Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Krav til hytterne m.v.
Kapitel 3 Krav til aktivitetsareal, udeareal m.v.
Kapitel 4 Indsættelse i farehytter
Kapitel 5 Vand, foder m.v.
Kapitel 5a Obligatorisk digital kommunikation
Kapitel 6 Almindelige bestemmelser
Kapitel 6a Påbud
Kapitel 6b Klageadgang
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Herved bekendtgøres lov om udendørs hold af svin, jf. lovbekendtgørelse nr. 1148 af 12. september 2015, med den ændring, der følger af § 66 i lov nr. 1715 af 27. december 2016.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 15 c træder i kraft den 1. februar 2017, jf. § 24, stk. 1, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på bedrifter med svin, der holdes udendørs til landbrugsmæssigt formål.

Stk. 2. Ved udendørs hold af svin forstås, at svinene holdes i hytter, hvorfra de har adgang til udearealer i form af marker, folde eller arealer med miljøgodkendt bund.

Stk. 3. Ved hytter forstås enkeltstående konstruktioner som blikhytter, halmhytter, telte og lignende, som svinene kan gå ind i, og som beskytter svinene mod vejrliget.

§ 2. Ved so forstås et hundyr efter første faring.

Stk. 2. Ved gylt forstås et hundyr efter kønsmodning og inden faring.

Stk. 3. Ved orne forstås et handyr efter kønsmodning, som indgår i avl.

Stk. 4. Ved diegivende so forstås et hundyr fra tidspunktet for faring til fravænning af pattegrisene.

Stk. 5. Ved pattegrise forstås grise fra fødsel til fravænning.

Stk. 6. Ved smågrise forstås grise fra fravænning, og indtil de er 10 uger gamle.

Stk. 7. Ved avls- og slagtesvin forstås svin, fra de er 10 uger gamle og indtil avlsbrug eller slagtning.

Kapitel 2

Krav til hytterne m.v.

§ 3. Hytter til drægtige søer og gylte skal have et sammenhængende lejeareal på minimum 1,3 m² pr. so og 0,95 m² pr. gylt. Såfremt orner også har adgang til drægtighedshytterne, skal hytterne herudover have mindst 2 m² sammenhængende lejeareal pr. orne.

Stk. 2. Hytter til farende og diegivende søer og gylte skal have et sammenhængende lejeareal på minimum 3,8 m² pr. so eller gylt.

Stk. 3. Separate hytter til orner skal have et sammenhængende lejeareal på minimum 3 m² pr. orne.

Stk. 4. Hytter til smågrise, avls- og slagtesvin skal have et sammenhængende lejeareal, der opfylder følgende minimumsarealkrav:

1) 0,13 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på indtil 10 kg.

2) 0,17 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 10 og 20 kg.

3) 0,25 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 20 og 30 kg.

4) 0,34 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 30 og 50 kg.

5) 0,47 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 50 og 85 kg.

6) 0,55 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 85 og 110 kg.

7) 0,85 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på over 110 kg.

§ 4. Alle hytter skal have en indvendig højde, der er tilstrækkelig til, at svinene kan stå oprejst og bevæge hovedet uhindret, og til, at det er muligt at føre tilsyn med svinene.

Stk. 2. Hytterne skal være indrettet således, at det er muligt gennem åbninger, vinduer eller lignende at se alle de svin, der opholder sig i en hytte.

§ 5. Hvis flere søer og gylte går i samme fold, skal det sikres, at ingen af svinene forhindres i at komme ind i en hytte og få adgang til et lejeareal.

§ 6. Hytterne skal være isolerede eller på anden måde indrettet således, at svinenes temperaturkrav kan tilgodeses under alle vejrforhold. Ved indretning af farehytter skal der både tages hensyn til soens, gyltens og pattegrisenes temperaturkrav.

§ 7. Hytterne skal være indrettet således, at der er mulighed for yderligere ventilation ud over en enkelt døråbning, så luftcirkulationen i hytterne kan reguleres både i kolde og varme perioder. Antallet, dimensioneringen og indretningen af døråbningerne og eventuelle andre åbninger skal være afpasset efter, at svinene skal sikres bedst muligt mod vejrliget.

§ 8. Lejearealet i hytterne skal være dækket af halm eller andet materiale, således at svinene kan ligge tørt og lunt under alle vejrforhold. I farehytter skal drægtige søer og gylte have tildelt større mængder halm eller andre materialer, der virker isolerende og kan bruges til redebygning.

Kapitel 3

Krav til aktivitetsareal, udeareal m.v.

§ 9. Ved udendørs hold af gylte, søer og orner i systemer med miljøgodkendt bund under det areal, svinene har adgang til, skal følgende minimumsarealkrav være opfyldt:

1) Drægtige søer og gylte skal have adgang til et udeareal på minimum 1,1 m². pr. dyr, dog mindst 20 m².

2) Farende og diegivende søer og gylte skal have adgang til et aktivitetsareal på minimum 6,2 m² pr. dyr, heraf mindst 2,5 m² udeareal.

3) Orner skal have adgang til et udeareal på minimum 3 m² pr. orne, uanset om den holdes alene eller sammen med andre svin.

Stk. 2. Ved udendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin i systemer med miljøgodkendt bund under det areal, svinene har adgang til, skal udearealet opfylde følgende minimumsarealkrav:

1) 0,20 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på indtil 10 kg, dog mindst 10 m².

2) 0,20 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 10 og 20 kg, dog mindst 10 m².

3) 0,24 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 20 og 30 kg, dog mindst 10 m².

4) 0,32 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 30 og 50 kg, dog mindst 10 m².

5) 0,40 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 50 og 85 kg, dog mindst 20 m².

6) 0,50 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 85 og 110 kg, dog mindst 20 m².

7) 0,50 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på over 110 kg, dog mindst 20 m².

Stk. 3. Hvis det er veterinært begrundet, kan et dyr undtagelsesvis anbringes i en enkeltdyrsfold, der ikke opfylder arealkravene i stk. 1, nr. 1, og stk. 2. Foldens udeareal skal mindst være så stort, at dyret kan ligge ned i udstrakt sideleje og rejse og vende sig uden besvær.

§ 10. Alle svin over 20 kg skal have adgang til et sølehul, hvori de kan regulere deres kropstemperatur og beskytte sig mod solskoldning, når den gennemsnitlige dagtemperatur overstiger 15ºC i skyggen.

Stk. 2. Hvis svinene har adgang til et eller flere arealer med både skygge og effektiv luftudskiftning, hvor der er plads til, at alle svin i samme fold kan ligge ned i udstrakt sideleje på samme tid i døgnets varmeste timer, kan sølehullet erstattes med et overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres.

Stk. 3. Adgangen til et sølehul skal kunne lukkes for diegivende søer i op til 14 dage efter faring, hvis det er veterinært begrundet.

Kapitel 4

Indsættelse i farehytter

§ 11. Drægtige søer og gylte skal indsættes i farehytter senest 7 dage før forventet faring.

Kapitel 5

Vand, foder m.v.

§ 12. Alle svin på over 2 uger skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.

§ 13. Alle svin skal have adgang til halm eller andet, der kan give mæthedsfølelse og tilgodese deres behov for rodemateriale.

Kapitel 5a

Obligatorisk digital kommunikation

§ 13 a. Miljø- og fødevareministeren1) kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Miljø- og Fødevareministeriet om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 13 b. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af ministeriet som afsender.

§ 13 c. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end miljø- og fødevareministeren, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 6

Almindelige bestemmelser

§ 14. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og forordninger om forsvarlig behandling af svin, der holdes udendørs, og om beskyttelse af disse dyrs velfærd.

§ 15. Reglerne i dyreværnsloven og i forskrifter, der udfærdiges i medfør af dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på svin, der holdes udendørs.

Kapitel 6a

Påbud

§ 15 a. Konstaterer en person nævnt i dyreværnslovens § 24 a, stk. 1, at regler i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf er overtrådt, kan en myndighed under Miljø- og Fødevareministeriet meddele den ansvarlige for et dyrehold påbud om inden for en fastsat frist at træffe de foranstaltninger, som findes nødvendige for at overholde disse regler. Påbud skal meddeles skriftligt. Endvidere skal den, der har ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig, før påbuddet meddeles.

Stk. 2. Stk. 1, 2. og 3. pkt., kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret.

Stk. 3. Der kan ikke meddeles påbud efter stk. 1, hvis den ansvarlige for dyreholdet i forvejen er meddelt pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold. Et påbud meddelt i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis der efterfølgende udstedes pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold.

Kapitel 6b

Klageadgang

§ 15 b. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet i henhold til loven eller de i medfør heraf udstedte regler, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

§ 15 c. Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Kapitel 7

Straf

§ 16. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 3-13 eller undlader at efterkomme et påbud efter § 15 a, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 17. Loven træder i kraft den 1. marts 2001, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For bedrifter, der holder svin udendørs inden den 1. marts 2001, finder §§ 3, 4, 6, 7, 9 og 10 dog først anvendelse fra den 1. marts 2006.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 18 a. (Ophævet)2)


Lov nr. 1562 af 20. december 2006 (Gennemførelse af Europarådets reviderede rekommandation om svin m.v.)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2007


Lov nr. 496 af 12. juni 2009 (Ændring af revisionsbestemmelse)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Lov nr. 500 af 12. juni 2009 (Påbudsordning, betaling for opfølgende besætningskontrol og tematiserede kontroller m.v.)5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for dyreværnslovens §§ 24 e og 24 f som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4.


Lov nr. 649 af 15. juni 2010 (Ændring af revisionsbestemmelse)6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Lov nr. 561 af 18. juni 2012 (Ændring af revisionsbestemmelse)7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Lov nr. 528 af 28. maj 2013 (Ændring af revisionsbestemmelse)8) indeholder følende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.


Lov nr. 1459 af 17. december 2013 (Obligatorisk digital kommunikation, ændring af klagebestemmelser som følge af ressortoverførsel m.v.)9) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af de hidtidige bestemmelser vedbliver at være i kraft, indtil de ændres eller ophæves.


Lov nr. 651 af 18. maj 2015 (Ophævelse af revisionsbestemmelse)10) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet11) indholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 24 Loven træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Erhvervsministeren12) kan efter høring af miljø- og fødevareministeren fastsætte overgangsregler.

Stk. 4. (Udelades)

Stk. 5. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende regler, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat med hjemmel i denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Verserende klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet eller Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der ikke er færdigbehandlet ved denne lovs ikrafttræden, færdigbehandles og afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i denne lov. Dette gælder dog ikke verserende klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet, som ved lovens ikrafttræden skal færdigbehandles og afgøres af Planklagenævnet,jf. § 1 i lov om Planklagenævnet.

Stk. 7. (Udelades)

Fødevarestyrelsen, den 11. januar 2017

Esben Egede Rasmussen

/ Birthe Schubart Haabegaard

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr og avl af dyr m.v. overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blev Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammnelagt til et Miljø- og Fødevareministerium.

2) Ophævet ved lov nr. 651 af 18. maj 2015.

3) Lovændringen vedrører § 12, § 18 og § 18 a.

4) Lovændringen vedrører § 18 a. Loven er trådt i kraft den 14. juni 2009.

5) Lovændringen vedrører § 15 a og § 16, stk. 1.

6) Lovændringen vedrører § 18 a. Loven er trådt i kraft den 17. juni 2010.

7) Lovændringen vedrører § 18 a. Loven er trådt i kraft den 20. juni 2010.

8) Lovændringen vedrører § 12 og § 18 a.

9) Lovændringen vedrører, §§ 13 a - 13 c, § 15 a, og § 15 b.

10) Lovændringen vedrører ophævelse af § 18 a. Loven er trådt i kraft den 20. maj 2015.

11) Lovændringen vedrører indsættelse af § 15 c.

12) Ved kongelig resolution af 28. november 2016 er betegnelsen Erhvervs- og Vækstministeriet ændret til Erhvervsministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1777 af 23. december 2016.