens navn og affaldsanlæggets adresse.

2) Identificering af den person, der giver oplysningerne, ved angivelse af stillingen.

3) Henvisning til de elementer, som skal udarbejdes i medfør af § 5, stk. 3, og at disse elementer er blevet forelagt godkendelsesmyndigheden, jf. § 6, stk. 1, nr. 1.

4) En tydelig og alment forståelig redegørelse for de aktiviteter, der foregår på affaldsanlægget

5) De almindelige betegnelser eller fællesbetegnelserne eller den generelle fareklassifikation for de stoffer og præparater, der er til stede på affaldsanlægget, samt affald, der kan forårsage et større uheld, med angivelse af deres vigtigste fareegenskaber.

6) Generelle oplysninger om arten af risikoen for større uheld, herunder deres mulige følger for den omkringboende befolkning og miljøet.

7) Fyldestgørende oplysninger om, hvordan den omkringboende befolkning vil blive advaret og holdt underrettet i tilfælde af et større uheld.

8) Fyldestgørende oplysninger om, hvilke forholdsregler den berørte befolkning bør træffe, og hvordan den bør forholde sig i tilfælde af et større uheld.

9) Bekræftelse af at driftsherren er forpligtet til at træffe passende foranstaltninger på affaldsanlægget, herunder til at tage kontakt med beredskabstjenesterne for at sætte ind i tilfælde af større uheld og mindske følgerne heraf mest muligt.

10) En henvisning til den eksterne beredskabsplan, der er udarbejdet med henblik på at imødegå eventuelle virkninger af et uheld uden for affaldsanlægget. Den berørte befolkning opfordres til at efterkomme beredskabstjenesternes instrukser og anmodninger i tilfælde af et uheld.

11) En angivelse af, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2006, nr. L 102, side 15, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 188, side 14, Kommissionens beslutning 2009/335/EF af 20. april 2009 om tekniske retningslinjer for beregning af den finansielle sikkerhed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 101, side 25, Kommissionens beslutning 2009/337/EF af 20. april 2009 om definitionen af kriterierne for klassificering af affaldsanlæg i overensstemmelse med bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 102, side 7, Kommissionens beslutning 2009/358/EF af 29. april 2009 om harmonisering, regelmæssig fremsendelse af de oplysninger og det spørgeskema, som er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a), og artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 110, side 39, Kommissionens beslutning 2009/359/EF af 30. april 2009 om færdiggørelse af definitionen af inert affald med henblik på gennemførelse af artikel 22, stk. 1, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 110, side 46, og Kommissionens beslutning 2009/360/EF af 30. april 2009 om færdiggørelse af de tekniske krav til karakterisering af affald som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 110, side 48 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner, EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.

1 Finder ikke anvendelse på affaldsanlæg, som kun indeholder inert affald eller uforurenet jord.