Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

(Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret ved § 6 i lov nr. 1574 af 15. december 2015, § 10 i lov nr. 1888 af 29. december 2015 og § 11 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, 8.-10. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For indkomståret 2018 udgør procenten 11,15. For indkomståret 2019 udgør procenten 12,18. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 12,19. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 12,20.«

2. § 6, stk. 2, 14. og 15. pkt., der bliver 15. og 16. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For indkomståret 2018 udgør procenten 4,15. For indkomståret 2019 udgør procenten 4,18. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 4,19. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 4,20.«

3. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »2.-4. pkt.« til: »2.-6. pkt.«

4. § 19, stk. 1, 3. og 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For indkomståret 2018 udgør procenten 52,02. For indkomståret 2019 udgør procenten 52,05. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 52,06. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 52,07.«

§ 2

I lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 5. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »2.-7. pkt.« til: »2.-16. pkt.«

2. § 1, stk. 1, 5.-7. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For indkomståret 2018 udgør beløbet 765 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 630 kr. For indkomståret 2020 udgør beløbet 600 kr. For indkomståret 2021 udgør beløbet 595 kr. For indkomståret 2022 udgør beløbet 550 kr. For indkomståret 2023 udgør beløbet 545 kr. For indkomståret 2024 udgør beløbet 535 kr. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 525 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., ydes kompensation med det beløb, der er anført i 14.-16. pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet 930 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 900 kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 875 kr.«

3. I § 1, stk. 2, 1. pkt., ændres »2.-5. pkt.« til: »2.-13. pkt.«

4. § 1, stk. 2, 3.-5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For indkomståret 2017 udgør beløbet 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. For indkomståret 2018 udgør beløbet 175 kr. pr. barn, dog maksimalt 350 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 145 kr. pr. barn, dog maksimalt 290 kr. For indkomståret 2020 udgør beløbet 140 kr. pr. barn, dog maksimalt 280 kr. For indkomståret 2021 udgør beløbet 135 kr. pr. barn, dog maksimalt 270 kr. For indkomstårene 2022-2024 udgør beløbet 125 kr. pr. barn, dog maksimalt 250 kr. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 120 kr. pr. barn, dog maksimalt 240 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., ydes kompensation med det beløb, der er anført i 11.-13. pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 210 kr. pr. barn, dog maksimalt 420 kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 200 kr. pr. barn, dog maksimalt 400 kr.«

5. I § 1, stk. 3, ændres »betingelsen i stk. 2, nr. 1,« til: »opholdsbetingelsen i stk. 2, 1. pkt.,«.

6. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres »2.-7. pkt.« til: »2.-16. pkt.«

7. § 2, stk. 2, 5.-7. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For indkomståret 2018 udgør beløbet 10.200 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 8.400 kr. For indkomståret 2020 udgør beløbet 8.000 kr. For indkomståret 2021 udgør beløbet 7.933 kr. For indkomståret 2022 udgør beløbet 7.333 kr. For indkomståret 2023 udgør beløbet 7.267 kr. For indkomståret 2024 udgør beløbet 7.133 kr. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 7.000 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., udgør tillægget efter 1. pkt. det beløb, der er anført i 14.-16. pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet 12.400 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 12.000 kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 11.667 kr.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. marts 2017 og har virkning fra og med indkomståret 2018.

Givet på Amalienborg, den 27. februar 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Karsten Lauritzen