Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

(Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 179 af 24. februar 2015, § 1 i lov nr. 1879 af 29. december 2015 og § 15 i lov nr. 1658 af 20. december 2016 og senest ved § 48 i lov nr. 1715 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.«

2. I § 1, stk. 2, nr. 1, ændres »og i de enkelte kommuner« til: »og i de enkelte kommuner og lokalsamfund«.

3. I § 1, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst,«.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

4. I § 1, stk. 2, nr. 3, der bliver nr. 4, ændres »natur- og landskabsressource« til: »naturværdi og landskabelig værdi«.

5. I § 1, stk. 2, nr. 4, der bliver nr. 5, indsættes efter »at«: »biodiversiteten understøttes, og at«.

6. § 2, stk. 4, ophæves.

7. I § 2 a, 1. pkt., ændres »statslige« til: »nationale«.

8. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Erhvervsministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelser meddele mellem 0 og 15 tilladelser, jf. dog stk. 7, 3. pkt., til planlægning og meddelelse af landzonetilladelser til innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter uanset § 5 b, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, og § 35, stk. 3, hvis

1) projekterne har et væsentligt potentiale til at skabe vækst og udvikling i kyst- og naturturismen og øget tiltrækning af turister samt via nyskabende elementer er særegne, så de kan bidrage til udviklingen af turisme i Danmark,

2) etableringen af de konkrete projekter sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter og er i overensstemmelse med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunalbestyrelsens planlægning for turisme samt kommunalbestyrelsens planstrategi,

3) projekterne indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet og

4) projekterne indeholder tiltag, som bidrager positivt til den omkringliggende natur og også gerne til gode naturoplevelser.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan meddele tilladelse efter stk. 1 til projekter indeholdende nye sommerhusområder, når det nye sommerhusområde er en fysisk integreret del af et nyt feriecenter med fælles faciliteter af en væsentlig størrelse. Der kan ikke meddeles tilladelse efter stk. 1 til etablering af sommerhuse beliggende på arealer omfattet af klitfredning eller strandbeskyttelse, jf. naturbeskyttelseslovens §§ 8 og 15.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 til projekter i landzone lægge særlig vægt på hensynet til udvikling af kyst- og naturturismen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1, til projekter tilladt efter stk. 1 kan påklages til Planklagenævnet efter kapitel 14, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal ved udarbejdelse af forslag til et projekt, der ligger inden for afgrænsningen af en nationalpark, høre nationalparkfonden for at sikre, at projektet understøtter nationalparkens formål, og at dette fremgår af kommunalbestyrelsens ansøgning.

Stk. 6. En nationalparkfond kan ikke fremsætte indsigelse mod et planforslag fremsat af en kommunalbestyrelse på baggrund af en tilladelse efter stk. 1, jf. § 29 c.

Stk. 7. Tilladelser til projekter efter § 5, som ikke kan realiseres eller bortfalder efter § 5, stk. 3, kan udbydes til kommunalbestyrelser i en ny ansøgningsrunde efter denne bestemmelse. Erhvervsministeren kan meddele tilladelse til ansøgninger omfattet af 1. pkt. efter denne bestemmelse. Disse tilladelser indgår ikke i antallet af potentielle nye tilladelser efter stk. 1.

Stk. 8. Meddelt tilladelse efter stk. 1 og meddelt landzonetilladelse på baggrund af erhvervsministerens tilladelse efter stk. 1 bortfalder, 5 år efter at erhvervsministerens tilladelse er meddelt, hvis projektet ikke er påbegyndt på dette tidspunkt.

Stk. 9. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om ansøgning, offentliggørelse af kommunalbestyrelsens ansøgning, evaluering og indberetning af projekter omfattet af stk. 1.«

9. § 5, stk. 4, 1. pkt., ophæves.

10. I § 5, stk. 4, 2. pkt., der bliver 1. pkt., ændres »Natur- og Miljøklagenævnet« til: »Planklagenævnet«.

11. I § 5 a, stk. 1, ændres »Landets kystområder« til: »Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, jf. § 5 b, stk. 2,«.

12. I § 5 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »nr. 10« til: »nr. 11«.

13. I § 5 b, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

14. § 5 b, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Erhvervsministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelser fastsætte regler efter § 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., der fraviger stk. 1, nr. 1, og således udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen, hvis udviklingsområderne ikke omfatter arealer med særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om ansøgning om udviklingsområder efter stk. 2.

Stk. 4. Erhvervsministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelser fastsætte regler efter § 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., der fraviger stk. 1, nr. 3, således at kommunalbestyrelserne får mulighed for ved lokalplan at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen inden for en ramme på højst 6.000 nye sommerhusgrunde og tilbageføre eksisterende ubebyggede sommerhusområder udlagt efter § 11 b, stk. 1, nr. 12, eller § 34, stk. 3 og 5, i kystnærhedszonen til landzone med hensyntagen til følgende:

1) Sommerhusgrundene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.

