Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Klitfredning
Kapitel 2 Underretning om afgørelser
Kapitel 3 Ikrafttrædelse, straf mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klitfredning

I medfør af § 8, stk. 4 og 5, § 27, stk. 3, § 70, § 78, stk. 7, § 87, stk. 9, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017, som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Klitfredning

§ 1. Udover de forbud, der er nævnt i § 8, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse, er det på klitfredede arealer, jf. lovens § 8, stk. 2, ikke tilladt at

1) fjerne eller beskadige træer, planter eller indretninger, der tjener til sandflugtens dæmpning,

2) køre med motorkøretøjer, herunder knallerter, uden for lovligt anlagte veje,

3) campere, opstille telte, bænke eller faste indretninger,

4) foretage gravearbejde,

5) afbrænde vegetation, kvas eller lignende, og

6) cykle, ride eller færdes med heste uden for lovligt anlagte veje.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder ikke landbrugsmæssig drift, herunder græsning, af arealer, der indtil den 1. juli 1992 lovligt har været anvendt landbrugsmæssigt, bortset fra tilplantning.

Stk. 3. Hvor klitfredning er trådt i kraft efter 1. juli 1992, gælder den i stk. 2 nævnte undtagelse for arealer, der indtil datoen for klitfredning lovligt har været anvendt landbrugsmæssigt, bortset fra tilplantning.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1, nr. 2, 5 og 6, gælder ikke på den ubevoksede strandbred.

§ 2. Reglerne i naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1, og bekendtgørelsens § 1, stk. 1, gælder ikke for

1) diger, høfder, bølgebrydere og øvrige kystbeskyttelsesforanstaltninger, der er meddelt tilladelse til efter lov om kystbeskyttelse m.v., og

2) sådanne bade- og bådebroer, der er omfattet af bekendtgørelse om bade- og bådebroer.

§ 3. Ejeren af et klitfredet areal kan forbyde offentlig færdsel uden for vej og sti på den del af grunden, der ligger nærmest ved beboelsesbygninger. Arealets nærmere udstrækning og afmærkning skal være godkendt af Naturstyrelsen.

§ 4. Naturstyrelsen kan gøre undtagelse fra forbuddene i § 1.

§ 5. Afgørelser truffet af Naturstyrelsen efter §§ 3 og 4, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

Kapitel 2

Underretning om afgørelser

§ 6. Naturstyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser efter §§ 3 og 4, samt afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1-2, stk. 3, nr. 8, og stk. 5, til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) kommunalbestyrelsen og

4) offentlige myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører sådanne interesser.

Stk. 3. Underretning efter stk. 1 og 2, skal indeholde oplysning om, at dispensationer ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Stk. 4. Naturstyrelsen giver den, som har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Offentliggørelse af afgørelser om dispensation

§ 7. Naturstyrelsen skal offentliggøre afgørelser truffet efter §§ 3 og 4, samt efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1-2, stk. 3, nr. 8, og stk. 5, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Endvidere offentliggøres andre sådanne afgørelser, når disse ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end de, som er underrettet efter reglerne i § 6.

Stk. 2. Offentliggørelse sker efter Naturstyrelsens nærmere bestemmelse og kan ske udelukkende på styrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Offentliggørelsen efter stk. 2 skal indeholde oplysning om:

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen eventuelt er fremlagt, og

4) klageadgangen.

Stk. 4. Naturstyrelsen skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse. Offentliggørelse kan ske udelukkende på Naturstyrelsens eller klagemyndighedens hjemmesider.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse, straf mv.

§ 8. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, samt tilsidesættelse af vilkår fastsat i en tilladelse efter §§ 3 og 4, straffes efter reglerne i § 89 i lov om naturbeskyttelse med bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1316 af 21. december 2011 om klitfredning ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 21. august 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Merete Løvschall