Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5 - Kronvildt
Bilag 6 - Kronvildt
Bilag 7 - Kronvildt
Bilag 8 - Kronvildt
Bilag 9 - Kronvildt
Bilag 10 - Kronvildt
Bilag 11 - Kronvildt
Bilag 12 - Kronvildt
Bilag 13 - Kronvildt
Bilag 14 - Kronvildt
Bilag 15 - Kronvildt
Bilag 16 - Dåvildt
Bilag 17 - Dåvildt
Bilag 18 - Dåvildt
Bilag 19 - Dåvildt
Bilag 20 - Dåvildt
Bilag 21 - Dåvildt
Bilag 22 - Dåvildt
Bilag 23 - Dåvildt
Bilag 24 - Dåvildt
Bilag 25 - Dåvildt
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.1)

I medfør af § 3, stk. 2 og 3, § 4, stk. 2, § 20, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, fastsættes:

§ 1. Under hensyntagen til principperne i fuglebeskyttelsesdirektivets2) artikel 7, habitatdirektivets3) artikel 12 og 14 og til principperne i kapitel 2 i lov om jagt og vildtforvaltning er der fastsat generelle jagttider for en række vildtarter. Disse fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Lokale jagttider

§ 2. Uanset bestemmelsen i § 1 er der i en række områder fastsat lokale jagttider, der fraviger de generelle jagttider. Fravigelserne af de generelle jagttider fremgår af bilag 2-4 til denne bekendtgørelse. Af bilag 5-25 fremgår vejledende oversigtskort.

Andre bestemmelser

§ 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

1) Ænder og gæs, der må jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

2) Kronvildt, hvor andet tidsrum er fastsat ved lokal jagttid, der fremgår af bilag 3 til denne bekendtgørelse.

3) Husskade og krage, der må jages i tiden fra 1 time før solopgang til solnedgang.

§ 4. Retten til at jage ande- og vadefugle samt vandhøns, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end 1 år.

§ 5. Miljøstyrelsen kan under iagttagelse af habitatdirektivets artikel 16 og fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 9 tillade fravigelser fra bestemmelserne i §§ 1-3. Tilladelsen kan gives på vilkår.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttræden

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder §§ 3 og 4 med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2018 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. august 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Isabelle Navarro Vinten


Bilag 1

 
Generelle jagttider
 
 
Hovdyr:
 
 
Kronhjort større end spidshjort (se dog regionale jagttider)
16.10-31.12
 
Kronspidshjort (se dog regionale jagttider)
01.09-31.01
 
Kronhind (se dog regionale jagttider)
01.10-31.01
 
Kronkalv (se dog regionale jagttider)
01.09-29.02
 
Dåhjort (se dog regionale jagttider)
01.09-31.01
 
Då og –kalv (se dog regionale jagttider)
01.10-31.01
 
Sikahjort
01.09-31.01
 
Sikahind og –kalv
01.10-31.01
 
Råbuk (se dog regionale jagttider)
16.05-15.07 og 01.10-31.01
 
Rå og –lam (se dog regionale jagttider)
01.10-31.01
 
Muflonvædder
01.09-31.01
 
Muflonfår og –lam
01.10-31.01
 
Vildsvin, orne
01.09-31.01
 
Vildsvin, so og grise
01.10-31.01
 
Rovdyr:
 
 
Ræv
01.09-31.01
 
Husmår
01.10-31.01
 
Støttetandede:
 
 
Hare (se dog regionale jagttider)
01.10-31.12
 
Vildkanin
01.09-31.01
 
Andefugle:
 
 
Gråand
01.09-31.12
 
Atlingand
01.09-31.12
 
Krikand
01.09-31.12
 
Spidsand
01.09-31.12
 
Pibeand
01.09-31.12
 
Skeand
01.09-31.12
 
Knarand
01.09-31.12
 
Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden
01.01-31.01
 
Grågås
01.09-31.01
 
Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil desuden
Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.
01.08-31.08
 
Blisgås
01.09-31.01
 
Kortnæbbet gås
01.09-31.01
 
Canadagås
01.09-31.01
 
Sædgås (se dog regionale jagttider)
Ingen jagttid
 
Taffeland
01.10-31.01
 
Troldand
01.10-31.01
 
Bjergand
01.10-31.01
 
Hvinand
01.10-31.01
 
Havlit, han
01.10-31.01
 
Edderfugl, han
01.10-31.01
 
Sortand
01.10-31.01
 
Fløjlsand, han
01.10-31.01
 
Hønsefugle:
 
 
Agerhøne (se dog regionale jagttider)
16.09-31.10
 
Fasan (se dog regionale jagttider)
01.10-31.01
 
Vandhøns:
 
 
Blishøne
01.09-31.01
 
Vadefugle:
 
 
Dobbeltbekkasin
01.09-31.12
 
Skovsneppe (se dog regionale jagttider)
01.10-31.01
 
Måger:
 
 
Sølvmåge (se dog regionale jagttider)
01.09-31.01
 
Duer:
 
 
Ringdue
16.10-31.01
 
Tyrkerdue (se dog regionale jagttider)
01.11-30.11
 
Kragefugle:
 
 
Husskade
01.09-31.01
 
Krage (gråkrage/sortkrage)
01.09-31.01
 
Invasive arter:
 
 
Nilgås
01.09-31.01
 
Bisamrotte
01.09-31.01
 
Sumpbæver
01.09-31.01
 
Vaskebjørn
01.09-31.01
 
Mårhund
01.09-31.01
 
Mink
01.09-31.01


Bilag 2

 
Lokale jagttider - Andet (for kronvildt og dåvildt se bilag 3 og 4)
 
 
Region Hovedstaden:
 
 
Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune og Ishøj Kommune:
 
 
Sølvmåge
01.11-31.01
     
 
Bornholms Kommune
 
 
Ræv
ingen jagttid
     
 
Agerhøne
01.10-31.10
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
Region Sjælland:
 
 
Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune:
 
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune:
 
 
Sædgås
01.09-30.11
 
Øen Sejerø
 
 
Råbuk
16.05-15.06 og 01.12-31.01
 
Rå og – lam
01.12-31.01
 
Hare
01.11-15.12
 
Agerhøne
01.10-15.10
 
Fasanhøne
16.11-30-11
 
Fasanhane
01.11-31.01
 
Øen Fejø
 
 
Hare
16.10-15.12
 
Fasanhøne
ingen jagttid
 
Fasanhane
16.10-30.11
 
Øen Femø
 
 
Hare
01.11-15.12
 
Agerhøne
ingen jagttid
 
Fasanhøne
01.11-02.11
 
Fasanhane
16.10-31.12
 
Region Syddanmark:
 
 
Tyrkerdue
Ingen jagttid
 
Region Syddanmark undtagen Mandø:
 
 
Agerhøne
16.09-15.10
 
Region Syddanmark vest for Lillebælt undtagen Als og Kegnæs:
 
 
Hare
01.10-15.12
 
Øen Lyø
 
 
Råvildt
01.10-15.10
 
Øen Strynø
 
 
Hare
ingen jagttid
 
Fasanhøne
1. og 2. lørdag i november
 
Fasanhane
1. og 2. lørdag i oktober, 1. og 2. lørdag i november, samt alle lørdage i december
 
Øen Ærø
 
 
Råbuk
16.06-15.07 og 01.11-30.11
 
Rå og – lam
01.11-30.11
 
Øen Als
 
 
Råbuk
16.05-15.07 og 01.11-31.12
 
Rå og – lam
01.11-31.12
 
Hare
01.11-15.12
 
Fasan
01.11-31.12
 
Skovsneppe
01.11-31.12
 
Halvøen Kegnæs
 
 
Som for Øen Als, dog Råvildt
01.12-07.12
 
Øen Mandø
 
 
Råvildt
ingen jagttid
 
Agerhøne
ingen jagttid
 
Region Midtjylland:
 
 
Tyrkerdue
Ingen jagttid
 
Region Midtjylland undtagen Endelave:
 
 
Hare
01.10-15.12
 
Agerhøne
16.09-15.10
 
Øen Endelave
 
 
Råvildt
01.10-08.10
 
Hare
ingen jagttid
 
Agerhøne
ingen jagttid
 
Region Nordjylland:
 
 
Hare
01.10-15.12
 
Agerhøne
16.09-15.10
 
Tyrkerdue
Ingen jagttid


Bilag 3

 
Lokale jagttider - Kronvildt
 
 
Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Kommune, og den del af Region Sjælland, der ligger mellem Roskilde og Region Hovedstaden og nord for motorvej 21 (se bilag 5)
 
 
Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang.
16.10-30.11
 
Øvrige kronhjorte undtagen spidshjort
Ingen jagttid
 
Kronkalv
01.09-31.01
 
Region Sjælland bortset fra Møn, Lolland, Falster og den del af regionen mellem Roskilde og Region Hovedstaden, som ligger nord for motorvej 21 (se bilag 6)
 
 
Kronhjort større end spidshjort
01.10-15.11
 
Kronspidshjort og kronkalv
01.10-31.01
 
Området nord for motorvej E20 i Jylland, syd for rute 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for rute 176 mellem Bredsten og Give, syd og vest for motorvej 18 mellem Give og Herning, syd for rute 15 mellem Herning og Videbæk, syd og øst for rute 467 mellem Videbæk og Skjern, øst for rute 28 mellem Skjern og Skjern Å, syd for Skjern Å mellem Skjern og Ringkøbing Fjord og syd for Ringkøbing Fjords udløb i Hvide Sande (se bilag 7).
 
 
Kronhjort større end spidshjort
01.09-15.09 og 16.10-15.12
     
 
Området syd for motorvej E20 i Jylland og øen Als (se bilag 8)
 
 
Kronhjort større end spidshjort
01.09-15.09 og 16.10-31.12
 
Kronkalv
01.09-31.01
 
Øen Fanø
 
 
Kronvildt
2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar
 
Øen Rømø
 
 
Kronvildt
ingen jagttid
 
Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og øst for rute 12 mellem Viborg og rute 34, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for rute 176 mellem Give og Bredsten, nord for rute 28 mellem Bredsten og Vejle Å, Nord for Vejle Å mellem rute 28 og Vejle Fjord (se bilag 9).
 
 
Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang
01.09-31.01
 
Kronspidshjort
01.09-31.01
 
Kronhind -jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang
16.10-31.01
 
Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang
16.09-30.09 og 16.10-31.12
 
Øvrige kronhjorte
ingen jagttid
 
Syddjurs og Norddjurs Kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Aarhus Kommuner som ligger syd for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, syd for rute 180 mellem Gudenåen og motorvej E45, øst for motorvej E45 mellem rute 180 og rute 26 og nord for rute 26 (se bilag 10).
 
 
Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar
01.09-31.01
 
Kronspidshjort -jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar
01.09-31.01
 
Kronhind -jagttid fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar
01.10-31.01
 
Kronhjort større end spidshjort
01.10-30.11
 
Lemvig, Struer, Holstebro og Skive Kommuner.
Den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals Å og vest for rute 533, 16, 26 og 13 til rute 12, og nord og vest for rute 12. ¬Den del af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12, vest for motorvej 18 mellem rute 12 og rute 15 og nord for rute 15.
Den del af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15 mellem Herning Kommune og rute 467, vest og nord for rute 467 mellem rute 15 og rute 28, vest for rute 11/28 mellem rute 467 og Skjern Å, derfra nord for Skjern Å ud til Ringkøbing Fjord og nord for Ringkøbing Fjords udløb i Hvide Sande (se bilag 11).
 
 
Kronkalv - jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar
01.09-31.01
 
Kronspidshjort
01.09-15.09 og 16.10-31.01
 
Kronhjort større end spidshjort
01.09-15.09 og 16.10-15.12
 
Kronhind - jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar
16.10-31.01
 
Nord for Limfjorden og øst for motorvej E39 mellem Aalborg og Hirtshals (se bilag 12).
 
 
Kronspidshjort og kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang
01.11-31.12
 
Øvrige kronhjorte
ingen jagttid
 
Kronhind og kronkalv
01.11-15.01
 
Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors (se bilag 13).
 
 
Kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang
16.10-31.12
 
Kronspidshjort
16.10-31.01
 
Øvrige kronhjorte
ingen jagttid
 
Kronhind
16.10-31.01
 
Kronkalv
01.09-31.01
 
De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for hovedvej 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø) (se bilag 14).
 
 
Kronhjort større end spidshjort
01.12-15.12
 
Kronhind, kronkalv og spidshjort
01.11-15.12
 
Området vest for Randers Fjord, nord for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, herfra nord for rute 180 og rute 16 til rute 533, øst for rute 533 til Skals Å, nord for Skals Å mellem rute 533 og Limfjorden, og syd og øst for Limfjorden undtagen området beskrevet ovenfor (vedr. bilag 14). (Se bilag 15).
 
 
Kronhjort større end spidshjort
16.09-30.09 og 16.10-31.12


Bilag 4

 
Lokale jagttider – Dåvildt
 
 
Bornholms Kommune
 
 
Då og dåhjort
ingen jagttid
 
Dåkalv
01.01-15.01
 
Fredericia Kommune, Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune som ligger nord for motorvej E 20 i Jylland til Ny Esbjergvej, nord for Ny Esbjergvej til Skovvangen nord for Skovvangen og nord for Kolding Fjord og syd for Vejle Fjord og Vejle Å ind til rute 170, syd for rute 28 til rute 176, vest for rute 176 til motorvej 18, vest for motorvej 18 til Ikast-Brande Kommune, sydøst for Ikast-Brande Kommune (se bilag 16).
 
 
Dåkalv
01.09-31.01
 
Då og spidshjort
01.12-31.01
 
Dåhjort større end spidshjort
01.12-15.12
 
Tønder Kommune og den del af Esbjerg Kommune, der ligger syd for E20 (se bilag 17).
 
 
Dåkalv
01.11-31.12
 
Då og dåhjort
ingen jagttid
 
Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner samt de dele af Kolding og Vejen Kommuner, der ligger syd for E20 (se bilag 18)
 
 
Då, spidshjort og dåkalv
01.11-31.01
 
Dåhjort større end spidshjort
01.12-31.12
 
Fyn med undtagelse af Langeland, Tåsinge og Ærø
 
 
Då, spidshjort og dåkalv
01.10-31.01
 
Dåhjort større end spidshjort
01.10-31.10
16.12-31.12
 
Øen Langeland
 
 
Dåhjort
01.12-31.12
 
Då og dåkalv
01.11-31.01
 
Øen Tåsinge
 
 
Dåhjort
01.01-31.01
 
Øen Ærø
 
 
Dåspidshjort og dåkalv
01.01-31.01
 
Då, dåhjort større end spidshjort
ingen jagttid
 
Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner (se bilag 19).
 
 
Dåkalv, då og dåspidshjort
01.12-31.12
 
Dåhjort større end spidshjort
01.01-15.01
 
Ringkøbing-Skjern Kommune (se bilag 20).
 
 
Dåvildt
01.12-31.12
 
Området øst for motorvej E39 mellem Hirtshals og rute 585 og nord for rute 585 (se bilag 21).
 
 
Då, dåspidshjort og dåkalv
16.11-31.01
 
Dåhjort større end spidshjort
01.12-15.01
 
Området nord for Limfjorden, øst for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn) (se bilag 22).
 
 
Dåhjort større end spidshjort
ingen jagttid
 
Då, dåkalv og dåspidshjort
01.12-31.12
 
Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors (se bilag 23)
 
 
Då, dåkalv og dåspidshjort
16.11-31.01
 
Dåhjort større end spidshjort
16.12-31.12
 
De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for rute 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø) (se bilag 24).
 
 
Då, dåspidshjort og dåkalv
01.12-15.12
 
Dåhjort større end spidshjort
Ingen jagttid
 
Området nord for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn), øst for motorvej E39 (Aalborg-Hirtshals), syd for vej 585 (se bilag 25)
 
 
Då, dåkalv og dåspidshjort
01.12-15.01
 
Dåhjort større end spidshjort
16.12-31.12


Bilag 5 - Kronvildt

B5


Bilag 6 - Kronvildt

B6


Bilag 7 - Kronvildt

B7


Bilag 8 - Kronvildt

B 8


Bilag 9 - Kronvildt

B9


Bilag 10 - Kronvildt

B10


Bilag 11 - Kronvildt

B11


Bilag 12 - Kronvildt

B12


Bilag 13 - Kronvildt

B13


Bilag 14 - Kronvildt

B14


Bilag 15 - Kronvildt

B15


Bilag 16 - Dåvildt

B16


Bilag 17 - Dåvildt

B17


Bilag 18 - Dåvildt

B18


Bilag 19 - Dåvildt

B19


Bilag 20 - Dåvildt

B20


Bilag 21 - Dåvildt

B21


Bilag 22 - Dåvildt

B22


Bilag 23 - Dåvildt

B23


Bilag 24 - Dåvildt

B24


Bilag 25 - Dåvildt

B25

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7.

3) Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.