2) Den enkelte kommunalbestyrelse skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.

3) Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.

4) Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven eller strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.

5) Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.

6) Kommunalbestyrelserne skal i kommuneplanstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som led i strategien skal kommunalbestyrelserne også gennemgå eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere, om de kan tilbageføres.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om ansøgning om nye sommerhusområder efter stk. 4.

Stk. 6. Erhvervsministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelser fastsætte regler efter § 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., der fraviger stk. 1, nr. 3, og som giver kommunalbestyrelserne mulighed for ved lokalplan at overføre eksisterende sommerhusområder inden for kystnærhedszonen til byzone, hvis lovens generelle kriterier for udlæg af arealer til byzone er opfyldt, jf. § 11 a.

Stk. 7. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om ansøgning om overførsel af eksisterende sommerhusområder inden for kystnærhedszonen til byzone efter stk. 6.

Stk. 8. Erhvervsministeren kan ved udlæg af nye sommerhusområder, jf. stk. 4, fastsætte regler om rækkefølge for kommunalbestyrelsernes planlægning og om, at planlægningsmuligheden for uudnyttede områder, som er udlagt til sommerhusområde i landsplandirektiv efter stk. 4, bortfalder 8 år efter udstedelsen.

Stk. 9. Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde meddele kommunalbestyrelsen tilladelse til planlægning og meddelelse af landzonetilladelser til konkrete projekter til nyopførelse af turismefaciliteter, der er ødelagt på grund af brand, oversvømmelse, storm el.lign., uanset stk. 1, nr. 1 og 4, og § 35, stk. 3, hvis

1) projektet har betydning for turisme og for tiltrækning af turister i området,

2) projektet indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet og

3) projektet indeholder tiltag, som bidrager positivt til den omkringliggende natur og også gerne til gode naturoplevelser.«

15. I § 5 l, nr. 2, ændres »herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik« til: »og så transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede«.

16. § 5 l, nr. 3, affattes således:

»3) skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur.«

17. § 5 m, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

18. § 5 m, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Beliggenheden og afgrænsningen af bymidter og bydelscentre skal tage udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud, privat og offentlig service. Hver by kan kun have én bymidte, jf. dog stk. 4.«

19. I § 5 m, stk. 3, 2. pkt., udgår »regler udstedt i medfør af«.

20. I § 5 m, stk. 4, 1. pkt., udgår », herunder bymidter og aflastningsområder, hvori der kan etableres store butikker, jf. § 5 q, stk. 2«.

21. § 5 m, stk. 5, ophæves.

22. § 5 n, stk. 1 og 2, affattes således:

»Ud over bymidter og bydelscentre kan der

1) udlægges arealer til aflastningsområder i byer, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag, bl.a. for at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten,

2) udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter eller placeres enkeltstående butikker, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning,

3) udlægges arealer til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler samt ammunition og eksplosiver, og

4) udlægges arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

Stk. 2. Aflastningsområder efter stk. 1, nr. 1, kan ikke udlægges til en enkelt dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker.«

23. I § 5 n indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Eksisterende aflastningsområder kan udvides, hvis der er et tilstrækkeligt kundegrundlag og der er behov for at give plads til butikker, der ikke uden videre kan etableres i bymidten. Eksisterende aflastningsområder kan ikke udvides for at skabe plads til en dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker.«

24. § 5 p, stk. 1, affattes således:

»I byer med mere end 20.000 indbyggere fastsætter kommunalbestyrelsen det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte bydelscenter.«

25. § 5 p, stk. 3 og 4, ophæves.

26. § 5 q affattes således:

»§ 5 q. For dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre må der ikke fastsættes butiksstørrelser, der overstiger 5.000 m2 bruttoetageareal. Der kan dog tillægges op til 200 m2 til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum.

Stk. 2. For dagligvarebutikker i lokalcentre og for enkeltstående dagligvarebutikker til lokalområdets forsyning må der ikke fastsættes butiksstørrelser, der overstiger 1.200 m2 bruttoetageareal.

Stk. 3. For dagligvarebutikker i aflastningsområder må der ikke fastsættes butiksstørrelser, der overstiger 3.900 m2 bruttoetageareal. Der kan dog tillægges op til 200 m2 til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum.«

27. I § 5 r, stk. 1, ændres »3.500 m2 bruttoetageareal, for udvalgsvarebutikker ikke overstige 2.000 m2 bruttoetageareal og for butikker til et lokalområdes forsyning ikke overstige 1.000 m2 bruttoetageareal« til: »de i § 5 q nævnte bruttoetagearealer«.

