Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgifter m.v. til dækning af Ædelmetalkontrollens udgifter

§ 1

I bekendtgørelse nr. 157 af 22. marts 1999 om afgifter m.v. til dækning af Ædelmetalkontrollens udgifter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 286 af 23. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

Ȥ 2. Ved anmeldelse til registrering betales 355 kr. i anmeldelsesgebyr for hvert navnestempel.

Stk. 2. For hvert registreret navnestempel betaler navnestempelindehavere en fast årlig afgift. Afgiften udgør 2.075 kr. for 1 navnestempel. For hvert registreret navnestempel herudover betales 355 kr.

Stk. 3. Afgiften forfalder til betaling hver 1. januar.

Stk. 4. Ædelmetalkontrollen foretager regelmæssige kontrolbesøg hos navnestempelindehavere. Navnestempelindehavere betaler ikke gebyr for ordinære kontrolbesøg inklusive prøveudtagninger og prøvninger i denne forbindelse. For yderligere kontrolbesøg inklusive prøveudtagninger og prøvninger i denne forbindelse opkræves et gebyr på 2.500 kr. pr. besøg.

Stk. 5. Ved kontrolbesøg, der gennemføres som følge af fund af underholdige arbejder ved et tidligere kontrolbesøg, opkræves yderligere gebyrer for prøvning af samtlige udtagne arbejder, såfremt et eller flere arbejder ved prøvningen findes underholdige. Der opkræves gebyrer for prøvning som følger:

1) Sølvprøver 295 kr.

2) Guldprøver 590 kr.

3) Platinprøver 1.070 kr.

4) Palladiumprøver 945 kr.

Stk. 6. Virksomheder, der erhvervsmæssigt sælger eller formidler salg af arbejder af ædle metaller uden at have et registreret navnestempel, og virksomheder, der sælger ædle metaller i uforarbejdet stand, betaler ikke gebyr for et ordinært kontrolbesøg og prøveudtagninger i denne forbindelse. For yderligere kontrolbesøg som følge af underholdige prøver opkræves et gebyr på 2.370 kr. pr. besøg, som også dækker omkostninger i forbindelse med ekstra prøveudtagninger.

Stk. 7. Prøveudtagninger sker efter vedtagne principper.

Stk. 8. For en udskrift af navnestempelregisteret betales et gebyr på 480 kr.

Stk. 9. For behandling af en ansøgning om dispensation som anført i § 1, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller betales et gebyr på 355 kr.«

2. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ædelmetalnævnet fastsætter i samråd med Guldsmedebranchens Leverandørforening forholdet mellem det bidrag, der skal svares af henholdsvis navnestempelindehavere og ædelmetalgrossister.«

3. § 6 affattes således:

»§ 6. Gebyrer for rekvireret undersøgelse af holdighed og stempling for navnestempelindehavere og ædelmetalgrossister er fastsat som følger:

1) Sølvprøver 600 kr.

2) Guldprøver 1.100 kr.

3) Platinprøver 3.500 kr.

4) Palladiumprøver 3.500 kr.

Stk. 2. Gebyrer for rekvireret undersøgelse og stempling af barrer for navnestempelindehavere og ædelmetalgrossister er fastsat som følger, jf. dog stk. 3:

1) Sølv 670 kr.

2) Guld 1.150 kr.

3) Platin 3.300 kr.

4) Palladium 3.300 kr.

Stk. 3. For undersøgelse af flere metaller i samme barre betales det for hvert enkelt metal fastsatte gebyr, jf. stk. 2, med et fradrag på 25 %.

Stk. 4. Gebyrerne for kontrolstempling og stempling i henhold til Konventionen er sammensat af et vægtgebyr og et stemplingsgebyr. Ved indsendelse af et vareparti skal rekvirenten opgive vægten og antal enheder. Gebyrerne beregnes som følger:

1) Vægtgebyret beregnes for hvert ensartede vareparti, jf. dog stk. 5:

a) Sølv 0,25 kr. pr. g.

b) Guld 1,75 kr. pr. g.

c) Platin 6,00 kr. pr. g.

d) Palladium 6,00 kr. pr. g.

2) Stemplingsgebyret beregnes af antallet af enheder, der forsynes med stempel. Kontrolstempling betales med 2,50 kr. pr. enhed. Konventionsstempling betales med 4,75 kr. pr. enhed.

3) Viser undersøgelsen, at et vareparti ikke kan stemples, betales kun vægtgebyret. Ædelmetalkontrollen træffer foranstaltninger til at sikre, at et vareparti, der ikke opfylder betingelserne for stempling, ikke bringes i handelen.

Stk. 5. Vægtgebyret, jf. stk. 4, nr. 1, udgør dog mindst 165 kr. for sølv- og guldvarer og mindst 480 kr. for platin- og palladiumvarer.

Stk. 6. Øvrige undersøgelser og stempling faktureres efter anvendt tid som følger:

1) Tekniker 800 kr. pr. time.

2) Specialist 1.190 kr. pr. time.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar 2017.

Erhvervsministeriet, den 25. januar 2017

Lone Saaby

/ Bente Liisberg