Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb

I medfør af § 22, stk. 4 og 5, § 25, stk. 6, § 32, stk. 1 og 2, og § 35 i lov om vandplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017, fastsættes:

§ 1. Kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal

1) vurdere, om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de af ministeriet opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, og

2) udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

§ 2. Enhver organisation eller forening omfattet af lovens § 25, stk. 2, kan anmode en kommunalbestyrelse i et hovedvandopland om at oprette et vandråd, der kan rådgive kommunalbestyrelserne om de opgaver, som disse varetager efter § 1.

§ 3. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde på anmodning fra kommunalbestyrelserne inden for et hovedvandopland meddele tilladelse til, at der oprettes mere end ét vandråd i hovedvandoplandet, jf. lovens § 25, stk. 4, 2. pkt.

§ 4. Kommunalbestyrelserne aftaler, hvilken kommune inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af og lede møderne med vandrådet i forbindelse med de opgaver, som de skal varetage efter § 1, jf. dog stk. 2. Kommunalbestyrelserne underretter senest den 30. marts 2017 Miljøstyrelsen herom. Kommunalbestyrelserne offentliggør beslutningen på kommunernes hjemmesider.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren udpeger en kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen og lede møderne, hvis

1) kommunalbestyrelserne ikke inden den 30. marts 2017 har underrettet Miljøstyrelsen om, hvilken kommune inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af og lede møderne med vandrådet, eller

2) ingen eller mere end én kommune ønsker at varetage sekretariatsbetjeningen og lede møderne.

§ 5. Et vandråd består af højst 20 medlemmer.

Stk. 2. Hver organisation og forening omfattet af lovens § 25, stk. 2, kan til en kommunalbestyrelse i hovedvandoplandet indstille ét medlem og én suppleant pr. vandråd i hovedvandoplandet.

Stk. 3. Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen og lede møderne, opretter vandrådet senest den 20. april 2017 og træffer efter samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet afgørelse om, hvilke af de personer, som er indstillet efter stk. 2, der kan virke som henholdsvis medlem og suppleant. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelserne, træffer miljø- og fødevareministeren afgørelse herom.

Stk. 4. Det skal ved oprettelsen af vandrådet tilstræbes, at der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

§ 6. Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af og leder møderne med vandrådet, sikrer, at vandrådet inddrages i de opgaver, der er nævnt i § 1.

§ 7. Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af og leder møderne med vandrådet, samler og koordinerer kommunalbestyrelsernes vurderinger m.v. udarbejdet efter § 1 og fremsender senest den 31. december 2017 ét samlet bidrag herom til Miljøstyrelsen. Kommunalbestyrelserne fremsender samtidig med disse bidrag eventuelle udtalelser, herunder mindretalsudtalelser fra de organisationer og foreninger, der er repræsenteret i vandrådet, til kommunalbestyrelsernes bidrag.

Stk. 2. Fremsendelse af bidrag og udtalelser skal ske digitalt i et format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed for kommunalbestyrelserne.

Stk. 3. Er der oprettet mere end ét vandråd i hovedvandoplandet, gælder stk. 1 og 2 i forhold til det område af hovedvandoplandet, som vandrådet dækker.

§ 8. Afgørelser truffet af miljø- og fødevareministeren, Miljøstyrelsen eller en kommunalbestyrelse i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. marts 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 839 af 27. juni 2016 om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 2. marts 2017

Esben Lunde Larsen

/ Mads Leth-Petersen