28. § 5 t, stk. 2, ophæves.

29. I § 11 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »byzoner«: », jf. stk. 6-13,«.

30. I § 11 a, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) sikring af, at arealer, der er belastet af lugt, støv og anden luftforurening, ikke udlægges til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., jf. dog § 15 b,«.

Nr. 8-13 bliver herefter nr. 9-14.

31. § 11 a, stk. 1, nr. 13, der bliver nr. 14, affattes således:

»14) varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort,«.

32. § 11 a, stk. 1, nr. 14, ophæves.

33. I § 11 a, stk. 1, nr. 20, ændres »§ 5 b og« til: »§ 5 b,«, og i nr. 21 ændres »§§ 3 og 5 j.« til: »§§ 3 og 5 j,«.

34. I § 11 a, stk. 1, indsættes som nr. 22-26:

»22) beliggenheden af omdannelseslandsbyer,

23) beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder,

24) beliggenheden af konsekvensområder omkring erhvervsområder, jf. nr. 23,

25) udpegning af op til to transformationsområder hvert fjerde år inden for konsekvensområder, jf. nr. 24, som er arealer, der er belastet af støj fra eksisterende produktionsvirksomheder og er centralt beliggende i byen, og hvor der er særlige byudviklingsinteresser, idet der dog kan udpeges et yderligere transformationsområde inden for den 4-årige periode, hver gang der er givet byggetilladelse svarende til 80 pct. af byggeretten i et af de udpegede områder, og

26) beliggenheden af konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg m.v. i landzone, som skal friholdes for ny støjfølsom anvendelse.«

35. § 11 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved fastsættelse af retningslinjer efter stk. 1, nr. 14, udpege beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser på kort, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Ved udpegningen skal Digitale Naturkort anvendes. Den samlede udpegning udgør herefter Grønt Danmarkskort.«

36. I § 11 a, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, ændres »nr. 13« til: »nr. 14«.

37. § 11 a, stk. 3, 1. pkt., ophæves, i 2. pkt., der bliver 1. pkt., udgår »øvrige eksisterende og potentielle«, i nr. 1 ændres »Eksisterende værdifulde naturområder« til: »Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser«, og i nr. 2 ændres »Nye« til: »Potentielle«.

38. I § 11 a, stk. 5, indsættes efter »Erhvervsministeren kan«: »efter aftale med miljø- og fødevareministeren«.

39. I § 11 a indsættes som stk. 6-12:

»Stk. 6. Ved fastsættelse af retningslinjer efter stk. 1, nr. 1, kan kommunalbestyrelsen omfordele allerede udlagte arealer til byvækst.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan udlægge nye arealer til byzoner for at dække det forventede behov for byvækst i en periode på 12 år, jf. dog stk. 12.

Stk. 8. Et nyt areal til byzone, jf. stk. 6 og 7, skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.

Stk. 9. Erhvervsministeren kan uanset stk. 8 efter ansøgning fra kommunalbestyrelser i særlige tilfælde meddele tilladelse til planlægning for et afgrænset areal til byzone.

Stk. 10. Kommuneplanrammer og bestemmelser i lokalplaner for arealer udlagt efter tilladelse fra erhvervsministeren, jf. stk. 9, skal indeholde anvendelsesbestemmelser, der sikrer, at arealet alene kan anvendes til det ansøgte formål. Arealer udlagt til byzone efter erhvervsministerens tilladelse, jf. stk. 9, kan ikke indgå i omfordeling af byzonearealer efter stk. 6.

Stk. 11. Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde, hvor et udlæg af et areal til byzone er af national interesse, fastsætte regler efter § 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., der fraviger stk. 6-8 for et afgrænset areal.

Stk. 12. Erhvervsministeren fastsætter regler om kommunalbestyrelsens metode til at opgøre det forventede behov for at inddrage nye arealer til byvækst, herunder om adgangen til at fravige metoden på baggrund af et dokumenteret behov for at udlægge yderligere arealer til byvækst.«

40. § 11 b, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) områder til butiksformål, herunder maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker,«.

41. I § 11 b, stk. 1, nr. 12, ændres »sommerhusområder, og« til: »sommerhusområder,«, og i nr. 13 ændres ».« til: »,«.

42. I § 11 b, stk. 1, indsættes som nr. 14 og 15:

»14) sikring af, at erhvervsarealer langs motorvejen prioriteres til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder, og

15) konsekvensområder omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder og transformationsområder inden for konsekvensområder.«

43. I § 11 b, stk. 2, ændres »§ 11 a, stk. 1, nr. 9« til: »§ 11 a, stk. 1, nr. 10«.

44. I § 11 b indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 11 a, stk. 8, i særlige tilfælde fastsætte rammer i kommuneplanen for eksisterende fødevarevirksomheder med besøgsfaciliteter, der bidrager til områdets turisme, hvis

1) fødevarevirksomheden udspringer af en produktion knyttet til lokale råvarer og stadig baserer produktionen på råvarer fra landbruget,

2) fødevarevirksomheden har eksisteret på stedet i mindst 5 år,

3) fødevarevirksomheden ønsker at etablere eller udvide faciliteter til besøgsturisme, som bidrager til områdets turisme, og

4) der er en funktionel sammenhæng mellem fødevarevirksomheden og besøgsfaciliteterne.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, uanset § 11 a, stk. 8, fastsætte rammer for overførsel af arealer i landzone til byzone for veletablerede virksomheder, f.eks. produktionsvirksomheder, hvis virksomheden over en længere årrække har foretaget væsentlige investeringer i bebyggelse eller i produktion, hvis virksomheden er beliggende i tilknytning til eksisterende nødvendig infrastruktur.«

45. I § 11 e, stk. 1, nr. 2, udgår »den regionale udviklingsplan, jf. § 10 a, samt«.

46. § 11 e, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) grundlaget for udpegning af naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 14, og § 11 a, stk. 2.«

47. I § 11 e, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) kommuneplanens sammenhæng med de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om vandforsyning m.v., og med regler udstedt med hjemmel i § 11 a, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v. for myndighedernes administration inden for de udpegede områder,«.

Nr. 6-12 bliver herefter nr. 7-13.

48. I § 11 e, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 11, indsættes efter »kystnærhedszonen«: », herunder udviklingsområder og større sammenhængende naturområder (Grønt Danmarkskort),«.

49. I § 11 e, stk. 2, indsættes efter »kystnærhedszonen«: »og udviklingsområder«.

50. § 11 e, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3) en vurdering af nr. 1 og 2 i relation til målene for detailhandelsstrukturen, herunder en angivelse af, hvilket opland der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer,«.

51. I § 11 e, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »fremmer«: »konkurrence og«.

52. § 11 e, stk. 4 og 5, affattes således:

»Stk. 4. Redegørelsen for den del af kommuneplanen, som indeholder rammer for aflastningsområder, jf. § 5 n, stk. 1, nr. 1, skal indeholde en redegørelse for det kundegrundlag, som etableringen af nye butikker baseres på, og det opland, som aflastningsområdet henvender sig til, samt en vurdering af,

1) hvordan det planlagte aflastningsområde kan styrke konkurrencen med et større vareudvalg og lavere priser til fordel for forbrugerne,

2) hvordan det planlagte aflastningsområde kan påvirke butiksforsyningen i bymidten i de mindre oplandsbyer og i landdistrikterne, og

3) hvordan det planlagte aflastningsområde, bl.a. set i forhold til kommunens størrelse, forventes at påvirke byens samlede oplandseffekt i forhold til nabokommuner.

Stk. 5. Redegørelsen for den del af kommuneplanen, som indeholder bestemmelser om en ændret afgrænsning af bymidten eller bydelscentre, skal indeholde

1) en vurdering af og en begrundelse for behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved ændret afgrænsning af bymidten eller bydelscenteret,

2) en vurdering af mulige områder, der kan inddrages i bymidten eller bydelscenteret, og en begrundelse for, hvorfor det pågældende område eller de pågældende områder ønskes inddraget i bymidten eller bydelscenteret,

3) oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale detailhandelsstruktur, og

4) en beskrivelse af konsekvenser for bymiljøet og for afviklingen af trafikken til og fra bymidten eller bydelscenteret, herunder tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt parkeringsmuligheder.«

53. § 11 e, stk. 6, ophæves.

54. I § 15, stk. 2, nr. 13, indsættes efter »og lignende«: », herunder bebyggelse i første række i transformationsområder,«.

55. I § 15, stk. 2, indsættes efter nr. 13 som nye numre:

»14) krav om mekanisk ventilation, hvor luftindtag skal placeres i en højde, hvor grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening er overholdt til opførelse af ny bebyggelse til kontorformål og lign. og ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse til kontorformål og lign.,

15) meddelelse af ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik i et aflastningsområde som betingelse for ibrugtagning af en dagligvarebutik i området,«.

Nr. 14-25 bliver herefter nr. 16-27.

56. I § 15, stk. 10, ændres »14« til: »16«.

57. I § 15 a, stk. 1, ændres »19 og 22« til: »21 og 24«.

58. I § 15 a indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Lokalplaner, der tilvejebringes for arealer i et område, som i kommuneplanen er fastlagt som et transformationsområde, kan uanset stk. 1 udlægge arealer, som er belastet af støj fra eksisterende produktionsvirksomheder til boligformål, hvis

1) arealet er beliggende i første række mod produktionsvirksomhederne,

2) støjen på arealet ikke overskrider grænseværdier for støj med mere end 5 dB på den facade og udendørs opholdsarealer, der vender ud mod virksomheden,

3) lokalplanen fastsætter krav om isolering mod støj, der sikrer, at grænseværdier for støj indendørs med åbne vinduer er overholdt,

4) der i umiddelbar tilknytning til boligbebyggelsen er adgang til udendørs opholdsarealer, hvor grænseværdier for støj er overholdt, og

5) grænseværdier for støj kan overholdes for bagvedliggende boliger og udendørs opholdsarealer i tilknytning hertil.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal på ejendomme, der er omfattet af en lokalplans arealudlæg til boligformål, jf. stk. 3, lade tinglyse, at grænseværdier for støj kan være overskredet med op til 5 dB, jf. stk. 3, nr. 2.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

59. I § 15 a indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 5, som nyt stykke:

»Stk. 6. I forbindelse med planlægning for ferie- og fritidsanlæg med et særligt oplevelsesøkonomisk potentiale, som ligger inden for støjkonsekvensområdet omkring forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesområder, kan erhvervsministeren i helt særlige tilfælde og efter indhentet tilsagn fra Forsvarsministeriet tillade fravigelser af stk. 1, hvor støjbelastningen ikke overstiger LC, DEN 65 dB.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 7-9.

60. Efter § 15 a indsættes:

»§ 15 b. En lokalplan må kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.

Stk. 2. En lokalplan kan uanset stk. 1 udlægge arealer i konsekvensområder, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 24, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til opførelse af ny bebyggelse til kontorformål og lign., hvis planen ved bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger, jf. § 15, stk. 2, nr. 14, kan sikre, at grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening overholdes indendørs og på udendørs opholdsarealer.«

61. I § 16 indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. Redegørelsen til lokalplanforslag som nævnt i § 15 b, stk. 2, skal gøre rede for, hvordan planen tager højde for produktionsvirksomhederne inden for erhvervsområdet. Redegørelsen skal så vidt muligt være tilvejebragt i dialog med produktionsvirksomhederne.

Stk. 9. Redegørelsen til lokalplanforslag som nævnt i § 15 a, stk. 3, skal indeholde de i stk. 8 nævnte forhold og oplysninger om støj i transformationsområdet.«

62. I § 17, stk. 2, indsættes efter »§ 24«: », stk. 3-7,«.

63. I § 19, stk. 1, indsættes efter »planen,«: »eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger,«.

64. I § 19, stk. 1, ændres »§§ 5 u og« til: »§ 5 u, § 36, stk. 1, nr. 18, og §«.

65. § 21 b, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.«

66. § 21 b, stk. 5, 3. pkt., affattes således:

»Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.«

67. § 23 a, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.«

68. § 23 a, stk. 7, 2. pkt., og § 23 c, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.«

69. I § 23 f, 2. pkt., ændres »kan ske udelukkende digitalt« til: »skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b«.

70. § 24, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.«

71. I § 24, stk. 1, 4. pkt., ændres »efter stk. 3« til: »for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget, jf. stk. 3-6«.

72. I § 24, stk. 3, indsættes efter »planforslaget«: », jf. dog stk. 4-7«.

73. I § 24 indsættes som stk. 4-7:

»Stk. 4. For forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

Stk. 5. For forslag til lokalplaner kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. For forslag til lokalplaner af mindre betydning kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 2 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget.

Stk. 7. Ved fastsættelse af fristen efter stk. 3-6 skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i processen.«

74. I § 25 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Forslag til kommuneplaner og lokalplaner, der omfatter udlæg af arealer til aflastningsområder, skal samtidig med offentliggørelsen sendes i høring til samtlige nabokommuner.«

75. I § 26, stk. 2, ændres »nr. 17« til: »nr. 19«.

76. I § 26, stk. 3, § 27, stk. 1, 1. pkt., og § 28, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 24, stk. 3« til: »§ 24, stk. 3-7«.

77. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres »overordnede interesser« til: »nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller regler og beslutninger efter § 3«.

78. I § 29, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kystnærhedszonen«: »uden for udviklingsområderne«.

79. I § 29, stk. 3, ændres »En statslig myndighed« til: »En minister«, og »myndigheden« ændres til: »ministeren«.

80. I § 29, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Retten til at fremsætte indsigelse efter 1. pkt. gælder også for stiftsøvrigheden.«

81. § 30, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.«

82. I § 33, stk. 2, 2. og 6. pkt., der bliver 7. pkt., ændres »8 uger« til: »4 uger«.

83. I § 33, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.«

84. I § 33 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved fastsættelse af fristen efter stk. 2, 2. og 7. pkt., skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse under hele processen.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

85. I § 33, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »6. pkt.« til: »7. pkt.«

86. I § 33, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., udgår »efter stk. 3«.

87. I § 33, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

88. I § 33, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.«

89. § 35, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på kommuneplanens retningslinjer for omdannelseslandsbyer.«

90. I § 35, stk. 3, indsættes efter »kystnærhedszonen«: »uden for udviklingsområder«, og »dog § 5« ændres til: »dog §§ 4 a og 5«.

91. I § 35 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse efter stk. 1 til etablering af flere boligenheder i eksisterende bygninger i landzone, som er egnede hertil. Det er en forudsætning, at boligenhederne indrettes uden væsentlig om- eller tilbygning. De nye boligenheder er ikke omfattet af retten til at udvide til 500 m2 efter § 36, stk. 1, nr. 10, og kan ikke overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 18.«

92. Efter § 35 indsættes:

»§ 35 a. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tilladelse efter § 35 til udvidelse eller ændring af eksisterende vognmandsvirksomheder, der før den 15. juni 2017 har ligget på stedet i en længere årrække.«

93. I § 36, stk. 1, nr. 2, ændres »nr. 5 og 6« til: »nr. 6 og 7«.

94. I § 36, stk. 1, nr. 3, ændres »den pågældende ejendoms drift som landbrugs-« til: »driften af den pågældende landbrugsejendom, landbrugsbedrift, bortset fra husdyranlæg,«.

95. I § 36, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Mindre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af eksisterende dambrug på en landbrugsejendom.«

Nr. 4-14 bliver herefter nr. 5-15.

96. I § 36, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 10, ændres »250 m2« til: »500 m2«.

97. I § 36, stk. 1, nr. 14, der bliver nr. 15, ændres »Byggeri« til: »Tilbygning med indtil 500 m2 på en ejendom, jf. stk. 4 og § 37, stk. 1,«.

98. I § 36, stk. 1, indsættes efter nr. 14, der bliver nr. 15, som nyt nummer:

»16) Tilbygning til en mindre butik i landzone, der er etableret i en overflødiggjort bygning, når butikkens samlede bruttoetageareal efter udvidelsen ikke overstiger 250 m2, jf. stk. 4 og 5.«

Nr. 15 bliver herefter nr. 17.

99. I § 36, stk. 1, indsættes efter nr. 15, der bliver nr. 17, som nyt nummer:

»18) En pensionists personlige ret til at benytte en fritidsbolig, herunder en lokalplanlagt fritidsbolig, til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år, jf. dog stk. 8-11.«

Nr. 16 bliver herefter nr. 19.

100. I § 36, stk. 1, nr. 16, der bliver nr. 19, ændres »nr. 15« til: »nr. 17«.

101. I § 36, stk. 1, indsættes som nr. 20:

»20) Tilbygning med indtil 500 m2 på en ejendom til udvidelse af en erhvervsvirksomhed i landzone, som lovligt er etableret i en overflødiggjort bygning, jf. dog stk. 5 og § 37, stk. 2.«

102. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »13 og 14« til: »14 og 15«.

103. I § 36, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Nye beboelsesbygninger omfattet af stk. 1, nr. 3, kan etableres op til 50 m væk fra eksisterende bebyggelse. Det skal dog ske ud fra kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, således at afstanden har en passende proportionalitet med bebyggelsernes størrelse.«

104. I § 36, stk. 4, ændres »13 og 14« til: »14, 15 og 20«.

105. I § 36 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 16 og 20, gælder ikke inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven og i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

106. I § 36 indsættes som stk. 8-12:

»Stk. 8. Ved pensionist efter stk. 1, nr. 18, forstås den i § 41, stk. 2, omhandlede personkreds.

Stk. 9. En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte fritidsboligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne ret.

Stk. 10. Dør pensionisten uden at efterlade sig en ægtefælle eller samlever, har en anden person, der har haft fælles husstand med pensionisten, ret til at fortsætte med at benytte fritidsboligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne ret.

Stk. 11. Retten til helårsbeboelse bortfalder dog, hvis der nedlægges forbud mod, at fritidsboligen anvendes til helårsbeboelse efter reglerne om boligtilsyn i kapitel 9 i lov om byfornyelse. Bestemmelserne i kapitel VII i lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder ikke anvendelse på fritidsboliger, der benyttes til helårsbeboelse efter stk. 1, nr. 18.

Stk. 12. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 18, gælder ikke inden for støjkonsekvensområder omkring lufthavne reguleret efter denne lov, sikkerhedszoner omkring risikovirksomheder og forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner. Hvis kommunalbestyrelsen meddeler en pensionist en personlig tilladelse efter § 35, stk. 1, til at benytte en fritidsbolig til helårsbeboelse inden for områderne nævnt i 1. pkt., kan fastsatte vilkår for virksomheder i regler eller afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven ikke skærpes som følge af denne benyttelse af boligen.«

107. I § 37, stk. 1, indsættes efter »mindre butikker«: », liberale erhverv, forenings- og fritidsformål«, og »stk. 3« ændres til: »stk. 4«.

108. I § 37, stk. 1, nr. 1, udgår »og«, i nr. 2 ændres »5 år.« til: »5 år, og«, og som nr. 3 indsættes:

»3) at byggeriet ikke er opført uden landzonetilladelse i henhold til § 36, stk. 1, nr. 3, som erhvervsmæssigt nødvendigt for en bedrift.«

109. I § 37 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Andre overflødiggjorte bygninger end de i stk. 1 nævnte kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, jf. dog stk. 4 og 6, samt lager- og kontorformål m.v., hvis

1) virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,

2) bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år og

3) bygningen ikke er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

110. I § 37, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »landbrugsbygninger« til: »bygninger«, og »stk. 1« ændres til: »stk. 1 og 2«.

111. I § 37, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«, og »tidligere landbrugsbygninger« ændres til: »overflødiggjorte bygninger«.

112. I § 37 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Der kræves dog tilladelse efter § 35, stk. 1, til ændret anvendelse af bygninger som omhandlet i stk. 1 og 2 i følgende områder:

1) Statsligt og kommunalt udpegede støjkonsekvensområder omkring flyvepladser godkendt efter luftfartslovens § 55, lægehelikopterflyvepladser, militære flyvepladser, forsvarets skydebaner, forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner og vindmøller og

2) de af kommunalbestyrelsen udpegede konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg m.v., jf. § 11 a, stk. 1, nr. 26.«

113. I § 38 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Opførelse af byggeri i henhold til § 36, stk. 1, nr. 3 og 4, må kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter § 36, stk. 1, nr. 3, er opfyldt, og vurdere, om byggeriet opføres som erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift eller for den landbrugsbedrift, som består af den pågældende ejendom og andre ejendomme og arealer. Har kommunalbestyrelsen ikke gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggeriet opføres. For de byggerier, der er nævnt i § 36, stk. 1, nr. 4, er fristen for kommunalbestyrelsens indsigelse dog 45 dage.«

114. I § 38 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 56, stk. 2« til: »§ 56, stk. 4«.

115. I § 40, stk. 1, ændres »1. oktober til 31. marts« til: »den 1. november til udgangen af februar«, og »§ 56, stk. 2« ændres til: »§ 56, stk. 4«.

116. I § 40 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En bolig i et sommerhusområde kan uanset stk. 1 anvendes til kontinuerlig udlejning til skiftende brugeres korvarige ferieophold, når den samlede anvendelse i perioden ikke herved overstiger 9 uger.«

117. I § 41, stk. 1, 1. pkt., ændres »8 år« til: »1 år«.

118. I § 49, stk. 3, ændres »nr. 20« til: »nr. 22«.

119. I § 51 a, stk. 1, ændres »1. oktober« til: »1. november«, og i stk. 2, 1. pkt., ændres »1. oktober til 1. marts« til: »den 1. november til den 1. februar«.

120. § 54 b, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Registeret kan indeholde beslutninger, afgørelser og strategier for kommuneplanlægningen m.v., der er tilvejebragt efter denne lov, og planer m.v., der er opretholdt efter § 68. Registeret kan endvidere indeholde oplysninger, der efter anden lovgivning skal registreres i systemet, og oplysninger tilvejebragt til brug for vurderingsmyndigheden.«

121. I § 54 b, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., indsættes efter »parter«: », dog kan beslutninger vedrørende stk. 3, 6 og 7 ske uden godkendelse af de kommunale parter«.

122. § 54 b, stk. 2-7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Registeret er offentligt tilgængeligt.

Stk. 3. Oplysninger i registeret, der er nødvendige for vurderingsmyndighedens ejendomsvurdering, kan videregives til vurderingsmyndigheden.

Stk. 4. Erhvervsministeren fastsætter regler for kommunalbestyrelsens registrering og offentliggørelse i registeret af planforslag, endeligt vedtagne planer og strategier for kommuneplanlægningen efter denne lov, herunder regler for, hvilke oplysninger der skal registreres, samt regler om tekniske krav. Ministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal registrere beslutninger og afgørelser m.v. efter denne lov i registeret, og fastsætte regler for fremgangsmåden, herunder regler for, hvilke oplysninger der skal registreres, samt regler om tekniske krav m.v.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan foretage registrering af gældende planer og planer m.v. opretholdt efter § 68, herunder regler for, hvilke oplysninger der skal registreres, samt regler om tekniske krav og tidsfrister for registrering.

Stk. 6. Til brug for vurderingsmyndighedens ejendomsvurdering skal erhvervsministeren fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal foretage registrering og opdatering i registeret af oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder på jordstykkeniveau, i det omfang dette er reguleret i planer, beslutninger og afgørelser efter denne lov og bygningsreglementet. Ministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden herfor, herunder regler for, hvilke oplysninger der skal registreres på jordstykkeniveau, samt regler om tekniske krav. Til brug for registrering af anvendelses- og udnyttelsesmuligheder på jordstykkeniveau kan ministeren samkøre de registrerede oplysninger med oplysninger fra andre relevante registre. Ministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal validere og korrigere de registrerede oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder på jordstykkeniveau. De registrerede oplysninger til brug for vurderingsmyndigheden kan vises sammen med andre offentligt tilgængelige oplysninger, der er registreret efter anden lovgivning, og som er af betydning for jordstykkers anvendelses- og udnyttelsesmuligheder.

Stk. 7. Erhvervsministeren kan forestå registreringen af oplysninger til brug for vurderingsmyndighedens ejendomsvurdering om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder på jordstykkeniveau, jf. stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal validere og korrigere de registrerede oplysninger inden for en nærmere fastsat tidsfrist.

Stk. 8. Erhvervsministeren fastsætter regler, der skal sikre sammenhængen mellem registeret og matriklen i forbindelse med matrikulære forandringer af jordstykker, herunder regler om tekniske krav m.v.«

123. I § 55, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

124. I § 56, stk. 1, indsættes efter »jf. dog«: »stk. 2 og 3, § 4 a, stk. 8, og«.

125. I § 56 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. En tilladelse efter § 35, stk. 1, bortfalder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet, inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, jf. dog § 4 a, stk. 8, og § 5, stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i tilladelser efter § 35, stk. 1, fastsætte en længere frist end 5 år, dog maksimalt 10 år, til genopførelse af en bolig, såfremt der samtidig stilles krav om nedrivning af den hidtidige bolig.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

126. I § 58, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »jf. dog«: »§ 4 a, stk. 4, og«.

127. I § 64, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

§ 2

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 65 a affattes således:

»§ 65 a. Miljø- og fødevareministeren kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i §§ 8 og 15, når det er nødvendigt for at realisere en tilladelse til gennemførelse af projekter, der er tilladt efter §§ 4 a og 5 i lov om planlægning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i §§ 16-19, når det er nødvendigt for at realisere en tilladelse til gennemførelse af projekter, der er tilladt efter §§ 4 a og 5 i lov om planlægning.

Stk. 3. Meddelte dispensationer efter stk. 1 og 2 bortfalder, 5 år efter at erhvervsministerens tilladelse efter §§ 4 a og 5 i lov om planlægning er meddelt, hvis projektet ikke er påbegyndt på dette tidspunkt.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i §§ 8 og 15, når det er nødvendigt for at realisere en tilladelse til gennemførelse af projekter, der er tilladt efter § 5 b, stk. 9, i lov om planlægning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i §§ 16-19, når det er nødvendigt for at realisere en tilladelse til gennemførelse af projekter, der er tilladt efter § 5 b, stk. 9, i lov om planlægning.«

2. I § 78, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »§ 65 a, stk. 2«: »og 5«, og i stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »65 a, stk. 1«: »og 4«.

§ 3

I lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 26. januar 2017, foretages følgende ændring:

1. Efter § 5 b indsættes:

»§ 5 c. Miljø- og fødevareministeren udgiver under inddragelse af berørte landsdækkende miljø-, erhvervs-, arbejdsmarkeds- og forbrugerorganisationer mindst hvert fjerde år en eller flere rapporter, der redegør for miljøtilstanden i Danmark og for natur- og miljøpolitikken.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2017.

Stk. 2. Denne lov gælder ikke for planforslag, som inden denne lovs ikrafttræden er sendt i offentlig høring efter § 24 i lov om planlægning. Sådanne planforslag behandles efter de regler i lov om planlægning, som var gældende på det tidspunkt, kommunalbestyrelsen traf beslutning om planforslaget.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 936 af 23. august 2011 om ansøgning og tilladelse til planlægning i kystnærhedszonen i yderområderne ophæves.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 418 af 28. april 2014 om det digitale planregister PlansystemDK udstedt i medfør af § 31 a og § 54 b, stk. 2, 3, 5 og 6, i lov om planlægning forbliver i kraft, indtil den ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. september 2007 om afgrænsning af bymidter og bydelscentre ophæves.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen