Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

(Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 706 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 33, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Eleverne modtager bevis for den gennemførte uddannelse (uddannelsesbevis), herunder bevis både for gennemført skoleuddannelse (skolebevis) og for gennemført praktikuddannelse (praktikerklæring). Skolebevis og uddannelsesbevis udstedes digitalt. Elever skal efter anmodning modtage en bekræftet udskrift af det digitale bevis.«

2. § 48, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Der kan dog, men højst to gange mellem samme elev og samme virksomhed, indgås en aftale for en kortere del af uddannelsen end et kompetencegivende trin, hvis aftalen omfatter mindst en hel skoleperiode og mindst en del af en praktikperiode af en uddannelses hovedforløb.«

3. I § 58, stk. 1, ændres »kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev« til: »har krav på, at uddannelsestiden forlænges, i det omfang det er nødvendigt, for at eleven kan nå uddannelsens mål, hvis eleven«.

4. § 58, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Virksomheden skal rette henvendelse til det faglige udvalg, hvis der ikke er enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse af grunde som nævnt i stk. 1, eller hvis eleven ikke tager initiativ til at afklare behovet herfor. Det faglige udvalg fastsætter herefter et tillæg til uddannelsesaftalen, hvorved uddannelsestiden forlænges med et tidsrum fastsat af udvalget, eller træffer beslutning om, at forlængelse ikke findes nødvendig.«

5. I § 66 v, stk. 2, 2. pkt., ændres »10 dage« til: »5 dage, som ligger ud over undervisningstiden«.

6. § 66 x, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

7. I § 66 y, stk. 1, 2. pkt., udgår », således at elevens uddannelse bliver så kort som mulig«.

8. I § 66 y, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., indsættes efter »praktikuddannelse«: », men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til en uddannelses hovedforløb«.

9. I § 66 y, stk. 2, ændres »Uddannelsesforløbet, jf. stk. 1, kan yderligere« til: »Ønsker eleven det, kan uddannelsesforløbet, jf. stk. 1,«.

10. I § 67 a, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»For uddannelser omfattet af § 66 y, stk. 1, nr. 1, kan undervisningsministeren fastsætte regler om tilskud til delvis dækning af de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver.«

§ 2

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 706 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 4 indsættes efter »Mobilitetsfremmende ydelser«: »m.v.«

2. I § 12 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder endvidere tilskud til de faglige udvalgs udgifter til afholdelse af svendeprøver for elever under erhvervsuddannelse for voksne, jf. § 67 a, stk. 3, 2. pkt., i lov om erhvervsuddannelser.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 67 a, stk. 3« til: »§ 67 a, stk. 3, 1. pkt.«

§ 3

I lov nr. 706 af 8. juni 2017 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 2, nr. 6, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 1.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 66 x, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

Stk. 4. Regler fastsat i medfør af § 12 b, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager