Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kortbilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Arreskov Sø Vildtreservat1)

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 26. januar 2017, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Arreskov Sø som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Arreskov Sø Vildtreservat omfatter, som angivet på kortbilag:

1) Den del af Arreskov Sø, der er beliggende nord for en ret linje fra det sydøstligste punkt af matr.nr. 51d, Ø. Hæsinge By, Ø. Hæsinge til det sydvestligste punkt af matr.nr. 1a, Arreskov Hgd., Ø. Hæsinge.

2) Matr.nr. 4d, 45b, 51d og 51e Ø. Hæsinge By, Ø. Hæsinge.

3) De dele af matr.nr. 1a Arreskov Hgd., Ø. Hæsinge, der er beliggende nærmere end 50 meter fra Arreskov Sø.

Jagt

§ 3. Jagt på vandfugle er forbudt.

Stk. 2. Jagt på pattedyr og agerhøne fra 16. maj til 30. september er forbudt.

Færdsel

§ 4. Sejlads, herunder windsurfing, på søen er forbudt, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lodsejerne har ret til sejlads med robåde.

Stk. 3. Sejlads med motorbåde med maksimal hastighed på 5 knob er tilladt i forbindelse med erhvervsfiskeri, miljøundersøgelser, naturovervågning og naturpleje.

Administrative bestemmelser

§ 5. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3 og § 4.

§ 6. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at bekendtgørelsen overholdes.

§ 7. Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 3 og § 4, eller

2) overtræder vilkår fastsat i en dispensation udstedt i medfør af § 5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017 og ophæves automatisk den 30. juni 2027, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 13. maj 2017

Esben Lunde Larsen

/ Hans Christian Karsten


Bilag 1

Kortbilag

bj

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.