Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendt-gørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 2, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Om de faglige mindstekrav, der indgår i kandidatuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser, er opfyldt, jf. Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb.«

Nr. 7–10 bliver herefter nr. 8–11.

2. § 33 affattes således:

»§ 33. Universitetet opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede eksamensbeviser, i 30 år efter eksamens eller prøvens afslutning. Herefter skal oplysningerne afleveres til Rigsarkivet.«

3. Efter § 33 indsættes i kapitel 6:

»§ 33 a. Efter anmodning fra en person, der fremlægger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen ny dokumentation med de nye personoplysninger, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis personen har gennemført uddannelsen, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. § 31, stk. 1 - 7 og stk. 9. Det oprindelige eksamensbevis destrueres og annulleres. Såfremt der ikke foreligger et oprindeligt bevis, udsteder institutionen dokumentation for bestået uddannelse.

Stk. 3. Hvis personen har forladt uddannelsen uden at have gennemført denne, udsteder institutionen dokumentation for gennemførte uddannelsesdele, jf. § 31, stk. 8.«

4. § 51, stk. 1, affattes således:

»For hvert censorkorps vælges af og blandt censorerne, jf. kapitel 10, et formandskab bestående af en censorformand og en eller flere næstformænd. Det hidtidige censorformandskab afholder valget. Hvis hele det siddende formandskab genopstiller, og der samtidig er andre kandidater til formandskabet, forestås valget af den institution, som varetager sekretariatsfunktionen for det pågældende censorkorps’ formandskab.«

5. § 52, stk. 3, ophæves.

6. § 53 affattes således:

»§ 53. Censorerne må ikke inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor, adjungeret lektor eller en emeritus kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus.

Stk. 2. Det skal i videst muligt omfang undgås, at bedømmere varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

Stk. 3. Censorernes virke er omfattet af de forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 4. Efter indstilling fra censorformandskabet kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse fravige stk. 1, 1. pkt., når der foreligger særlige omstændigheder.«

7. § 58, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen, og beskikkelsen udløber automatisk, jf. dog stk. 4. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. Det nye censorkorps skal således bestå af mindst en fjerdedel nybeskikkede censorer. Der kan inden for perioden beskikkes supplerende censorer, herunder i de tilfælde hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset.«

8. I § 58, stk. 5, ændres «Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister» til: «den relevante kompetente myndigheds autorisationsregister«.

9. § 61, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i § 60, ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til universitetet med kopi til censorformandskabet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 28. august 2018

Tommy Ahlers

/ Pia thor Straten