Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske

I medfør af § 17, stk. 4-7, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, som ændret ved lov nr. 430 af 3. maj 2017, fastsættes:

Behandling af børn og unge ved sundhedsplejerske

§ 1. Den kommunale sundhedspleje kan på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver gennemføre sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser efter sundhedslovens § 121, stk. 1, og forebyggende helbredsundersøgelser ved ind- og udskoling efter sundhedslovens § 121, stk. 2.

Behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje

§ 2. Den kommunale tandpleje kan på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver gennemføre fluorbehandlinger og røntgenundersøgelser.

§ 3. Den kommunale tandpleje kan uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver:

1) Indkalde børn i klassen til undersøgelse.

2) Foretage undersøgelser uden brug af røntgen.

3) Give mundhygiejneinstruktion.

4) Foretage afpudsning og tandrensning.

Information og samtykke

§ 4. Den kommunale sundhedspleje og den kommunale tandpleje skal ved skolestart og ved skift af kommunal sundhedspleje og kommunal tandpleje meddele forældremyndighedens indehaver generel skriftlig information om behandlinger, som efter §§ 1-3 kan foretages på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke eller uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Ved skift af kommunal sundhedspleje og kommunal tandpleje skal den kommunale sundhedspleje og kommunale tandpleje, som overtager behandlingen af barnet, indhente samtykket.

Stk. 2. Informationen skal omfatte oplysninger om, hvilke behandlinger der kan foretages, om risiko for komplikationer, bivirkninger og konsekvenserne af behandlingen og af, at der ingen behandling iværksættes. Informationen skal ligeledes omfatte oplysninger om, hvorvidt visse behandlinger delegeres til og udføres af medhjælp.

Stk. 3. Den kommunale sundhedspleje og den kommunale tandpleje skal forud for behandlinger omfattet af §§ 1-3 meddele forældremyndighedens indehaver skriftlig information om tidspunkt og sted for behandlingerne. Forældremyndighedens indehaver skal tilbydes at deltage.

Stk. 4. Den kommunale sundhedspleje og den kommunale tandpleje skal efterfølgende orientere forældremyndighedens indehaver om resultatet af behandlingen.

§ 5. Ved et generelt udtrykkeligt samtykke, jf. §§ 1 og 2, forstås et samtykke, der er givet af forældremyndighedens indehaver på baggrund af generel skriftlig information, jf. § 4, til sundhedsplejersken eller den kommunale tandpleje om, at barnet i fremtidige situationer kan undergives behandlinger omfattet af §§ 1 og 2.

Stk. 2. Et generelt, udtrykkeligt samtykke kan gives mundtligt eller skriftligt. Samtykket kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2017.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 30. maj 2017

Ellen Trane Nørby

/ Frederik Rechenback Enelund