Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love

§ 1

I bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) § 7 i lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Erhvervsministeriet, den 20. juni 2017

Brian Mikkelsen

/ Christian Lützen