Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs

(Ansvarsbegrænsningsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1384 af 23. december 2012 og § 3 i lov nr. 400 af 2. maj 2016 og senest ved § 10 i lov nr. 670 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, udgår »opbevares om bord og«.

2. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Skibsregistrator kan træffe afgørelse om, at skibe, der er omfattet af restriktive foranstaltninger eller er ejet af fysiske eller juridiske personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union, ikke kan optages i et dansk skibsregister.«

3. I § 12, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 15, stk. 3, og §§ 22-39« til: »§ 15, stk. 3, 1. pkt., og §§ 22-39, 45 og 46«.

4. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Skibsregistrator kan træffe afgørelse om at udslette et skib af et dansk skibsregister, hvis skibet er omfattet af restriktive foranstaltninger eller er ejet af fysiske eller juridiske personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union, jf. dog § 20, stk. 1-3. Skibsregistrator kan nægte at udslette et skib i medfør af § 17, stk. 4 eller stk. 5, 1. pkt., såfremt det enten ifølge rederiets oplysninger eller på anden måde må anses for godtgjort, at skibet skal registreres i et land omfattet af restriktive foranstaltninger.«

5. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Anmeldelsen skal være ledsaget af de fornødne bevisligheder.«

6. § 20, stk. 3, 4. pkt., ophæves.

7. § 51, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Offentligretlige og privatretlige havneafgifter, kanal- og andre vandvejsafgifter og lodsafgifter.«

8. I § 168, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 175«: », stk. 4«.

9. I § 175 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ansvarsgrænsen for krav i anledning af et vrags lokalisering, afmærkning og fjernelse er 2.000.000 SDR for skibe, som ikke er passagerskibe, der udelukkende sejler i fast rutefart. For sådanne skibe med en tonnage på mere end 1.000 forhøjes ansvarsgrænsen således:

1) For hvert ton fra 1.001 til 2.000 med 2.000 SDR,

2) for hvert ton fra 2.001 til 10.000 med 5.000 SDR og

3) for hvert ton over 10.001 med 1.000 SDR.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

10. I § 175, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

11. I § 175, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 2 og 4«.

12. I § 176, stk. 2, ændres »§ 175, stk. 3« til: »§ 175, stk. 4«.

§ 2

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 463 af 15. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 8, ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Regler, der er fastsat i henhold til sølovens § 175, stk. 6, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Skibe hjemmehørende i Grønland er omfattet af § 1, hvis skibet helt eller delvis er eller efter den 1. marts 2018 har været ejet af personer, der ikke har bopæl i Grønland, eller af selskaber el.lign., der ikke har hjemsted i Grønland.

Stk. 4. § 1, nr. 7-12, kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen